گروه فن اوا

شرکت گروه فن اوا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102411479
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-الوند-خيابان الوند-خيابان بيست و نهم-پلاك 3-طبقه اول-واحد شمالي 1516644711
16
افراد
18
آگهی‌ها
199336
شماره ثبت
1381/11/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 553873
آگهی تصمیمات شرکت گروه فن آوا سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۹۹۱۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036267
آگهی تصمیمات شرکت گروه فن آوا سهامی عام به شماره ثبت۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ و شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ و شرکت مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴ و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ پ۱۶۳۶۸۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046101
آگهی تصمیمات شرکت گروه فن آوا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۲ حمید رحمتیان به کدملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به نمایندگی شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمود مظلوم پور به کدملی ۰۰۴۱۰۶۴۱۹۴ به نمایندگی مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا موتمنی به کدملی ۰۰۵۲۵۱۰۹۳۱ بنمایندگی سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ و علی اصغر طراوتی به کدملی ۰۳۸۴۶۰۲۷۱۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ و کاظم نراقیان به کدملی ۰۰۳۲۹۳۰۶۲۳ بنمایندگی سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره و حسین دامغانی به کدملی ۴۵۹۱۹۵۷۶۳۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب گردیدند و هیات مدیره اختبارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۴۱۳۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255334
آگهی تغییرات شرکت گروه فن آوا سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کاظم نراقیان به کدملی ۰۰۳۲۹۳۰۶۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمود مظلوم پور به کدملی ۰۰۴۱۰۶۴۱۹۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا موتمنی به کدملی ۰۰۵۲۵۱۰۹۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی اصغر طراوتی به کدملی ۰۳۸۴۶۰۲۷۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسیح مشهدی تفرشی به کدملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد. پ۱۷۴۲۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405827
آگهی تغییرات شرکت گروه فن آوا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۰۵۰۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696991
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل قانونی شرکت به تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه یازدهم، پلاک ۶، کدپستی ۱۵۸۷۶۹۶۹۱۵ انتقال گردید پ۹۳۰۸۲۴۷۹۵۲۸۵۶۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10133294
آگهی تصمیمات شرکت گروه فن آوا سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل روح اله رحیمی به کدملی ۶۴۸۹۸۷۷۵۷۰ به جای کریم قاری زاده بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری آتیه صیا بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. بنابراین روح اله رحیمی و سید علیرضا چراغی به کدملی ۴۴۵۹۸۲۷۲۹۸ و حمید رحمتیان به کدملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ بسمت اعضای هیئت مدیره و سید محمود مظلوم پور به کدملی ۰۰۴۱۰۶۴۱۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد اکبری به کدملی ۰۰۴۲۸۲۰۸۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین دامغانی به کدملی ۴۵۹۱۹۵۷۶۳۲ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10263119
آگهی تصمیمات شرکت گروه فن آوا سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10416613
آگهی تغییرات شرکت گروه فن آوا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۸۹ ماده ۳ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: موضوع شرکت عبارتست از: ۱ تولید انواع محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و انتقال دیتا و ارائه هر نوع خدمات مربوط به آنها اعم از سخت افزار و نرم افزار و نرم افزارهای کاربردی. ۲ خرید و فروش واردات و صادرات قطعات و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و انتقال دیتا ۳ عقد قرارداد با کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات سازمان‌ها و نهادها و شرکتهای خصوصی و دولتی اعم از داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ۴ خرید و فروش سهام شرکتها در ارتباط با موضوع شرکت و اوراق مشارکت و سایر موارد در زمینه موضوع فعالیت شرکت. ۵ اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از کلیه بانکهای داخلی و خارجی موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. ۶ تاسیس هر نوع شرکت و پذیره نویسی در شرکتهای سهامی عام با موضوع فعالیت مشابه. ۷ ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و قبول نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام سایر عملیات مجاز که مستقیما در زمینه موضوع فعالیت شرکت باشد و به موجب قوانین و مقررات برای این شرکت ممنوع نباشد. به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته‌های نرم افزاری و رسانه‌ای و چندرسانه‌ای. نشر دیجیتال و حامل‌های دیجیتال از قبیل سی دی و دی وی دی و بلوری و مانند آنها همچنین اماکن کسب و خدمات و تجهیزات و ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیت‌های یاد شده. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10940576
آگهی تصمیمات شرکت گروه فن آوا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771707
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت۴۶۸۴ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شماره ثبت۲۲۱۵۶ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید پ۹۵۰۲۱۱۹۳۸۹۰۷۵۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028262
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی حکیم جوادی به کد ملی ۵۵۹۹۷۸۹۴۴۶ به نمایندگی از شرکت فناوران طلوع شبکه به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۹۶۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای امین کلاهدوزان به کد ملی ۱۲۸۷۳۷۴۳۳۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. - آقای محمد دولت آبادی به کد ملی ۲۰۹۱۹۶۸۴۴۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره. - آقای مرتضی ترابی به کد ملی ۰۹۳۱۶۰۱۴۵۲ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۷۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره. - آقای علی اصغر طراوتی به کد ملی ۰۳۸۴۶۰۲۷۱۱ به نمایندگی از شرکت نوآوران موج به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۵۲۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. اختیارات مدیر عامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. تهیه آئین نامه‌های اجرائی شرکت جهت پیشنهاد به هیئت مدیره. تهیه دستورالعمل‌های اجرائی مربوط به آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران و پیشنهاد ایجاد و یا حذف نمایندگی و شعب در خارج از ایران به هیئت مدیره. تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات. دریافت مطالبات در وجه شرکت و پرداخت دیون آنها. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و علامت تجاری و یا خرید، تحصیل، فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر داوری، شامل: حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و بطور کلی اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و حق توکیل و توکیل در توکیل به غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملی ات اجرائی و اخذ محکوم به بنام شرکت، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد بر اساس قوانین جاری کشور. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چهارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره شرکت. تنظیم و عقد قرارداد با کارکنان و مشاوران شرکت و امضاء آن. عزل و نصب معاونین و مدیران مستقل شرکت در چهارچوب آئین نامه‌های شرکت به استثنای بالاترین مقام مالی. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها براساس تصویب هیئت مدیره. بررسی و اقدام جهت دریافت اعتبار و هرگونه تامین مالی از بانکها بر اساس ضوابط قانونی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین جاریه کشور. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارشات مربوط به قانون مبارزه با پولشوئی. و نهایتا مجری کلیه مصوبات هیئت مدیره شرکت. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۶۲۸۶۰۷۸۵۳۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455426
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت فناوران طلوع شبکه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۹۶۰۰ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴ شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایتار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۷۳۵ شرکت نوآوران موج (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۵۲۹۵ پ۹۶۰۳۱۰۲۱۱۸۰۶۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583822
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی حکیم جوادی به کدملی ۵۵۹۹۷۸۹۴۴۶ به نمایندگی از شرکت نوآوران موج به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۵۲۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و امین کلاهدوزان به کدملی ۱۲۸۷۳۷۴۳۳۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحمیدرضا نائینی به کدملی ۳۲۵۹۰۰۷۶۸۷ به نمایندگی از شرکت فناوران طلوع شبکه به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۹۶۰۰ به سمت عضوء هیئت مدیره وعلی اصغر طراوتی به کدملی ۰۳۸۴۶۰۲۷۱۱ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۷۳۵ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و محمد دولت آبادی به کدملی ۲۰۹۱۹۶۸۴۴۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. - اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. تهیه آئین نامه‌های اجرائی شرکت جهت پیشنهاد به هیئت مدیره. تهیه دستورالعمل‌های اجرائی مربوط به آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. دریافت مطالبات در وجه شرکت و پرداخت دیون آنها. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و علامت تجاری و یا خرید، تحصیل اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر داوری، شامل: حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و بطور کلی اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و حق توکیل و توکیل در توکیل به غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به بنام شرکت، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد بر اساس قوانین جاری کشور. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چهارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره شرکت. تنظیم و عقد قرارداد با کارکنان و مشاوران شرکت و امضاء آن. عزل و نصب معاونین و مدیران مستقل شرکت در چهارچوب آئین نامه‌های شرکت به استثنای بالاترین مقام مالی. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها براساس تصویب هیئت مدیره. بررسی و اقدام جهت دریافت اعتبار و هرگونه تامین مالی از بانکها بر اساس ضوابط قانونی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارشات مربوط به قانون مبارزه با پولشوئی. پ۹۶۰۶۰۷۹۴۹۳۹۱۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888442
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۰/۰۱/۱۳۹۶ و نامه شماره ۰۹۷ ۳۲۰۴۸ , ۹۶۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی که تماما از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و مبلغ ۱۶۱۰۹۰۱۲۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۳۸۱/۶۷۰۲ مورخه ۰۳/ ۱۱/۱۳۹۶ بانک ملت شعبه دکتر فاطمی واریز گردیده است و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ۹۶۱۲۰۲۴۷۹۳۸۵۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13964905
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی نوری به کدملی ۰۰۶۲۴۲۷۳۸۵ به نمایندگی از طرف شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۷۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه دوره تصدی در هیئت مدیره انتخاب شدند. هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. تهیه آئین نامه‌های اجرائی شرکت جهت پیشنهاد به هیئت مدیره. تهیه دستورالعمل‌های اجرائی مربوط به آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. دریافت مطالبات در وجه شرکت و پرداخت دیون آنها. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و علامت تجاری و یا خرید، تحصیل اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر داوری، شامل: حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و بطور کلی اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و حق توکیل و توکیل در توکیل به غیرولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به بنام شرکت، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد بر اساس قوانین جاری کشور. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چهارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره شرکت. تنظیم و عقد قرارداد با کارکنان و مشاوران شرکت و امضاء آن. عزل و نصب معاونین و مدیران مستقل شرکت در چهارچوب آئین نامه‌های شرکت به استثنای بالاترین مقام مالی. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها براساس تصویب هیئت مدیره. بررسی و اقدام جهت دریافت اعتبار و هرگونه تامین مالی از بانکها بر اساس ضوابط قانونی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارشات مربوط به قانون مبارزه با پولشوئی. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۱۱۸۱۲۳۷۴۶۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052068
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران الوند خیابان الوند خیابان بیست و نهم پلاک ۳ طبقه اول واحد شمالی کدپستی ۱۵۱۶۶۴۴۷۱۱ تغییر یافت. پ۹۷۰۳۰۶۸۷۷۷۴۷۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358709
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدضیاء ایمانی به کد ملی ۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴ به نمایندگی از طرف شرکت نوآوران موج به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۵۲۹۵ برای بقیه دوره تصدی در هیئت مدیره معرفی گردید آقای سیدضیاء ایمانی به کد ملی ۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴ به نمایندگی از شرکت نوآوران موج به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۵۲۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امین کلاهدوزان به کد ملی ۱۲۸۷۳۷۴۳۳۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای حمیدرضا نائینی به کد ملی ۳۲۵۹۰۰۷۶۸۷ به نمایندگی از شرکت فناوران طلوع شبکه به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۹۶۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی نوری به کد ملی ۰۰۶۲۴۲۷۳۸۵ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۷۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای محمد دولت آبادی به کد ملی ۲۰۹۱۹۶۸۴۴۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. - تهیه آئین نامه‌های اجرائی شرکت جهت پیشنهاد به هیئت مدیره. - تهیه دستورالعمل‌های اجرائی مربوط به آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. - تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. - دریافت مطالبات در وجه شرکت و پرداخت دیون آنها. - مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و علامت تجاری و یا خرید، تحصیل اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره. - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر داوری، شامل: حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و بطور کلی اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و حق توکیل و توکیل در توکیل به غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به بنام شرکت، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد بر اساس قوانین جاری کشور. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چهارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره شرکت. - تنظیم و عقد قرارداد با کارکنان و مشاوران شرکت و امضاء آن. - عزل و نصب معاونین و مدیران مستقل شرکت در چهارچوب آئین نامه‌های شرکت به استثنای بالاترین مقام مالی. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها براساس تصویب هیئت مدیره. - بررسی و اقدام جهت دریافت اعتبار و هرگونه تامین مالی از بانکها بر اساس ضوابط قانونی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. - تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی شرکت. - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارشات مربوط به قانون مبارزه با پولشوئی. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک