سبحان دارو

شرکت سبحان دارو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102402553
تهران – خيابان دكتر فاطمي غربي – پلاك 295 1411853695
12
افراد
24
آگهی‌ها
198433
شماره ثبت
1381/11/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 677882
آگهی تصمیمات شرکت سبحان دارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۸۴۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۱ اکبر برندگی به کد ملی ۱۲۸۳۶۰۳۸۶۱ به نمایندگی گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بسمت مدیرعامل و عباسعلی نیکنامی اصفهانی به کد ملی ۲۲۹۶۵۳۱۳۴۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرسول سماکچی به کد ملی ۲۵۹۴۰۸۱۰۳۵ به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید ناصر استاد به کد ملی ۰۰۴۳۳۹۴۳۵۳ به نمایندگی شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ و احمدعلی نوربالاتفتی به کد ملی ۴۳۵۹۸۴۱۱۸۵ بنمایندگی شرکت سبحان انکولوژی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۳۹۱۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677908
آگهی تصمیمات شرکت سبحان دارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۸۴۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به کد ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ شرکت سبحان انکولوژی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۳۸۹۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065935
آگهی تصمیمات شرکت سبحان دارو سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به ک م ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۹۹۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139281
آگهی تغییرات شرکت سبحان دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل: شرکت کی بی سی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ بنمایندگی جدید آقای حسن پورعبدالهیان ۰۰۴۲۳۸۰۷۳۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرسول سماکچی ۲۵۹۴۰۸۱۰۳۵ را به عنوان نائب رئیس و آقای اکبر برندگی ۱۲۸۳۶۰۳۸۶۱ به سمت مدیرعامل و آقای عباسعلی نیکنامی اصفهانی ۲۲۹۶۵۳۱۳۴۲ و آقای دکتر احمد نوربالاتفتی ۴۳۵۹۸۴۱۱۸۵ را به عنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت را با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی را با امضا مدیرعامل و با حق توکیل به غیر و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۸۶۹۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497799
آگهی تغییرات شرکت سبحان دارو سهامی عام شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ شرکت داروسازی سبحان آنکولوزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ پ۱۸۴۱۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519643
آگهی تغییرات شرکت سبحان دارو شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن پور عبد الهیان به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۰۷۳۱ نماینده شرکت کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ بعنوان رئیس هیأت مدیره. آقای محمد رسول سما کچی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۸۱۰۳۵ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. آقای دکتر اکبر بر ندگی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۳۸۶۱ نماینده شرکت گروه دارو ئی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. آقای دکتر احمد علی نور بالا تفتی به شماره ملی ۴۴۵۹۸۴۱۱۸۵ نماینده شرکت داروسازی سبحان انکولو ژی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای سید محمد علی شهدایی به شماره ملی ۲۰۶۰۴۰۸۵۰۴ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بعنوان عضو هیأت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. از ماده ۳۷ اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای یک، اجرای بند چهار، هفت، نه (تا سقف پانصد میلیون ریال)، ده، دوازده، چهارده، هفده، به استناد و به شرح ماده ۴۲ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۴۷۸۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10328386
آگهی تصمیمات شرکت سبحان دارو سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۰ احمدعلی نوربالاتفتی به کد ملی ۳۴۵۹۸۴۱۱۸۵ به جای کامبیز امجدی نیک به نمایندگی شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند و هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای یک چهار و هفت و نه تا سقف یکصد میلیون ریال ده چهارده و هفده و ۲۰ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10351147
آگهی تصمیمات شرکت سبحان دارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۸۴۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۱ اکبر برندگی به کد ملی ۱۲۸۳۶۰۳۸۶۱ به نمایندگی گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بسمت مدیرعامل و عباسعلی نیکنامی اصفهانی به کد ملی ۲۲۹۶۵۳۱۳۴۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرسول سماکچی به کد ملی ۲۵۹۴۰۸۱۰۳۵ به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید ناصر استاد به کد ملی ۰۰۴۳۳۹۴۳۵۳ به نمایندگی شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ و احمدعلی نوربالاتفتی به کد ملی ۴۳۵۹۸۴۱۱۸۵ بنمایندگی شرکت سبحان انکولوژی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10492853
آگهی تصمیمات شرکت سبحان دارو سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۸۴۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۶/۹/۸۹ اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11070134
آگهی تصمیمات شرکت سبحان دارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۸۴۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به کد ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ شرکت سبحان انکولوژی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680790
آگهی تغییرات شرکت سبحان دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۸/۹۴ و مجوز شماره ۲۲۵۹۱۹۰۵۵ , ۹۴۹ مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده به مبلغ ۹۵۷۴۱۹۱۱۰۰۰ و از طریق پرداخت نقدی به مبلغ ۴۲۵۸۰۸۹۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۲۴۳/۱۰۴۱ مورخ ۴/۱۱/۹۴ بانک پارسیان شعبه میدان آزادی افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۴۱۲۰۹۲۹۶۶۹۲۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815183
آگهی تغییرات شرکت سبحان دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه دارویی سبحان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ و شرکت گروه سرمایه گذاری البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و شرکت البرز دارو با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ و شرکت کی بی سی با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ و شرکت سبحان انکولوژی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۰۴۵۳۸۴۱۶۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839789
آگهی تغییرات شرکت سبحان دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی ایثاری نیا به شماره ملی ۰۴۹۲۲۱۵۵۷۱ نماینده شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای محمدرسول سماکچی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۸۱۰۳۵ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سیدمحمدعلی شهدایی به شماره ملی ۲۰۶۰۴۰۸۵۰۴ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت عضو هیات مدیره وآقای اکبر برندگی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۳۸۶۱ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای احمدعلی نوربالا تفتی به شماره ملی ۴۴۵۹۸۴۱۱۸۵ نماینده شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل: حدود اختیارات مدیرعامل شامل بخشی از ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به تصویب رسید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدبل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات تا سقف یکصد و پنجاه میلیون ریال. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه، حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (باحق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۵۰۳۱۹۲۸۲۲۰۱۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956026
آگهی تغییرات شرکت سبحان دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر علیرضا موتمنی به شماره ملی ۰۰۵۲۵۱۰۹۳۱ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای دکتر مهدی ایثاری نیا به شماره ملی ۰۴۹۲۲۱۵۵۷۱ نماینده شرکت کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای دکتر اکبر برندگی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۳۸۶۱ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سیدمحمدعلی شهدایی به شماره ملی ۲۰۶۰۴۰۸۵۰۴ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای دکتر احمدعلی نوربالا تفتی به شماره ملی ۴۴۵۹۸۴۱۱۸۵ نماینده شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. امضاء اوراق و مکاتبات: هیئت مدیره در اجرای مفاد اساسنامه مقرر نمود کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل: حدود اختیارات مدیرعامل شامل بخشی از ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ماده ۱۴۲ مطابق روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۵۹ مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. پ۹۵۰۵۱۹۹۶۸۱۶۹۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074614
آگهی تغییرات شرکت سبحان دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران – خیابان دکتر فاطمی غربی – پلاک ۲۹۵ کدپستی ۱۴۱۱۸۵۳۶۹۵ تغییر یافت پ۹۵۰۷۲۵۵۵۲۴۱۵۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234573
آگهی تغییرات شرکت سبحان دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکترعلیرضا موتمنی به شماره ملی ۰۰۵۲۵۱۰۹۳۱ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای دکتر مهدی ایثاری نیا به شماره ملی ۰۴۹۲۲۱۵۵۷۱ نماینده شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای دکتر اکبر برندگی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۳۸۶۱ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای بهزاد شکوری به شماره ملی ۲۲۱۹۳۴۴۳۸۱ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای دکتر احمدعلی نوربالا تفتی به شماره ملی ۴۴۵۹۸۴۱۱۸۵ نماینده شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل شامل بخشی از ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ماده ۱۴۲ مطابق روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۱۱ مورخ ۲۸/۰۵/۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. پ۹۵۱۰۱۳۲۲۴۹۶۱۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13343454
آگهی تغییرات شرکت سبحان دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵، و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۵، و بموجب مجوز شماره ۱۲۰ ۲۹۵۴۰۵ / ۹۵۹ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته که مبلغ ۲۹۶۸۴۵۴۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۵۴۰/۱۰۴۱ مورخ ۱/۱۲/۹۵ بانک پارسیان شعبه میدان آزادی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۱۲۱۷۹۸۷۷۸۶۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458611
آگهی تغییرات شرکت سبحان دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی مفید راهبربه شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شد - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۳۱۶۴۲۵۶۱۵۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655124
آگهی تغییرات شرکت سبحان دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پویا فرهت به شماره ملی ۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۲۲۱۳۱۴۵۰۹۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13821914
آگهی تغییرات شرکت سبحان دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۰۷۹ ۳۴۳۳۹۲ , ۹۶۹ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۸۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده و نقدی افزایش یافته و مبلغ ۲۷۷۱۳۵۷۳۸ ریال بموجب گواهی شماره ۲۹۹ ۹۶ ۱۳۹ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ بانک سینا شعبه فاطمی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۱۰۲۷۳۷۶۸۷۱۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081856
آگهی تغییرات شرکت سبحان دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی اصلی برای مدت یکسال انتخاب شد روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکتهای گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴، البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ و داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۳۲۹۵۱۴۱۷۳۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081867
آگهی تغییرات شرکت سبحان دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی ایثاری نیا به شماره ملی ۰۴۹۲۲۱۵۵۷۱ نماینده شرکت کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای احمد علی نوربالا تفتی به شماره ملی ۴۴۵۹۸۴۱۱۸۵ نماینده شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای پویا فرهت به شماره ملی ۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و آقای بهزاد شکوری به شماره ملی ۲۲۱۹۳۴۴۳۸۱ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند – امضای اوراق و اسناد تعهد آور: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. – حدود اختیارات مدیرعامل تفویض گردید پ۹۷۰۳۲۹۶۴۶۸۷۲۸۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252368
آگهی تغییرات شرکت سبحان دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی ایثاری نیا به شماره ملی ۰۴۹۲۲۱۵۵۷۱ نماینده شرکت کی بی سی به شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای احمد علی نوربالا تفتی به شماره ملی ۴۴۵۹۸۴۱۱۸۵ نماینده شرکت داروسازی سبحان انکلوژی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای پویا فرهت به شماره ملی ۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و آقای بهزاد شکوری به شماره ملی ۲۲۱۹۳۴۴۳۸۱ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای سعید یعقوبی فرد به شماره ملی ۴۲۸۴۹۸۷۴۸۸ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بعنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضای اوراق و اسناد تعهدآور: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل شامل بخشی از ماده ۳۷ اساسنامه و مطابق صورتجلسه شماره یکصد و شصت و چهار مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض و مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۷۰۷۱۷۸۵۵۳۴۸۹۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14373873
آگهی تغییرات شرکت سبحان دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ و نامه شماره ۴۰۰۶۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۷۱۰۰۲۱۷۱۲۷۵۸۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک