شرکت سرمایه گذاری بهمن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102341535


شماره ثبت:
192195
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1381/6/21
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ايران خودرو ( كيلومتر13 ) - خيابان خاكي-بزرگراه امير سر لشگر شهيد حسين لشگري - پلاك 279 - طبقه هم‌كف 1399939711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
امیر خرمی شاد 653476
در نتیجه محمدرضا رستمی 653476
آقای رضا کامرانی جویمند 653476
عباس هشی 1407579
آقای هومن هشی 1407579
آقای سیدمحسن هاشمی 1621281
آقای محمدرضا سروش 1621281
حجت اله انصاری 1621281
محمدرضا نادریان 10695138
رضا عاصم نخجوانی 12678822
حمید محمودی 12678822
آقای مسعود حجاریان کاشانی 12948173
امیرمحمد رحیمی نجف آبادی 12948173
محمدجواد سلیمی 12948173
آقای محمد حیدری 12948173
علیرضا ابراهیم پور ب 13924956
آقای یوسف جوانگروه 13924956
بهزاد قنبری 13924956
آقای محمدرضا رستمی 13924956
آقای حسن هاشمی 14299948

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 653476
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ محمدرضا سروش به ک م ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن ش م ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن هاشمی به ک م ۰۴۹۱۰۰۶۰۲۰ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی اعتبار ثامنالائمه (ع) به ش م ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود حجاریانکاشانی به ک م ۰۰۳۲۲۷۴۷۳۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه انرژی مهستان به ش م ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ و امیر خرمیشاد به ک م ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایهگذاری پویا همگام به ش م ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ و رضا کامرانیجویمند به ک م ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایهگذاری کیا مهستان به ش م ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت اعضای هیئتمدیره و محمدرضا رستمی به ک م ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ (خارج از اعضای هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکها و بروات و سفتهها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۵۴۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029834
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۲۸۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407579
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به نمایندگی عباس هشی به کد ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی آقای هومن هشی به کد ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت نشر آگهی تعیین گردید. پ۱۸۰۵۳۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621281
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۲۸۰۵۷۳ , ۱۲۱ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به نمایندگی محمدرضا سروش به شماره ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ به نمایندگی محسن هاشمی به شماره ملی ۰۴۹۱۰۰۶۰۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ به نمایندگی مسعود حجاریان کاشانی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۴۷۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به نمایندگی امیر خرمی شاد به شماره ملی ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به نمایندگی امیر محمد رحیمی به شماره ملی ۱۰۹۱۳۹۱۴۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره حجت اله انصاری به شماره ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و تمام اداره‌های دولتی و موسسه‌های خصوصی پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران نصب و عزل تمام ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامه‌های مصوب پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت به هیأت مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعات آن تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزو موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام تمام عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه در قالب آئین نامه‌های مصوب تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری عقد هرگونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاشتن هرنوع اسناد و مدارک و وجه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسه‌های رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد، با رعایت مقررات ماده ۳ این اساسنامه. استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه، منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد رهن گذاشتن اموال شرکت، اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولوکرارا اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزائی و چه حقوقی، در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای تمام اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا پایان، از جمله حضور در جلسه‌های دادگاه، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش فرجام، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از این قبیل تعیین و میزان استهلاکها، با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت، هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. پ۹۳۰۶۲۵۷۵۶۴۸۷۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064856
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام بشماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۴/۷/۹۰ محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10621990
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مسعود حجاریان کاشانی بنمایندگی از شرکت بیمه ملت بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود مهردادی بنمایندگی تعاونی اعتبار ثامن الائمه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید بهرامی بنمایندگی گروه بهمن و محمدهاشم بت شکن بسمت اعضای هیئت مدیره و حسین پناهیان بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10695138
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۱/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12678822
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۹۸۵/۱۲۲مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا عاصم نخجوانی به کدملی ۰۰۴۱۱۶۰۸۵۱ به جای محمدرضا سروش به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره منصوب گردید. حمید محمودی به کدملی ۰۰۶۳۹۵۰۶۵۰ به جای امیر خرمی شاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره منصوب گردید. رضا عاصم نخجوانی به کدملی ۰۰۴۱۱۶۰۸۵۱ به سمت رئیس هیات مدیره و محمد جواد سلیمی به کد ملی۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و حجت اله انصاری به کد ملی۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیر عامل به شرح مصوبه هیات مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ و آگهی ثبتی شماره ۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۲۸۲۴ به تاریخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۳ روزنامه رسمی مجددا مورد تایید و تنفیذ قرار گرفت. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه مهر شرکت معتبر است. پ۹۴۱۲۰۸۱۸۳۸۱۷۸۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12786674
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۶۵۵۳ / ۱۲۲ مورخه ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ شرکت گروه انرژی مهستان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ پ۹۵۰۲۲۰۸۴۴۶۶۶۷۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948173
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۹۵۲۳ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا عاصم نخجوانی به کدملی ۰۰۴۱۱۶۰۸۵۱ به نمایندگی شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جواد سلیمی به کدملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱به نمایندگی تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود حجاریان کاشانی به کدملی ۰۰۳۲۲۷۴۷۳۴ به نمایندگی شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حیدری به کدملی ۰۰۳۴۵۳۱۷۸۵به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر محمد رحیمی به کدملی ۱۰۹۱۳۹۱۴۱۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و تمام اداره‌های دولتی و موسسه‌های خصوصی. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران نصب و عزل تمام ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامه‌های مصوب. پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعات آن. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزو موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام تمام عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه در قالب آئین نامه‌های مصوب. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. به امانت گذاشتن هرنوع اسناد و مدارک و وجه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسه‌های رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد، با رعایت مقررات ماده ۳ این اساسنامه. استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه، منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد. رهن گذاشتن اموال شرکت، اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولوکرارا. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزائی و چه حقوقی، در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای تمام اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا پایان، از جمله حضور در جلسه‌های دادگاه، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش فرجام، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از این قبیل: تعیین و میزان استهلاکها، با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت، هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. پ۹۵۰۵۱۳۱۰۶۷۰۲۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948215
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۵ و در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می‌گردد. پ۹۵۰۵۱۳۳۳۸۸۳۲۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13035911
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ و مجوز شماره ۰۵۲ ۲۴۴۱۷۱ , ۹۵۹ مورخ ۱۰/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ ۵۳۳۳۸۴۹۰۳۰ ریال به موجب گواهی شماره ۷۱/۶۷۰۲۵ مورخ ۲۲/۳/۹۵ و مبلغ ۳۷۵۴۸۴۰۹۰۰۰ ریال به موجب گواهی شماره ۸۱/۶۷۰۲۵ مورخ ۳/۶/۹۵ بانک ملت واریز گریده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۷۰۳۶۱۳۸۳۵۹۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453944
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۰۲۷۴/ ۱۲۲ مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ۹۶۰۳۰۹۸۶۶۸۹۱۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667336
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با عنایت به تغییر پلاک در نشانی که توسط شهرداری ازشماره ۷ به ۵۴ و نام خیابان فرعی از لیدا به شهید عقیل خلیل زاده اعمال شده است محل شرکت تهران شهر تهران ونک خیابان ولیعصر خیابان شهید عقیل خلیل زاده پلاک ۵۴ طبقه همکف کدپستی ۱۹۶۹۷۱۳۴۵۳ می‌باشد. پ۹۶۰۷۲۶۸۹۰۱۵۲۳۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924956
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۶۱۸ / ۱۲۲ مورخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد قنبری با کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا ابراهیم پور باکدملی۰۰۵۱۲۰۶۲۵۰ به نمایندگی ازشرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدجوادسلیمی باکدملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبارثامن الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸به سمت عضوهیئت مدیره، محمدرضا رستمی باکدملی ۵۰۲۹۸۷۱۷۴۸ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴به سمت عضو هیئت مدیره، یوسف جوانگروه باکدملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وتمام اداره‌های دولتی وموسسه‌های خصوصی، دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون شرکت ومتفرعات آن، آقامه هرگونه دعوی حقوقی وجزائی ودفاع ازهر دعوی حقوقی وجزائی آقامه شده، ازطرف شرکت وبنام شرکت، درهریک ازدادگاههای اختصاصی یاعمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یامتصورو …شرکت وسهامدارانش و نیز دفاع ازشرکت و بنام شرکت در مقابل هردعوی آقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی درهریک ازمراجع اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای تمام اختیارات مورد نیاز در دادرسی ازآغازتاپایان ازجمله حضوردر جلسه‌های دادگاه، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، استرداداسنادودادخواست ودعوی وانکاروتکذیب اسنادواعلام جعل وتعیین جاعل وارجاع دعوی به داوری وتعیین و گزینش داورمنتخب، باحق صلح یابدون آن - واجرای حکم نهائی وقطعی داورودرخواست تخلیه وخلع ید و رفع تصرف ومزاحمت، درخواست ضرروزیان وصدوردستور لازم الاجرا (اجرائیه) وتعقیب آنهاومعرفی بدهکارو …وکارشناس واموال بدهکارودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکاردرجلسه‌های مزایده درمقابل طلب شرکت، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکررواقراردرماهیت دعوی وجلب ثالث ودعوی متقابل ودفاع درمقابل آنهاوتأمین خواسته وتأمین ضرروزیان ناشی ازجرائم واخذمحکوم به امورمشابه دیگرازاین قبیل. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ایران خودرو (کیلومتر۱۳) - خیابان خاکی - بزرگراه امیر سر لشگر شهید حسین لشگری - پلاک ۲۷۹ - طبقه هم کف - کدپستی ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۱۲۱۶۱۸۵۷۳۲۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004110
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۳۵۹۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ شرکت سرمایه گذاری سامان مجد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۲۰۹۵۷۵۷۰۹۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299948
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ و نامه شماره ۴۰۰۶۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن هاشمی با کدملی ۳۹۳۰۹۱۶۳۶۳ بجای آقای علیرضا ابراهیم پور به نمایندگی از شرکت گروه انرژی مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.. پ۹۷۰۸۱۴۴۱۷۹۶۳۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14347287
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۱۲۰۰/۱۲۲ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۷۰۹۱۷۴۷۰۵۷۰۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه