شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102234877


شماره ثبت:
181286
تعداد بازدید:
22
تأسیس:
1380/9/17
آدرس:
تهران-پاسداران-خيابان شهيد داود جهانبخش نژاد-خيابان پاسداران-پلاك 523-طبقه همكف 1957617114

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ناصر آدابی 1138821
آقای محمدمسعود صمیمی 10442400
آقای احمد سرکندی 10442400
آقای ناصر سالار 10442400
آقای مسعود هادیان جزی 10628051
آقای حسین سلیمی 12781978
آقای سید حسین هاشمی مقدم 12781978
آقای محمداسماعیل نبیئی 12781978
آقای مرتضی هلاکوئی 12936865
سعید خدامرادی 12976271
سعید بداغی 13272370
احمد جاویدی قریچه 13272370
آقای احمد شهبازبیگی روزبهانی 13272370
آقای محمدعلی احمدزاد اصل 13272370
آقای سعید ویسی زاده 13272408
آقای مصطفی کلباسی 13272408
علی آزاد 13514927
آقای محمد شادفر 13514927

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 564506
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۱۲۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید شامل ۵۶ ماده ۲۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل آگهی می‌گردد: الف نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶. ب موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: ب /۱ موضوع فعالیت اصلی: ۱ سرمایه گذاری در عام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار اداری حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق ریال سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. ۲ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد. ب /۲ موضوع فعالیتهای فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی، و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز. ۲ سرمایه گذاری در عام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته‌ی خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحضه بیابد. ۳ سرمایه گذاری در سایر داراییها از جمله داراییهای فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی یل هدف کسب انتفاع. ۴ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۴ ۱ پذیرش سمت در صندوقهای سرمایه گذاری ۴۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۴۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴۴ تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. تبصره ۱ ترکیب داراییهای شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین میشود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف داراییهای شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت نصابهای مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و داراییهای موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتا میتواند بخشی از این داراییها را بصورت داراییهای و سرمایه گذاریهای موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید. تبصره ۲ شرکت میتواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات و صادرات کالا بپردازد یا امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند. ج مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان کریمخان زند ابتدای ایرانشهر شمالی پ ۲۳۷ ط ۳. د مدت شرکت: از تاریخ تشکیل بمدت نامحدود. ه سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ (پانصد میلیارد) ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ (پانصد میلیون) سهم بانام عادی ۰۰۰/۱ (یکهزار) ریالی است که تماما پرداخت شده است. و شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. ز هویت کامل رییس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: مصطفی کلباسی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه ۶۴۶ کدملی ۱۲۸۵۴۲۰۷۱۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمداسماعیل نبیئی فرزند محمدابراهیم شماره شناسنامه ۱۱۸۱ کدملی ۴۵۶۹۲۴۱۰۰۱ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. ناصر سالار فرزند علی شماره شناسنامه ۱۳۸ کدملی ۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ بسمت عضو هیئت مدیره. ناصر آدابی فرزند مصطفی به شماره شناسنامه ۷۵۲۵۶ کدملی ۰۳۸۰۷۶۱۴۳۲ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی دریایی خزر به شماره ثبت ۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۲۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره. محمدعلی مسعودصمیمی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه ۳۰۸ کدملی ۳۲۵۵۶۸۷۹۶۹ بنمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی به شماره ثبت ۲۶۷۹ و ش. م ۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره. ح شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام فراهانی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقیقی صاحب سهام صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم میتوانند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی در کلیه مجامع عمومی حضور یابد هرسهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. ط مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: تقسیم سود بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی مجاز است و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. ی مبلغ دیون و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۸۹ که به تصویب مجمع عمومی سالیانه شرکت رسیده است دیون شرکت معادل ۱۹۶۳۱۷۰۷۹۳۴۰ ریال بوده است و شرکت فاقد هر گونه تعهد مربوط به بدهی اشخاص ثالث است. ک روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده میباشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۲۰۷۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681234
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۸۱۲۸۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب به ش م ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۶۸۳۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138821
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره که برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ۱ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱۲ کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۲۱۰۱ ۳ کشتیرانی جنوب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲۴ کشتیرانی والفجر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹۵ خدمات دریایی و مهندسی قشم شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲ که آقای مصطفی کلباسی به کدملی ۰۲۸۵۴۲۰۷۱۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی ج اا به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمداسماعیل نبیئی به کدملی ۴۵۶۹۲۴۱۰۰۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمدمسعود صمیمی به کدملی ۳۲۵۵۶۸۷۹۶۹ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ناصر سالار به کدملی ۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ به نمایندگی از شرکت والفجر بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ناصر ادابی به کدملی ۰۳۸۰۷۶۱۴۳۲ به نمایندگی شرکت کشتیرانی دریای خزر بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه چکها و اوراق بهادار و بروات و اسناد تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره که یکی از امضاها میبایستی امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باشد همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۸۵۷۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440807
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۲ و مجوز شماره ۲۶۳۲۵۴/۱۲۱ مورخ ۲۵/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کلباسی با کد ملی ۱۲۸۵۴۲۰۷۱۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد اسماعیل نبیئی با کد ملی ۴۵۶۹۲۴۱۰۰۱ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد مسعود صمیمی با کد ملی ۳۲۵۵۶۸۷۹۶۹ بنمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی بعنوان عضو هیئت مدیره آقای ناصر سالار با کد ملی ۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مرتضی هلاکوئی با کد ملی ۰۰۴۲۴۲۵۳۸۷ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مدیره برای بقیه مدت تصدی ابقا گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۱۹۵۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440879
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کلباسی با کد ملی ۱۲۸۵۴۲۰۷۱۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی هلاکوئی با کد ملی ۰۰۴۲۴۲۵۳۸۷ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد اسماعیل نبیئی با کد ملی ۴۵۶۹۲۴۱۰۰۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب، خط ایران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسین هاشمی مقدم با کد ملی ۰۳۸۳۵۸۳۷۲۱ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای ناصر سالار با کد ملی ۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر بعنوان عضو هیئت مدیره برای ادامه مدت تصدی ابقا گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۱۹۵۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570429
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی اطهر بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۲۲۶۱۳۱۹۷۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10003554
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ مرتضی هلاکوبی بجای حسین رستمی بنمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی و به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه کدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10420750
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۸۱۲۸۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب به ش م ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10442400
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۴/۹۰ مصطفی کلباسی به ش ملی ۱۲۸۵۴۲۰۷۱۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و محمداسماعیل نبیئی به ش ملی ۴۵۶۹۲۴۱۰۰۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود صمیمی به ش ملی ۳۲۵۵۶۸۷۹۶۹ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم و ناصر سالار به ش ملی ۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر و احمد سرکندی به ش ملی ۰۰۴۲۳۴۴۹۰۵ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اوراق بهادار و براوت و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره که یکی از امضاها می‌بایستی امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باشد به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10619706
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۱۲۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید شامل ۵۶ ماده ۲۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل آگهی می‌گردد: الف نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶. ب موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: ب /۱ موضوع فعالیت اصلی: ۱ سرمایه گذاری در عام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار اداری حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق ریال سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. ۲ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد. ب /۲ موضوع فعالیتهای فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی، و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز. ۲ سرمایه گذاری در عام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته‌ی خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحضه بیابد. ۳ سرمایه گذاری در سایر داراییها از جمله داراییهای فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی یل هدف کسب انتفاع. ۴ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۴ ۱ پذیرش سمت در صندوقهای سرمایه گذاری ۴۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۴۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴۴ تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. تبصره ۱ ترکیب داراییهای شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین میشود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف داراییهای شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت نصابهای مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و داراییهای موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتا میتواند بخشی از این داراییها را بصورت داراییهای و سرمایه گذاریهای موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید. تبصره ۲ شرکت میتواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات و صادرات کالا بپردازد یا امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند. ج مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان کریمخان زند ابتدای ایرانشهر شمالی پ ۲۳۷ ط ۳. د مدت شرکت: از تاریخ تشکیل بمدت نامحدود. ه سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ (پانصد میلیارد) ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ (پانصد میلیون) سهم بانام عادی ۰۰۰/۱ (یکهزار) ریالی است که تماما پرداخت شده است. و شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. ز هویت کامل رییس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: مصطفی کلباسی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه ۶۴۶ کدملی ۱۲۸۵۴۲۰۷۱۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمداسماعیل نبیئی فرزند محمدابراهیم شماره شناسنامه ۱۱۸۱ کدملی ۴۵۶۹۲۴۱۰۰۱ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. ناصر سالار فرزند علی شماره شناسنامه ۱۳۸ کدملی ۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ بسمت عضو هیئت مدیره. ناصر آدابی فرزند مصطفی به شماره شناسنامه ۷۵۲۵۶ کدملی ۰۳۸۰۷۶۱۴۳۲ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی دریایی خزر به شماره ثبت ۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۲۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره. محمدعلی مسعودصمیمی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه ۳۰۸ کدملی ۳۲۵۵۶۸۷۹۶۹ بنمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی به شماره ثبت ۲۶۷۹ و ش. م ۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره. ح شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام فراهانی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقیقی صاحب سهام صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم میتوانند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی در کلیه مجامع عمومی حضور یابد هرسهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. ط مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: تقسیم سود بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی مجاز است و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. ی مبلغ دیون و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۸۹ که به تصویب مجمع عمومی سالیانه شرکت رسیده است دیون شرکت معادل ۱۹۶۳۱۷۰۷۹۳۴۰ ریال بوده است و شرکت فاقد هر گونه تعهد مربوط به بدهی اشخاص ثالث است. ک روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10628051
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بسمت بازرس اصلی و مسعود هادیان جزی به ش ملی ۵۱۱۰۰۷۷۳۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ و کشتیرانی دریای خزر به ش ملی ۱۰۱۰۱۰۹۲۱۰۱ و کشتیرانی جنوب خط ایران به ش ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲ و کشتیرانی والفجر به ش ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ و شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10799407
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/۸۹ محمدمسعود صمیمی به کدملی ۳۲۵۵۶۸۷۹۶۹ بجای مرتضی هلاکوئی به کدملی ۰۰۴۲۴۲۵۳۸۷ بنمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۷۸۶۳۲ برای بقیه مدت تصدی بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781978
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۶۸۶ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین سلیمی به کدملی۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱بجای آقای مرتضی هلاکوئی برای بقیه مدت تصدی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند، در نتیجه اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای مرتضی هلاکوئی با کدملی ۰۰۴۲۴۲۵۳۸۷ (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل آقای مصطفی کلباسی به کدملی۱۲۸۵۴۲۰۷۱۳بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمداسماعیل نبیئی به کدملی۴۵۶۹۲۴۱۰۰۱ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید حسین هاشمی مقدم به کدملی۰۳۸۳۵۸۳۷۲۱بنمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲بعنوان عضو هیئت مدیره آقای ناصر سالار به کدملی۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین سلیمی به کدملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱بنمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۲۱۸۲۲۴۲۴۲۱۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781997
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۶۸۶ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان و صورتهای سال مالی ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲ شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ پ۹۵۰۲۱۸۹۶۷۹۶۵۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12782007
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۶۸۶ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کلباسی به کدملی۱۲۸۵۴۲۰۷۱۳بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمداسماعیل نبیئی به کدملی۴۵۶۹۲۴۱۰۰۱بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به ملی۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای ناصر سالار به کدملی۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین سلیمی به کدملی۱۲۳۹۸۱۷۶۷۶۸۱بنمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سید حسین هاشمی مقدم به کدملی ۰۳۸۳۵۸۳۷۲۱بنمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مرتضی هلاکوئی با کدملی ۰۰۴۲۴۲۵۳۸۷ (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اوراق بهادار و بروات و اسناد تعهداور شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره متفقا و یا منفردا به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل: بر اساس ماده۴۷ اساسنامه شرکت، مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین و تفویض شده، از سوی هیئت مدیره، مسئولیت اجرای مصوبات هیئت مدیره و دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسات به هنگام اتخاذ تصمیمات خارج از حوزه اختیارات وی، با ایشان می‌باشد. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی ویا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ….. شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضا قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب _ با حق صلح یا بدون آن _ و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و دفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجراییه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و …. و کارشناس و اموال بدهکار و …. و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی. پ۹۵۰۲۱۸۵۳۱۳۵۷۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12936865
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۴ و مجوز شماره۸۴۸۹ , ۱۲۲ مورخ ۰۱/۰۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعیدخدامرادی با کدملی ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ بنمایندگی شرکت کشتیرانی دریای خزر بجای حسین سلیمی برای ادامه مدت تصدی انتخاب شدند. مصطفی کلباسی با کدملی ۱۲۸۵۴۲۰۷۱۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی هلاکوئی با کدملی ۰۰۴۲۴۲۵۳۸۷ بعنوان مدیرعامل، آقای محمداسماعیل نبیئی با کدملی ۴۵۶۹۲۴۱۰۰۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، سید حسین هاشمی مقدم با کدملی ۰۳۸۳۵۸۳۷۲۱ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای ناصر سالار با کدملی ۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سعید خدامرادی با کدملی ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر برای ادامه مدت تصدی ابقاء گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۵۰۶۴۰۸۴۱۶۷۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976271
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۸۸۱۹/۱۲۲مورخه ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار مدیریت نظارت بر نهاده‌های مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کلباسی با کدملی ۱۲۸۵۴۲۰۷۱۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بعنوان رییس هیئت مدیره، آقای سعیدخدامرادی با کدملی۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی احمدزاد اصل با کد ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای ناصر سالار با کدملی ۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد جاویدی قریچه با کدملی ۱۷۱۷۶۹۳۷۷۶ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب – خط ایران بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، برای ادامه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیر عامل: بر اساس ماده۴۷ اساسنامه شرکت، مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین و تفویض شده از سوی هیئت مدیره، مسئولیت اجرای مصوبات هیئت مدیره و دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسات به هنگام اتخاذ تصمیمات خارج از حوزه اختیارات وی، با ایشان می‌باشد. (اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست با دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داورمنتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم قطعی و نهایی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایدایی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. (تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه (دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها (پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی (تحصیل دارایی و سرمایه گذاری در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادهای کلان و غیره با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره، متفقا و یا منفردا به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. قراردادهایی با نرخهای جزئی و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۵۳۰۸۶۶۸۷۵۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024816
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۸۴۸۷ , ۱۲۲ مورخه ۰۱/۰۴/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۶۲۷۹۶۷۸۶۸۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272370
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۵۹۷۸/۱۲۲مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد شهباز بیگی روز بهانی به کد ملی ۴۰۷۲۵۸۲۰۳۴ به نمایندگی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ جایگزین آقای مصطفی کلباسی و آقای سعید بداغی با کد ملی ۰۰۷۴۴۷۲۸۷۹ به نمایندگی شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ به جای آقای ناصر سالار به سمت عضویت هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند ترکیب هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران به شرح زیر می‌باشد. آقای احمد شهباز بیگی با کد ملی ۴۰۷۲۵۸۲۰۳۴ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سعید خدامرادی با کد ملی ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ به نمایندگی شرکت کشتیرانی دریایی خزر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی احمدزاده اصل با کد ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سعید بداغی با کدملی ۰۰۷۴۴۷۲۸۷۹ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد جاویدی قریچه با کد ملی ۱۷۱۷۶۹۳۷۷۶ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲ بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره حدود اختیارات مدیر عامل: بر اساس ماده ۴۷ اساسنامه شرکت مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین و تفویض شده از سوی هیئت مدیره مسئولیت اجرای مصوبات هیئت مدیره و دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسات به هنگام اتخاذ تصمیمات خارج از حوزه اختیارات وی با ایشان می‌باشد. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر در خواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و دفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا اجراییه و تعقیب آن‌ها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و در خواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل. و دفاع در مقابل آن‌ها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گدشت. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها. پیشنهاد هر نوع ا ندوخته علاوه بر اندوخته قانونی کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک سفته بروات قراردادها و غیره با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است سایر مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. -
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272399
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۴۶۹۶/۱۲۲ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۹۵۱۱۰۴۹۱۶۵۲۱۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272408
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵و نامه شماره ۱۵۹۷۹/۱۲۲مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کلباسی با کد ملی ۱۲۸۵۴۲۰۷۱۳ بعنوان نماینده شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ جایگزین آقای سعید بداغی و آقای سعید ویسی زاده با کد ملی ۰۰۷۶۸۷۰۸۷۱ بعنوان نماینده شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ بجای آقای سعید خدامرادی برای ادامه مدت تصدی عضویت در هیئت مدیره انتخاب شدند. ترکیب هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح زیر می‌باشد آقای احمد شهباز بیگی روزبهانی با کد ملی ۴۰۷۲۵۸۰۳۴ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی احمدزاده اصل با کد ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید ویسی زاده با کد ملی ۰۰۷۶۸۷۰۸۷۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی کلباسی با کد ملی ۱۲۸۵۴۲۰۷۱۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد جاویدی قریچه با کد ملی ۱۷۱۷۶۹۳۷۷۶ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲ بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره حدود اختیارات مدیر عامل: بر اساس ماده ۴۷ اساسنامه شرکت مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین و تفوبض شده از سوی هیئت مدیره مسئولیت اجرای مصوبات هیئت مدیره و دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسات به هنگام اتخاذ تصمیمات خارج از حوزه اختیارات وی با ایشان می‌باشد. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر در خواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد و دادخواست و دعواو انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و دفع تصرف عدوانی و مزاحمت در خواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم اجراییه و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی ازجرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک سفته بروات قراردادها و غیره با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514927
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۱۳۲۴ , ۱۲۲ مورخه ۶/۳/۱۳۹۶ سلازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی آزاد با کدملی ۰۰۷۱۱۸۰۷۷۱ بعنوان نماینده شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جایگزین احمد شهبازبیگی روزبهانی و محمد شادفر با کدملی ۰۰۴۵۸۷۴۵۰۶ بعنوان نماینده شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم بجای محمدعلی احمدزاد اصل برای ادامه مدت تصدی عضویت در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. مصطفی کلباسی به کدملی ۱۲۸۵۴۲۰۷۱۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره احمد جاویدی قریچه به کدملی ۱۷۱۷۶۹۳۷۷۶ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره = علی آزاد به کدملی ۰۰۷۱۱۸۰۷۷۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ بعنوان عضو هیئت مدیره سعید ویسی زاده به کدملی ۰۰۷۶۸۷۰۸۷۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره محمد شادفر به کدملی ۰۰۴۵۸۷۴۵۰۶ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲ بعنوان عضو هیئت مدیره برای ادامه مدت تصدی انتخاب گردیدند. بر اساس ماده ۴۷ اساسنامه شرکت مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین و تفویض شده از سوی هیئت مدیره مسئولیت اجرای مصوبات هیئت مدیره و دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسات به هنگام اتخاذ تصمیمات خارج از حوزه اختیارات وی با ایشان می‌باشد. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر در خواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد و دادخواست و دعواو انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه ارجاع داعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و دفع تصرف عدوانی و مزاحمت در خواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی ازجرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۲۵۸۴۷۶۹۰۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600634
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۲۴۴۷۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۶۱۹۲۱۰۹۸۷۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه