شرکت صنایع بهداشتی ساینا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102239945


شماره ثبت:
181802
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1380/10/2
آدرس:
تهران شهر تهران-تهرانسر-كوچه پرتو-بلوار تهرانسر-پلاك 306-ساختمان قطعه 29-طبقه اول-واحد 3- 1388797834

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سعید طالبی 746564
جمشید فروزش 746564
آقای حسن شاهرخی 888964
مجید مافی 888964
محمدعلی ضیغمی 1118306
غلامرضا زمانی فرد 1163421
غلامحسین سمیعی 1462018
آقای بهروز پورمحمدی رودسری 10303551
آقای جواد بستانیان 10513160
علی صفوی نژاد 13180833
تراب همتی 13180833
آقای حبیب احسانی نیا 13180833
آقای مجتبی افرند خلیل آبادبا 13358589
آقای علی ملارفیع 13390362
آقای سیدکمال الدین محمدی 13390362
مهدی رمضانی 13483735
یزدان کرمی 14327311

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 671383
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بهداشتی سایناسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به ش. م ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به ک. م ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۵۰۹۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746564
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بهداشتی سایناسهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۱۸۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ سعید طالبی به کدملی ۱۷۵۴۷۲۸۲۵۱ به جای مرتضی رضی زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران و بهروز پورمحمدی رودسری به کدملی ۲۶۹۱۰۴۰۲۵۹ به جای علی صفوی نژاد به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین و در نتیجه جمشید فروزش به کدملی ۰۰۴۰۵۲۸۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهروز پورمحمدی رودسری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید طالبی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۵۲۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888964
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: غلامرضا زمانی فرد م ۴۲۶۹۷۲۴۷۳۰ بجای بهروز پورمحمدی رودسری بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران به ش م ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن شاهرخی به ک م ۳۸۰۹۳۹۷۵۴ بجای سعید طالبی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به ش م ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید مافی به ک م ۴۳۲۳۲۱۱۸۱۳ بجای جمشید فروزش بنمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران به ش م ۴۳۲۳۲۱۱۸۱۳ بسمت عضو هیات مدیره و سعید طالبی به ک م ۱۷۵۴۷۲۸۲۵۱ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۳۱۱۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976131
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۹/۹۱ علی صفوی نژاد به ک م۲۰۹۱۸۱۸۶۱۵ خارج از هیئت مدیره به جای سعید طالبی بسمت مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۹۴۶۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118306
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی تبریزی به ش ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ و شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ و شرکت گلتاش سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۵۴۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۲ غلامرضا زمانی فرد به ش ملی ۴۲۶۹۷۲۴۷۳۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و محمدعلی ضیغمی به ش ملی ۵۹۳۹۴۴۷۶۲۷ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران به عنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مجید مافی به ش ملی ۴۳۲۳۲۱۱۸۱۳ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران تعیین گردید. علی صفوی نژاد به ش ملی ۲۰۹۱۸۱۸۶۱۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مندرج در صورتجلسه در ۱۳ بند به مدیرعامل تفویض شد. پ۱۶۷۴۵۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163421
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات مندرج در صورتجلسه مذکور را در۱۳ بند به مدیرعامل تفویض نمود. آقای محمدعلی ضیغمی ک. م۵۹۳۹۴۴۷۶۲۷ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلام رضا زمانی فرد ک. م۴۲۶۹۷۲۴۷۳۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجید مافی ک. م۴۳۲۳۲۱۱۸۱۳ به نمایندگی از شرکت گلتاش شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی صفوی نژاد ک. م۲۰۹۱۸۱۸۶۱۵ خارج از اعضا هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۶۹۸۱۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461950
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴۰ اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید. پ۱۸۲۸۱۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461952
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمای شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱/۲/۹۳ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۸۲۸۱۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462018
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی تبریزی به کد ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۲۸۱۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10260173
آگهی تغییرات در شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۲/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مرتضی رضی زاده بسمت رئیس هیئت مدیره و جمشید فروزش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی صفوی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره و سعید طالبی خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10303551
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ سعید طالبی به کدملی ۱۷۵۴۷۲۸۲۵۱ به جای مرتضی رضی زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران و بهروز پورمحمدی رودسری به کدملی ۲۶۹۱۰۴۰۲۵۹ به جای علی صفوی نژاد به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین و در نتیجه جمشید فروزش به کدملی ۰۰۴۰۵۲۸۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهروز پورمحمدی رودسری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید طالبی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10513160
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به ش. م ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به ک. م ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742809
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی حافظ گام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۴ بتصویب رسید. پ۹۵۰۱۲۴۱۵۴۵۹۶۵۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13180827
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) با شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ شرکت پاکسان (سهامی عام) با شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) با شناسه ملی شماره ۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹ شرکت گلتاش (سهامی عام) با شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳ شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص) با شناسه ملی شماره ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹ پ۹۵۰۹۲۰۷۰۲۲۰۲۲۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13180833
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ با نمایندگی آقای محمدرضا همتی باکدملی ۶۳۶۹۷۱۶۰۴۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پاکسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ با نمایندگی آقای مجتبی افرند خلیل آبادبا کدملی ۰۴۹۲۶۵۰۸۹۶ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گلتاش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳ با نمایندگی آقای کمال الدین محمدی کدملی ۰۴۹۲۹۵۲۹۴۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت مروارید هامون به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹ با نمایندگی آقای علی صفوی نژاد باکدملی ۲۰۹۱۸۱۸۶۱۵ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت آلی شیمی قم به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹ با نمایندگی آقای حبیب احسانی نیا باکدملی ۳۳۷۹۹۰۱۹۶۲ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. افتتاح حساب و استفاده از ان بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه ان در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول ماشین الات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضع شرکت باشد بالجمبه انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد انها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لوکرار. اقاله هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از ان اعم از حقوقی و کیفری با داشتنتمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعییت وکیل برای دارسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعییت مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از ان تامین مدعی به تقاضی توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دائر ثبت اسناد. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکر و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه وارائه صروتهای مالی ۶۰ماهه به حسابرس و بازرس. پ۹۵۰۹۲۰۴۴۶۶۰۹۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341166
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حافظ گام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۲۱۷۸۵۶۵۲۲۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358589
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدکمال الدین محمدی کدملی ۰۴۹۲۹۵۲۹۴۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گلتاش به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳ آقای محمدرضا همتی کدملی ۶۳۶۹۷۱۶۰۴۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ آقای مجتبی افرند خلیل آباد کدملی ۰۴۹۲۶۵۰۸۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ آقای یزدان کرمی کدملی ۴۲۳۰۱۳۶۰۲۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت مروارید هامون به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹ آقای حبیب احسانی نیا کدملی ۳۳۷۹۹۰۱۹۶۲ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آلی شیمی قم به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر را به مدیرعامل تفویض نمودند نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات (درچارچوب آئین نامه معاملات). مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهرمدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. رهن گذاردن اموال شرکت اعم ازمنقول وغیرمنقول وفک رهن ولوکرار «اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا» تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه درادارات و دوائر ثبت اسناد. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی ۶ماهه به حسابرس وبازرس. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۲۲۵۹۹۱۵۱۴۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390362
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدکمال الدین محمدی کدملی ۰۴۹۲۹۵۲۹۴۹ به عنوان رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت گلتاش (سهامی عام). آقای محمدرضا همتی کدملی ۶۳۶۹۷۱۶۰۴۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران (سهامی خاص). آقای علی ملارفیع کدملی ۰۰۴۲۵۶۴۶۳۸به جای آقای مجتبی افرند آباد به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت پاکسان (سهامی عام). آقای یزدان کرمی کدملی ۱ ۰۱۳۶۰۲ ۴۲۳ بعنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) و مدیرعامل. آقای حبیب احسانی نیا کدملی ۳۳۷۹۹۰۱۹۶۲ بعنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص). هیات مدیره اختیارات مشروحه زیر را به مدیرعامل تفویض می‌نماید. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات (درچارچوب آئین نامه معاملات). مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهرمدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. رهن گذاردن اموال شرکت اعم ازمنقول وغیرمنقول وفک رهن ولوکرار « اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا» تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه درادارات و دوائر ثبت اسناد. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی ۶ماهه به حسابرس وبازرس. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۱۲۸۸۲۶۴۵۷۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483735
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رمضانی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۰۸۱۴۳ بعنوان نماینده شرکت پاکسان در هیات مدیره شرکت ساینا (سهامی عام) بجای آقای علی ملا رفیع برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۶۰۴۰۳۱۶۸۱۱۷۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483738
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی تهران شهر تهران تهرانسر کوچه پرتو بلوار تهرانسر پلاک ۳۰۶ ساختمان قطعه ۲۹ طبقه اول واحد ۳ کدپستی ۱۳۸۸۷۹۷۸۳۴ تغییر یافت. پ۹۶۰۴۰۳۸۳۸۶۶۸۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035835
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ شرکت پاکسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ شرکت گلتاش به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳ شرکت مروارید هامون به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹ شرکت آلی شیمی قم به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۲۲۹۵۶۵۵۷۶۷۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14327311
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب احسانی نیا کد ملی ۳۳۷۹۹۰۱۹۶۲ بعنوان رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت آلی شیمی قم ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹ - آقای محمدرضا همتی کد ملی ۶۳۶۹۷۱۶۰۴۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ - آقای مهدی رمضانی کد ملی ۰۰۴۸۷۰۸۱۴۳ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت پاکسان ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ - آقای مجتبی افرند خلیل آباد کد ملی ۰۴۹۲۶۵۰۸۹۶ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت گلتاش۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳ - آقای یزدان کرمی کد ملی ۴۲۳۰۱۳۶۰۲۱ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت مروارید هامون ۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹ انتخاب شدند اختیارات هیات مدیره بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید ۱ - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲ - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۳ - افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. ۴ - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. ۵ - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۶ - عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات (درچارچوب آئین نامه معاملات). ۷ - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. ۸ - به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ۹ - تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهرمدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. ۱۰ - رهن گذاردن اموال شرکت اعم ازمنقول وغیرمنقول وفک رهن ولوکرار «۱۱ - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا» تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه درادارات و دوائر ثبت اسناد. ۱۲ - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۱۳ - تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی ۶ماهه به حسابرس وبازرس. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه