شرکت لیزینگ کارساز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102300477


شماره ثبت:
188016
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1381/4/1
آدرس:
تهران خيابان استاد نجات الهي خ شاداب پلاك 46 1598964619

اشخاص

عنوان طبق آگهی
امیرجمال امیدی 11006250
مهدی نصیریان 11006250
علیرضا آئین نژاد 11006250
هرمز لاهوتی اشکوری 11006250
احمد دبیری 11006250
آرش دبیری 11006250
آقای فرخ وثوقی جو 13277751
آقای همایون لاهوتی اشکوری 13277751

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10142725
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ کار ساز سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران بنمایندگی سید احمد گرامی شرکت آسان موتور بنمایندگی مهدی نصیریان شرکت محور ماشین بنمایندگی احمد دبیری شرکت اطلس خودرو بنمایندگی علیرضا آئین نژاد شرکت اطلس پارت بنمایندگی آرش دبیری به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ سید احمد گرامی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی نصیریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد دبیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006250
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ گاز ساز سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ شرکت آسان موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱ به نمایندگی مهدی نصیریان به کدملی ۰۰۴۶۸۴۱۸۵۷ شرکت محور ماشین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲ به نمایندگی احمد دبیری به کدملی ۶۱۸۹۷۰۷۱۳۰ شرکت اطلس خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳ به نمایندگی علیرضا آئین نژاد به کدملی ۰۰۴۴۱۱۷۶۲۰ شرکت اطلس پارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۷۵۴۹ به نمایندگی آرش دبیری به کدملی ۰۰۵۵۰۴۷۹۰۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ هرمز لاهوتی اشکوری به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی نصیریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد دبیری به کدملی ۶۱۸۹۷۰۷۱۳۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277751
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کارساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۳۴۱۰۹/ ۹۵ مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. شرکت اطلس داران (سهامی خاص) ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی آقای مهدی نصیریان ۰۰۴۶۸۴۱۸۵۷و شرکت آسان موتور (سهامی خاص) ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱ بنمایندگی آقای فرخ وثوقی جو۰۰۳۵۱۳۱۰۸۱ و شرکت اطلس خودرو (سهامی خاص) ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ و شرکت محور ماشین (سهامی خاص) ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲ بنمایندگی آقای همایون لاهوتی اشکوری ۲۶۹۰۴۷۱۹۸۱ و شرکت اطلس پارت (سهامی خاص) ۱۰۱۰۱۵۱۷۵۴۹ بنمایندگی آقای علیرضا آئین نژاد ۰۰۴۴۱۱۷۶۲۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۱۰۶۱۳۷۶۱۴۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277757
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کارساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۳۴۱۰۹/ ۹۵ مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران (سهامی خاص) باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی آقای مهدی نصیریان بشماره ملی ۰۰۴۶۸۴۱۸۵۷ شرکت آسان موتور (سهامی خاص) باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱ بنمایندگی آقای فرخ وثوقی جو بشماره ملی ۰۰۳۵۱۳۱۰۸۱ شرکت اطلس خودروسهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ شرکت محور ماشین سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲ بنمایندگی آقای همایون لاهوتی اشکوری شماره م ۲۶۹۰۴۷۱۹۸۱ شرکت اطلس پارت (سهامی خاص) باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۷۵۴۹ بنمایندگی آقای علیرضا آئین نژاد بشماره ملی ۰۰۴۴۱۱۷۶۲۰ به سمت اعضا هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای مهدی نصیریان بنمایندگی از شرکت اطلس داران (سهامی خاص) بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای هرمز لاهوتی اشکوری بنمایندگی از شرکت اطلس خودرو (سهامی خاص) بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرخ وثوقی جو بنمایندگی از شرکت آسان موتور (سهامی خاص) و آقای همایون لاهوتی اشکوری بنمایندگی از شرکت محورماشین (سهامی خاص) و آقای علیرضا آئین نژاد بنمایندگی از شرکت اطلس پارت (سهامی خاص) بعنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین شدند. آقای فرخ وثوقی جو بشماره ملی ۰۰۳۵۱۳۱۰۸۱ بعنوان مدیر عامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و بندهای ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۲۱ ماده ۵۱ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حواله جات، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۱۱۰۶۱۳۸۷۰۴۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578545
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کارساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۴۲۹۸ , ۱۲۲ مورخه ۲۲/۵/۹۶ سازمان بورس و شماره ۱۴۹۶۸۸/۹۶ مورخه ۱۷/۵/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت بشرح زیر تغییر یافت الف - موضوعات اصلی: تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی. ب - موضوعات فرعی: خرید و فروش انواع اوراق بهاءدار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ذیربط. تبصره: شرکت مجاز نیست سهام بانک یا موسسه اعتباری را که بی واسطه و یا با واسطه سهامدار شرکت محسوب می‌شود خریداری نماید. - مرکز اصلی شرکت به آدرس تهران خیابان استاد نجات الهی خ شاداب پلاک ۴۶ کدپستی: ۱۵۹۸۹۶۴۶۱۹ تغییر یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر۵۶ ماده و ۱۸ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ۹۶۰۶۰۴۶۹۴۱۳۰۳۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه