شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102258090


شماره ثبت:
183650
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1380/11/21
آدرس:
تهران.بزرگراه شهيد مدرس.بلوار نلسون ماندلا (جردن سابق) خيابان شهيد طاهري.نبش كوچه ايثار سوم.پلاك 2 طبقه 6 1966814129

اشخاص

عنوان طبق آگهی
کریم قادری زاده 717079
آقای کوروش پرویزیان 1342950
عبدالرحیم همایون پور 1342950
آقای کمال الدین گلچین 1342950
سید کامل تقوی نژاد 1473011
دارایی رامین پاشایی فام 1473011
یونس الستی 9811859
حامد هیئت داودیان 10155630
عباس هشی 11044049
آقای علی خورسندیان 13246339
مصطفی پرتوافکنان 13246339
آقای عیسی کاظم نژاد 13587142
بهزاد شیری 13587142
آقای علی عسکری 13656297
حبیب رضا حدادی سیاهکلی 14299739
حمیدرضا خطیبی 14299739
احمد ابراهیمی 14299739

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 584956
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری امیدسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. نام شرکت از مدیریت سرمایه گذاری امید به گروه مدیریت سرمایه گذاری امید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۲۹۷۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717079
آگهی تصمیمات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امیدسهامی عام به شماره ثبت۱۸۳۶۵۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: حامد هیئت داودیان به ک م ۱۳۷۸۹۳۱۹۳۹ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر به ش م ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ به جای علیرضا حیدرآبادی پور و کریم قاری زاده به ک م ۱۱۴۰۱۲۶۷۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان سپه به ش م ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به جای یونس الستی به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و سایر اعضاء هیئت مدیره کماکان در سمت‌های قبلی خود ابقاء گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۸۶۳۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196861
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی ش. م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند. بانک سپه ش. م ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه ش. م ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ شرکت خدمات آینده اندیش نگر ش. م ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید ش. م ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز بانکها ش. م ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۳۱۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342950
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین پاشایی فام ک. م ۱۵۵۱۹۱۲۴۱۴ بنمایندگی از بانک سپه به شناسایی ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای کوروش پرویزیان ک. م ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ به نمایندگی از شرکت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حامد هیئت مدیره داودیان ک. م ۱۳۷۸۹۳۱۹۳۹ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای کمال الدین گلچین ک. م ۱۵۰۲۱۱۴۰۴۶ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی وظیفه ارز کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای عبدالرحیم همایون پور ک. م ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یا نائب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۷۱۲۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473011
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۶۴۵۱۲/۱۲۱ مورخ ۰۳/۰۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید کامل تقوی نژاد ۵۵۰۹۸۰۶۹۶۶ به جای آقای رامین پاشایی فام ۱۵۵۱۹۱۲۴۱۴ به نمایندگی جدید بانک سپه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و سایر اعضای هیئت مدیره در سمت خود ابقا شدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل و یا قائم مقام شرکت معتبر است. پ۱۸۳۳۱۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522906
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۱۲۱/۲۷۱۵۵۵ مورخ ۹۳/۰۳/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به ۹۲/۱۰/۳۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۲۲۵۲۲۷۵۸۵۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9694717
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری امید سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. نام شرکت از مدیریت سرمایه گذاری امید به گروه مدیریت سرمایه گذاری امید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9733852
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امیدسهامی عام ثبت شده به شماره ۱۸۳۶۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9811859
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

به موجب صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۷/۴/۹۰ یونس الستی به کدملی ۱۵۸۱۱۷۷۴۰۲ بجای علیرضا برادران بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه بسمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضای مدیر عامل و یا قائم مقام شرکت معتبر است.: اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9911832
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۹ رامین پاشایی فام بجای حسنعلی قنبری ممان به نمایندگی از بانک سپه به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10107668
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام ثبت شده به شماره۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۸/۲/۹۰ اساسنامه جدید شامل۶۵ ماده و۲۶ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10155630
آگهی تصمیمات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام به شماره ثبت۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: حامد هیئت داودیان به ک م ۱۳۷۸۹۳۱۹۳۹ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر به ش م ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ به جای علیرضا حیدرآبادی پور و کریم قاری زاده به ک م ۱۱۴۰۱۲۶۷۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان سپه به ش م ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به جای یونس الستی به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و سایر اعضاء هیئت مدیره کماکان در سمت‌های قبلی خود ابقاء گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10184991
آگهی تصمیمات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: عبدالرحیم همایون پور کدملی ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ به جای میرعلی یاری به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10544183
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10631213
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) بشماره ثبت۱۸۳۶۵۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

با عنایت به ماده۱۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت و طرح اعلامیه پذیره نویسی بررسی مدارک و ضمائم آن بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر میگردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10716226
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) بشماره ثبت۱۸۳۶۵۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: کوروش پرویزیان به ش. ملی۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ به عنوان نماینده جدید شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ بجای سید مصطفی موسوی بلده به ش. ملی۲۲۲۹۳۳۶۵۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و بقیه اعضاء در سمتهای خود کماکان باقی می‌مانند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق و مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10783527
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام ثبت شده به شماره۱۸۳۶۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۸۹ میرعلی یاری بجای بهزاد شیری به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11044049
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امیدسهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به ش ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک سپه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ و کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ و شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ و شرکت چاپ و نشر سپه به ش ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898799
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۷۱۸/ ۱۲۲ مورخ ۹/ ۳/ ۱۳۹۵ سازمان بورس و آوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۴تصویب گردید. سازمان حسابرسی ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۱۹۶۸۶۱۵۹۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995334
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۲۹۳/ ۱۲۲ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس: تهران. بزرگراه شهید مدرس. بلوار نلسون ماندلا (جردن سابق) خیابان شهید طاهری. نبش کوچه ایثار سوم. پلاک ۲ طبقه ۶ کدپستی ۱۹۶۶۸۱۴۱۲۹ تغییر یافت. پ۹۵۰۶۰۹۳۶۴۸۰۷۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246339
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۸۰۱/ ۱۲۲ مورخ ۱۸/ ۸/ ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد هیئت داودیان به شماره ملی۱۳۷۸۹۳۱۹۳۹ به نمایندگی از بانک سپه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ آقای مصطفی پرتوافکنان به شماره ملی ۳۲۵۱۷۷۹۶۰۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۷۸۳ آقای عیسی کاظم نژاد به شماره ملی ۶۲۷۹۳۸۶۳۳۳ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ و آقای علی خورسندیان به شماره ملی ۰۰۴۲۸۹۷۵۲۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به سمت اعضا هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای حامد هیئت داودیان به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مصطفی پرتوافکنان به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای عیسی کاظم نژاد به سمت عضو هیأت مدیره آقای علی خورسندیان به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علی عسکری به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. هیأت مدیره قسمتی از اختیارات خود، موضوع ماده ۴۱ اساسنامه و نیز سایر اختیارات مورد نظر خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی اختصاصی یاعمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین اساسنامه مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. نصب و عزل کلیه ماموران شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. انتخاب مشاورین حقیقی و حقوقی و تعیین حق الزحمه آنها. اختیار کلیه امور مجامع شرکتهای سرمایه پذیر. پ۹۵۱۰۱۸۱۲۳۷۰۴۷۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587142
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۱۰۶۶/ ۱۲۲ مورخ ۱/ ۳/ ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد شیری به شماره ملی ۲۹۷۰۶۷۷۲۳۷ به جای آقای عیسی کاظم نژاد به شماره ملی ۶۲۷۹۳۸۶۳۳۳ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. پ۹۶۰۶۰۸۹۴۶۶۶۶۷۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656282
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۴۸۸/۱۲۲ مورخ ۹/۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصویب گردید. سازمان حسابرسی ش م به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی ذیل برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند: بانک سپه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ و صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز بانک‌ها به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ پ۹۶۰۷۲۲۴۳۵۲۷۸۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656297
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۳۵۵۶/ ۱۲۲ مورخ ۱/۵/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد هیات داودیان با کدملی ۱۳۷۸۹۳۱۹۳۹ به نمایندگی از بانک سپه با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی پرتوافکنان با کدملی ۳۲۵۱۷۷۹۶۰۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهزاد شیری با کدملی ۲۹۷۰۶۷۷۲۳۷ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی خورسندیان کدملی ۰۰۴۲۸۹۷۵۲۱ بنمایندگی از صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی عسکری با کدملی ۵۲۱۹۴۶۲۰۶۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۴۱ اساسنامه و نیز سایر اختیارات مورد نظر خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگردریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا انعقاد قراردادهای مالی و تعهدآور تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی اختصاصی یاعمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل، انعقاد قرارداد حق الوکاله و انتخاب نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین اساسنامه مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود نصب و عزل کلیه ماموران شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. انتخاب مشاورین حقیقی و حقوقی و تعیین حق الزحمه آنها. اختیار کلیه امور مجامع شرکتهای سرمایه پذیر. پ۹۶۰۷۲۲۵۱۷۴۰۰۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299739
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۹۴۴۵ , ۱۲۲ مورخ ۱/۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا خطیبی به شماره ملی ۴۲۸۴۶۴۶۵۵۹ به نمایندگی از بانک سپه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی با کدملی ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به سمت عضو هیات مدیره و آقای احمد ابراهیمی با کدملی ۱۲۸۲۹۶۴۱۷۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای علی خورسندیان به نمایندگی از صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای بهزاد شیری به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود، موضوع ماده ۴۱ اساسنامه و نیز سایر اختیارات مورد نظر خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: ۱. نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد. ۳. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۴. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۶. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۷. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر. ۸. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. ۹. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی اختصاصی یاعمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ۱۰. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه. ۱۱. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین اساسنامه مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت. ۱۲. همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. ۱۳. نصب و عزل کلیه ماموران شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۱۴. انتخاب مشاورین حقیقی و حقوقی و تعیین حق الزحمه آنها. ۱۵. اختیار کلیه امور مجامع شرکتهای سرمایه پذیر. پ۹۷۰۸۱۳۹۳۰۷۱۳۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه