شرکت لیزینگ خودروغدیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102404600


شماره ثبت:
198639
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1381/11/9
آدرس:
تهران خ شهيد مطهري خ مير عماد ك11پ3 1587746811

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد هاشم زاده 742133
آقای فرخ امیرطاهری 1340970
آقای پیمان فروزش 9881050
فرشاد بیاتین 9881050
آقای مهدی حسین زاده امام 12857211
حسن صدری 12857211
آقای عثمان احمدی 13087628
آقای هاشم یکه زارع 13087628
آقای امیرعباس صالحی 14075843

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 742133
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ خودرو غدیرسهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل فرخ امیرطاهری به ک. م ۰۰۴۸۶۶۶۵۶۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری غدیر به ش. م ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و فرشاد بیاتین به ک. م ۰۰۵۵۱۶۱۲۶۱ به نمایندگی شرکت گواه به ش. م ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ و پیمان فروزش به ک. م ۳۷۱۸۸۷۶۷۹۵ به نمایندگی شرکت تاپ سرویس به ش. م ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ و محمد هاشم زاده به ک. م ۵۸۲۹۸۷۶۷۵۲ به نمایندگی شرکت ایران خودرو دیزل به ش. م ۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴ انتخاب گردیدند. فرشاد بیاتین به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد هاشم زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۸/۹۱ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. نشانی شرکت به تهران خ شهید مطهری خ میرعماد ک ۱۱ پ ۳ ک پ ۱۵۸۷۷۴۶۸۱۱ منتقل شد و هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۳۶۵۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340953
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودرو غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۹۲ (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱: سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۹/۹۲ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۷۲۶۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340969
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودرو غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. شرکت‌های زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ شرکت گواه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل اپکو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل آپکو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۶ شرکت تاپ سرویس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ پ۱۷۷۲۶۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340970
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودرو غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم یکه زارع با ک. م ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای فرخ امیرطاهری با ک. م ۰۰۴۸۶۶۶۵۶۴ به نمایندگی از شرکت اعتضاد غدیر به عنوان عضو هیئت مدیره آقای پیمان فروزش با ک. م ۳۷۱۸۸۷۶۷۹۵ به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرشاد بیاتین با ک. م ۰۰۵۵۱۶۱۲۶۱ به نمایندگی از شرکت گواه (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد هاشم زاده با ک. م ۵۱۲۹۸۷۶۷۵۲ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۷۷۲۶۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381574
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودرو غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت گردیدند: شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل به نمایندگی هاشم یکه زارع ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ بسمت رییس هیئت مدیره و شرکت ایران خودرو دیزل به نمایندگی محمد هاشم زاده ۵۸۲۹۸۷۶۷۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت اعتضاد غدیر به نمایندگی فرخ امیر طاهری ۰۰۴۸۶۶۶۵۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تاپ سرویس به نمایندگی پیمان فروزش ۳۷۱۸۸۷۶۷۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گواه به نمایندگی فرشاد بیاتین ۰۰۵۵۱۶۱۲۶۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. پ۱۷۹۱۳۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565154
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۶۸۵۱۳ مورخ۱۷/۰۳/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ بتصویب رسید. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۲۰۳۶۳۱۱۴۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744138
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ خودرو غدیر سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9881050
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ خودرو غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل فرخ امیرطاهری به ک. م ۰۰۴۸۶۶۶۵۶۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری غدیر به ش. م ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و فرشاد بیاتین به ک. م ۰۰۵۵۱۶۱۲۶۱ به نمایندگی شرکت گواه به ش. م ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ و پیمان فروزش به ک. م ۳۷۱۸۸۷۶۷۹۵ به نمایندگی شرکت تاپ سرویس به ش. م ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ و محمد هاشم زاده به ک. م ۵۸۲۹۸۷۶۷۵۲ به نمایندگی شرکت ایران خودرو دیزل به ش. م ۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴ انتخاب گردیدند. فرشاد بیاتین به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد هاشم زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۸/۹۱ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. نشانی شرکت به تهران خ شهید مطهری خ میرعماد ک ۱۱ پ ۳ ک پ ۱۵۸۷۷۴۶۸۱۱ منتقل شد و هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9970684
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ خودرو غدیر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۸/۸۸ اختیارات هیئت مدیره درماده ۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10072941
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ خودرو غدیر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۸۶۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۸۸ و ۱۱/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۸۹ واصل گردید: سیدعلی اکبر میرحیدری به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین محمدپورزندی به نمایندگی شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل به سمت رئیس هیئت مدیره و شهاب الدین عزیزی خادم به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود بهرامی نوید به نمایندگی از شرکت گواه به سمت عضو هیئت مدیره و همایون شیخ الاسلامی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835354
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۶۶۱۵/۹۵ مورخه ۲۵/۲/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود (زیان)، سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ ۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی نماگر حساب شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۱۶۷۰۴۶۳۴۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12857211
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۶۶۱۴/۹۵ مورخه ۲۵/۲/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو دیزل با نمایندگی هاشم یکه زارع به شماره ملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ به سمت رییس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سمند با نمایندگی مهدی حسین زاده امام به شماره ملی ۶۳۰۹۱۸۵۴۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه خودرو کار با نمایندگی حسن صدری به شماره ملی ۰۰۷۱۱۲۶۰۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تاپ سرویس با نمایندگی پیمان فروزش به شماره ملی ۳۷۱۸۸۷۶۷۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گواه با نمایندگی فرشاد بیاتین به شماره ملی ۰۰۵۵۱۶۱۲۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقأ همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقأ همراه با مهر شرکت دارای اعتبار باشد. همچنین مقرر گردید امضاء کلیه اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت انجام گردد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی تنظیم و اجرا آئین نامه‌های داخلی شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها در چارچوب آئین نامه مصوب هیئت مدیره پیش بینی و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تصویب هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت و بخشودگی جرائم تاخیر به تشخیص مدیرعامل در چارچوب آئین نامه مصوب هیئت مدیره تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. عقد هر نوع قرارداد در خصوص کلیه مسائل مربوط به اداره امور شرکت از جمله تغییر و تبدیل، فسخ، اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و خودروهایی که به عنوان بخشی از بدهی یا تمام آن از مشتری در اختیار شرکت قرار گرفت و خرید وفروش خودرو اعم از صفر، توقیفی و مستهلک متعلق به شرکت و اثاثه و ملزومات اداری و وصول مطالبات و … که مرتبط با موضوع شرکت باشد بالجمله انجام عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) تقاضا واقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری عقد هرگونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر، و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسه‌های رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت ضوابط و مقررات و اساسنامه حاضر، تأمین مالی بوسیله اوراق مشارکت، منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هر یک از مراجعه اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضاوت تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسنادو دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف دعوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره و تعیین دستور جلسه آنها. پ۹۵۰۳۲۶۶۲۳۶۶۳۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087628
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۱۳۶۹۴/۹۵ مورخ ۶/۷/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عثمان احمدی به شماره ملی ۲۸۷۱۵۲۷۳۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به جای آقای هاشم یکه زارع به شماره ملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل (اپکو) به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴ انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۰۱۲۶۵۶۳۸۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13315222
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و مجوز شماره۰۵۶ - ۲۴۶۳۳۷ / ۹۵۷ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۲۶۹۹۱۹/۹۵ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۵و اجازه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۱۱۱۷۲۴۳ در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می‌گردد. پ۹۵۱۲۰۱۹۴۳۱۹۷۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332713
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ و تفویض اختیار حاصل از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۰۵/۱۳۹۵و به استناد مجوز‌های شماره ۰۵۶ ۲۴۶۳۳۷ / ۹۵۷ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۵ و ۱۱۷ ۲۴۶۳۳۷ / ۹۵۹ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۲۶۹۹۱۹/۹۵ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام به ارزش هر سهم۱۰۰۰ریال از محل: ۱ تبدیل مطالبات حال شده سهامداران ۲ تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت (زمین) ۳ آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ ۹۱۵۱۱۶۲۷۳۰ ریال به موجب گواهی شماره ۳۰۱/۱۳۳۰/۷۲ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵و مبلغ ۱۸۹۵۳۱۰۲۷۵۴ریال به موجب گواهی ۳۲۸/۱۳۳۰/۵/۷۲ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ بانک صادرات ایران شعبه میدان محسنی پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۱۲۱۰۱۳۵۸۳۱۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548024
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ و تاییدیه بانک مرکزی به شماره ۱۱۱۰۷۷/۹۶ مورخ ۱۵/۴/۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۱۶۹۴۴۹۳۷۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14075843
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ و نامه شماره ۸۲۶۶۵/۹۷ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرعباس صالحی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۷۴۵۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره به جای آقای فرشاد بیاتین به شماره ملی ۰۰۵۵۱۶۱۲۶۱ به عنوان نماینده شرکت گواه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. ۲ آقای مهدی حسین زاده امام (کدملی ۶۳۰۹۱۸۵۴۶۲) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. ۳ هیئت مدیره به اتفاق آراء اختیارات حاصله از مفاد ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمودند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۷۰۳۲۳۳۲۱۵۲۶۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14269300
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز بانک مرکزی بشماره ۱۷۹۶۰۹/۹۷ مورخ ۲۵/۵/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ مود تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی هشیار بهمند ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۷۰۷۲۸۵۹۷۷۹۰۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه