شرکت داروسازی زهراوی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102328820


شماره ثبت:
190912
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1381/5/29
آدرس:
تهران-شهيد بهشتي-خيابان شهيد سرلشگرقنبر قنبرزاده-خيابان هويزه-پلاك 178-طبقه اول 1533654713

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای غلامحسین فرزندی 724997
آقای محمدرضا فاضلی 724997
آقای فردوس نصیری زاده 1492784
محمد علی کلانتری 1492784
حمیدرضا راسخ 9410686
آقای مهرداد علیمیان 9410686
آقای محمدرضا سیاهی شادباد 9867035
آقای حسن میرمحمدصادقی 9867035
آقای محمدرضا احمدی 13157895
آقای مجید عنابی 13157895
آقای مهدی بخشایش 13434010

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 724997
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۰۹۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین فرزندی به کدملی ۰۳۸۴۴۹۷۲۷۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و فردوس نصیری زاده به کدملی ۲۰۶۱۳۵۰۸۴۴ به نمایندگی شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و محمدعلی کلانتری به کدملی ۶۳۶۹۳۰۷۹۰۴ بنمایندگی شرکت داروسازی ابوریحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷ بسمت عضو هیات مدیره و محمدرضا فاضلی به کدملی ۰۳۸۱۹۶۴۲۹۹ بنمایندگی شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی ۱۰۸۶۳۸۵۴۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن میرمحمدصادقی به کدملی ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ بنمایندگی شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۲۳۸۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725008
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۰۹۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت لابراتوارهای رازک سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۸۶۳۸۵۴۱۰ شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱ شرکت داروپخش سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ شرکت داروسازی ابوریحان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۲۳۶۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093106
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام به شماره ثبت۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۲۹۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492784
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی زهرا وی شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر حمیدرضا راسخ نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به عنوان رئیس هیئت مدیره. حمید رضا راسخ به شماره ملی ۲۲۹۱۳۹۰۴۶۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد علیمیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۸۵۷۵۱ به نمایندگی از شرکت دارو سازی حکیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا سیاهی شاد باد به شماره ملی ۵۰۶۹۰۹۱۸۶۷ به نمایندگی از شرکت لابراتورهای رازک به شناسه ملی ۱۰۸۶۳۸۵۴۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فردوس نصیری زاده به شماره ملی ۲۰۶۱۳۵۰۸۴۴ به نمایندگی از شرکت دارو پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد علی کلانتری به شماره ملی ۶۳۶۹۳۰۷۹۰۴ به نمایندگی از شرکت دارو سازی ابوریحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و فردوس نصیری زاده به شماره ملی ۲۰۶۱۳۵۰۸۴۴ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۴۰۹۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410686
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا راسخ به شماره ملی ۲۹۹۱۳۹۰۴۶۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مجید عنابی به شماره ملی ۰۳۲۰۱۰۱۱۸۵ به نمایندگی از شرکت داروپخش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد رضا سیاهی شاد باد به شماره ملی۵۰۶۹۰۹۱۸۶۷ به نمایندگی ازشرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی کلانتری به شماره ملی۶۳۶۹۳۰۷۹۰۴ به نمایندگی از شرکت داروسازی ابوریحان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای مهرداد علیمیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۸۵۷۵۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱ به عنوان عضوهیئت مدیره آقای مجید عنابی به شماره ملی ۰۳۲۰۱۰۱۱۸۵ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح زیر تعیین و مورد تصویب قرار گرفت:. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقوقی و حقیقی و اقامه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی علیه شرکت تا حصول نتیجه نهایی با حق توکیل به غیرو تعیین هر نوع وکیل و مشاور و دادن وکالتنامه با حق توکیل به غیردر حدود قانون تجارت و اساسنامه شرکت در اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین حاکم.. تنظیم آئین نامه‌ها و خط مشی کلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت (به استثنای قائم مقام و معاونین اجرایی طبق چارت سازمانی) تعیین شغل، حقوق و مزایای کارکنان، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و ضوابط قانونی.. تنظیم و پیشنهاد بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای سالانه و بلند مدت و ارئه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب و انجام هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در چار چوب کلی بودجه مصوب وتعیین برنامه خریدو فروش محصولات و انجام معاملات شرکت در قالب بودجه و آئین نامه.. ارائه گزارشات ماهانه تولید، فروش و بازرگانی به هیئت مدیره.. اقدام به افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دریافت اعتبار و تسهیلات از بانکها و پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و سایر موسسات اعتباری و تجاری و واخواست اینگونه اوراق.. تهیه و تنظیم صورت حسابهای عملکرد سود و زیان ترازنامه و صورت ریز داراییها و بدهیها و ارائه آن به هیئت مدیره در چار چوب قانونی تجارت و اساسنامه و سایر قوانین و مقررات حاکم در مقاطع ۶ ماهه و یکساله.. پی گیری و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تعیین شده و سایر هزینه‌های متعلقه.. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری یا خرید، فروش و تحصیل هر گونه امتیاز مربوط به آنها و واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت.. تهیه و گزارش صورت کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت به هیئت مدیره، مجامع و بازرسان قانونی شرکت.. مدیرعامل می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خویش به سایر معاونین، مدیران و یا روسای شرکت تفویض نماید مشروط بر اینکه خارج از حدود قانون تجارت، اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره نباشد.. دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره.. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران.. اجاره، استجاره، واگذاری، فسخ اجاره به رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن ولو کرارا".. احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. پ۹۳۱۱۰۷۲۴۵۷۹۸۹۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410687
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ شرکت داروسازی ابوریحان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷ شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱ پ۹۳۱۱۰۷۶۶۵۶۴۷۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9867035
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل: غلامحسین فرزندی به ش ملی ۰۳۸۴۴۹۷۲۷۶ بجای مسعود باقری به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین انتخاب گردیدند. بنابراین محمدعلی کلانتری به ش ملی ۶۳۶۹۳۰۷۹۰۴ و محمدرضا سیاهی شادباد به ش ملی ۵۰۶۹۰۹۱۸۶۷ و حسین میرمحمدصادقی به ش ملی ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ به سمت اعضای هیئت مدیره و غلامحسین فرزندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا فاضلی به ش ملی ۰۳۸۱۹۶۴۲۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فردوس نصیری زاده خارج از اعضاء به ش ملی ۲۰۶۱۳۵۰۸۴۴ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9943721
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۹۰ غلامحسین فرزندی به ش‎م ۰۳۸۴۴۹۷۲۷۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری دارویی تامین به ش‎م ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا فاضلی به ش‎م ۰۳۸۱۹۶۴۲۹۹ به نمایندگی شرکت لابراتوارهای رازک به ش‎م ۱۰۸۶۳۸۵۴۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فردوس نصیری‎زاده به ش‎م ۲۰۶۱۳۵۰۸۴۴ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی شهید قاضی به ش‎م ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و محمدعلی کلانتری به ش‎م ۶۳۶۹۳۰۷۹۰۴ به نمایندگی از طرف شرکت داروپخش به ش‎م ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ حسن میرمحمدصادقی به ش‎م ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی حکیم به ش‎م ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱ به سمت اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی ازا عضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۵ بند به شرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10168237
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۳/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11062906
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام) بشماره ثبت۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشامنش بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت لابراتوار سازی رازک، شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، شرکت داروسازی حکیم، شرکت داروپخش، شرکت داروسازی شهید قاضی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11066915
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۰۹۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت لابراتوارهای رازک سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۸۶۳۸۵۴۱۰ شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱ شرکت داروپخش سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ شرکت داروسازی ابوریحان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784109
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۴/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۲۸۱۱۸/۹۴۹ ۰۵۶ مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ۹۵۰۲۱۹۹۴۴۱۶۲۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149453
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱ شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ شرکت داروسازی ابوریحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۹۰۳۵۱۱۷۴۲۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157895
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا راسخ به شماره ملی ۲۲۹۱۳۹۰۴۶۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای محمدرضا سیاهی شادباد به شماره ملی ۵۰۶۹۰۹۱۸۶۷ نماینده شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مجید عنابی به شماره ملی ۰۳۲۰۱۰۱۱۸۵ نماینده شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمدرضا احمدی به شماره ملی ۲۹۴۸۶۸۲۰۱۰ نماینده شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای مهرداد علیمیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۸۵۷۵۱ نماینده شرکت داروسازی حکیم (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مجید عنابی ۰۳۲۰۱۰۱۱۸۵ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. - امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح تعیین و مورد تصویب قرار گرفت. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقوقی و حقیقی و اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی علیه شرکت تا حصوص نتیجه نهایی با حق توکیل به غیر و تعیین هرنوع وکیل و مشاور و دادن وکالت نامه با حق توکیل به غیر درحدود قانون تجارت و اساسنامه شرکت در اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین حاکم. تنظیم آئین نامه‌ها و خط و مشی کلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت (به استثنای قائم مقام و معاونین اجرایی طبق چارت سازمانی) تعیین شغل، حقوق و مزایای کارکنان، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و ضوابط قانونی. تنظیم و پیشنهاد بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای سالانه و بلند مدت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب و انجام هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در چارچوب کلی بودجه مصوب و تعیین برنامه خرید و فروش محصولات و انجام معاملات شرکت در قالب بودجه و آئین نامه. ارائه گزاشرات ماهانه تولید، فروش و بازرگانی به هیئت مدیره. اقدام به افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دریافت اعتبار و تسهیلات از بانکها و پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و سایر موسسات اعتباری و تجاری و واخواست اینگونه اوراق. تهیه و تنظیم صورت حسابهای عملکرد سود و زیان ترازنامه و صورت ریز داراییها و بدهیها و ارائه آن به هیئت مدیره در چار چوب قانون تجارت و اساسنامه و سایر قوانین و مقررات حاکم در مقاطع ۶ ماهه و یکساله. پی گیری و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تعیین شده و سایر هزینه‌های متعلقه. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری یا خرید، فروش و تحصیل هرگونه امتیاز مربوط به آنها و واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت. تهیه و گزارش صورت کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت به هیئت مدیره، مجامع و بازرسان قانونی شرکت. مدیرعامل می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خویش به سایر معاونین، مدیران و یا روسای شرکت تفویض نماید مشروط بر اینکه خارج از حدود قانون تجارت، اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره نباشد. دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران. اجاره، استجاره، واگذاری، فسخ اجاره، به رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن ولو کرارا". احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. پ۹۵۰۹۰۷۶۷۳۳۷۴۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13434010
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید رضا راسخ به شماره ملی ۲۹۹۱۳۹۰۴۶۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره. محمدرضا سیاهی شادباد به شماره ملی ۵۰۶۹۰۹۱۸۶۷ نماینده شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. مهدی بخشایش به شماره ملی ۰۰۵۱۲۸۵۸۴۳ نماینده شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. محمدرضا احمدی به شماره ملی ۲۹۴۸۶۸۲۰۱۰ نماینده شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره مهرداد علیمیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۸۵۷۵۱ نماینده شرکت داروسازی حکیم (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات خود رابشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقوقی و حقیقی و اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی علیه شرکت تا حصوص نتیجه نهایی با حق توکیل به غیرو تعیین هرنوع وکیل و مشاور و دادن وکالت نامه با حق توکیل به غیردرحدود قانون تجارت و اساسنامه شرکت در اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین حاکم. ۲ تنظیم آئین نامه‌ها و خط و مشی کلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ۳ عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت (به استثنای قائم مقام و معاونین اجرایی طبق چارت سازمانی) تعیین شغل، حقوق و مزایای کارکنان، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و ضوابط قانونی. ۴ تنظیم و پیشنهاد بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای سالانه و بلند مدت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب و انجام هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در چارچوب کلی بودجه مصوب و تعیین برنامه خرید و فروش محصولات و انجام معاملات شرکت در قالب بودجه و آئین نامه. ۵ ارائه گزاشرات ماهانه تولید، فروش و بازرگانی به هیئت مدیره. ۶ اقدام به افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دریافت اعتبار و تسهیلات از بانکها و پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و سایر موسسات اعتباری و تجاری و واخواست اینگونه اوراق. ۷ تهیه و تنظیم صورت حسابهای عملکرد سود و زیان ترازنامه و صورت ریز داراییها و بدهیها و ارائه آن به هیئت مدیره در چار چوب قانون تجارت و اساسنامه و سایر قوانین و مقررات حاکم در مقاطع ۶ ماهه و یکساله. ۸ پی گیری و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تعیین شده و سایر هزینه‌های متعلقه. ۹ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری یا خرید، فروش و تحصیل هرگونه امتیاز مربوط به آنها و واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت. ۱۰ تهیه و گزارش صورت کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت به هیئت مدیره، مجامع و بازرسان قانونی شرکت. ۱۱ مدیرعامل می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خویش به سایر معاونین، مدیران و یا روسای شرکت تفویض نماید مشروط بر اینکه خارج از حدود قانون تجارت، اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره نباشد. ۱۲ دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. ۱۳ ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران. ۱۴ اجاره، استجاره، واگذاری، فسخ اجاره، به رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن ولو کرارا". ۱۵ احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. پ۹۶۰۲۲۷۸۲۲۹۲۱۲۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475279
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به ش. م ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به ش. م ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۲۸۵۷۲۵۷۶۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه