تامین مسکن نوید ایرانیان

شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102331740
تهران – سعادت آباد – ميدان كاج – خيابان سرو غربي – ساختمان طلائي – پلاك 23 – طبقه دوم __ 1998714438
15
افراد
22
آگهی‌ها
191206
شماره ثبت
1381/6/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1172205
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده ۱۴۱ ل. ا. ق. ت سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به ۵۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام عادی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۰۱۴۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172206
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام عادی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۰۱۴۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361737
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای امیرحسین احمدزاده نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای بهنام خزاعی به شماره ملی ۳۸۷۴۴۳۶۲۸۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای نصرتعلی متین فر به شماره ملی ۱۵۰۲۴۳۹۸۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۸۲۴۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622278
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران سعادت آباد میدان کاج خیابان سرو غربی ساختمان طلائی پلاک ۲۳ طبقه چهارم کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۴۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۳۰۶۲۶۳۲۳۱۳۸۴۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770219
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. پ۹۳۱۰۲۰۹۶۲۸۵۴۱۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770223
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای غلامرضا کول به شماره ملی ۳۶۷۴۰۳۷۶۰۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره.. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای بهنام خزاعی به شماره ملی ۳۸۷۴۴۳۶۲۸۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیر عامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۱۰۲۰۲۱۹۵۹۷۹۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9837565
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و شهریار آذری سامانی به کدملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9875418
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و شهریار آذری سامانی به ش ملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۵۹ و شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ و شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ و شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10124496
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۸۹ احمد ضیائی به کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن پورفرج قاجاری به کدملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز شفق نیا به کدملی ۱۷۲۸۵۹۵۰۷۱ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدعلی ترکش دوز به کدملی ۰۰۴۲۲۵۱۰۹۵ بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرما یه گذاری ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ و محمد غلامی به کدملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ بنمایندگی از شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه مدیرعامل وبا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10138734
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوین ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۹۱۲۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و شهریار آذری سامانی به کدملی۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۴۰۴۱۰، شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳، شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱، شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹، شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳، به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۸/۹/۹۱ یوسف صفارشاهرودی به کدملی۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی ترکش دوز به کدملی۰۰۴۲۲۵۱۰۹۵ به نمایندگی شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز شفق نیا به کدملی۱۷۲۸۵۹۵۰۷۱ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل و حسن پورفرج قاجاری به کدملی۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی شرکت تامین مسکن جوانان و بهنام خزاعی به کدملی۳۸۷۴۴۳۶۲۸۴ به نمایندگی شرکت تامین مسکن نوین و نصرت علی متین فر به کدملی۱۵۰۲۴۳۹۸۹۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139326
آگهی تصمیمات در شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۹/۳/۸۹ احمد ضیائی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران بسمت رئیس هیات مدیره و حسن پورفرج قاجاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدعلی ترکش دوز به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان بسمت عضو هیات مدیره و محمد غلامی به نمایندگی از شرکت نوسازی و ساختمان تهران بسمت عضو هیات مدیره و بهروز شفق نیا به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضای ثابت رئیس هیات مدیره به همراه مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517671
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به نمایندگی احمد ضیائی به ش ملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به نمایندگی حسن پورفرج قاجاری به ش ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ و شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به نمایندگی محمدعلی ترکش دوز به ش ملی ۰۰۴۲۲۵۱۰۹۵ و شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ به نمایندگی علیرضا مصلح کیا به ش ملی ۰۰۵۷۱۹۲۳۷۵ و شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به نمایندگی بهنام خزاعی به ش ملی ۳۸۷۴۴۳۶۲۸۴ بنابراین احمد ضیائی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن پورفرج قاجاری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهروز شفق نیا به ش ملی ۱۷۲۸۵۹۵۰۷۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قرارداد با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11126391
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه بسمت بازرس اصلی و شهریار آذری سامانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13247889
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند: - شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ - شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ - شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ - شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ - شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263794
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از شرکت تأمین مسکن جوانان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن پور فرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای امیرحسین احمد زادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای بهنام خزاعی به شماره ملی ۳۸۷۴۴۳۶۲۸۴ به نمایندگی از شرکت تأمین مسکن نوین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی عزیزی به شماره ملی ۰۰۴۴۵۱۲۹۹۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل: چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۲۹۶۲۲۹۷۱۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696193
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران سعادت آباد میدان کاج خیابان سرو غربی ساختمان طلائی پلاک ۲۳ طبقه دوم کد پستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۸ تغییر یافت. پ۹۶۰۸۱۵۲۱۲۲۷۲۷۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13761148
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. پ۹۶۰۹۲۵۵۵۴۶۲۱۱۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13761155
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره مجتبی دلخونی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره بهنام خزاعی به شماره ملی ۳۸۷۴۴۳۶۲۸۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره محمد غلامی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره مرتضی عزیزی به شماره ملی ۰۰۴۴۵۱۲۹۹۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۹۲۵۶۳۲۵۹۱۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353981
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره. امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره مجتبی دلخونی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره. بهنام خزاعی به شماره ملی ۳۸۷۴۴۳۶۲۸۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره. محمد غلامی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیات مدیره. مرتضی عزیزی به شماره ملی ۰۰۴۴۵۱۲۹۹۶ (خارج از اعضاء هیات مدیره) به عنوان مدیر عامل انتخاب گردید. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. ۲ - پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی. ۳ - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۴ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵ - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. ۶ - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر. استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. ۷ - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. ۸ - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقاله شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراج اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب –با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353990
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. پ۹۷۰۹۲۰۸۱۰۹۸۸۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376207
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره. امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره مجتبی دلخونی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره. بهنام خزاعی به شماره ملی ۳۸۷۴۴۳۶۲۸۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره. محمد غلامی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیات مدیره. مرتضی عزیزی به شماره ملی ۰۰۴۴۵۱۲۹۹۶ (خارج از اعضاء هیات مدیره) به عنوان مدیر عامل انتخاب گردید. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. ۲ - پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی. ۳ - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۴ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵ - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. ۶ - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر. استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. ۷ - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. ۸ - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقاله شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراج اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب –با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378818
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره. امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره مجتبی دلخونی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره. بهنام خزاعی به شماره ملی ۳۸۷۴۴۳۶۲۸۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره. محمد غلامی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیات مدیره. مرتضی عزیزی به شماره ملی ۰۰۴۴۵۱۲۹۹۶ (خارج از اعضاء هیات مدیره) به عنوان مدیر عامل انتخاب گردید. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. ۲ - پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی. ۳ - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۴ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵ - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. ۶ - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر. استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. ۷ - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. ۸ - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقاله شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراج اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب –با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک