شرکت صدر فولاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102240580


شماره ثبت:
181870
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1380/10/4
آدرس:
شهر تهران-خ پانزده خرداد -خ پامنار - ساختمان جهان فلز واحد 15 1116844141

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد عسگری 1298156
افشار سعادتی اسکندری 1298156
آقای علیرضا ملائکه 9591446
یداله امیدی 9591446
آقای حسین امیدی 9591446
فضل اله سیدعلی لواسانی 9591446
پیمان هوشمندچایجانی 10875612
علی رضوی نعمت الهی 10875612
لاله رضوی نعمت اللهی 10875612
جلیل روزبان 10875612
سیدمحمد رضوی نعمت الهی 10875612
علی عسگری 12677536
آقای کامران صالحی 13081821
آقای سجاد عسگری رنانی 13081821
غلامعلی صنایع پرور 13094049
آقای غلامرضا گل محمد 13356148

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 629814
آگهی تصمیمات شرکت صدر فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰

طبق صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت خدمات صبا فولاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۲۷۹۵ بنمایندگی حسین امیدی به کدملی ۱۰۲۶۰۳۱۵۲۶۰ به نمایندگی یداله امیدی به کدملی ۱۱۵۹۳۱۸۷۲۷ به سمت رئیس هیئتمدیره و غلامعلی صنایعپرور به کدملی ۱۲۸۴۶۴۸۵۴۰ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئتمدیره به همراه مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی ازا عضاء هیئتمدیره با مهر شرکت و کلیه نامهها و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۹۷۰۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241793
آگهی تغییرات شرکت صدر فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان ۱۵ خرداد خیابان پامنار ساختمان جهان فلز واحد ۱۵ کدپستی ۱۱۱۶۸۴۴۱۴۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۳۱۰۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241794
آگهی تغییرات شرکت صدر فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۶۸۶۰۰ و آقای علیرضا ملائکه کد ملی ۱۷۵۵۴۱۲۶۱۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۱۰۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298156
آگهی تغییرات شرکت صدر فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی هدا سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۵۲۶۰ به نمایندگی آقای یداله امیدی به شماره ملی ۱۱۵۹۳۱۸۷۲۷ شرکت خدمات صبا فولاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۲۷۹۵ به نمایندگی آقای حسین امیدی به شماره ملی ۱۱۵۹۳۲۸۳۳۱ شرکت خدمات فولاد سپاهان حدید به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۷۵۸۶ به نمایندگی آقای محمد عسگری به شماره ملی ۱۲۸۳۲۱۷۷۶۷، شرکت خدمات ورق سیمین سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۴۱۵۷ به نمایندگی آقای افشار سعادتی اسکندری به شماره ملی ۱۸۱۷۲۸۹۹۸۵، شرکت گالوانیزه برنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۴۸۹۰ به نمایندگی آقای فضل اله لواسانی به شماره ملی ۰۴۵۳۲۱۰۷۹۱ پ۱۷۶۲۶۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298162
آگهی تغییرات شرکت صدر فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی هدا سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۵۲۶۰ به نمایندگی آقای یداله امیدی به شماره ملی ۱۱۵۹۳۱۸۷۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات صبا فولاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۲۷۹۵ به نمایندگی آقای حسین امیدی به شماره ملی ۱۱۵۹۳۲۸۳۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامعلی صنایع پرور به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) به کدملی ۱۲۸۴۶۴۵۰۴۰ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره معتبر است. پ۱۷۶۲۶۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9591446
آگهی تصمیمات شرکت صدر فولادسهامی خاص به شماره ثبت۱۸۱۸۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سیدعلیرضا ملائکه به کدملی ۱۷۵۵۴۱۲۶۱۴ به جای افشار سعادتی اسکندری بسمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خدمات فولاد سپاهان حدید به شناسه ملی ۱۰۲۶۴۹۷۵۸۶ به نمایندگی محمد عسگری به کدملی ۱۸۳۲۱۷۷۶۷ و خدمات ورق سیمین سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۴۱۵۷ به نمایندگی افشار سعادتی اسکندری به کدملی ۱۸۱۷۲۸۹۹۸۵ و خدمات صبا فولاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۲۷۹۵ به نمایندگی حسین امیدی به کدملی ۱۱۵۹۳۲۸۳۳۱ و بازرگانی هدا سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۵۲۶۰ به نمایندگی یدالله امیدی به کدملی ۱۱۵۹۳۱۸۷۲۷ و گالوانیزه برنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۴۸۹۰ به نمایندگی فضل الله لواسانی به کدملی ۰۴۵۳۲۱۰۷۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9771458
آگهی تصمیمات در شرکت صدر فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۸/۹۰ در اجرای ماده ۱۴۱ قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۶ ریال منقسم به ۵۶۰۰۰ سهم یک میلیون ریالی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۲۲ ریال منقسم به ۲۲۴۰۰ سهم یک میلیون ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10220348
آگهی تصمیمات شرکت صدر فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰به سمت بازرس اصلی و علیرضا ملائکه به ک م ۱۷۵۵۴۱۲۶۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10875612
آگهی تصمیمات شرکت صدر فولاد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: پیمان هوشمند چایجانی به کد ملی ۲۶۹۰۵۹۱۱۳۸ بسمت بازرس اصلی و جلیل روزبان به کد ملی ۰۳۱۰۱۰۳۱۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی رضوی نعمت اللهی به کد ملی ۰۰۶۱۹۸۲۹۳۸ و سید محمد رضوی نعمت اللهی به کد ملی ۲۹۹۱۲۶۰۵۳۱ و لاله رضوی نعمت اللهی به کد ملی ۰۰۶۱۷۸۷۸۶۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۳/۹۰ سید محمد رضوی نعمت اللهی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی رضوی نعمت اللهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک و سفته و برات و قراردادهای تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11071857
آگهی تغییرات شرکت صدر فولادسهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۱۸۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۹۰ کلیه سهام بی نام شرکت سهام بانام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۶ ریال منقسم به ۵۶۰۰۰ سهم بانام ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677536
آگهی تغییرات شرکت صدرفولاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای یدا … امیدی به شماره ملی ۱۱۵۹۳۱۸۷۲۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد عسگری به شماره ملی ۱۲۸۳۲۱۷۷۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کامران صالحی به شماره ملی ۱۱۵۹۳۲۰۱۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی عسگری به شماره ملی ۱۲۹۰۱۹۲۵۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامعلی صنایع پرور به شماره ملی ۱۲۸۴۶۴۸۵۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بها دار و مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۴۱۲۰۵۱۳۳۵۹۳۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12741119
آگهی تغییرات شرکت صدرفولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. - نام و شماره ثبت شرکت: صدر فولاد سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ - موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: موضوع شرکت عبارتست از: طراحی ساخت راه اندازی کارخانجات صنعتی نورد وذوب آهنی وغیر آهنی وبهره برداری از آنهاتهیه وتولید انواع محصولات الکتریکی شیمیایی معدنی آلی فلزی مورد نیاز کارخانجات مذکور دربند فوق طراحی وساخت وتولید انواع مصنوعات فلزی وفولادی آهن آلات ساختمانی وفولادهای آلیاژی انجام خدمات فلزی (شکل دادن انواع ورق فولادی وسایر مقاطع فولادی) - انجام پروژه‌های صنعتی وکارخانجات فولادسازی ونورد وذوب فلزات آهنی وغیرآهنی داخلی وخارجی شامل طرح مشاوره اجراواردات وساخت داخل ماشین آلات مربوطه نصیب و راه اندازی ومشارکت دربهره برداری وتولید انجام پروژه‌های نرم افزاری وسخت افزاری وایجاد سایت‌های کامپیوتری وارائه خدمات کامپیوتری داخلی وخارجی واردات وصادرات نرم افزار سخت افزار قطعات ماشین آلات ودستگاههای مربوطه تاسیس شرکت با مشارکت وسرمایه گذاری درشرکتهای مرتبط با موضوع شرکت وقبول یا اعطاء نمایندگی انجام هرگونه عملیات فنی بازرگانی اقتصاد اعتباری وانجام کلیه مبادلات تجاری از قبیل خرید وفروش وصادرات و واردات در جهت اهداف شرکت. – مرکز اصلی شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت شهر تهران - خ پانرده خرداد - خ پامنار - ساختمان جهان فلز واحد ۱۵ - کدپستی ۱۱۱۶۸۴۴۱۴۱ می‌باشد. وانتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهردیگر درداخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد لیکن تعیین وتغییر نشانی درهمان شهر، بنابه تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع درداخل یاخارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. – مدت شرکت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود - سرمایه شرکت و و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ ۷۸۰۷۴۶۰۰۰۰۰۰ (معادل هفتصد وهشتاد میلیاردوهفتصدوچهل وشش میلیون ریال) که به ۷۸۰۷۴۶سهم عادی یک میلیون ریالی با نام که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۴ به تعداد ۷۸۰۷۴۶۰۰۰سهم عادی یک هزار ریالی با نام تغییر یافته است وتماما پرداخت شده است. شرکت فاقد سهام ممتاز است. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: آقای محمد عسگری به شماره ملی ۱۲۸۳۲۱۷۷۶۷ به سمت عضو ورییس هیئت مدیره و آقای کامران صالحی به شماره ملی ۱۱۵۹۳۲۰۱۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یداله امیدی به شماره ملی ۱۱۵۹۳۱۸۷۲۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره وآقای غلامعلی صنایع پرور به شماره ملی ۱۲۸۴۶۴۸۵۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره ماه و آقای علی عسگری به شماره ملی ۱۲۹۰۱۹۲۵۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره – شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی درکلیه مجامع عمومی صاحبان سهم می‌تواندشخصا، ویا وکیل یاقائم مقام قانونی اشخاص حقیقی ونماینده یانمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هرسهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. درصورت نقل وانتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور درجلسه مجمع را خواهند داشت: ۱ - اعلامیه خرید سهام ۲ - گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۳ - تائیدیه سهام داری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعد از تصفیه: صورتهای مالی حسابرسی شده هرسال مالی، باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد. که مواد ۵۱و ۵۲ و ۵۳ قانون تجارت به شرح ذیل مورد توجه ورعایت قرار می‌گیرد. براساس ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ماده ۵۲ - موارد اختیاری انحلال شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند به انحلال شرکت رای بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل وعواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته وبا اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه گردد. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نیست. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت، باحضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. مطابق ماده ۵۳ - تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد تصفیه امور شرکت با متابعت از قوانین ومقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. – مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: جمع کل دیون وتعهدات: ۱۳۱۴۶۳۳۹۰۲۴۳۴۲ ریال می‌باشد. ک – روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها روزنامه ابرار می‌باشد پ۹۵۰۱۲۳۸۶۶۶۶۸۴۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081821
آگهی تغییرات شرکت صدر فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله امیدی به شماره ملی ۱۱۵۹۳۱۸۷۲۷ آقای کامران صالحی به شماره ملی ۱۱۵۹۳۲۰۱۷۹ آقای غلامعلی صنایع پرور به شماره ملی ۱۲۸۶۴۸۵۴۰ آقای سجاد عسگری رنانی به شماره ملی ۱۲۸۳۲۴۴۵۱۹ آقای علی عسگری به شماره ملی ۱۲۹۰۱۹۲۵۸۸بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۲۸۹۷۶۳۴۹۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094049
آگهی تغییرات شرکت صدر فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله امیدی به شماره ملی ۱۱۵۹۳۱۸۷۲۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای سجاد عسگری رنانی به شماره ملی ۱۲۸۳۲۴۴۵۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کامران صالحی به شماره ملی ۱۱۵۹۳۲۰۱۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی عسگری به شماره ملی ۱۲۹۰۱۹۲۵۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامعلی صنایع پرور به شماره ملی ۱۲۸۴۶۴۸۵۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۵۶۵۸۱۵۷۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200066
آگهی تغییرات شرکت صدر فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰

پیرو آگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۵۰۱۲ مورخ ۲۲/۱/۹۵ جمع دیون و تعهدات مبلغ ۱۴۴۴۸۶۰۶۷۳۷۰۹ ریال صحیح می‌باشد که بدین وسیله تصحیح می‌گردد. پ۹۵۰۹۳۰۸۷۰۸۸۱۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356148
آگهی تغییرات شرکت صدر فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا گل محمد به شماره ملی ۴۲۱۹۴۵۲۷۹۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۱۲۲۴۷۳۳۷۹۵۸۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه