لیزینگ ایرانیان

شرکت لیزینگ ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102340228
تهران خيابان اشرفي اصفهاني، روبروي مرزداران، نبش خيابان پيامبر، پلاك 70 1473689411
26
افراد
18
آگهی‌ها
192064
شماره ثبت
1381/6/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1250702
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا رحمانی کدملی ۲۱۴۰۴۷۸۴۵۲ نماینده شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر سرابی کدملی ۱۵۸۰۷۱۱۴۹۹ نماینده شرکت ایران خودرو شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حاجی کاظم لواسانی کدملی ۰۰۵۹۹۱۳۱۰۱ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمید جعفری کدملی ۴۹۳۹۸۷۲۹۳۹ نماینده شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین نجاری کدملی ۰۵۱۹۹۲۹۶۱۶ نماینده شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره. ۲ امضا کلیه اسناد مالی و بانکی و تعهدآور و رسمی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۸۴۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392972
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۳۰۶۸۰مورخ ۲/۲/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین نجاری به شماره ملی ۰۵۱۹۹۲۹۶۱۶ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت وسرمایه ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر سرائی نیا به شماره ملی ۱۵۸۰۷۱۱۴۹۹به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حاجی کاظم لواسانی به شماره ملی ۰۰۵۹۹۱۳۱۰۱ به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵بعنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای محمد علی مهدیجو به شماره ملی ۲۰۶۳۹۸۶۹۲۴به نمایندگی از شرکت ایران خودرو بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای رضارحیمی نسب به شماره ملی ۴۰۷۱۷۳۶۷۷۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷بعنوان عضو هیئت مدیره برای ما بقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات وقراردادها با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت یا با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای انفرادی فروش اقساطی واجاره به شرط تملیک به امضای هریک از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب آنان با امضای مشترک ۲نفر از ۳ نفر آقایان امید روحانی، عباس گلزار پور ومهرزاد عطاء معتبر است. انتقال اسناد خودرو به متقاضیان اجاره به شرط تملیک با امضای منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره ویابا امضای ۲نفر از ۳نفر آقایان عباس گلزار پور، غلامرضا بخشی وامید روحانی دارای اعتبار می‌باشد. قبول رهن اسناد خودرو واملاک ومستقلات به نام شرکت وهمچنین فک رهن اسناد یاد شده وفک پلاک خودرو‌های فروخته شده بصورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک با امضای منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره ودرغیاب آنان با امضای ۲نفر از ۳نفر آقایان امیدروحانی، عباس گلزارپوروغلامرضا بخشی دارای اعتبار است. پ۹۳۱۰۲۸۲۰۷۱۹۸۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392974
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۱ و مجوز شماره ۲۸۶۵۲۰ مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ به تصویب رسید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ شرکت گسترش وتجارت سرمایه ایرانیان (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵ شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶ موسسه حسابرسی شراکت بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران هدف بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات ودنیای اقتصاد به عنوان روز نامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۲۸۸۷۷۶۸۶۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392979
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۱ و مجوز شماره ۲۸۶۵۲۰ مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین نجاری به شماره ملی ۰۵۱۹۹۲۹۶۱۶ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت وسرمایه ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر سرائی نیا به شماره ملی ۱۵۸۰۷۱۱۴۹۹به نمایندگی از شرکت ایران خودرو بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حاجی کاظم لواسانی به شماره ملی ۰۰۵۹۹۱۳۱۰۱ به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵ بعنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای محمد هاشم زاده به شماره ملی ۵۸۲۹۸۷۶۷۵۲به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حمید جعفری به شماره ملی ۴۹۳۹۸۷۲۹۳۹ نماینده شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ بعنوان عضو هیئت مدیره برای ما بقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات وقراردادها با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت یا با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای انفرادی فروش اقساطی واجاره به شرط تملیک به امضای هریک از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب آنان با امضای مشترک ۲نفر از ۳ نفر آقایان امید روحانی، عباس گلزار پور ومهرزاد عطاء معتبر است. انتقال اسناد خودرو به متقاضیان اجاره به شرط تملیک با امضای منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره ویابا امضای ۲نفر از ۳نفر آقایان عباس گلزار پور، غلامرضا بخشی وامید روحانی دارای اعتبار می‌باشد. قبول رهن اسناد خودرو واملاک ومستقلات به نام شرکت وهمچنین فک رهن اسناد یاد شده وفک پلاک خودرو‌های فروخته شده بصورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک با امضای منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره ودرغیاب آنان با امضای ۲نفر از ۳نفر آقایان امیدروحانی، عباس گلزارپوروغلامرضا بخشی دارای اعتبار است. پ۹۳۱۰۲۸۵۵۸۴۰۸۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392990
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۴۹۰۷۱ مورخ ۵۲/۸/۹۲ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی شراکت ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس قانونی وموسسه حسابرسی فریوران هدف ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه‌های اطلاعات ودنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۲۸۱۰۸۳۱۵۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9404671
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ و مجوز شماره ۲۳۰۶۸۰مورخ ۲/۲/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین نجاری به شماره ملی ۰۵۱۹۹۲۹۶۱۶ نماینده شرکت گسترش تجارت وسرمایه ایرانیان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی مهدیجو به شماره ملی ۲۰۶۳۹۸۶۹۲۴ نماینده شرکت ایران خودرو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حاجی کاظم لواسانی به شماره ملی ۰۰۵۹۹۱۳۱۰۱نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان بعنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای محمد هاشم زاده به شماره ملی ۵۸۲۹۸۷۶۷۵۲ نماینده شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای رضا رحیمی نسب به شماره ملی ۴۰۷۱۷۳۶۷۷۱ نماینده شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره یا با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد واوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکتمعتبر می‌باشد. قراردادهای انفرادی فروش اقساطی واجاره به شرط تملیک به امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره ودرغیاب آنان با امضای مشترک ۲نفر از ۳نفر آقایان امید روحانی به شماره ملی ۰۰۵۴۲۹۱۲۴۰، عباس گلزارپوربه شماره ملی ۰۰۷۳۷۸۴۱۲۵ ومهرزادعطابه شماره ملی ۵۳۷۹۴۹۱۸۵۳معتبر است و انتقال اسناد خودرو یه متقاضیان اجاره به شرط تملیک با امضای منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء ۲ نفراز۳ نفرآقایان عباس گلزارپور، غلامرضا بخشی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۳۹۶۶۸ و امید روحانی دارای اعتبار می‌باشد. قبول رهن اسناد خودرو واملاک و مستقلات به نام شرکت وهمچنین فک رهن اسنادیادشده وفک پلاک خودروهای فروخته شده بصورت اقساطی یا اجاره به شرط تملیک با امضای منفردهریک ازاعضای هیئت مدیره ودرغیاب آنان با امضای ۲نفراز سه نفر آقایان امیدروحانی، عباس گلزار پوروغلامرضا بخشی دارای اعتبار است. پ۹۳۱۱۰۴۵۵۵۸۵۸۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10492144
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ و شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۵۳۷ و شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳ و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵ و شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶ انتخاب شدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۶/۸۹ اصغر دانشیان به کدملی ۱۶۷۲۲۱۵۴۲۰ به نمایندگی شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر سرائی نیا به کدملی ۱۵۸۰۷۱۱۴۹۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی حاجی کاظم لواسانی به کدملی ۰۰۵۹۹۱۳۱۰۱ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته برات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. امضا قراردادهای انفرادی و فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک بامضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضای مشترک ۲ نفر از ۳ نفر حسین واعظ سلطانی به کدملی ۱۴۶۴۹۸۲۸۶۴ و عباس گلزارپور به کدملی ۰۰۷۳۷۸۴۱۲۵ و محمودرضا صارمی به کدملی ۰۰۷۰۶۰۶۸۲۱ معتبر است. انتقال اسناد خودرو به متقاضیان اجاره به شرط تملیک با امضای منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضای ۲ نفر از ۳ نفر عباس گلزارپور و غلامرضا بخشی به کدملی ۰۰۵۵۲۳۹۶۶۸ و حسین واعظ سلطانی معتبر است قبول رهن اسناد خودرو و املاک و مستغلات به نام شرکت و همچنین فک رهن اسناد یاد شده و فک پلاک خودروهای فروخته شده بصورت اقساطی یا اجاره به شرط تملیک با امضای منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضای دو نفر از سه نفر حسین واعظ سلطانی عباس گلزارپور و غلامرضا بخشی معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10642807
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایرانیان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه لنگرودی به کدملی۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10675297
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۶/۹۰ رضا رحمانی به کدملی۲۱۴۰۴۷۸۴۵۲ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و علی اصغر سرایی نیا به کدملی۱۵۸۰۷۱۱۴۹۹ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و علی حاجی کاظم لواسانی به کدملی۰۰۵۹۹۱۳۱۰۱ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حمید جعفری به کدملی۱۹۳۹۸۷۲۹۳۹ به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ و یوسف رضا رضایی به کدملی۲۲۵۹۶۶۳۱۰۹ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956331
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۱۲۶۹۳۷/۹۵ مورخ ۲۴/۴/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای حمیدرضا بهمنی کدملی ۰۰۴۹۶۸۴۵۷۴ نماینده شرکت گسترش تجارت وسرمایه ایرانیان رئیس هیات مدیره آقای علی اصغر سرایی نیا کدملی ۱۵۸۰۷۱۱۴۹۹ نماینده شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان نایب رئیس هیات مدیره آقای علی حاجی کاظم لواسانی کدملی ۰۰۵۹۹۱۳۱۰۱ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان مدیرعامل وعضو هیات مدیره آقای محمدعلی مهدیجونماینده شرکت ایران خودروکدملی ۲۰۶۳۹۸۶۹۲۴عضو هیات مدیره آقای مصطفی خان کرمی کدملی ۰۰۵۵۵۰۵۱۷۱ نماینده شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو عضو هیات مدیره امضای کلیه اوراق واسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات وقراردادها با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت یا با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای انفرادی فروش اقساطی واجاره به شرط تملیک به امضای هریک از اعضای هیات مدیره ودر غیاب آنان با امضای مشترک ۲نفر از ۶نفر آقایان امید روحانی کد ملی ۰۰۵۴۲۹۱۲۴۰، عباس گلزار پور کدملی ۰۰۷۳۷۸۴۱۲۵، مهرزاد عطا کدملی ۵۲۷۹۴۹۱۸۵۳، علی مصطفایی کدملی ۶۱۵۹۶۹۸۲۶۵، سهراب زمانزاده کدملی ۲۶۳۰۷۸۵۴۷۵ و فاضل سپهر دوست کدملی ۰۰۵۳۹۸۲۴۶۰معتبر است. انتقال اسناد خودرو به متقاضیان اجاره به شرط تملیک با امضای منفرد هریک از اعضای هیات مدیره ویا با امضای ۲نفر از ۵نفر آقایان عباس گلزار پور، غلامرضا بخشی کد ملی ۰۰۵۵۲۳۹۶۶۸، امید روحانی، علی مصطفایی وفاضل سپهردوست دارای اعتبار می‌باشد. قبول رهن اسناد خودرواملاک ومستقلات به نام شرکت وهمچنین فک رهن اسناد یاد شده وفک پلاک خودر. های فروخته شده بصورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک با امضای منفرد هریک از اعضای هیات مدیره ودر غیاب آنان با امضای ۲نفر از ۵نفر آقایان عباس گلزار پور، غلامرضا بخشی، امیدروحانی، علی مصطفایی وفاضل سپهر دوست دارای اعتبار است. پ۹۵۰۵۱۹۶۶۰۳۷۱۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094133
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۷۸۵۹/۹۵ مورخ ۳/۵/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل تعیین شدند: شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵ شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶ شرکت خدمات مشاوره‌ای حامی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۹۱۷ ترازنامه وصورت حساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۴ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی دایارهیافت بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فاطر بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. پ۹۵۰۸۰۵۷۱۴۱۹۴۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298267
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۰۸۵۹۶/ ۹۵ مورخ ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی وصنعتی گوهرفام (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۳۲۸۸به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و جایگزین شرکت گسترش تجارت وسرمایه ایرانیان سهامی عام ش م ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳ گردید. پ۹۵۱۱۱۹۳۵۸۷۲۴۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329429
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۰۸۵۹۶/ ۹۵ مورخ ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به نشانی: تهران خیابان اشرفی اصفهانی، روبروی مرزداران، نبش خیابان پیامبر، پلاک ۷۰ کدپستی ۱۴۷۳۶۸۹۴۱۱انتقال یافت. پ۹۵۱۲۰۹۱۸۱۵۹۶۹۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332001
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۳۴۱۱۴/ ۹۵ مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر هوشنگ شیخ زین الدین ش م ۰۰۳۵۵۵۲۴۶۸ به عنوان هیأت مدیره شرکت ومدیرعامل انتخاب گردید. امضای کلیه اوراق واسنادتعهدآور از جمله چک،، سفته برات وقراردادها با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدبره با مهرشرکت یا با امضای دو نفراز اعضای هیأت مدیره همراه بامهرشرکت واوراق عادی ومراسلات با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۱۰۵۶۲۲۲۵۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13894850
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ و تاییدیه شماره ۳۰۸۵۹۶/۹۵ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میر صالح سیدزاده اقدم به شماره ملی ۱۵۸۰۵۴۲۴۵۱ به نمایندگی شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۳۲۸۸ جایگزین حمیدرضا بهمنی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. علی اصغر سرائی نیا به شماره ملی ۱۵۸۰۷۱۱۴۹۹ به نمایندگی شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدعلی مهدیجو به شماره ملی ۲۰۶۳۹۸۶۹۲۴ به نمایندگی شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۰۶۸۵۲۲۴۳۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14026069
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۴۲۱۱۳/۹۶ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی دایارهیافت ش. م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی فاطر ش. م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه‌های اطلاعات ودنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۷۰۲۲۳۷۶۰۹۱۹۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14026082
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۴۲۱۱۳/۹۶ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی. شرایط استخدام ومیزان حقوق ودستمزد. افتتاح هرنوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت وواخواست اوراق تجاری تجارتی. انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویااقاله آن در مورد اموال منقول وغیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد وانجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور در ماده ۲این اساسنامه واتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم درموردامورمرتبط با ثبت ومعامله کلیه حقوق غیرمادی ویامعنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یاعلائم تجاری وصنعتی، کپی رایت، سرقفلی وکلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار واسترداد آنها. تحصیل تحصیلات از بانکها، شرکتها وموسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، درهریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یاغیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دردادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهائی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی ئتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوا ثالث، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای وردو ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرروزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. امضای کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات وقراردادها با امضای مدیر عامل ویکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت یا باامضای دونفرازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضای مدیر عامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدقراردادهای انفرادی فروش اقساطی واجاره به شرط تملیک به امضای هریک از اعضای هیات مدیره ودرغیاب آنان با امضای مشترک۲نفر از ۶نفر آقایان محمد بابا پور (کدملی ۲۲۹۵۴۳۸۴۶۲) غلامرضا بخشی (کدملی۰۰۵۵۲۳۹۶۶۸) عباس گلزارپور (کدملی۰۰۷۳۷۸۴۱۲۵) محمدرضا معصوم علیزاده (کدملی ۰۰۶۷۵۸۷۶۵۸) اسمعیل صادق (کدملی ۰۰۴۸۷۰۸۴۶۱) وفاضل سپهردوست (کدملی ۰۰۵۳۹۸۲۴۶۰) همراه با مهر شرکت مهتبر است. انتقال اسناد خودرو به متقاضیان اجاره به شرط تملیک با امضای منفرد هریک از اعضای هیات مدیره ویا با امضای ۲نفر از ۵نفر آقایان عباس گلزار پور (کدملی۰۰۷۳۷۸۴۱۲۵) غلامرضا بخشی (کدملی ۰۰۵۵۲۳۹۶۶۸) محمدباباپور (کدملی ۲۲۹۵۴۳۸۴۶۳) فرشید کاظمی مقدم (کدملی ۳۷۳۲۳۸۹۲۶۱وفاضل سپهر دوست (کدملی ۰۰۵۳۹۸۲۴۶۰) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. قبول رهن اسناد خودرو واملاک ومستقلات به نام شرکت وهمچنین فک رهن اسناد یادشده وفک پلاک خودروهای فروخته شده بصورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک با امضای منفرد هریک از اعضای هیات مدیره ودرغیاب آنان با امضاء ۲نفر از ۵نفر آقایان عباس گلزار پور، غلامرضا بخشی، محمد بابا پور، فرشید کاظمی وفاضل سپهردوست همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ۹۷۰۲۲۳۵۷۲۷۷۶۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14026096
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۴۲۱۱۳/۹۶ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر سرائی نیا ش. م ۱۵۸۰۷۱۱۴۹۹ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان (سهامی خاص) ش. م ۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد علی مهدیجو ش. م ۲۰۶۳۹۸۶۹۲۴ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) ش. م ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای امیر هوشنگ شیخ زین الدین ش. م ۰۰۳۵۵۵۲۴۶۸ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) ش. م ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره و آقای مصطفی خان کرمی ش. م ۰۰۵۵۵۰۵۱۷۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو ش. م ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سید صالح سیدزاده اقدم ش. م ۱۵۸۰۵۴۲۴۵۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره‌ای حامی ایرانیان (سهامی خاص) ش. م ۱۰۱۰۲۹۵۰۹۱۷به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق واسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیر عامل ویکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت ویا با امضاء متفق دونفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. اوراق عادی ومراسلات با امضای مدیر عامل به تنهائی با مهر شرکت معتبراست. پ۹۷۰۲۲۳۷۲۱۵۷۴۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک