شرکت بیمه پارسیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102424818


شماره ثبت:
200722
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1382/1/9
آدرس:
تهران خيابان وليعصر بالاتر از بلوار ميرداماد خيابان قباديان پلاك 22 1969633431

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی دیواندری 1460153
آقای مسعود تمسکی بید گلی 1537448
هوشنگ خستوئی 10376974
آقای کوروش پرویزیان 12654345
هادی اویارحسین 12654345
سید مهدی جلالی 12654345
آقای علی مدرسی نیا یزدی 12906884
آقای نادر صفاجو 14048109
آقای محمود تدین 14048120

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 572555
آگهی تصمیمات شرکت بیمه پارسیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۰۷۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضای مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از دیگر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۷۷۹۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 611340
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۰۷۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: هادی اویارحسین به کدملی ۰۴۵۰۴۲۲۰۴۶ به جای حسین کریم خان زند (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک سفته تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد دیگر از اعضای هیئت مدیره و در صورت همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی شرکت با یک امضاء مدیرعامل معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۲۰۱۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196067
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۴۵۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443489
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده و مجوز به شماره ۲۵۹۴۹۴/۱۲۱ مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۶۲/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۶۲/۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و پذیره نویسان طبق گواهی شماره ۲۳۷۲۸۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ بانک پارسیان شعبه سپیدار به مبلغ ۴۸۰/۸۳۴/۵۷۹/۴۲ ریال و طبق گواهی شماره ۲۰۵۷۷۱ مورخ ن۳۰/۱۰/۱۳۹۲ بانک پارسیان شعبه خ افریقا نبش سپیدار به مبلغ ۰۰۰/۷۴۱/۳۷۵ ریال پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۲/۲/۹۳ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۸۲۱۴۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443490
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۲ و تاییدیه شماره ۶۸۴۱/۶۲/۹۳ مورخ ۱۵/۰۲/۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۳۳ شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲ بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ پ۱۸۲۱۴۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460153
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ و پیرو مجوز به شماره ۹۴۲۶/۶۰۲/۹۳ مورخ ۲۹/۲/۹۳ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی دیواندری به شماره ملی ۰۸۷۰۳۳۲۰۵۸ به نمایندگی شرکت بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی جلالی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۰۸۱۳۸ به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی اویارحسین به شماره ملی ۰۴۵۰۴۲۲۰۴۶ به نمایندگی شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی اویارحسین به شماره ملی ۰۴۵۰۴۲۲۰۴۶ را به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات عادی شرکت با یک امضاء مدیرعامل و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک، سفته، تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و هر یک از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره و در هر صورت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۲۶۸۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518817
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ پیرو مجوز بشماره ۱۲۹۲۸/۶۰۳/۹۳ مورخ ۱۲/۳/۹۳ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۴۷۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537448
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز به شماره ۲۱۱۹۳/۶۰۲/۹۳ مورخ ۲۲/۴/۹۳ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود تمسکی بیدگلی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۹۶۲۵۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱بسمت عضو هیدت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۳۱۲۹۹۴۲۳۹۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9952716
آگهی تصمیمات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۰۰۷۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10376974
آگهی تصمیمات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت (سخت حق) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به کدملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۲۳۶۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۹۵۱ بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10950241
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: هادی اویارحسین به کدملی ۰۴۵۰۴۲۲۰۴۶ به جای حسین کریم خان زند (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک سفته تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد دیگر از اعضای هیئت مدیره و در صورت همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی شرکت با یک امضاء مدیرعامل معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654345
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۵۷۵۲/۶۰۲/۹۴ مورخه ۳۰/۱۰/۹۴ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره: آقای کورش پرویزیان ش م ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ بنمایدگی از بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید مهدی جلالی ش م ۰۰۵۳۰۰۸۱۳۸ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی اویارحسین ش م ۰۴۵۰۴۲۲۰۴۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود، موضوع بندهای ۱و ۳ و ۶ و ۷ و ۸ (به استثناء ظهر نویسی) و ۹ (بر اساس آیین نامة معاملات شرکت) و ۱۰ و ۱۴ و ۱۸ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۴۱۱۲۴۵۴۹۶۷۲۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794572
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

پیرو آگهی بشماره مکانیزه ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۱۲۱۹۸۳ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ مربوط به صورتجلسه هیئت مدیره ۲۲/۹/۹۴ آقای نادر صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۶۶۱۹۴۴۸ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره از قلم افتاده است که مراتب بدین ترتیب اصلاح می‌گردد. پ۹۵۰۲۲۵۶۵۲۷۰۷۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906884
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز بیمه مرکزی به شماره ۱۴۸۲۷/۶۰۲/۹۵ مورخ ۱۹/۳/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی مدرسی نیا یزدی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۳۴۰۸۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۹۵۰۴۲۲۱۰۹۵۱۳۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993476
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۲۰۹۲۷/۶۰۲/۹۵ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۶۰۸۱۹۸۷۲۴۶۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510836
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ , و اجازه پذیره نویسی و مجوز ۰۳۶ ۲۹۸۴۳۲ , ۹۶۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۳۸۹۴۶/۶۰۲/۹۶ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مورخ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و محل اندوخته سرمایه‌ای و مبلغ ۴۹۶۲۰۸۱۱۳۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۲۴۱/۶۵۲۵۰ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۶ بانک ملت شعبه ونک پارک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۴۲۱۲۷۹۷۸۷۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632340
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۵۹۴۵۶/۶۰۲/۹۶ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب رسید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۰۵۱۷۶۹۹۴۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14048109
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۲۷۳۴۵/۶۰۲/۹۶ مورخه ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کورش پرویزیان به شماره ملی ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای هادی اویارحسین به شماره ملی ۰۴۵۰۴۲۲۰۴۶ به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای نادر صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۶۶۱۹۴۴۸ به نمایندگی از بانک پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدعلی مدرسی نیا یزدی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۳۴۰۸۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود، موضوع بندهای ۱و ۳ و ۶ و ۷ و ۸ (به استثناء ظهر نویسی) و ۹ (بر اساس آیین نامة معاملات شرکت) و ۱۰ و ۱۴ و ۱۸ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ۲ تعیین صاحبان امضاء مجاز و نحوة امضاء اسناد و اوراق: ۱ کلیة مکاتبات عادی شرکت با یک امضاء مدیرعامل ۲ کلیة اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک، سفته، تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و هریک از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره و در هر صورت همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. صاحبان امضاء مجاز میتوانند با تصویب هیئت مدیره، حق امضاء خود را به ترتیب تعیین شده در ماده ۴۴ اساسنامه به دیگران واگذار نمایند. پ۹۷۰۳۰۵۹۰۵۶۷۵۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14048120
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۱۸۹/۶۰۲/۹۷ مورخه ۰۴/۰۲/۱۳۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود تدین، به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۷۰۸۲ به نمایندگی از شرکت صبا تأمین پارسیان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. پ۹۷۰۳۰۵۵۳۵۸۶۵۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14048137
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۲۶۶۳۴/۶۰۲/۹۶ مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱، گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲، شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶، شرکت صبا تأمین پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۰۰۲۰ و شرکت لیزینگ پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۳۰۵۴۷۰۳۶۹۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه