شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102347321


شماره ثبت:
192796
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1381/7/10
آدرس:
تهران خيابان شهيد احمد قصير( بخارست) خيابان دهم غربي پلاك 21 1514748311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مجید قاسمی 1267041
آقای رضا راعی 1405835
آقای علی دهقان منشادی 1405835
رسول سعدی 1405835
آقای علی اکبر امین تفرشی 1461901

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 702353
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۲۷۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۵۱۵۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267041
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: اعضای اصلی: آقای مجید قاسمی دارنده کدملی ۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱ و آقای علی اکبر امین تفرشی دارنده کدملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ شرکت بازرگانی همقدمان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۳۶۲۶ علی دهقان منشادی دارنده کدملی ۰۰۳۹۷۱۱۵۰۱ رضا راعی دارنده کدملی شماره ۱۰۹۱۹۶۸۸۴۵۵ و اعضای علی البدل: شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ و شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ و ضمنا ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. پ۱۷۴۳۸۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405835
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید قاسمی ۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر امین تفرشی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی دهقان منشادی ۰۰۳۹۷۱۱۵۰۱، آقای رضا راعی ۱۰۹۱۹۶۸۸۴۵ و آقای رسول سعدی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب نمودند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با دو امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیر عامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۰۵۲۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461901
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱

پیرو آگهی صادره ۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۰۴۰۲ مورخه ۱۱/۱/۹۳ آقای علی اکبر امین تفرشی به شماره ملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. و عبارت «هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیئت مدیره» در بند حق امضاء از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح میگردد. پ۱۸۲۸۱۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620476
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۵۲۶۱۷۵۴۸۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9756501
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۲۷۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9772615
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بسمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855252
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱/۹۴ و مجوز شماره۰۲۲ ۲۲۹۴۳۵ , ۹۵۹ مورخ ۱۲/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۷۵۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۷۵۳۷۵۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ ۲۳۹۲۲۲۰۰۰۴۶۰ ریال به موجب گواهی بانکی شماره‌های ۲۶۲۲/ص۹۴ , ۲۰۱ و ۶۵۱/۹۵ص/۲۰۱ مورخ ۳/۱۲/۹۴ و ۴/۳/۹۵ واریز گریده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۳۲۵۶۳۵۶۷۷۵۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976550
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید پ۹۵۰۵۳۱۴۰۳۲۷۴۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13342174
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ و اجازه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۲۵ ۲۹۹۶۹۵/ ۹۵۹ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه از شرکت از مبلغ۱۷۵۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۹۸۱۷۳۷۵۰۰۰۰۰۰ریال منقسم۱۹۸۱۷۳۷۵۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی از محل مطالبات حال شد و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ ۱۶۲۷۶۸۸۶۷۲۵۰ریال طی گواهی بانکی به شماره ۴۷۷۳ / ۹۵ ص / ۲۰۱ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید. پ۹۵۱۲۱۷۳۱۷۸۰۳۷۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه