شرکت گروه سروش یاران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102277770


شماره ثبت:
185672
تعداد بازدید:
18
تأسیس:
1381/2/4
آدرس:
تهران-شهر تهران-پونك جنوبي-بزرگراه شهيد آيت اله اشرفي اصفهاني-خيابان گلزار يكم شهيد حسن هفت لنگ-پلاك 7-طبقه سوم-- 1476777795

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمود صدیقی تنکابنی 1660687
آقای علی ابوالحلم 1660687
آقای محمد حسین خوشنویس انصاری 1660687
آقای حسین عابد 1660687
غلامحسین سمیعی 1660688
علی اصغر فرخ 9937164
امیر حسین طیبی 13183675
آقای محمد جعفر محدث اردبیلی 13183675
آقای محمدمهدی طوفانی نژاد 13948422
ایرج طیبی 13948441
مهدی مفیدی 13948441
امین طیبی 14347584

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1170291
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری سروش یاران سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه متشکل از ۷۸ ماده و ۱۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. نام از شرکت گروه سرمایه گذاری سروش یاران به شرکت گروه سروش یاران تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آدرس شرکت نیز به سعادت آباد خیابان علامه جنوبی کوچه حق طلب غربی (۲۶ غربی) پلاک ۲۵ واحد ۹ کدپستی ۱۹۹۴۶۷۴۸۳۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۱۷۰۲۱۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267200
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۱۳۹۲ آگهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۴۵۲۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460390
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران سهامی عام به شماره ثبت۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه سی و سوم پلاک یک طبقه پنجم واحد۹ کدپستی۱۵۱۶۶۸۷۱۳۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۶۸۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660687
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی مفیدی با کد ملی ۱۲۶۱۵۵۸۶۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ایرج طیبی با کد ملی ۰۰۴۰۵۱۴۲۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمود صدیقی تنکابنی با کد ملی ۲۲۱۹۰۳۴۳۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد حسین خوشنویس انصاری با کد ملی ۱۷۵۵۶۴۰۷۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی ابوالحلم با کد ملی ۰۰۴۷۱۲۲۶۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین عابد با کد ملی ۱۲۶۱۶۰۸۸۵۲ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل با اتفاق احدی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۲۰۷۰۰۵۳۶۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660688
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران دارای شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی دارای کد ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مهدی مفیدی به شماره ملی ۱۲۶۱۵۵۸۶۰۱ ایرج طیبی به شماره ملی ۰۰۴۰۵۱۴۲۴۲ محمود صدیقی تنکابنی به شماره ملی ۲۲۱۹۰۳۴۳۷۲ محمد حسین خوشنویس انصاری به شماره ملی ۱۷۵۵۶۴۰۷۳۰ و علی ابوالحلم به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۲۶۷۶ پ۹۳۰۷۲۰۵۵۱۵۲۴۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675105
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ۹۳۰۸۰۳۳۴۸۱۱۱۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9857569
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سروش یاران سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: نام شرکت به شرکت گروه سرمایه گذاری سروش یاران سهامی عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ضمنا اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۸ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9937164
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سروش یاران سهامی عام بشماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‎اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10310507
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سروش یاران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۸۵۶۷۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۵/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117357
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴تصویب شد موسسه حسابرسی هدف همکاران دارای شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه عامر مشاور تهران دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند آقایان مهدی مفیدی با شماره ملی ۱۲۶۱۵۵۸۶۰۱، آقای ایرج طیبی با شماره ملی ۰۰۴۰۵۱۴۲۴۲، محمد حسین خوشنویس انصاری با شماره ملی ۱۷۵۵۶۴۰۷۳۰، محمد جعفر محدث اردبیلی با شماره ملی ۰۹۳۰۶۰۰۶۶۵ و امیر حسین طیبی با شماره ملی ۰۰۴۶۶۱۰۱۸۹ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۸۱۸۷۱۳۷۵۲۶۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183675
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین خوشنویس انصاری با کدملی ۱۷۵۵۶۴۰۷۳۰ به سمت رئیس هیات مدیره مهدی مفیدی با کدملی ۱۲۶۱۵۵۸۶۰۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ایرج طیبی با کدملی ۰۰۴۰۵۱۴۲۴۲ به سمت عضو هیات مدیره امیر حسین طیبی با کدملی ۰۰۴۶۶۱۰۱۸۹ به سمت عضو هیات مدیره محمد جعفر محدث اردبیلی با کدملی ۰۹۳۰۶۰۰۶۶۵ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل باتفاق احدی از اعضاء هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۹۲۱۷۳۱۲۲۲۲۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523076
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهر تهران پونک جنوبی بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی خیابان گلزار یکم شهید حسن هفت لنگ پلاک ۷ طبقه سوم کدپستی ۱۴۷۶۷۷۷۷۹۵تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۰۴۳۱۷۱۸۱۷۵۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13948422
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی مفیدی به کدملی ۱۲۶۱۵۵۸۶۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی طوفانی نژاد به کدملی ۰۶۵۱۶۳۴۷۲۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و ایرج طیبی به کدملی ۰۰۴۰۵۱۴۲۴۲ و محمدجعفر محدث اردبیلی به کدملی ۰۹۳۰۶۰۰۶۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد حسین خوشنویس انصاری به کدملی ۱۷۵۵۶۴۰۷۳۰ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل باتفاق احدی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۲۲۶۷۱۰۲۶۹۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13948441
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزموده کاران دارای شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشاردارای شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. محمدمهدی طوفانی نژاد به کدملی ۰۶۵۱۶۳۴۷۲۵ و محمد حسین خوشنویس انصاری به کدملی ۱۷۵۵۶۴۰۷۳۰ و مهدی مفیدی به کدملی ۱۲۶۱۵۵۸۶۰۱ و محمدجعفر محدث اردبیلی به کدملی ۰۹۳۰۶۰۰۶۶۵ و ایرج طیبی به کدملی ۰۰۴۰۵۱۴۲۴۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. پ۹۶۱۲۲۶۲۴۵۱۳۸۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14347584
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰

آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار دارای شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. امین طیبی به کد ملی ۰۰۷۸۵۶۷۰۰۹ به جای ایرج طیبی به کد ملی ۰۰۴۰۵۱۴۲۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381491
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی مفیدی به کدملی ۱۲۶۱۵۵۸۶۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمدمهدی طوفانی نژاد به کدملی ۰۶۵۱۶۳۴۷۲۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای امین طیبی به کدملی ۰۰۷۸۵۶۷۰۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمدجعفر محدث اردبیلی به کدملی ۰۹۳۰۶۰۰۶۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد حسین خوشنویس انصاری به کدملی ۱۷۵۵۶۴۰۷۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل باتفاق احدی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۱۰۰۵۳۶۳۱۸۲۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه