شرکت تامین مسکن نوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102318561


شماره ثبت:
189860
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1381/5/6
آدرس:
تهران – سعادت آباد – ميدان كاج – خيابان سرو غربي – ساختمان طلائي – پلاك 23 – طبقه اول 1998714435

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدعلی رازانی نظام العلمائی 925703
آقای یوسف صفار شاهرودی 925703
آقای جواد ضیائی 965410
آقای ابراهیم موسوی 10501437
علی محمد یزدان جو 10680116
احمد ضیائی 10680116
آقای محمد لبافان 10680116
فرامرز رساپور 13248769
مجتبی دلخونی 13248769
آقای حسن پورفرج قاجاری 13248769
خانم نسرین شاهواری 13767964
امیرحسین احمدزادهء نامدار 13767964
غلامرضا کول 14351326
سیدضیاء الدین صدرهاشمی نژاد 14351326

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 925703
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) بشماره ثبت۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: یوسف صفار شاهرودی به کدملی۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰، علی محمد یزدان جو به کدملی۱۲۶۲۶۲۱۶۱ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳، محمدعلی رازانی نظام العلمایی به کدملی۴۱۳۱۸۴۴۵۳۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳، جواد ضیائی به کدملی۰۰۳۵۲۹۹۸۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹، محمد لبافان به کدملی۰۳۸۴۴۲۳۵۵۸ به نمایندگی ازشرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۸/۹۱ یوسف صفار شاهرودی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی محمدیزدان جو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد لبافان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگرهیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۰۷۶۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 965410
آگهی تصمیمات در شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان به همراه جواد ضیایی به کدملی ۰۰۳۵۲۹۹۸۳۵ عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۵۲۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212135
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۲ محل شرکت به تهران سعادت آباد میدان کاج خیابان سرو غربی ساختمان طلائی پلاک ۲۳ طبقه اول کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۴ انتقال یافت. پ۱۷۲۰۵۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1259652
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی ۳۱/۶/۹۳ به انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. پ۱۷۴۴۶۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497959
آگهی تغییرات شرکت تأمین مسکن نوین شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل برای باقیمانده مدت عضویت هیأت مدیره انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا کول به شماره ملی ۳۶۷۴۰۳۷۶۰۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره. آقای علی محمد یزدان جو به شماره ملی ۱۲۶۲۶۲۶۱۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. آقای محمد علی راز انی نظام ا لعلمایی به شماره ملی ۴۱۳۱۸۴۴۵۳۲ به نمایندگی از طرف شرکت تأمین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای جواد ضیا ئی به شماره ملی ۰۰۳۵۲۹۹۸۳۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای محمد لبا فان به شماره ملی ۰۳۸۴۴۲۳۵۵۸ به نمایندگی از طرف شرکت نو سازی و ساختمان تهران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۴۲۰۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613038
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران سعادت آباد میدان کاج خیابان سرو غربی ساختمان طلائی پلاک ۲۳ طبقه اول کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۵ تغییر یافت. پ۹۳۰۶۲۳۶۵۲۴۸۵۲۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724514
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا کول به شماره ملی ۳۶۷۴۰۳۷۶۰۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای محمد لبافان به شماره ملی ۰۳۸۴۴۲۳۵۵۸ خارج از اعضاء هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۹۱۷۱۸۶۵۹۵۸۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724524
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. پ۹۳۰۹۱۷۹۲۵۳۲۲۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9921443
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۸۹۸۶۰و به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10501437
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی کدملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ و شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۵۹ و شرکت تامین مسکن جوانان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ و شرکت نوسازی ساختمان تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10680116
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام بشماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۲/۹/۸۹ احمد ضیایی به کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بسمت رئیس هیات مدیره و علی محمد یزدان جو به کدملی ۱۲۶۲۶۲۶۱۶۱ بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد لبافان به کدملی ۰۳۸۴۴۲۳۵۵۸ بنمایندگی از شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و جواد ضیایی به کدملی ۰۰۳۵۲۹۹۸۳۵ بنماینگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۵۹ و محمدعلی رازانی نظام العلمایی به کدملی ۴۱۳۱۸۴۴۵۳۲ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ بسمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیات مدیره به همراه امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646190
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از طرف تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره. مجتبی دلخونی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره. غلامرضا کول به شماره ملی ۳۶۷۴۰۳۷۶۰۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل یا عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۴۱۱۱۸۴۱۳۸۰۲۶۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248761
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۱۳۹۵ بتصویب رسید. پ۹۵۱۰۲۰۵۳۰۳۰۶۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248769
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ بسمت عضوء هیئت مدیره و غلامرضا کول به شماره ملی ۳۶۷۴۰۳۷۶۰۲ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی دلخونی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲ بنمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ بسمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل یا عضوء دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۲۰۶۱۵۱۴۴۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767958
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۳۱/۶/۹۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاه نگر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات چهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۹۲۷۴۴۹۹۵۳۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767964
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ضیاءالدین صدر هاشمی نژاد به شماره ملی ۵۸۳۹۷۶۲۸۸۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. خانم نسرین شاهواری به شماره ملی ۳۹۷۸۹۵۰۴۱۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای غلامرضا کول به شماره ملی ۳۶۷۴۰۳۷۶۰۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۶۰۹۲۷۳۹۵۶۰۹۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351321
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شماره ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۷ به تصویب رسید. پ۹۷۰۹۱۹۳۷۶۲۹۷۴۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351326
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدضیاءالدین صدر هاشمی نژاد به شماره ملی ۵۸۳۹۷۶۲۸۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مجتبی دلخونی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲ به شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره نسرین شاهواری به شماره ملی ۳۹۷۸۹۵۰۴۱۳ به شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شماره ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره غلامرضا کول به شماره ملی ۳۶۷۴۰۳۷۶۰۲ به شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات خود در ماده ۴۹ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. ۲ پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی. ۳ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۴ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵ عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. ۶ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر. استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. ۷ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. ۸ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقاله شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. پ۹۷۰۹۱۹۲۹۱۹۵۴۹۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه