سیمان ابیک

شرکت سیمان ابیک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102405220
تهران ميدان آرژانتين بلوار بيهقي خيابان 16 متري شرقي پلاك 28 1515674411
20
افراد
24
آگهی‌ها
198702
شماره ثبت
1381/11/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651954
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیکسهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۸۷۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۷ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا منتظری به ک م۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ به نمایندگی از سیمان فارس و خوزستان به ش م۱۰۵۳۰۲۷۹۲۱۳ محمدحسن رضائی عراقی به ک م۰۰۴۱۵۷۱۹۸۳ به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به ش م۱۰۵۳۰۲۲۰۸۸ سید مهدی واصلی به ک م۰۷۹۳۲۱۵۵۳۶ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس به ش م۱۰۸۳۱۰۵۱۶۵۵ مهدی کریمی به ک م۰۵۶۹۶۷۵۷۹۰ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به ش م۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ مرتضی لطفی به ک م۰۸۲۹۲۰۱۱۱۵ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به ش م۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۴/۹۱ محمدرضا منتظری به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسن رضائی عراقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی لطفی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه چکها تا سقف۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال با امضاء مدیرعامل و محمدجعفر باجلان همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و محمد باجلان همراه با مهر شرکت معتبر است و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) برای محمدجعفر باجلان مستثنی می‌باشد و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۲۲۷۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916859
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/۹۱ شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به نمایندگی جدید اسفندیار سالاروند به کدملی ۴۲۱۹۴۲۶۸۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و بقیه اعضا در سمت‌های خود ابقا گردیدند و همچنین حق امضا بقوت خود کمافی السابق باقیست. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۴۱۷۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936005
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام به شماره ثبت۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
با استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/۹۱ عیسی فرهادی به کدملی ۴۶۸۹۲۱۰۹۷۷ به جای مهدی واصلی به کدملی ۰۷۹۳۲۱۵۵۳۶ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ و حسین پاپی به کدملی ۴۲۱۹۴۵۲۲۰۶ به جای مهدی کریمی به کدملی ۰۵۶۹۶۷۵۷۹۰ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند سایر اعضا در سمت‌های خود ابقا گردیدند دارندگان حق امضا مجاز موضوع ماده ۵۹ اساسنامه کماکان به شرح مصوبات قبلی به قوت خود معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۸۶۳۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082825
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۲ غلامعباس میرزائی به ش. م ۰۵۳۲۰۳۱۶۸۷ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به ش. م ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به جای اسفندیار سالاروند به ش. م ۴۲۱۹۴۲۶۸۶۸ و مهدی کریمی به ش. م ۰۵۶۹۶۷۵۷۹۰ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به ش. م ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ (سهامی عام) به جای حسین پاپی به ش. م ۴۲۱۹۴۵۲۲۰۶ و مرتضی لطفی به ش. م ۰۸۲۹۲۰۱۱۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و انوشیروان باقری به ش. م ۲۲۵۹۶۱۹۱۲۶ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند سایر اعضاء در سمت‌های خود ابقاء گردیدند. دارندگان حق امضاء مجاز موضوع ماده ۵۹ اساسنامه کماکان به شرح مصوبات قبلی به قوت خود باقی و معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۵۹۴۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218645
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. پ۱۷۲۳۵۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385286
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۶۵۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442030
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد فتوگرافی به شماره ملی ۰۰۴۳۶۹۵۸۱۷ به جای مهدی کریمی با ش. م ۰۵۶۹۶۷۵۷۹۰ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. پ۱۸۲۰۷۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634069
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه چکها تا سقف پانصدمیلیون ریال با امضاء مدیرعامل و آقای محمدجعفر باجلان بشماره ملی ۴۲۱۸۴۰۵۵۲۲ با عنوان معاونت مالی و اقتصادی به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و آقای محمدجعفر باجلان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده (پانصد میلیون ریال) برای معاونت مالی و اقتصادی مستثنی می‌باشد. پ۹۳۰۷۰۵۷۲۸۹۱۱۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638456
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی لطفی بشماره ملی ۱۸۲۹۲۰۱۱۱۵به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره محمدحسن رضائی عراقی بشماره ملی ۰۰۴۱۵۷۱۹۸۳ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶۸به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره غلامعباس میرزائی بشماره ملی۰۵۳۲۰۳۱۶۸۷ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره مهدی کریمی بشماره ملی۰۵۶۹۶۷۵۷۹۰ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ به عنوان عضو هیئت مدیره محمد فتوگرافی بشماره ملی۰۰۴۳۶۹۵۸۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۰۲۱۱۱۱۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا کلیه چکها تا سقف پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و آقای محمدجعفر باجلان کد ملی ۴۲۱۸۴۰۵۵۲۲ همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و آقای محمدجعفر باجلان همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده (پانصد میلیون ریال) برای معاونت مالی و اقتصادی مستثنی می‌باشد و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۰۸۶۲۹۶۴۸۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638457
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶۸ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۰۲۱۱۱۱۲۱ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۰۸۸۳۴۳۷۶۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9553560
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ واصل گردید: کلیه چکها تا سقف ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با امضای مدیرعامل و محمدجعفر باجلان به کد ملی ۴۲۱۸۴۰۵۵۲۲ (مدیر مالی) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و محمدجعفر باجلان مدیر مالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده (۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) برای مدیر مالی مستثنی می‌باشد. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9910153
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۴/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۸۹ واصل گردید: صادق افشار بجای رحمت اله روستاپور به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود سمیعی نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب و سایر سمتها نیز برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره ابقاء شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925219
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۷ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا منتظری به ک م۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ به نمایندگی از سیمان فارس و خوزستان به ش م۱۰۵۳۰۲۷۹۲۱۳ محمدحسن رضائی عراقی به ک م۰۰۴۱۵۷۱۹۸۳ به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به ش م۱۰۵۳۰۲۲۰۸۸ سید مهدی واصلی به ک م۰۷۹۳۲۱۵۵۳۶ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس به ش م۱۰۸۳۱۰۵۱۶۵۵ مهدی کریمی به ک م۰۵۶۹۶۷۵۷۹۰ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به ش م۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ مرتضی لطفی به ک م۰۸۲۹۲۰۱۱۱۵ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به ش م۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۴/۹۱ محمدرضا منتظری به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسن رضائی عراقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی لطفی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه چکها تا سقف۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال با امضاء مدیرعامل و محمدجعفر باجلان همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و محمد باجلان همراه با مهر شرکت معتبر است و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) برای محمدجعفر باجلان مستثنی می‌باشد و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9989139
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/۹۱ شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به نمایندگی جدید اسفندیار سالاروند به کدملی ۴۲۱۹۴۲۶۸۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و بقیه اعضا در سمت‌های خود ابقا گردیدند و همچنین حق امضا بقوت خود کمافی السابق باقیست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10277010
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۴/۸۹ ماده ۳۹ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10911512
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11106765
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی عام بشماره ثبت۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۴/۹۰ خلیل جعفرزاده به کدملی۱۲۳۹۷۵۸۶۴۲ به جای صادق افشار به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و مهدی کریمی به کدملی۰۵۶۹۶۷۵۷۹۰ به جای محمدمسعود سمیعی نژاد به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به شناسه ملی۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و محمدحسن رضائی عراقی به کدملی۰۰۴۵۷۱۹۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، سید مهدی واصلی به کدملی۰۷۹۳۲۱۵۵۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسفندیار سالاروند به کدملی۴۲۱۹۴۲۶۸۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232566
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ ب شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ ج شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ د شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۴۰۲۱۱۱۱۲۱ ه شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶۸ پ۹۵۱۰۱۲۹۸۵۷۳۶۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232573
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسدا … عابدی بشماره ملی ۶۵۵۹۷۱۲۲۰۶ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره مهدی کریمی بشماره ملی۰۵۶۹۶۷۵۷۹۰ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره حمید فرمانی باروق بشماره ملی ۱۴۶۱۸۲۶۵۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره محمدرضا بازوی بیدستانی بشماره ملی ۴۵۹۱۱۰۳۸۳۸ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره محمد فتوگرافی بشماره ملی۰۰۴۳۶۹۵۸۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا کلیه چکها تا سقف پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و امضاء یکی از آقایان محمدجعفر باجلان یا احمد مقصودی با عنوان معاونت اقتصادی و معاونت مالی به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و امضاء یکی از آقایان محمدجعفر باجلان یا احمد مقصودی با عنوان معاونت اقتصادی و معاونت مالی به همراه مهر شرکت معتبر بوده و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده (پانصد میلیون ریال) برای معاونین مالی و اقتصادی مستثنی می‌باشد و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۱۲۸۳۹۱۴۲۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585598
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۰۸۱۲۸۵۶۸۹۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078331
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۷۶۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۱۶۰۲۳۷۵۲۳۰ ریال بموجب گواهی شماره ۸/۱۹۵/۳۲ مورخ ۹/۳/۱۳۹۶ بانک تجارت شعبه چهار راه جمهوری پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۳۲۷۵۷۱۱۹۴۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202994
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر گرشاسبی به کدملی ۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲ به جای محمد فتوگرافی به کدملی ۰۰۴۳۶۹۵۸۱۷ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردید و سایر اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی در سمت خود ابقاء گردیدند. اختیارات هیات مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا کلیه چکها تا سقف پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و امضاء یکی از آقایان محمدجعفر باجلان یا احمد مقصودی با عنوان معاونت اقتصادی و معاونت مالی به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و امضاء یکی از آقایان محمدجعفر باجلان یا احمد مقصودی با عنوان معاونت اقتصادی و معاونت مالی به همراه مهر شرکت معتبر بوده و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده (پانصد میلیون ریال) برای معاونین مالی و اقتصادی مستثنی می‌باشد و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۱۴۸۲۸۶۷۳۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330795
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۷۰۹۰۶۸۱۴۵۰۱۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14411895
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسداله عابدی بشماره ملی ۶۵۵۹۷۱۲۲۰۶ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمود موذن چی بشماره ملی ۰۰۴۴۲۸۷۹۷۶ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان بهبهان به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا بازوی بیدستانی بشماره ملی ۴۵۹۱۱۰۳۸۳۸ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد ترامشلو بشماره ملی ۰۰۶۹۵۵۶۰۵۹ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر گرشاسبی بشماره ملی ۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا کلیه چکها تا سقف پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و امضاء یکی از آقایان محمدجعفر باجلان یا احمد مقصودی با عنوان معاونت اقتصادی و معاونت مالی به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و امضاء یکی از آقایان محمدجعفر باجلان یا احمد مقصودی با عنوان معاونت اقتصادی و معاونت مالی به همراه مهر شرکت معتبر بوده و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده (پانصد میلیون ریال) برای معاونین مالی و اقتصادی مستثنی می‌باشد و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه براساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیات مدیره می‌باشد)، عزل و نصب کلیه کارکنان و مأموران شرکت , تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و مأموران از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنان در چهار چوب آئین نامه‌ها و دستور العملهای مصوب هیات مدیره. تبصره: عزل و نصب معاونین با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیات مدیره می‌باشد. تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیات مدیره. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی جهت ارائه و اخذ مصوبه هیات مدیره و اجرای آن. تهیه و تنظیم مقررات , آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب و پس از تصویب اجرای مقررات و آئین نامه‌های مزبور. پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. یشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری , سپرده بنام شرکت در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی پس از تصویب هیات مدیره و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده. نمایندگی شرکت در مراجع قضائی و طرح امواع دعاوی اعم از حقوقی و کیفری علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیات مدیره , با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصا اختیارات مربوط به اعتراض به رأی , تجدید نظر , فرجام خواهی , مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی , ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند , تعیین جاعل , ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور , تعیین مصدق و کارشناس , دعوی خسارت , استرداد دادخواست و دعوی و شکایت , جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث , ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور , دعوی متقابل و دفاع در قبال آن , قبول یا رد سوگند , صدور برگ اجرائی , تعقیب عملیات اجرائی، اعمال مقررات قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی. خرید هر نوع مواد وکالاهای مورد نیاز , قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیرمنقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف مندرج در آئین نامه معاملات شرکت با رعایت مفاد آئین نامه مزبور و سایر آئین نامه‌های مصوب هیات مدیره. فروش محصولات شرکت بر اساس آئین نامه‌ها و ضوابط مصوب مربوطه. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام , اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضائی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیات مدیره. تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیات مدیره. حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. پذیرش درخواست‌های متقاضیان نمایندگی فروش محصولات شرکت و اعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان و موافقت با تأسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده و در صورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین بر اساس ضوابط و آئین نامه‌های مربوطه. عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در خصوص انواع معاملات (بجز فروش اموال غیرمنقول) و در مورد خرید و فروش اموال غیرمنقول پیشنهاد به هیات مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیات مدیره. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظرگرفتن ارقام مقایسه‌ای , ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره و دلائل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. تهیه دستور جلسات هیات مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء ارائه آن به رئیس هیات مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره. دعوت جلسات هیات مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره. مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیات مدیره. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد. (استقراض از طریق اوراق قرضه منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود) پ۹۷۱۰۱۵۲۲۳۵۵۰۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک