فنی تجاری پارس شهر

شرکت فنی تجاری پارس شهر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102245927
تهران، سعادت آباد، ضلع جنوبي ميدان فرهنگ،كوچه پيوند يكم، كوچه آناهيتا، كوهسار غربي، پلاك 1/1، طبقه 4، واحد 8 1997748819
15
افراد
15
آگهی‌ها
182413
شماره ثبت
1380/10/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 702429
آگهی تصمیمات شرکت فنی تجاری پارس شهرسهامی عام به شماره ثبت۱۸۲۴۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۴۵۹۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به ک م ۰۰۴۳۳۶۰۷۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۴۶۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992276
آگهی تصمیمات شرکت فنی تجاری پارس شهر سهامی عام ثبت شده به شماره۱۸۲۴۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۴۵۹۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: زهرا منصوری به کدملی۳۹۳۲۷۹۲۸۸۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه شهری فراز و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴ آرش مجاب به ک ملی۲۹۹۲۶۳۱۰۲۷ به نمایندگی از شرکت دانای نیک گستر پیشرو و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۸۹۸۸ سید رضا کفائی کیوی به کدملی۰۰۴۶۵۳۹۰۰۱ سعید قره داغی به کدملی۰۰۵۳۴۱۰۰۸۴ محمدرضا اخوان به کدملی۰۰۴۸۹۰۷۸۴۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۱۰/۹۱ سید رضا کفائی کیوی به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید قره داغی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا اخوان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۱۱۷۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112935
آگهی تصمیمات شرکت فنی تجاری پارس شهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۹۲۷
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید رضا کفائی کیوی به شماره ملی ۰۰۴۶۵۳۹۰۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم مهشاد خراسانی به شماره ملی ۰۳۸۱۷۴۹۱۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۰۰۴۸۹۰۷۸۴۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکت دانای نیک گستر پیشرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۹۸۸ به نمایندگی آقای آرش مجاب به شماره ملی ۲۹۹۲۶۳۱۰۲۷ و شرکت مهندسی توسعه شهری فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴ به نمایندگی خانم زهرا منصوری به شماره ملی ۳۹۳۲۷۹۲۸۸۲ به سمت اعضای هیئت مدیره. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته قراردادها و برات با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۷۳۹۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206811
آگهی تغییرات شرکت فنی تجاری پارس شهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای اکبر وقارکاشانی ش م ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۹۰۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586983
آگهی تغییرات شرکت فنی تجاری پارس شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۹۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، پلاک ۲۳، ساختمان طلائی، طبقه دوم، واحد ۶، کد پستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۳۰۶۰۳۴۹۸۹۹۳۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636016
آگهی تغییرات شرکت فنی تجاری پارس شهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویابه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت دانای نیک گستر پیشرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۹۸۸ شرکت مهندسی توسعه شهری فرازبه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴ محسن فمی تفرشی به شماره ملی ۰۰۵۲۴۶۶۵۱۵ مهشاد خراسانی به شماره ملی ۰۳۸۱۷۴۹۱۳۴ محمدرضا اخوان به شماره ملی ۰۰۴۸۹۰۷۸۴۷ پ۹۳۰۷۰۶۴۱۲۹۶۶۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636019
آگهی تغییرات شرکت فنی تجاری پارس شهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۹۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن فمی تفرشی به شماره ملی ۰۰۵۲۴۶۶۵۱۵به سمت رئیس هیات مدیره. خانم مهشاد خراسانی به شماره ملی ۰۳۸۱۷۴۹۱۳۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. خانم زهرا منصوری به شماره ملی ۳۹۳۲۷۹۲۸۸۲ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی توسعه شهری فراز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴ به سمت عضو هیات مدیره. آقای آرش مجاب به نمایندگی از طرف شرکت دانای نیک گستر پیشرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۹۸۸به سمت عضو هیات مدیره. آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۰۰۴۸۹۰۷۸۴۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، قرارداد و برات با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۷۰۶۹۸۶۸۹۹۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9633574
آگهی تصمیمات شرکت فنی تجاری پارس شهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۹۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهندسی توسعه شهری فراز به ش م ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴ به نمایندگی زهرا منصوری به ک م ۳۹۳۲۷۹۲۸۸۲ شرکت دانای نیک گستر پیشرو به ش م ۱۰۱۰۴۰۹۸۹۸۸ به نمایندگی آرش مجاب به ک م ۲۹۹۲۶۳۱۰۲۷ آقای سیامک غلامین به ک م ۰۰۴۶۹۸۵۵۳۰ سعید قره داغی به ک م ۰۰۵۳۴۱۰۰۸۴ محمدرضا اخوان به ک م ۰۰۴۸۹۰۷۸۴۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۰ سیامک غلامین به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید قره داغی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا اخوان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10710290
آگهی تصمیمات شرکت فنی تجاری پارس شهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۸۲۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۹۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی نیک کردار به کدملی ۳۲۵۶۵۵۰۹۱۶ سیامک غلامین به کدملی ۰۰۴۶۹۸۵۵۳۰ محمدرضا اخوان به کدملی ۰۰۴۸۹۰۷۷۴۷ افشین مسلمی به کدملی ۰۰۶۱۶۰۸۹۷۱ قربانعلی چگونیان به کدملی ۲۸۵۱۱۸۰۲۸۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۰ مجتبی نیک کردار به سمت رئیس هیئت مدیره و قربانعلی چگونیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و افشین مسلمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041082
آگهی تغییرات شرکت فنی تجاری پارس شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: «انجام مطالعات فنی و اقتصادی - خدمات طراحی و مهندسی. انبوه سازی مسکن. عملیات اجرایی و تجهیز و تولید فروش یا اجاره یا نگهداری و بهره برداری و سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی در مورد طرحهای و پروژه‌های مختلف از قبیل انبوه سازی مسکن. ساختمانهای مسکونی و شهری، و عمومی و خدماتی و تجاری. تاسیسات و تجهیزات صنعتی و تولیدی و شهرسازی و شهرک سازی و مجتمع‌های بزرگ. صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز به ویژه ماشین آلات و قطعات یدکی و صنعتی و ساختمانی و مشارکت و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در داخل و خارج از کشور. اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی. انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی در داخل و خارج از کشور تامین واداره خدمات فنی و پشتیبانی به داخل و خارج از کشور و انبوه سازی مسکن. خرید سهام سایر شرکتها در داخل و خارج از کشور به جهت مشارکت حقوقی در سایر موسسات و شرکتها و طرحها و پروژه در داخل و خارج از کشور و نیز تاسیس و یا مشارکت در تاسیس شرکتها و موسسات دیگر در راستای تحقق اهداف شرکت. مبادرت به هر گونه مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و معاملاتی که با موضوع شرکت مربوط باشد و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم» پ۹۵۰۷۰۶۳۰۸۸۱۳۴۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041085
آگهی تغییرات شرکت فنی تجاری پارس شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۶۴۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۷۰۶۱۴۸۴۱۱۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119279
آگهی تغییرات شرکت فنی تجاری پارس شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۹۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران، سعادت آباد، ضلع جنوبی میدان فرهنگ، کوچه پیوند یکم، کوچه آناهیتا کوهسار غربی، پلاک ۱/۱، طبقه ۴، واحد ۸، کدپستی ۱۹۹۷۷۴۸۸۱۹ تغییر یافت. پ۹۵۰۸۱۹۲۸۸۶۱۷۱۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852324
آگهی تغییرات شرکت فنی تجاری پارس شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۶۴۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت دانای نیک گستر پیشرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۹۸۸ شرکت مهندسی توسعه شهری فراز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴ احمد کریم زاده شریف آباد به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۶۰۴۱ آرش مجاب به شماره ملی ۲۹۹۲۶۳۱۰۲۷ محمدرضا اخوان به شماره ملی ۰۰۴۸۹۰۷۸۴۷ پ۹۶۱۱۱۴۹۶۴۹۵۹۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852328
آگهی تغییرات شرکت فنی تجاری پارس شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۹۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام عطائی به شماره ملی ۱۵۰۲۰۹۷۹۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی توسعه شهری فراز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای رضا کریمی به شماره ملی ۰۶۸۱۹۴۹۶۸۶ به نمایندگی از طرف شرکت دانای نیک گستر پیشرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۹۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای احمد کریم زاده شریف آباد به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۶۰۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای آرش مجاب به شماره ملی ۲۹۹۲۶۳۱۰۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۰۰۴۸۹۰۷۸۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، قرارداد و برات با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۱۱۴۱۸۳۴۴۲۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13945216
آگهی تغییرات شرکت فنی تجاری پارس شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور منحل اعلام و محمدرضا اخوان به شماره ملی ۰۰۴۸۹۰۷۸۴۷ به سمت مدیر تصفیه تعیین گردید. آدرس محل تصفیه تهران، سعادت آباد، ضلع جنوبی میدان فرهنگ، کوچه پیوند یکم، کوچه آناهیتا، کوهسار غربی، پلاک ۱/۱، طبقه ۴، واحد ۸، کدپستی ۱۹۹۷۷۴۸۸۱۹ می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۳۵۲۴۵۳۸۱۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک