شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102327983


شماره ثبت:
190828
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1381/5/28
آدرس:
تهران خ كريمخان زند بين ايرانشهر و خردمند جنوبي جنب بانك رفاه كارگران پلاك 102 طبقه سوم غربي 1584774838

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مرسل صدیق 657440
عباسعلی دهدشتی نژاد 1144412
خانم بتول عرب کاظمینی 1191981
آقای ابراهیم مهدوی 1191981
علی اصغر حاجی بابا 10373919
آقای محید محمدزاده 10373919
هانیه برناک 13611246
علی تقی زاده 13611246
فریبا سلیمانی 13611246
آقای سعید شیرزاد عراقی 13611259

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 657440
آگهی تصمیمات شرکت صندوق توسعه صادرات کالاهای صنعتی و معدن و خدمات مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فروسیلیس ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۷۰۴ به نمایندگی مجید محمدزاده به کدملی ۰۰۵۰۷۶۳۷۵۱ و شرکت ایران فسفات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۷۷۶ به نمایندگی عباس قائم الصباحی به کدملی ۰۳۸۷۳۴۱۹۷ و علی اصغر حاجی بابا به کدملی ۰۰۳۸۴۲۶۵۸۷ بعنوان اعضای اصلی و شرکت پارس شیر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۶۲۵۲ به نمایندگی مرسل صدیق به کدملی ۶۱۸۹۵۲۷۸۲۵ بعنوان عضو علی البدل به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ مجید محمدزاده به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس قائم الصباحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سعید شیرزادعراقی خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ ۴ ۷ ۱۳ ۱۴ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۳ و ۲۷ از ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض اختیار نمودند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۵۹۱۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144412
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی و خدمات مهندسی سهامی عام به شماره ثبت۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۹۱۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188100
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی و خدمات مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر حاجی بابا , با کدملی۰۰۳۸۴۲۶۵۸۷ شرکت فروسیلیس ایران با شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴ و شرکت ایران فسفات با شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۷۷۶ و شرکت گلبافت با شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۳۹۰۰۱ و شرکت آرمان شیمی با شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۶۲۶۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سعید شیرزاد عراقی با کدملی۰۰۳۸۹۸۲۷۹۱ و خانم بتول عرب کاظمینی با کدملی۰۰۴۱۶۰۰۱۱۸ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۹۱۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191981
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی و خدمات مهندسی سهامی عام به شماره ثبت۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ سمت اعضا برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محید محمدزاده به شماره ملی ۰۰۵۰۷۶۳۷۵۱ به نمایندگی از شرکت فرو سیلیس ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۷۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عباس قائم الصباحی به شماره ملی ۰۰۳۸۷۳۴۱۹۷ به نمایندگی از شرکت ایران فسفات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۷۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقایان علیرضا حسین زاده نیک به نمایندگی از شرکت گلبافت به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۰۰۱ و ابراهیم مهدوی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۳۶۶۲۶ به نمایندگی از شرکت آرمان شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۶۲۶۰ و علی اصغر حاجی بابا به شماره ملی ۰۰۳۸۴۲۶۵۸۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سعید شیرزادعراقی به شماره ملی ۰۰۳۸۹۸۲۷۹۱ و خانم بتول عرب کاظمینی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۰۰۱۱۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای سعید شیرزادعراقی به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. اختیارات مندرج در بندهای ۱۴۷۱۳۱۴۱۸۱۹۲۰۲۱۲۳ و ۲۷ ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۰۹۱۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633952
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس قانونی اصلی و آقای عباس علی دهدشتی نژاد به کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۰۵۷۴۲۷۹۸۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633953
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادر به شماره ۲۷۷۴۸۶ , ۱۲۱ مورخ ۱/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اجرای ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۸ ریال به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۱۰ ۱ ریال منقسم به ۰۰۰ ۱۱۰ ۱سهم۱۰۰۰ ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. پ۹۳۰۷۰۵۵۳۲۱۴۷۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9834961
آگهی تصمیمات شرکت صندوق توسعه صادرات کالاهای صنعتی معدنی و خدمات مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اصغر حاجی بابا شرکت فرو سیلیس ایران شرکت پارس شیر شرکت صنعتی شوفاژکار شرکت ایران فسفات بعنوان اعضای اصلی و سعید شیرزادعراقی و علیرضا نخستین مرتضوی بعنوان اعضای علی البدل. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10361162
آگهی تصمیمات شرکت صندوق توسعه صادرات کالاهای صنعتی معدنی و خدمات مهندسی سهامی عام بشماره ثبت ۱۹۰۸۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی‎نژاد به کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373919
آگهی تصمیمات شرکت صندوق توسعه صادرات کالاهای صنعتی و معدن و خدمات مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فروسیلیس ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۷۰۴ به نمایندگی مجید محمدزاده به کدملی ۰۰۵۰۷۶۳۷۵۱ و شرکت ایران فسفات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۷۷۶ به نمایندگی عباس قائم الصباحی به کدملی ۰۳۸۷۳۴۱۹۷ و علی اصغر حاجی بابا به کدملی ۰۰۳۸۴۲۶۵۸۷ بعنوان اعضای اصلی و شرکت پارس شیر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۶۲۵۲ به نمایندگی مرسل صدیق به کدملی ۶۱۸۹۵۲۷۸۲۵ بعنوان عضو علی البدل به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ مجید محمدزاده به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس قائم الصباحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سعید شیرزادعراقی خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ ۴ ۷ ۱۳ ۱۴ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۳ و ۲۷ از ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض اختیار نمودند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963069
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند وهمکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهربا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۳۵۰۷۲۹۳۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611246
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر حاجی بابا به شماره ملی ۰۰۳۸۴۲۶۵۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وسعید شیرزاد عراقی به شماره ملی ۰۰۳۸۹۸۲۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت فروسیلیس ایران شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۶۷۰۴به نمایندگی مجید محمد زاده به شماره ملی ۰۰۵۰۷۶۳۷۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وصنایع فروآلیاژ ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۷۹۳ به نمایندگی علی تقی زاده به شماره ملی ۵۰۸۹۸۵۰۰۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت رزیتان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۹۳۶به نمایندگی هانیه برناک به شماره ملی ۰۴۵۱۶۲۸۱۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و بتول عرب کاظمینی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۰۰۱۱۸ و فریبا سلیمانی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۰۲۷۱۸ به سمت اعضای علی البدل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و رئیس یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت انجام خواهد شد. پ۹۶۰۶۲۵۸۱۵۲۱۴۴۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611259
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. علی اصغر حاجی بابا به شماره ملی ۰۰۳۸۴۲۶۵۸۷ وسعید شیرزاد عراقی به شماره ملی ۰۰۳۸۹۸۲۷۹۱ و شرکت فروسیلیس ایران شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۶۷۰۴وصنایع فروآلیاژ ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۷۹۳ وشرکت رزیتان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۹۳۶بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و بتول عرب کاظمینی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۰۰۱۱۸ و فریبا سلیمانی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۰۲۷۱۸ به سمت اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۲۵۴۵۲۵۱۴۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638480
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳

پیرو آگهی‌های شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۴۷۸۵مورخ ۲۰/۶/۹۶ و شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۴۷۶۷ مورخ ۲۰/۶/۹۶ شرکت فروسلیس ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴ صحیح می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۲۶۴۶۵۰۸۶۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14067758
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بعنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ به تصویب رسید پ۹۷۰۳۲۰۱۸۸۵۳۵۵۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106620
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وناصره یوسفی با کدملی ۰۰۵۱۸۶۸۹۵۴ بعنوان مدیر تصفیه به مدت ۲ سال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خ کریمخان زند بین ایرانشهر و خردمند جنوبی جنب بانک رفاه کارگران پلاک ۱۰۲ کدپستی ۱۵۸۴۷۷۴۸۳۸ طبقه سوم غربی می‌باشد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشماره ثبت ۱۳۲۷۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان حسابرس مستقل و ناظر تصفیه انتخاب گردیدند پ۹۷۰۴۱۳۳۷۳۹۷۷۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه