شرکت اپاداناسرام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102349361


شماره ثبت:
193006
تعداد بازدید:
20
تأسیس:
1381/7/16
آدرس:
تهران خيابان ملا صدرا روبروي بيمارستان بقيه الله كوچه گلدشت بن بست گلدشت 1 پلاك 8 1993645413

اشخاص

عنوان طبق آگهی
بهمن امیری علی اصغرزاده 663668
سیاوش عرب 663668
آقای داریوش محمودی 663668
وحید هنرکارآشنا 1140711
آقای صفر خلیل ارجمندی 9618548
داریوش فارسی منش 10142494

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 663668
آگهی تصمیمات شرکت آپادانا سرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به ش. م ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ به نمایندگی سیاوش عرب به ک. م ۴۸۴۹۶۲۳۰۹۳ شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به ش. م ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ به نمایندگی صفر خلیل ارجمندی به ک. م ۶۵۹۹۴۲۱۱۰۵ شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف به ش. م ۱۰۱۰۰۵۰۲۷۳۴ به نمایندگی بهمن امیری علی اصغرزاده به ک. م ۱۸۱۸۸۲۱۷۳۷ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به ش. م ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به نمایندگی داریوش محمودی به ک. م ۲۳۹۱۶۵۵۱۰۱ و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۱ سیاوش عرب به سمت رئیس هیئت مدیره و صفر خلیل ارجمندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهمن امیری علی اصغرزاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و داریوش محمودی به سمت عضو هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۶۲۶۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667195
آگهی تصمیمات شرکت آپادانا سرام (سهامی عام) بشماره ثبت۱۹۳۰۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳/۱۲/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۴۰۵۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085468
آگهی تصمیمات آپادانا سرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به ش. م ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به ش. م ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۰۵۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140711
آگهی تغییرات شرکت آپادانا سرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید هنرکارآشنا به شماره ملی ۴۸۳۹۶۷۲۴۲۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۵۸۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271499
آگهی تغییرات شرکت آپادانا سرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. پ۱۷۴۷۰۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735377
آگهی تغییرات شرکت اپاداناسرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۷۳۴ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ پ۹۳۰۹۲۵۹۲۴۶۰۳۹۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9618548
آگهی تصمیمات شرکت آپادانا سرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ صفرخلیل ارجمندی به کدملی ۶۵۹۹۴۲۱۱۰۵ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9789063
آگهی تصمیمات شرکت آپادانا سرام (سهامی عام) بشماره ثبت۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳/۱۲/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10142494
آگهی تصمیمات شرکت آپادانا سرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۵/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶ به سمت بازرس اصلی و داریوش فارسی منش به کد ملی ۱۸۲۸۹۰۵۰۶۲به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814510
آگهی تغییرات شرکت اپاداناسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۷۳۴ وشرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شماره ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ وشرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ وشرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شماره ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ پ۹۵۰۳۰۴۹۷۲۹۸۴۲۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824109
آگهی تغییرات شرکت اپاداناسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۳۰۹۳۳۱۶۱۴۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13377420
آگهی تغییرات شرکت اپاداناسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ و شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی پرشین گلف به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۷۳۴ و صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۱۱۹۳۳۰۴۲۶۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه