شرکت داروسازی اوه سینا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102200204


شماره ثبت:
177700
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1380/6/6
آدرس:
خيابان يوسف آباد خيابان جهان آرا خيابان 23 پلاك 8 1438933741

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم بهناز ریاض 1396532
آقای خشایار کریمیان 1396532
فریدون کشانی 1715639
آقای شهاب صالحی 13721786
آقای حسن توکلی 13721790
آقای سیامک میر ترابی 13721790

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 750993
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷۷۷۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و فریدون کشانی به کدملی۰۳۲۱۲۰۹۳۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید: پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۷۷۷۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168224
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آزمون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و فریدون کشانی به کدملی ۰۳۲۱۲۰۹۳۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۹۰۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396528
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خشایار کریمیان ک. م ۰۰۴۰۴۸۰۷۴۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سیامک میرترابی مهابادی ک. م ۳۲۵۵۷۴۷۲۹۵ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان شهاب صالحی ک. م ۰۰۴۴۱۳۳۴۹۹ و آقای حسین توکلی ک. م ۱۲۶۱۵۰۶۶۲ و خانم بهناز ریاض ک. م ۰۰۳۹۶۲۶۹۷۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره. کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه قراردادها و چک‌ها و سفته‌ها و اسناد الزام آور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۹۵۰۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396532
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای خشایار کریمیان ۰۰۴۰۴۸۰۷۴۷ و آقای شهاب صالحی ۰۰۴۴۱۳۳۴۹۹ و آقای سیامک میرترابی مهابادی ۳۲۵۵۷۴۷۲۹۵ و آقای حسن توکلی ۱۲۶۱۵۰۶۶۲ و خانم بهناز ریاض ۰۰۳۹۶۲۶۹۷۰ پ۱۷۹۵۰۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715639
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و فریدون کشانی به شماره ملی ۰۳۲۱۲۰۹۳۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۹۲/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۹۰۹۷۴۵۸۷۹۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9623292
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی آوه سینا سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۸۹ واصل گردید: تعداد ۰۰۰/۲۹۰ سهم بی نام شرکت به بانام تبدیل و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه باین ترتیب اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یکصد هزار سهم با نام ده هزار ریالی می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9906107
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷۷۷۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و فریدون کشانی به کدملی۰۳۲۱۲۰۹۳۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید: اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9948544
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی آوه سینا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۷۷۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون بسمت بازرس اصلی و فریدون کشانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10499742
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی آوه سینا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند خشایار کریمیان سیامک میرترابی مهابادی ناصر محمودی کاوه کریمیان شهاب صالحی حسن توکلی بهناز ریاض. تعداد اعضاء هیئت مدیره ۳ الی ۷ نفر خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۸۸ خشایار کریمیان بسمت رئیس هیئت مدیره و ناصر محمودی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیامک میرترابی مهابادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917589
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۳۰/۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۷۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ۹۵۰۴۲۸۲۸۷۳۷۸۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996546
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ازمون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۷۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگرحساب به شماره ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ۹۵۰۶۱۰۲۲۳۸۴۸۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666577
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آزمون با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۷۱۰به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی نماگر حساب باشناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای دوره مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۲۶۴۸۱۱۱۸۸۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721786
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خشایار کریمیان به شماره ملی ۰۰۴۰۴۸۰۷۴۷ و شهاب صالحی به شماره ملی ۰۰۴۴۱۳۳۴۹۹ و سیامک میرترابی به شماره ملی ۳۲۵۵۷۴۷۲۹۵ و حسن توکلی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۵۰۶۶۲ و بهناز ریاض به شماره ملی ۰۰۳۹۶۲۶۹۷۰ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۲۹۶۱۱۹۰۱۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721790
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خشایار کریمیان به شماره ملی ۰۰۴۰۴۸۰۷۴۷ به عنوان رئیس هیات مدیره و سیامک میرترابی به شماره ملی ۳۲۵۵۷۴۷۲۹۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و شهاب صالحی به شماره ملی ۰۰۴۴۱۳۳۴۹۹ و حسن توکلی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۵۰۶۶۲ و بهناز ریاض به شماره ملی ۰۰۳۹۶۲۶۹۷۰ بعنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضاء یک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه قراردادها و چک‌ها و سفته‌ها و اسناد الزام آور با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۸۲۹۶۹۵۵۴۶۸۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13734756
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارزش اسمی سهام از ۱۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ۹۶۰۹۰۷۱۴۰۷۸۷۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877935
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۸۸۵۱ , ۱۲۲ مورخه ۲۰/۹/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. و اعلامیه تبدیل به شرح ذیل می‌باشد: ۱ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت داروسازی اوه سینا به شماره ثبت۱۷۷۷۰۰ ۲ موضوع فعالیت شرکت: الف تهیه و تولید، بسته بندی، توزیع و فروش داخلی و صادرات انواع داروهای مجاز شیمیائی، بیولوژیکی و گیاهی و مواد اولیه دارویی و شیمیایی در اشکال مختلف و تجهیزات پزشکی. ب احداث و بهره برداری کارخانجات تولیدی و صنعتی مورد نیاز. ج واردات مواد اولیه، ماشین آلات تولیدی و صنعتی فرآورده‌های دارویی و شیمیایی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. د اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و تفویض نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی. ه مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتهای داخلی و خارجی برابر قوانین موضوعه و جاری ایران. و کلیه معاملات مجاز بازرگانی طبق قوانین و مقررات تجاری و بطور کلی انجام سایر اموری که بنحوی از انحاء با موضوعات موضوعات فوق الذکر بستگی داشته باشد. ۳ مرکز اصلی شرکت: تهران یوسف آباد خیابان جهان آراء خیابان بیست و سوم پلاک ۸ کدپستی ۱۴۳۸۹۳۳۷۴۱ شرکت فاقد شعبه می‌باشد. ۴ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۵ سرمایه شرکت: سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۵۰۰۰۰۰۰۰سهم با نام هر یک به ارزش ۱۰۰۰ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ۶ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷ اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت: خشایار کریمیان فرزند رضا به شماره شناسنامه۱۰۸۷ و شماره ملی ۰۰۴۰۴۸۰۷۴۷ به سمت رئیس هیات مدیره سیامک میرترابی فرزند ناصر به شماره شناسنامه ۲۹۶ و شماره ملی ۳۲۵۵۷۴۷۲۹۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شهاب صالحی فرزند نصر اله به شماره شناسنامه ۲۳۶ و شماره ملی ۰۰۴۴۱۳۳۴۹۹ به سمت عضو هیات مدیره حسن توکلی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه ۱۷۶و شماره ملی ۱۲۶۱۶۵۰۶۶۲ به سمت عضو هیات مدیره بهناز ریاض فرزند حسن به شماره شناسنامه ۲۵۹۹ و شماره ملی ۰۰۳۹۶۲۶۹۷۰ به سمت عضو هیات مدیره ۸ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: بر اساس ماده ۱۹ اساسنامه در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرفنظر از تعداد سهام خود، به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بصورت انفرادی و جمعی ۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعد از تصفیه: بر اساس ماده ۵۱ اساسنامه، اندوخته قانونی و اختیاری از سود خالص شرکت، مطابق قانون تجارت انجام میشود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود و طبق ماده ۵۲ اساسنامه، مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس، در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت و طبق ماده ۵۳ اساسنامه هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه بعمل خواهد آمد. ۱۰ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ میزان بدهی جاری و غیرجاری شرکت بشرح ذیل می‌باشد: مبلغ دیون شرکت برابر با ۱۷۳۳۹۸۰۰۰۰۰۰ریال می‌باشد که شامل: بدهی جاری برابر با ۱۷۰۸۵۹۰۰۰۰۰۰ ریال و بدهی غیرجاری برابر با ۲۵۳۹۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد. تضمین بابت بدهی سایر شرکتها ۱۹۳۶۷۰۰۰۰۰۰ ریال و همچنین شرکت فاقد هرگونه بدهی‌های احتمالی می‌باشد. ۱۱ روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه ابرار اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارای شرکت و اوال منقول و غیر منقول در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۶۱۱۲۸۴۴۷۴۳۱۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170868
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای دوره مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۵۲۴۶۸۹۵۸۵۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه