شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102247441


شماره ثبت:
182565
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1380/10/17
آدرس:
خ انقلاب ابتداي استاد نجات الهي بن بست نيكخواه پ 2 ط 2 واحد 4و 5 و 6 1599914714

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدعلی میرزاکوچک شیرازی 657444
الیاس کهزادی 657444
افشین زرقی 687537
قیس بدری 1172149
آقای آراز سبزواری 1360614
ابوالقاسم نوری 1360614
بابک مصباحی 1360614
حبیب اله رمضان زاده 1635134
محمدرضا مرادی 9919531
احمدرضا صیادصفاپور 10140598
کامبیز امجدی نیک 10140598
حسین عطار 10354699
آقای علیرضا زهرائی 10658662
آقای پویا فرهت 10658662
سید رضا صالح 12657089
سید مهدی رضوی 12700649
سید نوید صفوی همامی 13286836
آقای دکتر سید محمد ناصری 13548068
حسن کاظم زاده 14179193
سید مهدی سجادی 14179193
علی بیگدلی 14291199
آقای محمدعلی اسدی مشیزی 14345714

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 657444
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالکسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش. ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۱ الیاس کهزادی به ک. م ۵۹۸۹۹۸۷۱۷۱ به نمایندگی از شرکت ایران دارو و به جای حسین عطار به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و افشین زرقی به ک. م ۰۹۳۷۷۴۶۵۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به ک. م ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و پویا فرهت به ک. م ۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا زهرایی به ک. م ۲۲۹۷۶۶۷۹۲۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات اسناد اعتباری و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۲ و ۲۵ را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۴۲۹۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687537
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالکسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ , شرکت البرز دارو به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به نمایندگی قیس بدری به کدملی۰۴۱۱۰۸۵۲۰۴ بسمت عضو هیات مدیره به جای محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به کدملی۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ و افشین زرقی به کدملی۰۹۳۷۷۴۶۵۲۵ بسمت رئیس هیات مدیره و پویا فرهت به کدملی۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و الیاس کهزادی به کدملی۵۹۸۹۹۸۷۱۷۱ بسمت عضو هیات مدیره و علیرضا زهرایی به کدملی۲۲۹۷۶۶۷۹۲۲ بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات اسناد اعتباری با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره معتبر میباشد. هیات مدیره اختیارات مندرج در ماده۴۹ اساسنامه در خصوص بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۹ ۱۱ ۱۲ ۱۵ ۱۸ ۲۲ ۲۵ به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۰۵۵۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094835
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفیدد راهبر به ش. م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند. شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام به ش. م ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ گروه داروئی سبحان سهامی عام به ش. م ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ ایران دارو سهامی عام به ش. م ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ البرز دارو سهامی عام به ش. م ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ و تولید دارو سهامی عام به ش. م ۱۰۱۰۰۲۶۶۵۰۴۹. پ۱۶۶۴۸۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172149
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الیاس کهزادی به شماره ملی ۵۹۸۹۹۸۷۱۷۱ بنمایندگی از شرکت ایران دارو با ش م ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و قیس بدری به شماره ملی ۰۴۱۱۰۸۵۲۰۴ بنمایندگی از شرکت البرز دارو با ش م ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا زهرایی به شماره ملی ۲۲۹۷۶۶۷۹۲۲ بنمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان با ش م ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ابوالقاسم نوری به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۲۶۱ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز با ش م ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و حبیب اله رمضان زاده به شماره ملی ۳۷۸۱۹۱۰۴۵۸ بنمایندگی از شرکت تولید دارو با ش م ۱۰۱۰۰۲۶۶۵۰۴۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره جهت دوره دو ساله تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مندرج در بندهای ۱و ۴ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۲ و ۲۵ ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۰۱۱۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341021
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر بابک مصباحی با ک. م ۰۰۵۴۶۲۹۹۴۲ به عنوان نماینده شرکت گروه دارویی سبحان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به جای آقای دکتر علیرضا زهرایی، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه شرکت درخصوص بندهای ۲۲ ۱۸ ۱۵ ۱۲ ۱۱ ۹ ۷ ۶ ۴ ۱ و ۲۵ ماده مذکور را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۷۲۴۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360614
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت تولید دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۶۵۰۴۹ به نمایندگی آقای حبیب اله رمضان زاده به شماره ملی ۳۷۸۱۹۱۰۴۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به نمایندگی آقای قیس بدری به شماره ملی ۰۴۱۱۰۸۵۲۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به نمایندگی آقای ابوالقاسم نوری به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۲۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به نمایندگی آقای آراز سبزواری به شماره ملی ۲۷۵۳۷۸۰۶۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به نمایندگی آقای بابک مصباحی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۲۹۹۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات اسناد اعتباری و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۲۲ ۱۸ ۱۵ ۱۲ ۱۱ ۹ ۷ ۶ ۴ ۱ و ۲۵ ماده مذکور به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۸۱۴۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503705
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۳۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588915
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه از مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم ۱۱۰۰۰۰۰۰۰به سهم با نام یکهزار ریالی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام یکهزار ریالی تماما پرداخت شده می‌باشد و در تاریخ تکمیل امضا گردید پ۹۳۰۶۰۴۹۵۱۴۹۸۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635134
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۲۵۷۱ , ۱۲۱ مورخ ۱۲/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. مفاد اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل آگهی می‌گردد: الف نام و شماره ثبت شرکت: شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ ب موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: تأسیس هر قسم کارخانه برای سنتز و تولید هر قسم دارو و مواد اولیه، تولید و فروش فرآورده‌ها و اشکال مختلف دارویی و نیز فروش مواد اولیه دارویی، حلالها و مواد جانبی صنعت دارویی، شیمیائی، آرایشی و بهداشتی، واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز، انجام عملیات تحقیقاتی و فعالیت بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت، مشارکت در شرکتهای دیگر و خرید سهام آنها. ج – مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان انقلاب ابتدای خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) بن بست نیکخواه پلاک ۲ طبقه ۲ کدپستی ۱۵۹۹۹۱۴۷۱۴ شرکت فاقد شعبه می‌باشد. ه مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود خ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام یکهزار ریالی تماما پرداخت شده می‌باشد و – هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: شرکت تولید دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹ به نمایندگی آقای حبیب اله رمضان زاده به شماره ملی ۳۷۸۱۹۱۰۴۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به نمایندگی آقای قیس بدری به شماره ملی ۰۴۱۱۰۸۵۲۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به نمایندگی آقای ابوالقاسم نوری به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۲۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به نمایندگی آقای آراز سبزواری به شماره ملی ۲۷۵۳۷۸۰۶۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به نمایندگی آقای بابک مصباحی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۲۹۹۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. ز شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصا و یا وکیل و یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام. گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام. تائیدیه سهام داری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. اصل ورقه سهام ط مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود از وظایف و اختیارات مجامع عمومی خواهد بود. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده انحلال شرکت منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. موارد انحلال شرکت: مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضا هیئت مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارایه نموده‌اند این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارایه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. شرکت در موارد زیر منحل می‌شود: ۱. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده و یا انجام آن غیرممکن باشد.۲. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده وآن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.۳. در صورت ورشکستگی.۴. در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.۵. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه‌ی مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث: بدهی کوتاه مدت:۳۴۱۵۳۷ میلیون ریال بدهی بلند مدت:۱۱۶۲ میلیون ریال بدهی احتمالی:۲۹۰۰ میلیون ریال ک روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها روزنامه اطلاعات می‌باشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۳۰۷۰۶۷۱۹۴۳۴۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693667
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی اسدی مشیزی به کدملی ۹ ۸۷۸۹۰۴ ۳۱۷ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸۰ به سمت عضو هیأت مدیره به جای آقای ابوالقاسم نوری برای بقیه تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۸۲۰۷۸۴۴۶۵۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9612579
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش. ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۱ الیاس کهزادی به ک. م ۵۹۸۹۹۸۷۱۷۱ به نمایندگی از شرکت ایران دارو و به جای حسین عطار به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و افشین زرقی به ک. م ۰۹۳۷۷۴۶۵۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به ک. م ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و پویا فرهت به ک. م ۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا زهرایی به ک. م ۲۲۹۷۶۶۷۹۲۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات اسناد اعتباری و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۲ و ۲۵ را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662766
آگهی تصمیمات در شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۸۹ احمدرضا صیاد صفاپور بجای سعید حاتمی به نمایندگی از شرکت گروه داروئی سبحان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9714772
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص به شماره ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9919531
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

باستناد صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۰ پویا فرهت به کدملی ۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳ به جای محمدرضا مرادی به کدملی ۰۰۶۶۸۳۰۴۹۴ جهت بقیه مدت تصدی به عنوان نماینده شرکت تولید دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹ در هیات‎مدیره تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10140598
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۸۹ احمدرضا صیادصفاپور به کدملی ۳۹۶۱۷۵۷۱۴۳ به سمت مدیرعامل به جای کامبیز امجدی نیک برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کامبیز امجدی نیک به کدملی ۲۵۹۴۲۰۲۱۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و افشین زرقی به کدملی ۰۹۳۷۷۴۶۵۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه در خصوص بندهای ۱ ۴، ۶ ۷، ۱۲ ۱۱، ۱۵ و ۱۸ به رئیس هیات مدیره تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10354699
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد دارویی البرز بالک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۰ شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به نمایندگی علیرضا زهرایی به کد ملی ۲۲۹۷۶۶۷۹۲۲ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بنمایندگی افشین زرقی به کد ملی ۰۹۳۷۷۴۶۵۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به نمایندگی حسین عطار به کد ملی ۲۵۷۱۶۲۳۷۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۰۶۲۶ بنمایندگی محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به کد ملی ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ و شرکت تولید دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۰۴۹ بنمایندگی محمدرضا مرادی به کد ملی ۰۰۶۶۸۳۰۴۹۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره در بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۹ ۱۱ ۱۲ ۱۵ ۱۸ ۲۲ ۲۵ از ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10552799
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به سمت بازرس اصلی و عبدالرضا نوربخش به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10658662
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: ابوالقاسم نوری به ک م ۰۶۲۱۲۲۹۲۶۱ به جای افشین زرقی به ک م ۰۹۳۷۷۴۶۵۲۵ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز به ش م ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ در هیئت مدیره تعیین گردید. الیاس کهزادی به ک م ۵۹۸۹۹۸۷۱۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و پویا فرهت به ک م ۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا زهرایی به ک م ۲۲۹۷۶۶۷۹۲۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اسناد اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657089
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدرضا صالح به کدملی ۲۵۹۴۲۰۶۸۲۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره به جای آقای مهندس حبیب اله رمضان زاده برای بقیه تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۹۱ ۱۱ ۲۱ ۵۱ ۸ ۲۲ و ۲۵ ماده مذکور را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۴۱۱۲۵۸۱۹۳۷۸۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12700649
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مهدی رضوی به کدملی ۳۹۹۲۱۰۹۸۶۰ به نمایندگی از شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ بعنوان عضو هیأت مدیره به جای آقای دکتر آراز سبزواری برای بقیه تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبراست. هیأت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ - ۴ - ۶ - ۷ - ۹ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۵ - ۱۸ - ۲۲ و ۲۵ ماده مذکور را مجددا به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۴۱۲۱۸۳۲۰۲۹۴۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764852
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی عادی که تماما از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تامین گردیده، افزایش یافت و مبلغ ۲۷۴۲۱۴۶۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۱۸/۹۵/۴۹۱۶۶ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۵ بانک تجارت شعبه زرتشت واریز گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ۹۵۰۲۰۶۶۸۴۲۳۳۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834604
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ و تنفس مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۳۱۶۴۰۱۹۶۲۴۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918448
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد ناصری به کدملی ۰۰۷۳۸۶۹۱۰۴ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به جای بابک مصباحی برای بقیه تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ - ۴ - ۶ - ۷ - ۹ - ۱۰ - ۱۲ - ۱۴ - ۱۷و ۲۰ ماده مذکور را مجددا به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۵۰۴۲۹۴۹۸۸۰۹۲۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13286836
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید نوید صفوی همامی به کدملی ۰۰۶۱۴۰۳۵۵۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بعنوان عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، و اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۱۱۱۲۶۲۳۸۶۴۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496837
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵، سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ و البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۴۱۳۱۱۷۷۴۱۸۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548068
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر قیس بدری به شماره ملی ۰۴۱۱۰۸۵۲۰۴ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای دکتر سید مهدی رضوی به شماره ملی ۳۹۹۲۱۰۹۸۶۰ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای دکتر سید محمد ناصری به شماره ملی ۰۰۷۳۸۶۹۱۰۴ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای دکتر سید نوید صفوی همامی به شماره ملی شماره ۰۰۶۱۴۰۳۵۵۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی بیگدلی به شماره ملی شماره ۴۸۹۷۸۱۵۹۶۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳به سمت عضو هیات مدیره امضاء کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۵۱۶۵۶۵۴۴۲۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602402
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ - ۲ - ۴ - ۶ - ۷ - ۹ - ۱۰ - ۱۲ - ۱۴ - ۱۷و۲۰ را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۶۲۰۵۶۴۲۳۱۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657748
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۰۵۵ / ۲۹۹۴۳۴ / ۹۶۹ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ ۵۰۸۵۳۶۰۵۸ ریال به استناد گواهی بانکی شماره ۳۰۰ / ۹۶ / ۱۸ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ نزد بانک تجارت شعبه زرتشت ولی عصر پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ۹۶۰۷۲۳۱۰۳۴۶۹۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801620
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین عطار به کدملی۲۵۷۱۶۲۳۷۷۱ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات اسناد اعتباری و غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیات مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ - ۴ - ۶ - ۷ - ۹ - ۱۰ - ۱۲ - ۱۴ - ۱۷و۲۰ماده مذکور را مجددا به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۱۰۱۶۸۰۸۵۷۳۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14179193
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمهدی سجادی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۳۴۴۳۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره حسن کاظم زاده به شماره ملی ۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷ به نمایندگی شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علی بیگدلی به شماره ملی ۴۸۹۷۸۱۵۹۶۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره سیدمهدی رضوی به شماره ملی ۳۹۹۲۱۰۹۸۶۰ به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره حسین عطار به شماره ملی ۲۵۷۱۶۲۳۷۷۱ به نمایندگی شرکت البرزدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد تعهدآور کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۹ ۱۱ ۱۲ ۱۵ ۱۸ ماده مذکور را به مدیرعامل تفویض نمود پ۹۷۰۵۲۹۶۱۷۲۷۰۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291199
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مهدی رضوی به کدملی ۳۹۹۲۱۰۹۸۶۰ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و علی بیگدلی به کدملی ۴۸۹۷۸۱۵۹۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و حسن کاظم زاده به کدملی ۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و سید مهدی سجادی به کدملی ۰۰۴۹۱۳۴۴۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه در خصوص بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۹ ۱۱ ۱۲ ۱۴ ۱۵ ۱۸ ماده مذکور به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۷۰۸۰۷۷۵۳۸۴۸۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345714
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی رضوی به کدملی ۳۹۹۲۱۰۹۸۶۰ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای سید مهدی سجادی به کدملی ۰۰۴۹۱۳۴۴۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره. وآقای محمدعلی اسدی مشیزی به کدملی ۳۱۷۸۷۸۹۰۴۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: هیات مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۹ ۱۱ ۱۲ ۱۵ ۱۸ ۱۴ ماده مذکور را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۰۹۱۴۲۸۱۷۱۴۸۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه