شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102350203


شماره ثبت:
193090
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1381/7/17
آدرس:
تهران –شهر تهران– خيابان قائم مقام- پايين تر از شهيد بهشتي- كوچه ميرزا حسني- پلاك 12 قديم 13 جديد- طبقه سوم واحد 6 و 7 1586767114

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سعید قربانی قصابعلیسرائی 699751
پیام مسلمی 699751
سیدمحمدعلی قدسی 10117701
آقای عبدالمجید چراغعلی 10117701
حمیدرضا جمشیدی 10289251
آقای دکتر سید ابراهیم هاشمی 10289251
کامبیز امجدی نیک 10849239
ابوالقاسم نوری 12662477
آقای دکتر پیام آزاده 13975660
مسعود ایروانی 13975660
سیدحمید مصطفوی 13975660
آقای علیرضا پرچکانی 14094748
آقای مهدی بلوچستانی اصل 14250780
آقای علی رستمیان 14250780

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 699751
آگهی تصمیمات شرکت سبحان انکولوژیسهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ به نمایندگی کامبیز امجدی نیک به کدملی ۲۵۹۴۲۰۲۱۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به نمایندگی عبدالمجید چراغعلی به کدملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به نمایندگی مسعود ایروانی به کدملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به نمایندگی سعید قربانی قصابعلی سرایی به کدملی ۲۶۶۹۶۶۲۹۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ به نمایندگی پیام مسلمی به کدملی ۰۰۴۷۸۳۲۱۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۸۴۵۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699823
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سبحان انکولوژیسهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری البرزبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۸۴۴۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094852
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۴۸۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198020
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمله ذیل بعنوان بند ۲۱ به ماده ۳۹ اساسنامه (موضوع اختیارات هیئت مدیره) الحاق گردید. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا پ۱۷۱۵۷۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249380
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۴/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۳۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۱ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۴۷/۱۰۰۱/۹۲ مورخ ۴/۷/۹۲ بانک خاورمیانه شعبه افتاب پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۹/۹/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۳۶۰۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298077
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فو ق العاده مورخ ۱۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام امور مربوط به تحقیق، توسعه، پیشبرد، ساخت محصولات داروئی و یا شیمیائی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، تولید، خرید، معاوضه، واردات، فروش، پخش، صادرات، بازاریابی و تجارت به هر طریقی نسبت به محصولات از جمله فرآورده‌های انکولوژی، فرآورده‌های بیولوژیک، فرآورده‌های حوزه‌ی سلامت، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، مکمل‌های غذائی و داروئی (پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) اجناس، کالا و مال التجاره‌های داروئی و شیمیائی از هر قبیل به استثنای مواردی که بموجب قانون ممنوع گردیده است. موضوع شرکت مضافا عبارت است از انجام سایر اموری که شرکت ممکن است مناسب یا مکمل موضوعات مشروح فوق تشخیص داده باشد و بطور کلی انجام کلیه اموری که به موضوعات فوق مربوط میباشد. همچنین شرکت میتواند درهر زمانی شرکتهای دیگر را خریداری و یا با شرکتهای دیگر ادغام گردد و هرگونه سرمایه گذاری داخل و خارج از کشور در شبکه بانکی و غیربانکی شامل سپرده گذاری نزد بانکها. پ۱۷۶۰۰۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503752
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، گروه داروئی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶، ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ و کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۱۸۴۳۵۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652681
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

به استناد هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۳و تفویض اختیار صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۲۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۸۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال و از محل واریز نقدی طی گواهی شماره ۱۳۰/۹۳/۱۰۰۱ مورخ ۱۷/۶/۹۳بانک خاور میانه شعبه آفتاب به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ۹۳۰۷۱۴۳۹۷۶۸۴۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10117701
آگهی تغییرات شرکت سبحان انکولوژی سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۹۱ سیدحمید مصطفوی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۰۲۱۷ به عنوان نماینده جدید شرکت کی بی سی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عبدالمجید چراغعلی به کدملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸۱ به نمایندگی از شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود ایروانی به کدملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمدعلی قدسی به کدملی ۰۰۳۱۷۵۹۲۹۷ به عنوان نماینده جدید شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و پیام مسلمی به کدملی ۰۰۴۷۸۳۲۱۹۳ به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10289251
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود ایروانی به ش ملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳۵ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت عضو انتخاب بنابراین حمیدرضا جمشیدی به ش ملی ۲۵۵۹۴۹۸۰۶۵ به نمایندگی شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ و سید ابراهیم هاشمی به ش ملی ۲۰۹۱۹۳۹۲۷۷ به نمایندگی شرکت سبحان دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ و کامبیز امجد ی نیک به ش ملی ۲۵۹۴۲۰۲۱۹۳ به نمایندگی شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ و مسعود ایروانی به ش ملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و سعید قربانی قصابعلیسرائی به ش ملی ۲۶۶۹۶۶۲۹۸۶ به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ که حمیدرضا جمشیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید ابراهیم هاشمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کامبیز امجدی نیک به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10545580
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۳۰۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۹/۸۹ کامبیز امجدی نیک کدملی ۲۵۹۴۲۰۲۱۹۳ بنمایندگی شرکت کی بی سی شناسه ملی ۲۵۹۴۲۰۲۱۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی مدت تصدی انتخاب گردید. امضا کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و بروات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10849239
آگهی تصمیمات شرکت سبحان انکولوژی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ به نمایندگی کامبیز امجدی نیک به کدملی ۲۵۹۴۲۰۲۱۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به نمایندگی عبدالمجید چراغعلی به کدملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به نمایندگی مسعود ایروانی به کدملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به نمایندگی سعید قربانی قصابعلی سرایی به کدملی ۲۶۶۹۶۶۲۹۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ به نمایندگی پیام مسلمی به کدملی ۰۰۴۷۸۳۲۱۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662477
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر مسعود ایروانی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره. آقای دکتر پیام مسلمی به شماره ملی ۰۰۴۷۸۳۲۱۹۳ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره. آقای دکتر سیدحمید مصطفوی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۰۲۱۷ نماینده شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره. آقای دکتر پیام آزاده به شماره ملی ۱۲۶۱۸۰۱۱۷۲ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای ابوالقاسم نوری به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۲۶۱ نماینده شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به عنوان عضو موظف هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و بروات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بندهای ۱و۴و۶و۷ (با رعایت آئین نامه معاملات و بودجه سالانه) به مدیرعامل تفویض شد. پ۹۴۱۱۲۷۳۱۵۱۱۱۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771320
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رستمیان به شماره ملی ۶۰۱۹۵۷۵۴۷۰ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به به جای آقای پیام مسلمی به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای پیام آزاده به شماره ملی ۱۲۶۱۸۰۱۱۷۲ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سایر سمت اعضاء هیئت مدیره تغییری نداشت. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت ازجمله چک، سفته و بروات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ و ۴ و ۷ ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. پ۹۵۰۲۱۱۳۸۱۶۵۵۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853828
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکتهای گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶، ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۰۹ و کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۳۲۵۷۵۷۲۸۴۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393094
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمید مصطفوی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۰۲۱۷ به نمایندگی از شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره مسعود ایروانی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت رئیس هیات مدیره پیام آزاده به شماره ملی ۱۲۶۱۸۰۱۱۷۲ به نمایندگی از شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره ابوالقاسم نوری به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۲۶۱ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت عضو هیات مدیره علی رستمیان به شماره ملی ۶۰۱۹۵۷۵۴۷۰ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و بروات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ۹۶۰۱۳۰۹۹۸۸۳۳۳۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496825
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۴۱۳۵۱۱۷۸۷۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535418
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۰۳۷ ۳۰۷۶۹۱ / ۹۶۹ مورخ ۱۴/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ ۳۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۵۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۴۰۱۶۵۶۵۸۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۹۷/۶۸۰۷۲ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ بانک ملت شعبه سه راه طالقانی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۵۰۸۳۸۶۳۵۵۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975660
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا پرچکانی به عنوان نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) در هیات مدیره به جای آقای ابوالقاسم نوری انتخاب گردید و در نتیجه ترکیب هیات مدیره به شرح زیر می‌باشد. آقای مسعود ایروانی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳۵ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای پیام آزاده به شماره ملی ۱۲۶۱۸۰۱۱۷۲ نماینده شرکت شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره. ۳ آقای سیدحمید مصطفوی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۰۲۱۷ نماینده شرکت کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل. ۴ آقای علی رستمیان به شماره ملی ۶۰۱۹۵۷۵۴۷۰ نماینده شرکت شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بعنوان عضو هیات مدیره آقای علیرضا پرچکانی به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۵۴۹۲ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره، برای باقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند هیات مدیره اختیارات خود را در بندهای۱ و ۴ صرفا در شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و بند ۷ ماده ۳۷ اساسنامه مطابق صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ به مدیرعامل تفویض نمود. امضای اوراق و اسناد تعهدآور: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۲۲۹۱۶۹۲۳۸۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081851
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، البرزدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶، ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ و کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۳۲۹۵۳۸۴۲۶۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094748
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود ایروانی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و پیام آزاده به شماره ملی ۱۲۶۱۸۰۱۱۷۲ به نمایندگی از شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی بلوچستانی اصل به شماره ملی ۰۰۵۴۲۴۰۶۵۴ به نمایندگی از شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و علی رستمیان به شماره ملی ۶۰۱۹۵۷۵۴۷۰ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و علیرضا پرچکانی به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۵۴۹۲ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای۱ و ۴ صرفا"در شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و بند ۷ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۴۰۵۴۸۹۴۸۰۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187470
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۹۶ و مجوز شماره ۰۳۵/ ۳۹۸۳۸۱/ ۹۷۹ مورخ ۱۰/ ۵/ ۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۵۵۱۰۰۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طی گواهی بانکی شماره ۳۶ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۷ بانک ملت شعبه خیابان پارک به مبلغ ۱۱٫۶۶۱٫۳۰۷٫۴۰۴ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید. پ۹۷۰۶۰۴۱۵۳۷۵۱۳۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250780
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود ایروانی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳۵ بنمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بعنوان رئیس هیأت مدیره. آقای پیام آزاده به شماره ملی ۱۲۶۱۸۰۱۱۷۲ بنمایندگی شرکت سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره. آقای مهدی بلوچستانی اصل به شماره ملی ۰۰۵۴۲۴۰۶۵۴ بنمایندگی شرکت کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل. آقای علی رستمیان به شماره ملی ۶۰۱۹۵۷۵۴۷۰ بنمایندگی شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای علیرضا پرچکانی به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۵۴۹۲ بنمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند هیأت مدیره اختیارات خود را در بندهای۱ و ۴ صرفا" در شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و بند ۷ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. امضای اوراق و اسناد تعهدآور: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۷۱۷۱۷۸۹۷۲۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250792
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶، کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ و سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۱۷۳۹۵۷۷۸۷۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه