شرکت نفت ایرانول (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102373511


شماره ثبت:
195465
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1381/9/11
آدرس:
تهران خيابان ملاصدرا شماره 1/131 1993643114

اشخاص

عنوان طبق آگهی
فریدون نوری 1086532
آقای ناصر قاسم خانی 1127514
آقای جلال امانی 1182293
آقای احمد محمدی بوساری 1356503
آقای سید عماد الدین طباطبایی 1356503
آقای اکبر آبکار اصفهانی 1356503
احمد بارول 1356503
آقای حسن کاسه چی 10142552
آقای محمد زالی 10142552
حسینعلی کاوان 10142552
حسین هادی زاده 10569674
علی مستاجران 10569674
آقای پیر حسین کولیوند 12731993
عیسی اسحاقی 13577791
آقای سیاوش افضلی 13577791
آقای سید غلامرضا هاشمی 13577791
مهرداد محقق زاده 13577791
آقای محمود عیدی 13577791

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 701149
آگهی تصمیمات شرکت نفت ایرانول سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۵۴۶۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عبارت انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم به موضوع شرکت الحاق گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۳۷۹۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071081
آگهی تصمیمات شرکت نفت ایرانول سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۶۵۴۵۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086532
آگهی تغییرات در شرکت نفت ایرانول سهامی عام بشماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ فریدون نوری به ک. م ۴۹۵۹۷۶۰۲۱۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (سهامی عام) ۱۰۱۰۲۶۲۹۸۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند. پ۱۶۶۱۳۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127514
آگهی تغییرات شرکت نفت ایرانول سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال امانی کدملی ۶۳۰۹۶۵۴۱۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به جای سید عماد الدین طباطبایی و آقای ناصر قاسم خانی کدملی ۰۰۵۷۶۲۷۱۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت پاسارگاد به جای آقای جلال امانی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۰۱۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182293
آگهی تغییرات شرکت نفت ایرانول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال امانی ک م ۶۳۰۹۶۵۴۱۰۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به جای آقای سعیدرضا عاصمی و آقای ناصر قاسم خانی ک م ۰۰۵۷۶۲۷۱۸۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت پاسارگاد به جای آقای جلال امانی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۶۷۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194951
آگهی تغییرات شرکت نفت ایرانول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش ش م۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران ش م ۱۰۱۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۴۹۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233980
آگهی تغییرات شرکت نفت ایرانول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۶۸۱۲ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت نفت پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ پ۱۷۳۱۶۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356503
آگهی تغییرات شرکت نفت ایرانول سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد محمدی بوساری با کدملی ۰۰۴۷۰۱۴۷۱۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و آقای عیسی اسحاقی با کدملی ۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵ بعنوان نماینده شرکت نفت پاسارگاد بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ بسمت عضو هیات مدیره و آقای اکبر آبکاراصفهانی با کدملی ۱۲۸۶۸۲۱۸۰۰ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گازو پتروشیمی تامین (تاپیکو) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۶۸۱۲ بسمت عضو هیات مدیره وآقای سیدعمادالدین طباطبایی با کدملی ۴۸۱۸۹۸۶۶۳۱ بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای احمد بارول با کدملی ۱۹۷۰۲۱۰۰۸۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند کلیه چکها، بروات، سفته‌ها، اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها و وام‌های شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی یا اداری و یا مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه فوق به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۸۰۰۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588472
آگهی تغییرات شرکت نفت ایرانول سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۴۴۲۵۱۲۳۴۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9578358
آگهی تصمیمات شرکت نفت ایرانول سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642365
آگهی تصمیمات شرکت نفت ایرانول سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عبارت انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم به موضوع شرکت الحاق گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10142552
آگهی تغییرات شرکت نفت ایرانول سهامی عام بشماره ثبت۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۸/۸۹ محمد زالی به کد ملی۰۴۳۹۶۵۴۸۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۲۶۸۱۲ و حسن کاسه چی به کد ملی۴۳۲۱۹۲۵۶۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ حسینعلی کاوان نوشکنار به کدملی۵۰۱۰۳۰۱۸۹۱ به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. محمد زالی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسینعلی کاوان نوشکنار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن کاسه چی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین نمودند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10377737
آگهی تصمیمات شرکت نفت ایرانول سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۶۸۱۲ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت نفت پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ و صندوق بازنشستگی کشوری. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10569674
آگهی تغییرات در شرکت نفت ایرانول سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید مجید هاتف وحید به شماره ملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۶۵ به جای محمد زالی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین به شماره ملی ۱۰۱۰۲۶۲۶۸۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی مستاجران به شماره ملی ۱۲۸۹۹۷۵۴۶۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و حسین هادی زاده به شماره ملی ۱۷۵۳۴۲۸۳۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند حدود اختیار برای مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید امضا کلیه چکها بروات سفته‌ها اسناد و و اوراق تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731993
آگهی تغییرات شرکت نفت ایرانول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیر حسین کولیوند با کد ملی ۵۸۴۹۵۲۲۲۶۳ بجای آقای احمد محمدی بوساری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۱۱۸۴۶۰۱۸۱۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164872
آگهی تغییرات شرکت نفت ایرانول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۱۳۶۷۵۸۲۵۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518617
آگهی تغییرات شرکت نفت ایرانول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۳۹۵ شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹ شرکت صبا انرژی جهان گستر به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت نفت پاسارگاد به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۴۲۶۸۸۱۷۸۹۳۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577791
آگهی تغییرات شرکت نفت ایرانول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) آقای عیسی اسحاقی با کد ملی ۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵ بعنوان نماینده شرکت نفت پاسارگاد بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد محقق زاده با کد ملی ۱۸۱۹۱۴۱۹۶۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سیاوش افضلی با کدملی ۳۳۱۰۰۰۲۴۶۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عیدی با کد ملی ۱۰۹۰۳۶۰۹۴۰ بعنوان نماینده شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا بشناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید غلامرضا هاشمی با کدملی ۴۶۸۹۰۴۳۱۷۵ به عنوان نماینده شرکت صبا انرژی جهان گستر سهامی خاص بشناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲ بسمت رئیس هیئت مدیره برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند ب) هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را طبق بند‌های ۱و۲و۳و۴ (به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ۶ الی ۸ (در چارچوب ائین نامه‌های شرکت) ۱۲ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود. ج) کلیه چکها بروات سفته‌ها اسناد واوراق تعهد اور و قرارداد‌ها ووام‌ها ی شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی یا اداری و یا مراسلات با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۶۰۴۱۸۴۲۹۳۵۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957003
آگهی تغییرات شرکت نفت ایرانول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۶ ومجوز۱۰۲ ۳۳۹۸۲۳ , ۹۶۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده وآورده نقدی به مبلغ ۱۳۲۷۶۳۰۶۱۰۰ ریال که طی گواهی بانکی شماره ۶۵۵۷۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ بانک ملت شعبه گلستان پاسداران پرداخت گردیده است افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. پ۹۶۱۲۲۸۵۷۸۶۱۰۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102018
آگهی تغییرات شرکت نفت ایرانول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وز یان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۷۰۴۱۱۹۶۳۱۵۸۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه