شرکت بیمه توسعه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102425044


شماره ثبت:
200752
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1382/1/10
آدرس:
تهران بزرگراه حقاني چهارراه جهان كودك شماره4 1518818111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای قدرت اله اسدی 732453
آزیتا دادفر 732453
سید داود سیدمهدی 732453
آقای بهمن سیدزارع 732453
آقای غلامرضا خلیل ارجمندی 929313
آقای پدرام خلیل زاده 10304756

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 732453
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه (سهامی عام) بشماره ثبت۲۰۰۷۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت شادان شهر باختر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۰۴۹۳۸ به نمایندگی قدرت اله اسدی به کدملی۱۵۳۳۶۸۹۹۷۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۱۵۷۴۷ به نمایندگی غلامرضا خلیل ارجمندی به کدملی۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ و شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۴۴۰۴ به نمایندگی پدرام خلیل زاده به کدملی۰۰۶۸۵۴۸۹۷۴ و شرکت اعتباری توسعه به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹ به نمایندگی خلیل خلیل زاده به کدملی۰۰۴۲۰۸۶۶۵۰۵ و شرکت زرین ساختمان خاور به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۰۴۵۴ به نمایندگی سید داود سیدمهدی به کدملی۰۰۴۳۱۹۱۲۲۳ بعنوان اعضای اصلی و شرکت بهکار ساختمان آسیا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۹۷۷۳۳ به نمایندگی آزیتا دادفر به کدملی۱۸۲۹۲۴۷۸۳۲ و شرکت طرح و توسعه ابنیه پایدار به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۳۸۶ به نمایندگی سید بهمن سیدزارع به کدملی۰۴۵۲۴۴۲۱۰۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۸/۹۰ خلیل خلیل زاده به سمت رئیس هیئت مدیره، غلامرضا خلیل ارجمندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، قدرت اله اسدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب ایشان با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اسناد و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۸۵۵۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912005
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۳۸۴۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929313
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۱ خلیل خلیل زاده به ک م ۰۰۴۲۰۸۶۶۵ به نمایندگی از شرکت اعتباری توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، قدرت اله اسدی به ک م ۱۵۳۲۶۸۹۹۷ بنمایندگی شرکت شادان شهر باختر ش م ۱۰۱۰۳۳۰۴۹۳۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و پدرام خلیل زاده به ک م ۰۰۶۸۵۴۸۹۷۴ بنمایندگی شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۰۴۴۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید داود سیدمهدی به ک م ۰۰۴۳۱۹۱۲۲۳ بنمایندگی از شرکت زرین ساختمان خاور به ش م ۱۰۱۰۲۴۰۰۴۵۱ غلامرضا خلیل ارجمندی به ک م ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمان برج آوران به ش م ۱۰۱۰۱۹۱۵۷۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند حق امضا شرکت بشرح ذیل میباشد امضاء ثابت شرکت خلیل خلیل زاده و قدرت اله اسدی. امضا دوم شرکت پدرام خلیل زاده و غلامرضا خلیل ارجمندی و سید داود سیدمهدی. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، با یک امضا ثابت خلیل خلیل زاده و امضا دوم سید داود سیدمهدی یا غلامرضا خلیل ارجمندی یا امضا ثابت قدرت اله اسدی و امضا دوم پدرام خلیل زاده همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۶۶۰۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302303
آگهی تغییرات شرکت بیمه توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اصلاح گستران امین به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۶۱۱۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302304
آگهی تغییرات شرکت بیمه توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی سامان پندار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی نیک روشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۱۱۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396771
آگهی تغییرات شرکت بیمه توسعه سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شادان شهر باختر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۳۸۳۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۴۹۳۸ و شرکت اعتباری توسعه (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۱۳۳۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹ و شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۵۸۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۴۴۰۴ و شرکت بازرگانی تجارت نوین عالی (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۸۴۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۳۴۶۶ و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۴۸۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۷۴۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت بهکار ساختمان آسیا (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۹۷۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۷۷۲۳ و شرکت طرح و توسعه ابنیه پایدار (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۸۵۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۳۸۶ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۶۴۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10304756
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۱ خلیل خلیل زاده به ک م ۰۰۴۲۰۸۶۶۵ به نمایندگی از شرکت اعتباری توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، قدرت اله اسدی به ک م ۱۵۳۲۶۸۹۹۷ بنمایندگی شرکت شادان شهر باختر ش م ۱۰۱۰۳۳۰۴۹۳۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و پدرام خلیل زاده به ک م ۰۰۶۸۵۴۸۹۷۴ بنمایندگی شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۰۴۴۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید داود سیدمهدی به ک م ۰۰۴۳۱۹۱۲۲۳ بنمایندگی از شرکت زرین ساختمان خاور به ش م ۱۰۱۰۲۴۰۰۴۵۱ غلامرضا خلیل ارجمندی به ک م ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمان برج آوران به ش م ۱۰۱۰۱۹۱۵۷۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند حق امضا شرکت بشرح ذیل میباشد امضاء ثابت شرکت خلیل خلیل زاده و قدرت اله اسدی. امضا دوم شرکت پدرام خلیل زاده و غلامرضا خلیل ارجمندی و سید داود سیدمهدی. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، با یک امضا ثابت خلیل خلیل زاده و امضا دوم سید داود سیدمهدی یا غلامرضا خلیل ارجمندی یا امضا ثابت قدرت اله اسدی و امضا دوم پدرام خلیل زاده همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10670311
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه