بانک پارسیان

شرکت بانک پارسیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102203401
تهران-شهرك قدس - ايوانك-بلوار شهيد محسن فرحزادي-خيابان زرافشان-پلاك 0-ساختمان بانك پارسيان-طبقه همكف 1467793811
13
افراد
14
آگهی‌ها
178028
شماره ثبت
1380/6/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 570660
آگهی تغییرات شرکت بانک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۸۰۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۹۰ جواد نجم الدین به کدملی ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی و تامین قطعات خودرو قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۰۹۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا سلیمانی امیری به کدملی ۲۰۶۰۵۳۷۵۸۴ به نمایندگی موسسه رفاه و تامین آتیه امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۹۲۱۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی سلیمانی شایسته به کدملی ۰۰۴۵۳۳۳۶۰۲ به نمایندگی از شرکت توسعه آینده سازان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد فطانت فردحقیقی به کدملی ۲۲۹۸۸۶۶۲۷۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی قالبهای پیشرفته ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۸۸۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و سید حسام شمس عالم به کدملی ۲۳۷۱۸۹۶۲۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره و سید حسن قوامی به کدملی ۱۶۵۲۴۰۷۶۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور بانک بدون قید حصر از قبیل چک سفته با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره در هر حال با مهر بانک معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر خواهدبود و هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را برخی از بندهای ماده ۳۳ به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۰۶۲۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622737
آگهی تغییرات بانک پارسیان سهامی عام بشماره ثبت۱۷۸۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۰ جواد نجم الدین به کدملی ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی و تامین قطعات خودرو قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۰۹۹۰ بسمت رئیس هیات مدیره و غلامرضا سلیمانی امیری به کدملی ۲۰۶۰۵۳۷۵۸۴ به نمایندگی از موسسه رفاه و تامین آتیه امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۹۲۱۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و علی سلیمانی شایسته به کدملی ۰۰۴۵۳۳۳۶۰۲ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و محمد فطانت فردحقیقی به کدملی ۲۲۹۸۸۶۶۲۷۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی قالبهای پیشرفته ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۸۸۱۶ و سید حسام شمس عالم به کدملی ۲۳۷۱۸۹۶۲۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و عارف نوروزی به کدملی ۵۷۷۹۶۲۱۳۰۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت همگی به سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر است و همچنین کلیه اسناد تعهدآور بانک بدون قید حصر از قبیل چک سفته با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر است. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود را در ماده ۳۳ به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۷۳۶۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110887
آگهی تغییرات شرکت بانک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت۱۷۸۰۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو قشم به شماره ملی ۱۰۸۶۱۵۰۰۹۹۰ و شرکت خدمات بیمه‌ای ایران خودرو به شماره ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ و شرکت نگار نصر سهم به شماره ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۷۶۹ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و موسسه رفاه و تامین آتیه امید به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۸۹۲۱۱ و شرکت سرمایه گذاری گستر دوراندیش به شماره ملی ۱۰۳۲۰۶۲۸۶۴۹ و شرکت مهر آفرینان دوران به شماره ملی ۱۰۳۲۰۶۲۸۶۶۸ پ۱۶۷۲۳۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620433
آگهی تغییرات شرکت بانک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۸۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب صورت سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهودبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی رایمندوهمکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصادجهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۵۶۹۳۱۹۶۵۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9530714
آگهی تصمیمات شرکت بانک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۸۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۳/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به سمت بازرس اصلی و حسین عرب زاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9706640
آگهی تصمیمات شرکت بانک پارسیان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۸۰۲۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۸/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۸ واصل گردید: جمشید ایمانی به نمایندگی از شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند در نتیجه علی شیخی به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامعلی سلیمانی امیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی سلیمانی شایسته به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی کرباسیان به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و سیدحسام شمس عالم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر و محمد فطانت فرد حقیقی به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، با امضاء مدیرعامل و باتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9940105
آگهی تصمیمات شرکت بانک پارسیان (سهامی عام) بشماره ثبت۱۷۸۰۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۸/۸۸ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در بندهایی از ماده۳۳ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10033795
آگهی تغییرات بانک پارسیان سهامی عام بشماره ثبت۱۷۸۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۰ جواد نجم الدین به کدملی ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی و تامین قطعات خودرو قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۰۹۹۰ بسمت رئیس هیات مدیره و غلامرضا سلیمانی امیری به کدملی ۲۰۶۰۵۳۷۵۸۴ به نمایندگی از موسسه رفاه و تامین آتیه امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۹۲۱۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و علی سلیمانی شایسته به کدملی ۰۰۴۵۳۳۳۶۰۲ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و محمد فطانت فردحقیقی به کدملی ۲۲۹۸۸۶۶۲۷۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی قالبهای پیشرفته ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۸۸۱۶ و سید حسام شمس عالم به کدملی ۲۳۷۱۸۹۶۲۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و عارف نوروزی به کدملی ۵۷۷۹۶۲۱۳۰۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت همگی به سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر است و همچنین کلیه اسناد تعهدآور بانک بدون قید حصر از قبیل چک سفته با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر است. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود را در ماده ۳۳ به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10329998
آگهی تصمیمات در شرکت بانک پارسیان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۷۸۰۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۸۹ هیئت مدیره اختیار خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12709959
آگهی تغییرات شرکت بانک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۸۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ و مجوز شماره ۰۲۲/ ۲۲۰۶۶۶ / ۹۴۹ مورخ ۲۵/ ۹/ ۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۳۷۸۰۸۷/ ۹۴ مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ پانزده هزار و هشتصدو چهل میلیارد ریال به مبلغ بیست و سه هزار و هفتصد و شصت میلیارد ریال منقسم به بیست و سه میلیارد و هفتصدو شصت میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ۹۴۱۲۲۴۴۶۷۹۱۳۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001192
آگهی تغییرات شرکت بانک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۸۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ و به استناد مجوز شماره ۱۵۹۱۸۱/۹۵ مورخ ۲۰/۵/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های بانک تعیین گردید. پ۹۵۰۶۱۳۲۴۱۵۶۸۸۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924679
آگهی تغییرات شرکت بانک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۸۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۶۶۷۸۸/۹۶ مورخ ۱۴/۱۱/۹۶ اداره مجوزهای بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای کورش پرویزیان کدم ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ آقای عباس خسروانی کدم ۰۳۲۲۵۱۸۲۸۸ آقای جواد شکرخواه کدم ۱۸۶۱۱۳۵۹۵۵ آقای سید حسام شمس عالم کدم ۲۳۷۱۸۹۶۲۴۱ آقای حجت اله صیدی کدم ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ آقای عارف نوروزی کدم ۵۷۷۹۶۲۱۳۰۶ آقای هاشم یکه زارع کدم ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ عضو علی البدل هیأت مدیره: آقای حمیدرضا رفیعی کدم۲۰۶۲۸۸۷۳۵۳ پ۹۶۱۲۱۶۹۷۶۳۶۴۶۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110961
آگهی تغییرات شرکت بانک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۸۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بشماره ۸۹۹۹۴/۹۷ مورخ ۲۱/۳/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم یکه زارع به شماره ملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عارف نوروزی به شماره ملی ۵۷۷۹۶۲۱۳۰۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای کورش پرویزیان به شماره ملی ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سیدحسام شمس عالم به شماره ملی ۲۳۷۱۸۹۶۲۴۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای عباس خسروانی به شماره ملی ۰۳۲۲۵۱۸۲۸۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای جواد شکرخواه به شماره ملی ۱۸۶۱۱۳۵۹۵۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حجت اله صیدی به شماره ملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند صدور اوراق و اسناد بهادار از مبلغ ده میلیون و یک ریال تا پانصد میلیون ریال با امضای ثابت معاون مالی و سرمایه گذاری‌ها و یکی از امضاهای مدیر امور مالی و گزارشگری یا مدیر خزانه داری؛ از پانصد میلیون و یک ریال تا پنج میلیارد ریال با دو امضای از سه امضای یک عضو هیات مدیره، مدیرعامل، معاون مالی و سرمایه گذاری‌ها؛ و از پنج میلیارد ریال به بالا با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره یا امضای دو عضو هیئت مدیره و در هر یک از حالات همراه با مهر بانک معتبر است. قراردادهای کارکنان با امضای مدیر سرمایه‌های انسانی و امور رفاهی همراه با مهر بانک معتبر است. قراردادهای اجاره با امضای ثابت معاون مالی و سرمایه گذاری‌ها و یکی از امضاهای معاون اجرایی یا معاون حقوقی و وصول مطالبات معتبر است سایر قراردادها تا سقف حداکثر پنجاه میلیون ریال با امضای ثابت مدیر امور مالی و گزارشگری و یکی از امضاهای مدیر حقوقی یا مدیر پشتیبانی؛ سایر قراردادها تا سقف حداکثر پنج میلیارد ریال با امضای ثابت معاون مالی و سرمایه گذاری‌ها و یکی از امضاهای معاون اجرایی یا معاون حقوقی و وصول مطالبات، و قراردادهای بیش از پنج میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره یا امضای دو عضو هیئت مدیره و در هر یک از حالات همراه با مهر بانک معتبر است. نامه انتقال خودرو موضوع اجاره به شرط تملیک با امضای ثابت معاون مالی و سرمایه گذاری‌ها و یکی از امضاهای معاون اجرایی یا معاون حقوقی و وصول مطالبات همراه با مهر بانک معتبر است. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر است پ۹۷۰۴۱۷۶۸۹۶۱۶۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14258230
آگهی تغییرات شرکت بانک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۸۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۳۵۱۴۰/۹۷ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی۱۳۹۶ انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه‌ها وآگهی‌های بانک برای سال مالی ۱۳۹۶ تعیین گردید. پ۹۷۰۷۲۲۷۳۵۸۸۵۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک