آتیه داده پرداز

شرکت آتیه داده پرداز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102320058
تهران – ميدان ونك- خيابان شيراز شمالي-خيابان حكيم اعظم- پلاك 19- طبقه پنجم 1991647421
11
افراد
24
آگهی‌ها
190010
شماره ثبت
1381/5/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 608668
آگهی تصمیمات شرکت آتیه داده پردازسهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید شایگان به کدملی۰۳۰۱۳۹۹۱۰ و امیر جلیلوند به کدملی۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲ و امید جلیلوند به کدملی۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲ و آرمین افشارنژاد به کدملی۰۰۷۰۸۰۷۹۱۴ و فرامرز صابری حسین آباد به کدملی۰۹۳۷۸۲۹۳۵۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۱۲/۹۰ حمید شایگان بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر جلیلوند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۴۳۰۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702463
آگهی تصمیمات شرکت آتیه داده پردازسهامی خاص به شماره ثبت۱۹۰۰۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس اصلی و منصور یزدانیان به کدملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۱۲۳۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133540
آگهی تغییرات شرکت آتیه داده پرداز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای منصور یزدانیان به شماره ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۲۴۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133541
آگهی تغییرات شرکت اتیه داده پرداز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال بموجب گواهی شماره ۲۰۴۹۲۴۲۶ مورخ ۲۲/۳/۹۲ بانک پاسارگاد شعبه شیراز شمالی و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال بموجب گواهی شماره ۱۶۲/۹۲ مورخ ۲۷/۳/۹۲ بانک اقتصادنوین شعبه جام جم پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۹/۵/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۶۸۲۴۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264013
آگهی تغییرات شرکت آتیه داده پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر جلیلوند , کدملی: ۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای امید جلیلوند , با کدملی: ۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فرامرز صابری حسین آبادی , کدملی: ۰۹۳۷۸۲۹۲۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد بنائی , کدملی: ۰۴۵۱۰۸۶۱۸۱ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای آرمین افشار نژاد , کدملی: ۰۰۷۰۸۰۷۹۱۴ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدندو امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۳۴۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264014
آگهی تغییرات شرکت آتیه داده پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر جلیلوند , کدملی: ۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲ و اقای امید جلیلوند , با کدملی: ۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲ و آقای فرامرز صابری حسین آبادی , کدملی: ۰۹۳۷۸۲۹۲۵۰ و آقای بهزاد بنائی , کدملی: ۰۴۵۱۰۸۶۱۸۱ و آقای آرمین افشارنژاد به کدملی ۰۰۷۰۸۰۷۹۱۴ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۷۴۳۴۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348856
آگهی تغییرات شرکت اتیه داده پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امید جلیلوند با کدملی۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرامرز صابری حسین آباد کدملی۰۹۳۷۸۲۹۲۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد بنائی به کدملی۰۴۵۱۰۸۶۱۸۱ و آقای آرمین افشارنژاد به کدملی۰۰۷۰۸۰۷۹۱۴ و آقای رامین تقدیری نیکو به کدملی۰۰۵۴۵۷۳۹۶۳ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۷۷۶۹۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477293
آگهی تغییرات شرکت اتیه داده پرداز سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت را از مبلغ ۹۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ریال منقسم به ۱۲۰، ۰۰۰، ۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ تکمیل امضاء گردید. پ۱۸۳۶۹۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477296
آگهی تغییرات شرکت اتیه داده پرداز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای منصور یزدانیان به کد ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای امیر جلیلوند به کد ملی ۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای امید جلیلوند به کد ملی ۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرامرز صابری حسین آباد به کد ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد بنائی به کد ملی ۰۴۵۰۱۰۸۶۱۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرمین افشار نژاد به کد ملی ۰۰۷۰۸۰۷۹۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مال منتهی به ۱۳۹۲ تصویب شد. و روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۳۶۹۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917723
آگهی تصمیمات شرکت آتیه داده پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد و تحقیق بسمت بازرس اصلی و منصور یزدانیان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10229231
آگهی تصمیمات شرکت آتیه داده پرداز سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۰۰۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس اصلی و منصور یزدانیان به کدملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10398989
آگهی تصمیمات شرکت آتیه داده پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید شایگان به کدملی۰۳۰۱۳۹۹۱۰ و امیر جلیلوند به کدملی۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲ و امید جلیلوند به کدملی۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲ و آرمین افشارنژاد به کدملی۰۰۷۰۸۰۷۹۱۴ و فرامرز صابری حسین آباد به کدملی۰۹۳۷۸۲۹۳۵۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۱۲/۹۰ حمید شایگان بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر جلیلوند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11144688
آگهی تصمیمات شرکت آتیه داده پرداز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد و تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس اصلی و منصور یزدانیان به ش ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیر جلیلوند به ش ملی ۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲ و حمیدرضا مختاریان به ش ملی ۰۰۶۲۶۷۸۸۵۱ و حمید شایگان به ش ملی ۰۰۳۰۱۳۹۹۱۰ و آرمین افشارنژاد به ش ملی ۰۰۷۰۸۰۷۹۱۴ و امید جلیلوند به ش ملی ۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ حمید شایگان به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر جلیلوند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12741005
آگهی تغییرات شرکت اتیه داده پرداز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴و مجوز شماره ۵۱۸۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: طراحی و تولید انواع نرم افزارهای کاربردی تجاری مهندسی و صنعتی انجام خدمات کامپیوتری به شرکت‌های مختلف در زمینه تولید نرم افزار انجام کلیه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری در زمینه فن آوری و ارتباطات مشاوره در زمینه چگونگی ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی کامپیوتری به کلیه شرکتهای متقاضی و هم چنین در صورت نیاز تهیه و تولید سیستم‌های مرتبط و انجام کلیه فعالیتهای نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط به امور ارتباطات سیار و اینترنتی و رایانه‌ای. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران میدان ونک خیابان شیراز شمالی خیابان حکیم اعظم پلاک ۱۹ طبقه پنجم کدپستی: ۱۹۹۱۶۴۷۴۲۱ شرکت فاقد شعب می‌باشد. مدت شرکت: نامحدود سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: امیر جلیلوند به شماره ملی ۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲ به سمت رییس هیأت مدیره و مدیرعامل. امید جلیلوند به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. بهزاد بنائی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۸۶۱۸۱ به سمت عضو هیأت مدیره. آرمین افشار نژاد به شماره ملی ۰۰۷۰۸۰۷۹۱۴ به سمت عضو هیأت مدیره. فرامرز صابری حسین آباد به شماره ملی۰۹۳۷۸۲۹۲۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی، در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه‌ی مجمع را خواهد داشت: ۱) اعلامیه خرید سهام ۲) گواهی نامه‌ی نقل و انتقال و سپرده سهام ۳) اصل ورقه سهام ۴) تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، تصویب میزان سود تقسیمی از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد. وضع اندوخته‌ی قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیه‌ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به مجموع بدهی‌های جاری شرکت ۳۹۰۷۴۲۹۵۴۱۵۷ ریال و بدهی غیر جاری ۸۶۸۳۶۸۸۷۹ ریال می‌باشد جمع بدهی جاری و غیر جاری مبلغ ۳۹۱۶۱۱۳۲۳۰۳۶ ریال می‌باشدهمچنین مجموع بدهیهای احتمالی در تاریخ ترازنامه بابت تضمین قرارداد مطابق ماده ۲۷ صورهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۳ معادل می‌باشد ۰ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. *اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۳۴۸۸۵۲۸۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764288
آگهی تغییرات شرکت اتیه داده پرداز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
پیرو اگهی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۴ اساسنامه جدید شامل ۵۶ ماده و۱۱ تبصره صحیح می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۵۰۲۰۵۷۵۲۸۵۲۲۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806063
آگهی تغییرات شرکت اتیه داده پرداز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۶۶۷۲/۱۲۲مورخ ۱۱/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر جلیلوند به کدملی ۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای امید جلیلوند به کدملی ۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهزاد بنائی به کدملی ۰۴۵۱۰۸۶۱۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای آرمین افشار نژاد به کدملی ۰۰۷۰۸۰۷۹۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرامرز صابری حسین آباد به کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۹۲۵۷۵۰۸۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12964230
آگهی تغییرات شرکت اتیه داده پرداز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ تصویب شد. پ۹۵۰۵۲۳۶۵۳۶۷۱۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613544
آگهی تغییرات شرکت آتیه داده پرداز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۵صویب گردید اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بدین شرح انتخاب کردند: آقای امیر جلیلوند به شماره ملی ۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲ آقای امید جلیلوند به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲ آقای ابراهیم مهبد به شماره ملی ۳۹۷۹۲۰۶۵۷۲ آقای فرامرز صابری به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۵۰ آقای بهزاد بنائی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۸۶۱۸۱ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل براییکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۶۲۶۱۶۲۵۴۷۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13621106
آگهی تغییرات شرکت آتیه داده پرداز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امید جلیلوند با کدملی ۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲ به عنوان رییس هیئت مدیره، اقای فرامرز صابری حسین آباد با کد ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۵۰ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و آقایان امیر جلیلوند با کدملی ۰۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲ به سمت مدیرعامل و ابراهیم مهبد با کدملی ۳۹۷۹۲۰۶۵۷۲ و بهزاد بنایی با کدملی ۰۴۵۱۰۸۶۱۸۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد، اوارق بهادار از قبیل چک، سفته و برات، اسناد تعهد اور، قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. سایر مکاتبا عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود، مذکور در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: ایجاد ساختار سازمان و انعقاد قرارداد با کارکنان شرکت و تعیین حقوق و دستمزد کارکنان نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دریافت دیون و مطالبات شرکت تحصیل تسهیلات از بانکها، موسسات رسمی اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفریب و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده تنظیم صورت‌های مالی میان دوره به حسابرس و بازرس انعقاد قرارداد با مشتریان شرکت اعم از قرارداد خرید یا فروش پ۹۶۰۶۳۰۵۲۷۶۶۱۵۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644881
آگهی تغییرات شرکت آتیه داده پرداز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۰۵۳ ۳۴۵۶۶۹/۹۶۹مورخ ۴/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق سود تقسیم نشده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۷۱۶۳۶۸۳۶۹۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262310
آگهی تغییرات شرکت آتیه داده پرداز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امید جلیلوند با کدملی ۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲ به عنوان رییس هیئت مدیره محمدرضا حیدری با کدملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ به نمایندگی از شرکت رساسامان آریابه شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۵۹۴۲۶ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره امیر جلیلوند کدملی ۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ابراهیم مهبد کدملی ۳۹۷۹۲۰۶۵۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره فرامرز صابری کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات، اسناد تعهداور، قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: - ایجاد ساختار سازمان و انعقاد قرارداد با کارکنان شرکت و تعیین حقوق و دستمزد کارکنان - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - افتتاح هر نوع هر حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی - دریافت مطالبات و دیون شرکت - تحصیل تسهیلات از بانکها، موسسات رسمی - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوق و کیفری اقامه شده - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره به حسابرس و بازرس - انعقاد قرارداد با مشتریان شرکت اعم از قرارداد خرید یا فروش. پ۹۷۰۷۲۴۲۸۳۵۹۵۸۲۹ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262330
آگهی تغییرات شرکت آتیه داده پرداز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا حیدری به شماره ملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ بنمایندگی از شرکت رسا سامان آریا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۹۴۲۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، امید جلیلوند به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۲۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، ابراهیم مهبد به شماره ملی ۳۹۷۹۲۰۶۵۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره فرامرز صابری به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره امیر جلیلوند به شماره ملی ۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای مابقی تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۹۷۰۷۲۴۵۲۶۳۱۸۹۷۱ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262339
آگهی تغییرات شرکت آتیه داده پرداز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. امیر جلیلوند به شماره ملی ۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲ امید جلیلوند به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲ ابراهیم مهبد به شماره ملی ۳۹۷۹۲۰۶۵۷۲ فرامرز صابری به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۵۰ شرکت رساسامان آریابه شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۹۴۲۶ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت انتشار آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۷۲۴۲۲۶۴۶۳۱۷۷ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302786
آگهی تغییرات شرکت آتیه داده پرداز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
پیرو آگهی صادر شده به شماره مکانیزه: ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۹۳۹۷ مورخ ۲۲/ ۷/ ۹۷ کدملی آقای امید جلیلوند ۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲ صحیح می‌باشد که مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد. پ۹۷۰۸۱۵۴۳۴۱۱۰۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک