گروه صنعتی پلور سبز

شرکت گروه صنعتی پلور سبز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102277008
تهران خيابان وليعصر(عج) بالاتر از ميدان ونك، خيابان عطار پلاك 10 طبقه سوم 1994643411
14
افراد
16
آگهی‌ها
185594
شماره ثبت
1381/2/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 749004
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلور سبزسهامی عام به شماره ثبت۱۸۵۵۹۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ و شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ و سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ سیدمحمدباقر سبحانی به ش ملی ۲۲۹۵۱۰۵۷۱۴ به نمایندگی از سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به سمت رئیس هیئت مدیره و پرویز عالیوند به ش ملی ۱۷۵۳۹۰۵۴۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید حیدری به ش ملی۰۰۳۹۷۱۲۸۶۹ به نمایندگی از سرمایه گذاری فرهنگیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود احمدپورداریانی به ش ملی ۰۰۳۴۷۹۹۵۹۱ و محمدرضا سروش به ش ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به عنوان نماینده شرکتهای سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند و سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مراسلات اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۴۷۶۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476283
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ به نمایندگی پرویز عالیوند به شماره ملی ۱۷۵۳۹۰۵۴۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به نمایندگی مجتبی گلشنی اصل به شماره ملی ۲۸۰۲۴۸۸۲۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ به نمایندگی محمدرضا سروش به شماره ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۳۶۰۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627605
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه ابرار اندیشان به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ تعیین گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ پ۹۳۰۶۳۱۳۶۸۷۲۵۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10087075
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام به شماره ثبت۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ و شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ و سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ سیدمحمدباقر سبحانی به ش ملی ۲۲۹۵۱۰۵۷۱۴ به نمایندگی از سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به سمت رئیس هیئت مدیره و پرویز عالیوند به ش ملی ۱۷۵۳۹۰۵۴۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید حیدری به ش ملی۰۰۳۹۷۱۲۸۶۹ به نمایندگی از سرمایه گذاری فرهنگیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود احمدپورداریانی به ش ملی ۰۰۳۴۷۹۹۵۹۱ و محمدرضا سروش به ش ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به عنوان نماینده شرکتهای سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند و سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مراسلات اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10484391
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10619048
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام به شماره ثبت۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ و شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ و سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ سیدمحمدباقر سبحانی به ش ملی ۲۲۹۵۱۰۵۷۱۴ به نمایندگی از سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به سمت رئیس هیئت مدیره و پرویز عالیوند به ش ملی ۱۷۵۳۹۰۵۴۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید حیدری به ش ملی۰۰۳۹۷۱۲۸۶۹ به نمایندگی از سرمایه گذاری فرهنگیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود احمدپورداریانی به ش ملی ۰۰۳۴۷۹۹۵۹۱ و محمدرضا سروش به ش ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به عنوان نماینده شرکتهای سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند و سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مراسلات اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652502
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به تهران خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار پلاک ۱۰ طبقه سوم کدپ ۱۹۹۴۶۴۳۴۱۱ تغییر یافت. پ۹۴۱۱۲۱۳۶۸۱۶۶۵۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732214
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کورش پرویزیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ به عنوان رییس هیات مدیره با کدملی ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ آقای پرویز عالیوند به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ به عنوان نایب رییس هیات مدیره با کدملی ۱۷۵۳۹۰۵۴۱۹ آقای مجتبی گلشنی اصل به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۸۰۳۱۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره با کدملی ۲۸۰۲۴۸۸۲۴۴ آقای پرویز برقی شیرازی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ به عنوان عضو هیات مدیره با کدملی۵۲۷۹۴۶۲۷۶۴ آقای صادق عزیزی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ به عنوان عضو هیات مدیره با کدملی ۰۰۴۲۳۶۸۲۶۱ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۱۱۸۷۰۲۵۵۰۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12943169
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کورش پرویزیان با کدملی ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ به عنوان رییس هیئت مدیره آقای مجتبی گلشنی اصل با کدملی ۲۸۰۲۴۸۸۲۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۸۰۳۱۳ به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره آقای پرویز برقی شیرازی با کدملی ۵۲۷۹۴۶۲۷۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ آقای محمد صادق عزیزی با کدملی ۰۰۴۲۳۶۸۲۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ آقای سعید مشایخی با کدملی ۰۰۵۳۸۴۴۸۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۵۱۱۷۱۴۶۵۵۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008394
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره شرکت به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ پ۹۵۰۶۱۶۹۲۶۶۷۵۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110011
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵ به نمایندگی کورش پرویزیان به شماره ملی ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۸۰۳۱۳ به نمایندگی مجتبی گلشنی اصل به شماره ملی ۲۸۰۲۴۸۸۲۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ به نمایندگی پرویز برقی شیرازی به شماره ملی ۵۲۷۹۴۶۲۷۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ به نمایندگی محمد صادق عزیزی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۶۸۲۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ به نمایندگی سعید مشایخی به شماره ملی ۰۰۵۳۸۴۴۸۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضائی - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزدو کارانه و پاداش و ترفیع و تنبیه براساس آیین نامه‌های مصوب، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی - عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در موضوع فعالیت شرکت - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجرباشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هردعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، ازطرف شرکت و بنام شرکت، در هریک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای یکایک حقوق واقعی و یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجرائیه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. پ۹۵۰۸۱۵۳۴۰۴۴۵۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378317
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و ترازنامه در تاریخ۳۱/۰۶/۱۳۹۵، مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. پ۹۶۰۱۲۰۲۴۷۴۴۱۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410393
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز عالیوند به شماره ملی ۱۷۵۳۹۰۵۴۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ بعنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای سعید مشایخی گردید. - آقای محمود شهراسبی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۹۵۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ بعنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای صادق عزیزی گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته برات و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۲۱۲۱۲۰۷۹۲۹۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796125
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای جدید هیات مدیره برای مابقی مدت تصدی انتخاب و سمت‌های آنها بشرح ذیل تعیین گردید: آقای محسن سال مه به شماره ملی ۰۰۴۶۸۳۵۹۹۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ بعنوان نایب رییس هیات مدیره. (بجای آقای مجتبی گلشنی اصل) آقای سیدکیوان امام به شماره ملی ۱۲۶۲۲۴۸۶۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ بعنوان مدیرعامل وعضو هیات مدیره. (بجای پرویز برقی شیرازی) کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته برات و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودرصورت نبود مدیرعامل با امضای دوعضو هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مواردی از ازبندهای مربوط به اختیارات هیات مدیره دراساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضائی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و کارانه و پاداش و ترفیع و تنبیه بر اساس آیین نامه‌های مصوب، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در موضوع فعالیت شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هریک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی و یا متصور و …. شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. پ۹۶۱۰۱۲۵۳۸۲۶۲۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13933852
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت ۲۸۷۸۷ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب حسابداران رسمی به شماره ثبت ۲۰۶۵۴به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۲۲۰۶۴۷۵۷۰۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229371
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۰۲۷۵۲۸۱۸۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک