بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102360780
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-وليعصر-خيابان وليعصر-خيابان اسفنديار-پلاك 54-طبقه اول-واحد 1 1968653683
18
افراد
25
آگهی‌ها
194167
شماره ثبت
1381/8/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566050
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایرانسهامی عام به شماره ثبت۱۹۴۱۶۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به نمایندگی محمدحسین داجمر به کدملی ۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۴ به نمایندگی اصغر شریفیان به کدملی ۰۴۹۱۰۱۴۹۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ به نمایندگی محمدسعید فلاحی به کدملی ۰۰۳۹۹۱۸۸۳۱ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ به نمایندگی سیدمهدی آستانی به کدملی ۰۰۴۴۲۸۲۰۵۲ بسمت اعضای هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ به نمایندگی مسلم عباسی به کدملی ۰۵۷۹۸۳۸۴۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای ۱۴۸۱۸ از ماده ۴۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۲۷۸۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941817
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۹/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و شرکت آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۰۹۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۴ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۴۴۷۰. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۱۰۹۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 965403
آگهی تصمیمات در شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ محمدحسین داجمر به کدملی ۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر شریفیان به کدملی ۰۴۹۱۰۱۴۹۹۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسلم عباسی به کدملی ۰۵۷۹۸۳۸۴۶۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید مهدی آستانی به کدملی ۰۰۴۴۲۸۲۵۰۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۴ و سعید اوحدی به کدملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به نمایندکی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۴۵۸۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1050408
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۹۲ آقای سیدعلی آذربادگان به شماره ملی ۰۰۴۰۵۸۲۴۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۴به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدحسین داجمر به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای نعمت اله ادریسی به شماره ملی ۱۵۸۲۹۸۴۹۰۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سعید اوحدی به شماره ملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ و آقای مسلم عباسی به شماره ملی ۰۵۷۹۸۳۸۴۶۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۶۴۳۶۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140627
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۸۵۹۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149148
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۴ و ۸ و ۹ و ۱۴ و ۱۹ ماده ۴۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۹۱۲۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355008
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سود و زیان مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال به شرح زیر: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی ۱۰۱۰۵۷۳۲۲۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ژرف بین نیک روش شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۷۹۱۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656198
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بهروز قدیمی بشماره ملی ۰۰۴۶۲۹۵۴۰۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شماره ثبت ۲۹۰۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۴ به سمت مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره به تفویض اختیار بندهای ۱ و ۴ و ۸ و ۱۹ ماده ۴۳ اساسنامه موضوع اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات هیات مدیره موافقت نمود. پ۹۳۰۷۱۶۸۷۵۷۷۹۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9733117
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۹/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و شرکت آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۰۹۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۴ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۴۴۷۰. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10043106
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۹۰ جلال قاسمی به کدملی ۳۷۸۱۹۰۹۶۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به جای محمدحسین داجمر بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و بهروز امیدعلی به کدملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و جلال قاسمی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسلم عباسی به کدملی ۰۵۷۹۸۳۸۴۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10145476
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۱۱/۹۰ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به نمایندگی محمدحسین داجمر به کدملی۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ به نمایندگی بهروز امیدعلی به کدملی۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ به نمایندگی محمدسعید فلاحی به کدملی۰۰۳۹۹۱۸۸۳۱ و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۴ به نمایندگی احمد تورک برومند به کدملی۰۵۳۲۷۱۴۴۶۶ بسمت اعضای هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴به نمایندگی مسلم عباسی به کدملی۰۵۷۹۸۳۸۴۶۳ بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره در بندهای۱ ۴ ۷ و۱۳ ازبند ماده۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10743425
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین داجمر به کدملی ۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ بهروز امیدعلی به کدملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ محمدسعید فلاحی به کدملی ۰۰۳۹۹۱۸۸۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ احمد تورک برومند به کدملی ۰۵۳۲۷۱۴۴۶۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۴ مسلم عباسی به کدملی ۰۵۷۹۸۳۸۴۶۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۸۹ محمدحسین داجمر بسمت رئیس هیئت مدیره و بهروز امیدعلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسلم عباسی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مه شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862421
آگهی تصمیمات در شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ محمدحسین داجمر به کدملی ۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر شریفیان به کدملی ۰۴۹۱۰۱۴۹۹۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسلم عباسی به کدملی ۰۵۷۹۸۳۸۴۶۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید مهدی آستانی به کدملی ۰۰۴۴۲۸۲۵۰۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۴ و سعید اوحدی به کدملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به نمایندکی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10944952
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۴۱۶۷با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959160
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۴۱۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ نوع شرکت از سهامی‎خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و اعلامیه تبدیل به شرح زیر می‌باشد الف: نام شرکت و شماره ثبت آن شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ ب: موضوع شرکت و نوع فعالیت آن ارائه خدمات بازرسی قبل از حمل کالا (PSI) سورویانس خدمات بازرسی مهندسی حین ساخت ماشین آلات و تجهیزات صنعتی خدمات توسعه تکنولوژی خدمات مدیریت کیفیت و استاندارد خدمات مهندسی ارتقاء کیفیت و بهبود کیفیت محصول محیط زیست و هرگونه خدمات مرتبط با امور کیفیت در صنعت ساختمان و خدمات بررسی و مطابقت کیفی و کمی مواد اولیه تجهیزات و ماشین آلات و تولیدات و مقایسه آنها با مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه ارائه خدمات به صنایع در جهت بهبود و بالابردن کیفیت تولیدات خریدها و بازده کار طول عمر ماشین آلات و افزایش و دوام تولید کارخانجات ارزیابی نظام بازرسی کاخانه‌های سازنده و همچنین انجام خدمات مربوط به بازرسی فنی در زمان ساخت ماشین آلات و تجهیزات صنعتی آزمایش مواد اولیه و بررسی کیفیت کالا ارائه خدمات مربوط به بازرسی فنی و تشخیص معایب و نواقص کار هنگام نصب ماشین آلات و تجهیزات خط تولید انجام خدمات بازرسی‌های فنی و زمان آزمایش و راه آندازی دستگاهها مقایسه کمی و کیفی نتایج حاصله با مشخصات فنی طبق قراردادهای مربوطه انجام خدمات بازرسی فنی مربوط به عملکرد ظرفیت و کیفیت محصول ارائه خدمات بازرسی و کنترل فرآیند انتقال تکنولوژی صدور گواهینامه و تاییدیه‌ها و گزارش مغایرتها بر مبنای بازرسی‌های انجام شده ارائه خدمات آموزشی مرتبط با موضوع اساسنامه شرکت ارائه خدمات بازرسی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی واحدهای صنعتی عمومی و ساختمانی ارائه خدمات کنترل کیفیت سازه‌های فلزی و بتون و تاسیسات ساختمانی آب و برق سیستم تهویه و آسانسور ارائه خدمات بازرسی آلایندها در جهت حفظ محیط زیست انجام هر نوع مطالعات علمی فنی مهندسی بازرگانی و خدماتی ارائه سایر خدمات بازرسی محصول نهایی و ادیت فرآیند تولید انجام هرگونه خدمات بازرگانی و تجاری به نحوی که تعارض با استقلال شرکت به عنوان بازرس سوم شخص نباشد ثانیا ارتباط مستقیم با فعالیتهای تخصصی و حرفه‌ای شرکت و الزامات حقوقی مترتب بر شرکتهای با ماهیت عام را داشته باشد بسط فعالیتهای حرفه‌ای و تخصصی از طریق ثبت و تاسیس شرکتهای فرعی با رعایت قوانین مقررات بازار سرمایه ایجاد شعب و اعطای نمایندگی و یا اخذ نمایندگی در داخل و خارج از کشور طبق اساسنامه شرکت و انجام کلیه عملیات مجاز که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفیده بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد ج: مرکز اصلی شرکت خیابان ولیعصر خیابان اسفندیار پلاک ۵۴ کدپستی ۱۹۶۸۶۵۳۶۸۱ د: مدت شرکت: از زمان ثبت بمدت نامحدود ه: سرمایه شرکت: ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی تمام پرداخت شده می‌باشد. و سهام ممتاز ندارد ز: هویت کامل اعضاء هیئت‎مدیره محمدحسین داجمر فرزند هاشم شماره شناسنامه ۱۹۷۳ شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بعنوان رئیس هیئت‎مدیره بهروز امیدعلی فرزند باقر به شماره ملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان بعنوان نائب رئیس هیئت‎مدیره و محمدسعید فلاحی به شماره ملی ۰۰۳۹۹۱۸۸۳۱ به نمایندگی از سرمایه گذاری سرمایه گستر سرمایه بعنوان عضو هیئت‎مدیره و احمد تورک برومند به شماره ملی ۰۵۳۲۷۱۴۴۶۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان و عضو هیئت‎مدیره و مسلم عباسی فرزند غلامحسین به شماره ملی ۰۵۷۹۸۳۸۴۶۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره می‌باشد. ج: شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجمع عمومی برابر ماده ۲۲ اساسنامه صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و یا نماینده و یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامداری برای هر سهم فقط یک رای خواهد داشت. ط: مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: برابر ماده ۶۴ اساسنامه سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانها سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی می‌باشد و برابر ماده ۶۳ اساسنامه از سود خالص شرکت پس از رفع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت برسد موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهد یافت تا به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ گردد به پیشنهاد هیئت‎مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوص کنار گذاشته شود. ی: دیون شرکت و همچنین دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است ندارد ک: روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن درج می‌گردد اطلاعات ل: اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784949
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی بهنام مشار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۱۹۲۸۳۵۲۶۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082697
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت در اساسنامه موارد ذیل الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: بازرسی کمی و کیفی محموله‌های نفتی کالیبراسیون مخازن و کالیبراسیون سیستم‌های اندازه گیری انجام خدمات بازرسی و مهندسی اچ اس ای (بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط زیست) بازرسی محصول و خدمات مربوط به مدیریت پروژه (ام سی) (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) پ۹۵۰۷۲۸۲۴۶۷۱۹۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288766
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء حقوقی هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند و با امضاء ذیل صورتجلسه اعلام قبولی نمودند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به شماره ثبت ۹۳۹۳۹ شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ به شماره ثبت ۳۳۱۰۱۳ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ به شماره ثبت ۲۹۰۶۰۰ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ به شماره ثبت ۲۹۰۵۹۸ شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ به شماره ثبت ۳۳۱۰۱۱ ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهنام مشار شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. پ۹۵۱۱۱۳۳۹۴۸۶۴۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288777
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: (بازرسی و نظارت فنی، اندازه گیری کمی و کیفی نفتکشها و خطوط لوله، مشتقات و محموله‌های نفتی وکالیبراسیون مخازن ذخیره و سیستم‌های اندازه گیری مکانیکی (میترینگ و پروینگ) و استاتیکی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم ) پ۹۵۱۱۱۳۲۲۵۳۰۳۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454494
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهروز قدیمی دارای کدملی ۰۰۴۶۲۹۵۴۰۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای وحیداله زنجان پور مبرهن فومنی دارای کدملی به شماره ۰۰۷۷۶۹۲۱۲۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای جمشید سبزکار دارای کدملی به شماره ۳۶۲۰۹۱۷۹۹۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محسن سال مه دارای کدملی به شماره ۰۰۴۶۸۳۵۹۹۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی احمدی دارای کدملی به شماره ۱۷۵۵۲۳۷۱۴۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیر گران اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در صورت نبود مدیرعامل، امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی مکاتبات مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره اختیار بندهای ۱و۴و ۸ و ۱۹ ماده ۴۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۳۱۰۶۰۵۵۴۷۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541970
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: – آقای بهروز قدیمی دارای کدملی ۰۰۴۶۲۹۵۴۰۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - آقای محمد رضا اویسی دارای کدملی به شماره ۰۰۷۰۵۸۹۸۹۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای جمشید سبزکار دارای کدملی به شماره ۳۶۲۰۹۱۷۹۹۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای محسن سال مه دارای کدملی به شماره ۰۰۴۶۸۳۵۹۹۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای علی احمدی دارای کدملی به شماره ۱۷۵۵۲۳۷۱۴۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیر گران اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - امضاهای مجاز شرکت برای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چک‌ها، امضا مدیر عامل به اتفاق امضا یک نفر دیگر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا مدیر عامل خواهد بود پ۹۶۰۵۱۱۶۵۰۸۷۳۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732091
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: بازرسی: بازرسی و نمونه برداری از کلیه کالاهای مجاز بازرسی مستقل فنی و مهندسی کنترل و ارتقاء کیفیت و مطابقت با استاندارد کنترل فرآیند انتقال تکنولوژی بازبینی، بازرسی، نظارت و آزمایش محصولات، مواد اولیه، تجهیزات، ماشین الات واحدهای صنعتی و قطعات یدکی پایش و بازرسی فرآیند تولید ارزیابی نظام بازرسی کارخانه‌های سازنده نظارت بر بهینه سازی مصرف انرژی واحدهای صنعتی، عمومی و ساختمانی نظارت بر مدیریت پیمان (MC) اندازه گیری کمی و کیفی نفتکشها و بازرسی خطوط لوله، مشتقات و محموله‌های نفتی و کالیبراسیون مخازن ذخیره و سیستم‌های اندازه گیری مکانیکی (میترینگ و پروینگ) و استاتیکی بازرسی و کنترل خوردگی. آموزش و تحقیقات: ارائه خدمات آموزشی و استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت آموزش انجام تحقیقات علمی، فنی و مهندسی و توسعه تکنولوژی. ایمنی، بهداشت و محیط زیست؛ ارائه خدمات مشاوره در پروژه‌های مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) مدیریت ایمنی و سلامت شهری مشاوره مهندسی حریق و سیستم‌های کشف و اعلام حریق ارزیابی ایمنی حریق ساختمان مدیریت خوردگی استقرار سیستم مدیریت انرژی، سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست بازرسی آلاینده‌ها در حفظ محیط زیست و مشاوره خدمات ایمنی و آتشنشانی. توسعه فعالیتهای حرفه‌ای و تخصصی از طریق ثبت و تأسیس شرکتهای فرعی با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت، ایجاد شعب و اعطای نمایندگی و یا اخذ نمایندگی در داخل و خارج از کشور. انجام کلیه عملیات مجاز که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید بوده به گونه‌ای که با موضوع فعالیت شرکت در تعارض نباشد. کلیه موارد فوق الذکر در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم. پ۹۶۰۹۰۵۶۸۲۳۸۱۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13891635
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۲۰۵۲۲۳۸۶۳۴۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952910
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی شرکت به شماره ۱۹۶۸۶۵۳۶۸۳ می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۷۲۵۹۲۳۰۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14370876
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ و نامه شماره ۴۲۰۹۴/۱۲۲ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۹ بخش، ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره و جایگزین اساسنامه قبلی گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک