شرکت بهمن لیزینگ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102377650


شماره ثبت:
195889
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1381/9/16
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله ايران خودرو-خيابان خاكي-بزرگراه امير سر لشگر ش حسين لشگري-پلاك 279-طبقه همكف- 1399939711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهرداد آل علی 612737
میرحکیم حسینی خشه حیران 749019
علی حاجی باقری 749019
آقای اسماعیل کاویانی 749019
آقای حمید محمود کلایه 923928
رحیم سعادتی نیا 923928
مریم توحیدی 923928
علیرضا حبیبیان 923928
علی بهرامی 923928
آقای کامبیز بالنده 923928
محمدرضا حیدری زاده 923928
رحیم دیانت 923928
جعفر صالح 1201876
رضا آهنجان 1461889
علی نور محمدی 1461889
قاسم رحمتیان 1461889
محمود رضا ستاورز 1461889
محمد مهدی صارمی 1461889
محمد طه کریمی 1461889
محمدعلی اخوان 12887534
آقای مهرداد امینی خویی 13245199
منصور پورزرین 13245199
بهزاد قنبری 13245199
آقای مهندس مرتضی شفیعی 13681427
حمیدرضا داودزاده 14217837
آقای حسین خضری 14217837

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 612737
آگهی تصمیمات شرکت بهمن لیزینگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۸۶۶۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749019
آگهی تصمیمات شرکت بهمن لیزینگسهامی خاص به شماره ثبت۱۹۵۸۸۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی اخوان به ک م ۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به ش م ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ و میرحکیم حسینی به ک م ۱۴۶۴۴۴۴۴۹۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به ش م ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ و اسمعیل کاویانی به ک م ۶۲۷۹۴۹۹۹۰۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به ش م ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ و علی حاجی باقری به ک م ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک (سهامی عام) به ش م ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ و شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به نمایندگی بهزاد قنبری به ک م ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ و اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ محمدعلی اخوان به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حاجی باقری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهزاد قنبری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۳۷۴۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749037
آگهی تصمیمات شرکت بهمن لیزینگسهامی خاص به شماره ثبت۱۹۵۸۸۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۳۳۲۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923928
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: فک رهن اسناد و فک پلاک خودروهای فروخته شده بصورت قرارداد اجاره بشرط تملیک یا فروش اقساطی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آقایان، با امضای دو نفر از ده نفر حمید محمودکلایه با کدملی ۰۰۵۷۷۱۸۲۳۷ علی بهرامی با کدملی ۵۴۵۸۹۷۶۲۸۲ رحیم سعادتی نیا با کدملی ۲۶۳۱۵۳۲۴۲۲ کامبیز بالنده با کدملی ۰۰۷۱۷۹۶۴۰۱ مریم توحیداصل با کدملی ۰۰۵۳۳۶۱۷۳۳ فهیمه حسین نژاد با کدملی ۱۵۸۹۹۳۴۲۵۹ محمدرضا حیدری زاده با کدملی ۲۷۲۱۷۲۳۸۱۲ علیرضا حبیبیان با کدملی ۰۴۹۲۵۹۶۹۷۲ و رحیم دیانت با کدملی ۶۰۳۸۹۸۰۶۰۱ با امضاء و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۱۰۷۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970534
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۹۱ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ش م ۲۷۳۳۵۹ مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل به اطلاع عموم آگهی می‌گردد. نام و شماره ثبت شرکت شرکت بهمن لیزینگ به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰ موضوع شرکت موضوعات اصلی خرید انواع کالا و اموال منقول و غیرمنقول (مطابق بندهای الف و ب و ج ماده ۵ دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوب ۱۶/۴/۸۶ شورای پول و اعتبار و واگذاری آنها به متقاضیان در قالب عقود اجاره یا فروش اقساطی. موضوعات فرعی: خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ذیربط تبصره: شرکت مجاز نیست سهام بانک یا موسسه اعتباری را که بی واسطه یا باواسطه سهامدار شرکت محسوب می‌شود خریداری نماید. مرکز اصلی شرکت و نشانی شعب شرکت تهران خ ولیعصر بالاتر از پارک ساعی کوچه ۳۶ پ ۵ ک پ ۱۵۱۶۷۳۵۴۱۱ می‌باشد ضمنا شرکت فاقد شعبه می‌باشد. مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. سرمایه شرکت ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال تمام پرداخت شده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. هویت کامل رئیس و اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت گروه بهمن به ش م ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بنمایندگی محمدعلی اخوان به ک م ۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ فرزند اصغر به ش ش ۷۳۰ رئیس هیئت مدیره شرکت مزدا یدک به ش م ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ بنمایندگی علی حاجی باقری فرزند محمدتقی به ش ش ۲۳۴۵ و ک م ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت شاسی ساز ایران به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ بنمایندگی بهزاد قنبری فرزند سالار به ش ش ۲ و ک م ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت عصر بهمن به ش م ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ بنمایندگی میر حکیم حسینی فرزند میر ایوب به ش ش ۵۰۱ و ک م ۱۴۶۴۴۴۴۴۹۸ عضو هیئت مدیره شرکت سروش بهمن به ش م ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ بنمایندگی اسمعیل کاویانی فرزند مصطفی به ش ش ۳۳۹ به ک م ۶۲۷۹۴۹۹۹۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت فاقد عضو علی البدل می‌باشد. شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری ماده ۱۹ اساسنامه در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا وکیل قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره در صورت نقل و انتقال سهام سهامداران جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه تقسیم سود بر اساس مفاد ماده ۹۰ قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت صورت میگیرد بر اساس ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. بر اساس ماده ۵۳ اساسنامه هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده ۵۲ اساسنامه منحل گردد. تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است. بدهی جاری شرکت ۹۷۴/۲۶۲/۱ میلیون ریال بدهی غیرجاری شرکت مبلغ ۸۱۸/۵۹۸ میلیون ریال مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است ۱۷۲/۵۹۴/۱ میلیون ریال. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکت‌ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۲۴۹۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201876
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر صالح با کدملی۳۲۵۶۶۱۲۲۱۰ به عنوان نماینده شرکت مزدا یدک با شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به جای آقای علی حاجی باقری به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. بنابراین سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح زیر قرار گرفت. آقای محمدعلی اخوان به سمت رئیس هیئت مدیره کدملی۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ آقای جعفر صالح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کدملی۳۲۵۶۶۱۲۲۱۰ آقای بهزاد قنبری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کدملی۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ آقای میرحکیم حسینی به سمت عضو هیئت مدیره کدملی۱۴۶۴۴۴۴۴۹۸ اسماعیل اسمعیل کاویانی به سمت عضو هیئت مدیره کدملی۶۲۷۹۴۹۹۹۰۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء متفاقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه , متفاقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۱۶۳۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461889
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ سهامی عام شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ و مجوز شماره ۶۷۶۱ مورخ ۱۸/۱/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فک رهن اسناد و فک پلاک خودروهای فروخته شده بصورت قرارداد اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب آقایان با امضاء دو نفر از ده نفر از آقایان: بهزاد قنبری دارای کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶، محمود رضا ستاورز دارای کدملی ۰۰۴۵۶۰۹۸۵۳، رضا آهنجان دارای کدملی ۳۹۶۱۸۳۶۰۳۵، محمد مهدی صارمی دارای کدملی ۲۱۶۲۰۶۲۱۰۰، علی نور محمدی دارای کدملی ۰۵۳۰۴۴۸۲۳۸، کامبیز بالنده دارای کدملی ۰۰۷۱۷۹۶۴۰۱، محمد طه کریمی دارای کدملی ۰۷۵۹۷۹۴۸۷۱، محمدرضا حیدری زاده دارای کدملی ۲۷۲۱۷۲۳۸۱۲، قاسم رحمتیان دارای کدملی ۲۶۷۹۳۱۵۲۴۳ و خانم: مریم توحیدی دارای کدملی ۰۰۵۳۳۶۱۷۳۳ همراه با مهر شرکت که بر اساس نامه رسمی با امضاء و مهر شرکت معرفی می‌گردند دارای اعتبار است. پ۱۸۲۷۷۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689694
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۱۰۵۵۲۱مورخ ۱۸/۴/۹۳بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی وترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی راده به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲به عنوان بازرس اصلی شرکت وموسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۳۰۸۱۷۴۲۳۸۳۷۵۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9589623
آگهی تصمیمات شرکت بهمن لیزینگ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۵۸۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۵/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۳/۸۹ فک رهن اسناد و فک پلاک خودروهای فروخته شده بصورت قرارداد اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از هفت نفر بایرام باقرزاده و علی بهرامی و محمد زمان محمدی شیرکلایی و علی شمسایی و محمدمهدی صارمی و فاطمه تاتا و بهزاد قنبری همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10300231
آگهی تصمیمات شرکت بهمن لیزینگ سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10394217
آگهی تصمیمات شرکت بهمن لیزینگ سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824222
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۴۴۵۳۸/۹۵ مورخ ۱۴/۲/۹۵بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت گروه بهمن (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ شرکت سرمایه گذاری صدرآرین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴ شرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ پ۹۵۰۳۰۹۸۵۲۸۸۰۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845206
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴وتائیدیه‌های شماره ۷۴۴۳۳/۹۵مورخ ۹/۳/۱۳۹۵ بانک مرکزی و۰۱۸ - ۲۳۳۰۸۳ /۹۵۹مورخ ۴/۳/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰میلیارد به مبلغ ۸۰۰میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده به مبلغ ۱۷۷۹۸۰۵۲۵۳۰۰ریال وآورده نقدی به مبلغ ۰۱۹۴۷۴۷۰۰/۲۲ریال که طی گواهی‌های بانکی به شماره‌های ۱۲۳/۹۵/۱۵۲مورخ ۴/۳/۹۵و۳۰/۱۵۲/۹۵مورخ ۳۱/۱/۹۵بانک اقتصاد نوین شعبه پارک ساعی واریز گردیده است افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۸۰۰میلیارد ریال منقسم به ۸۰۰میلیون سهم یکهزار ریالی بانام میباشد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. پ۹۵۰۳۲۲۷۲۷۸۶۲۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887534
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ ومجوز۹۱۳۵۶/۹۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید قاسمی سورکی باکدملی ۴۴۴۹۹۵۳۸۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن باشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی اخوان باکدملی ۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری مانا نوین باشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای میرحکیم حسینی باکدملی ۱۴۶۴۴۴۴۴۹۸به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر آرین باشناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اسماعیل کاویانی باکدملی ۶۲۷۹۴۹۹۹۰۱ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی سروش بهمن باشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهزاد قنبری باکدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان باشناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل واگذار گردید: نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی و مراجع قضائی. نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و مزایا و پاداش امور رفاهی، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بیمه و بازنشستگی آنان برابر ضوابط و مقررات قانونی و آئین نامه‌های گروه بهمن. افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام شرکت در داخل و خارج از کشور. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق و اسناد تجاری. دریافت وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد. امانت گزاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی معتبر و استرداد آنها. اقامه هر گونه دعوی حقوقی و جزائی در محاکم قضائی و دیوان عدالت اداری و سازمانها علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شرکت بهر خواسته و میزان با حق واخواهی، تجدید نظر خواهی، پژوهش، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل یا انکار تردید نسبت به سند طرف استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری، تعیین داور با اختیار صلح و سازش یا بدون اختیار مصالحه با حق توکیل به غیرولو کرارا. تعیین مصدق و کارشناس اقرار در ماهیت دعوی و یا به امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی وارد ثالث، دعوی متقابل و دفاع از دعوی مزبور درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی تا حصول نتیجه نهایی، اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد. تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت اخذ محکوم به اعلام رضایت، معرفی یا جرح شهود، ایراد، معاینه و تحقیق محلی، تامین دلیل، تامین خواسته و بطور کلی با حق اختیارات ناشی از قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس قانونی شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق مقررات قانون تجارت و ضوابط و دستورالعمل‌های نهادهای مرتبط. تعیین روشهای فروش در چارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از جمله چک، سفته، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفاقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفاقا با مهر شرکت و سایر مکاتبات و امور جاری و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۴۱۲۹۲۵۹۷۱۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963422
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۰۰۵۲/۹۵ مورخ ۲۷/۴/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۲۳۷۳۰۵۵۴۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169287
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۰۷/۱۳۹۵ و باستناد مجوز به شماره ۲۶۵۴۹۴/۹۵ مورخ ۱۹/۰۸/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: ۱ - شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ ۲ - شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ ۳ - شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ ۴ - شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ ۵ - شرکت مزدا یدک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245199
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۱۳۹۱۲/۹۵ مورخه ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای منصور پورزرین با کد ملی ۰۰۴۰۷۰۴۳۰۰ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای میرحکیم حسینی خشه حیران با کد ملی ۱۴۶۴۴۴۴۴۹۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای حمیدرضا داودزاده با کد ملی ۰۰۵۳۲۳۳۲۸۱ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به سمت عضو هیات مدیره. - آقای مهرداد امینی خوئی با کد ملی ۰۰۵۷۴۴۱۰۶۵ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت عضو هیات مدیره. آقای بهزاد قنبری با کد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. اختیارات مشروحه در بندهای ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده عیله شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قرادادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607435
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۴۳۲۷۹/۹۶مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۶۲۲۸۱۱۹۸۹۴۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13681427
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۰۵۷۴۱/۹۶ مورخ۲/۷/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی شفیعی با کدملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ به جای آقای میرحکیم حسینی خشه حیران به کدملی ۱۴۶۴۴۴۴۴۹۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۰۷۲۸۸۳۶۷۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745331
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۴۵۲۱ / ۹۶ مورخ ۳۰ / ۰۸ / ۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین خضری به شماره ملی ۴۳۲۳۳۶۸۰۳۸ به جای مهرداد امینی خویی به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۱۴۱۱۰۹۴۹۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217837
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۶۹۴۲۱/۹۷ مورخه ۱۷/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد قنبری با کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲به سمت رئیس هیئت مدیره - حسین خضری با کدملی ۴۳۲۳۳۶۸۰۳۸ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - حمید رضا داود زاده با کدملی ۰۰۵۳۲۳۳۲۸۱ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره - مرتضی شفیعی با کدملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره - اسمعیل کاویانی با کدملی ۶۲۷۹۴۹۹۹۰۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. پ۹۷۰۶۲۵۶۳۰۸۸۵۴۰۰ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253052
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۰۶۳۳۷ / ۹۷ مورخ ۱۷ / ۰۶ / ۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ شرکت شاسی سازایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ شرکت مزدایدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۷۱۸۷۲۰۶۰۲۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه