شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102277635


شماره ثبت:
185658
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1381/2/14
آدرس:
تهران خيابان احمد قصير خيابان ششم پلاك 16 1514645311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدحسین ملا علیا 883224
علی اکبر رضایی 883224
آقای محمدرضا زنگنه 1029836
فضل الله جعفری 1291098
آقای مالک بهمنش 1668591
آقای علی فلک رو 1668591
آقای محمدرضا رستمی 1668591
سید جواد تقوی سبزواری 12685095
حسن خزائلی پول 12685095
حسین منصوری 12685095
مسعود بهزادپور 12939744
مسعود محمودزاده احمدی نژاد 13824888
محمدرضا قدوسی 13824888
محمدقاسم طاهری 13824888

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 883224
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: علی اکبر رضایی به ک م۰۰۵۴۲۸۴۵۲۱ بجای محمدحسین ملاعلیا به ک م۴۳۲۰۶۹۰۹۶۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به ش م۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۲۰۰۸۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 892313
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۱ واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سال مالی شرکت از اول دیماه هر سال آغاز میشود و در آخر آذرماه سال بعد به پایان میرسد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۰۰۳۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029836
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

طبق صورتجلسه مجمع هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ واصل گردید: محمدرضا زنگنه به کد ملی ۰۰۵۲۳۸۹۰۵۷ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ و عضو غیرموظف هیئت مدیره جایگزین محمود حسن زاده قرائی برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۶۳۲۷۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053577
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۵۱۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212192
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ و شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۰۲۴۲ و شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ پ۱۷۲۰۹۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1291098
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اتیه دماوند سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فضل اله جعفری ک م ۰۰۳۹۶۵۴۴۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران ش م ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای علی فلک رو ک م ۲۷۲۱۴۱۶۹۳۹ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن ش م ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا رستمی ک م ۵۰۲۹۸۷۱۷۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ش م ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمدرضا زنگنه ک م ۰۰۵۲۳۸۹۰۵۷ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند ش م ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مالک بهمنش ک م ۴۶۸۹۴۲۸۰۲۳ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن ش م ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۹۰۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476263
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۵۸۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668591
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اتیه دماوند سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۵۵۱۴ / ۱۲۱مورخ ۵/ ۷/ ۱۳۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فضل اله جعفری به ک ملی ۰۰۳۹۶۵۴۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) ش م ۱۰۲۶۰۳۰۰۲۴۲ به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره آقای علی فلک رو به ک ملی ۲۷۲۱۴۱۶۸۳۹ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن ش م ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ به عنوان عضو و نائب رئیس هیات مدیره آقای مالک بهمنش به کدملی ۴۶۸۹۴۷۸۰۲۳به نمایندگی از بانک صنعت و معدن ش م ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ به عنوان عضوهیات مدیره آقای محمد رضا زنگنه به کدملی ۰۰۵۲۳۸۹۰۵۷ به نمایندگی از لیزینگ آتیه الوند ش م ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره آقای محمد رضا رستمی به کدملی ۵۰۲۹۸۷۱۷۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه صنعت و معدن ش م ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دونفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بخشی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی موسسات عمومی مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجرای مصوبات مجامع عمومی مگر اینگه مجمع شخص دیگری را مامور اجرا نموده باشد. افتتاح حساب و استفاده از ان به نام شرت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اورغاق تجاری انعقاد هر نوع قردادا تغییر تبدیل و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حف اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند مدرک وجوه شرکت وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها تحصیل تسهیلات از بانک‌ها شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر پس از تصویب هیات مدیره رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها دادسراها مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری. با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر خواهی فرجام خواهی اعاده دادرسی مصالحه و سازش، استرداد اسناد دادخواست یا دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل انها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و چارچوب قوانین اساسنامه و مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت. همکاری با سازمان و بازرسی برای اجرای وظایف خود. تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت پس از تصویب هیات مدیره دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها تحصیل دارائی سرمایه گذاری مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت پس از تصویب هیات مدیره. پ۹۳۰۷۲۸۵۷۹۱۲۲۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10121134
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۵۶۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۸۹ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن بنمایندگی ارسلان فتحی پور بسمت رئیس هیئت مدیره و بانک صنعت و معدن بنمایندگی محمود حسن زاده قرائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بنمایندگی ابوالقاسم قیافه داوودی بسمت عضو هیات مدیره و گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به نمایندگی مالک بهمنش بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت لیزینگ صنعت و معدن بنمایندگی سید احمد مرتضوی بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685080
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۳ و بموجب مجوز شماره۱۸۸۵۸۰۰۴۷ , ۹۴۹ مورخ ۶/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۳۸۴۳۳۱۶۳۳۰۳۱ ریال بموجب گواهی شماره۹۴/۶۵۱۶ مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ بانک ملت شعبه دکتر بهشتی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۴۱۲۱۱۷۲۱۵۸۱۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685095
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ و بموجب مجوز شماره ۴۶۵۶ , ۱۲۲ مورخ ۲/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جواد تقوی سبزواری به کدملی شماره ۰۹۳۰۶۱۶۰۸۱ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره - حسین منصوری به کدملی ۰۶۰۲۷۷۲۶۱۳ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره - حسن خزائی پول به کدملی ۶۲۶۹۶۸۸۶۷۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ به عنوان عضو هیأت مدیره - محمد رضا رستمی به کدملی شماره ۵۰۲۹۸۷۱۷۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. پ۹۴۱۲۱۱۹۲۶۵۳۴۵۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12788867
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۶۳۱۵ , ۱۲۲ مورخ ۳۱/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۲۲۱۵۷۸۸۸۶۸۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12939744
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ومجوز شماره ۹۰۵۰ , ۱۲۲ مورخ۱۵/۴/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود بهزاد پور ش م ۰۶۸۱۷۰۹۲۱۹ بجای آقای فضل اله جعفری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران بسمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید پ۹۵۰۵۱۰۷۰۴۳۳۱۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346276
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۳ و بموجب مجوز شماره۲۹۱۲۲۳/۹۵۹ - ۱۲۶ مورخ ۱۰/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ۳۱۰۸۹۲۵۱۸۵۴۴ ریال بموجب گواهی شماره ۶۵۱۶ مورخ ۰۸/۱۲/۹۵ بانک ملت شعبه دکتر بهشتی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۱۲۱۸۴۴۵۲۷۳۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465296
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۱۱۴/۱۲۲ مورخ ۲/۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۲۱۷۷۳۶۷۲۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13824888
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۷۱۳/ ۱۲۲ مورخ ۷/ ۱۰/ ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود محمود زاده احمدی نژاد کدملی ۲۵۹۳۱۶۵۸۱۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸به عنوان عضو غیرموظف و نائب رئیس هیات مدیره آقای محمد قاسم طاهری کدملی ۲۲۴۹۶۲۴۶۳۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره وآقای محمد رضا قدوسی کدملی ۰۰۵۰۷۵۴۷۴۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ به عنوان عضو موظف هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآورشرکت با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۳۰۴۸۰۴۱۳۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957052
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

پیرو آگهی مکانیزه شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۷۰۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ به نمایندگی اقای محمد رضا قدوسی به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد پ۹۶۱۲۲۸۸۰۵۶۳۹۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957065
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۹/۱۳۹۶ به استناد مجوز شماره ۳۰۲۶۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۶ اداره نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸ شرکت آتیه الوند صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۱۲۲۸۹۳۴۸۱۲۸۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189927
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۶۶۳۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۴/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی ش. م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۹۶شرکت را مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۷۰۶۰۶۵۵۲۸۸۹۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه