شرکت بانک اقتصاد نوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102194601


شماره ثبت:
177132
تعداد بازدید:
20
تأسیس:
1380/5/23
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-وليعصر-خيابان وليعصر-خيابان اسفنديار-پلاك 24-طبقه اول- 1968655944

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ناصر صنعتی نژادفرد 648119
سید مجتبی فهیم هاشمی 725031
مهران شریفی 1401977
آقای حسن معتمدی 1401977
آقای فرهاد حنیفی 1401977
آقای محمدابراهیم منصورخاکی 1401977
عباس هشی 9537814
اصغر عارفی 9642752
آقای سید عبدالحسین ثابت 9783143
محمد هاشم بت شکن 9783143
بهرام فتحعلی 9783143
سید محمدصدر هاشمی نژاد 9783143
آقای علی اصغرسفری 13093782
فرهاد عربلو 13093804
آقای اصغر پورمتین 13093804
سیامک دولتی 13093804
آقای نصرت الله روشن ضمیر 13093804
آقای نصرت ا … شهبازی 13093804
آقای علیرضا بلگوری 13798175

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 648119
آگهی تصمیمات شرکت بانک اقتصاد نوینسهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ و مجوز شماره ۹۶۱۳۰ مورخ ۱۷/۴/۹۱ بانک مرکزی ناصر صنعتی نژادفرد به کدملی ۰۰۳۳۸۴۹۴۲۰ به جای علی معنوی راد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران بسمت عضو هیئت مدیره طبق مدت تعیین شده در حکم صادره از طرف بانک مرکزی تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۶۲۲۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708248
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصادنوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ اصغر عارفی به کد ملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ نماینده شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۶۹۰۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711832
آگهی تصمیمات شرکت بانک اقتصاد نوینسهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۶۹۱۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725031
آگهی تصمیمات شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت۱۷۷۱۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۶/۶/۹۱ سید مجتبی فهیم هاشمی به کدملی ۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱ به جای سید عبدالحسین ثابت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با یک نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۲۲۶۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190689
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ و شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ و شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت بهپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۳۰۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401977
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام فتحعلی کد ملی ۰۰۴۰۳۲۹۹۳۳ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد حنیفی به کد ملی ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهران شریفی به کد ملی ۰۰۴۷۵۴۲۱۹۵ بنمایندگی از شرکت نوسازی و ساختمان تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای و آقای محمد ابراهیم منصور خاکی کد ملی ۰۰۴۳۹۳۴۵۴۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسن معتمدی کد ملی ۵۸۸۹۴۷۱۹۹۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره) و امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا قائم مقام مدیرعامل متفقا همراه با مهر بانک معتبر و مکاتبات و نامه‌های اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره طی ۳۲ بند بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۰۳۶۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393781
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۵۰۰۳ مورخ ۲۴/۱۰/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد، بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک انتخاب گردید. پ۹۳۱۰۲۹۷۵۶۸۲۵۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9537814
آگهی تصمیمات شرکت بانک اقتصادنوین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۷۱۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کد ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ و شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ و شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت بهپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ و شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642752
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصادنوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ اصغر عارفی به کد ملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ نماینده شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9783143
آگهی تصمیمات شرکت بانک اقتصادنوین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۰ بهرام فتحعلی به کدملی ۰۰۴۰۳۲۹۹۳۳ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدعبدالحسین ثابت به کدملی ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به کدملی ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره و علی معنوی راد به شناسه ملی ۰۰۳۹۵۳۸۳۲۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدهاشم بت شکن به کدملی ۱۲۹۱۰۲۵۱۵۴ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در ۳۳ بند به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10914218
آگهی تصمیمات شرکت بانک اقتصادنوین سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۹/۸۸ واصل گردید: روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10933174
آگهی تصمیمات شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت۱۷۷۱۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۶/۶/۹۱ سید مجتبی فهیم هاشمی به کدملی ۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱ به جای سید عبدالحسین ثابت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با یک نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11104060
آگهی تصمیمات شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۷۱۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983942
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیر الانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۹۵۰۶۰۳۷۱۰۵۶۱۶۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13093782
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۴۲۹۲۹ / ۹۵ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای سیامک دولتی به شماره ملی ۳۷۶۲۱۲۸۶۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد عربلو به شماره ملی ۰۰۴۶۹۹۵۲۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای اصغر پور متین به شماره ملی ۱۲۸۱۶۱۹۰۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای نصرت الله روشن ضمیر به شماره ملی ۴۵۶۹۸۰۷۷۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای نصرت الله شهبازی به شماره ملی ۳۳۶۹۵۰۷۷۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره همچنین آقای علی اصغر سفری به شماره ملی ۱۵۸۲۰۳۵۳۳۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل: چک، سفته، بروات، قرارداد و نظایر آن با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر بانک انجام می‌شود. پ۹۵۰۸۰۴۸۱۴۹۸۱۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13093804
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۴۲۹۲۹/۹۵ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرهاد عربلو به شماره ملی ۰۰۴۶۹۹۵۲۳۴ آقای نصرت الله روشن ضمیر به شماره ملی ۴۵۶۹۸۰۷۷۵۵ آقای اصغر پورمتین به شمارۀ ملی ۱۲۸۱۶۱۹۰۸۶ آقای نصرت الله شهبازی به شماره ملی ۳۳۶۹۵۰۷۷۴۹ آقای سیامک دولتی به شمارۀ ملی ۳۷۶۲۱۲۸۶۳۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم منصور خاکی به شماره ملی ۰۰۴۳۹۳۴۵۴۴ و آقای مهران شریفی به شماره ملی ۰۰۴۷۵۴۲۱۹۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره پ۹۵۰۸۰۴۷۰۴۹۷۹۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149752
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود را طی ۴۰ بند به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند: ۱ تهیه و تدوین چشم انداز، مأموریت، استراتژی‌ها و بودجه کلان بانک با هماهنگی هیأت عامل و ارائه به هیأت مدیره. ۲ تهیه و تدوین آیین نامه‌های اجرایی بانک و پیشنهاد آن برای تأیید به هیأت مدیره. ۳ تصویب فرایند‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌های اجرایی در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. ۴ تهیه و تدوین ساختار سازمانی کلان بانک (top chart) و پیشنهاد آن برای تأیید به هیأت مدیره. ۵ تصویب ساختار سازمانی تفضیلی بانک در چارچوب ساختار سازمانی کلان مصوب هیأت مدیره. ۶ تأمین منابع انسانی مورد نیاز بانک و راهبری آنان شامل جذب، آموزش، نگهداری، ارتقاء و پرداخت مرتبط و ایجاد انگیزه‌های لازم برای نگهداری آنها در چارچوب برنامه‌های مصوب. ۷ پیشنهاد عزل، نصب و تعیین حقوق و پاداش معاونین مدیرعامل برای تأیید به هیأت مدیره (به استناد ماده ۸۲ و ۸۵ اساسنامه بانک). ۸ اتخاذ تصمیم در خصوص نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان بانک و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و تعیین مبلغ قابل پرداخت به وراث آنها در چارچوب آیین نامه‌های مصوب. ۹ اعزام کارکنان بانک برای مأموریت به خارج از کشور. ۱۰ برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های سرمایه گذاری و مشارکت‌های بانک با هماهنگی هیأت عامل در چارچوب حدود اختیارات تفویض شده. ۱۱ اتخاذ تصمیم در خصوص مأموریت، استراتژی‌ها، برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه و وابسته و میزان پاداش آن‌ها. ۱۲ تعیین نمایندگان حقیقی اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته و میزان پاداش آن‌ها. ۱۳ تصمیم گیری در خصوص ارائه پیشنهاد میزان حق حضور اعضای هیأت مدیره، حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای موظف هیأت مدیره شرکت‌های تابعه به مجامع و هیأت مدیره شرکت‌های تابعه. ۱۴ پیشنهاد ایجاد، ادغام و انحلال شرکت‌های تابعه به هیأت مدیره بانک. ۱۵ تصمیم گیری در خصوص برنامه‌های مدیریت نقدینگی بانک شامل: انتشار، خرید و فروش گواهی سپرده، اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق بهادار و سپرده گذاری نزد سایر بانک‌ها. ۱۶ تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی بانک با هماهنگی هیأت عامل در چارچوب بودجه کلی مصوب شده در هیأت مدیره. ۱۷ تهیه و تدوین ترکیب و حدود اختیارات ارکان اعتباری و وصول مطالبات بانک در خصوص اعطای تسهیلات و تعهدات اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب مقررات جاری کشور و موازین بانکداری بین المللی و سیاستگذاری پیگیری و وصول مطالبات و پیشنهاد به هیأت مدیره برای تأیید. ۱۸ تهیه و تدوین ساختار، شرح وظایف و حدود اختیارات کمیته‌های بانک و پیشنهاد به هیأت مدیره برای تصویب. ۱۹ تعیین نرخ سود انواع سپرده‌ها، تسهیلات ارزی و ریالی. ۲۰ تصمیم گیری برای احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. ۲۱ رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا در چارچوب آیین نامه‌های مصوی هیأت مدیره. ۲۲ تحصیل اعتبار از بانک‌ها، اشخاص و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ، مدت، سود و کارمزد و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد؛ با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر و ضوابط صوب هیأت مدیره. ۲۳ ایجاد هر نوع اندوخته در ترازنامه علاوه بر اندوخته قانونی پس از تأیید هیأت عامل و تصویب هیأت مدیره. ۲۴ تهیه و تنظیم گزارش صورت دارایی‌ها و قروض بانک با تأیید هیأت عامل به صورت ادواری و ارائه آن به بازرس بانک و ارائه گزارش به هیأت مدیره. ۲۵ تنظیم گزارش مربوط به افزایش یا کاهش سرمایه و پیشنهاد آن برای تصویب به هیأت مدیره پس از تأیید هیأت عامل. ۲۶ تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان بانک و ارائه گزارش به هیأت مدیره، پس از تأیید هیأت عامل. ۲۷ انعقاد هرگونه قرارداد برای خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول بر اساس حدود تعیین شده در آیین نامه معاملات بانک. ۲۸ نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضائی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲۹ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. ۳۰ اجارهف استجاره، واگذاری و فسخ اجاره و درخواست تعدیل اجاره بها و دفاع از این قبیل تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. ۳۱ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. ۳۲ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. ۳۳ اتخاذ تصمیم برای ایجاد محصولات و خدمات متنوع و قابل ارائه به مشتریان با اخذ نظر از هیأت عامل و تأیید هیأت مدیره. ۳۴ اتخاذ تصمیم برای اقامه هر نوع دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک، دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع جوابیه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها، تعیین مصدق کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر. ۳۵ ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران باتأیید هیأت عامل در چارچوب برنامه‌های مصوب. ۳۶ ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه خارج از ایران پس از تأیید هیأت عامل و تصویب هیأت مدیره. ۳۷ افتتاح و بستن حساب به نام بانک نزد بانک‌ها و مؤسسات داخل کشور، تعیین و معرفی اشخاصی که حق برداشت و استفاده از این گونه حساب‌ها را دارند. ۳۸ دریافت حق امضای مجاز از سوی هیأت مدیره، با حق توکیل، ولو توکیل در توکیل، ولو کرارا به اشخاص ثالث در مورد امور بانک و نیز به مدیران و کارکنان بانک برحسب آیین نامه مربوطه. ۳۹ دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. ۴۰ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آن‌ها. پ۹۵۰۹۰۳۷۱۶۲۹۱۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213669
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۰۸۵ / ۲۹۱۹۶۹ / ۹۵۹ مورخه ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۲۶۳۹۸۶ / ۹۵ مورخه ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۳۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۳۱۳۱۰۰۰۰۰۰ سهم عادی بانام ۱۰۰۰ ریالی تماما پرداخت شده از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ۹۵۱۰۰۵۸۶۴۲۸۰۲۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13798175
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۵۵۷۹ / ۹۶ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بلگوری به شماره ملی ۲۵۹۴۲۱۱۸۲۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا پایان دورۀ تصدی اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل: چکها، سفته‌ها، بروات، قرارداد و نظایر آن با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر بانک انجام می‌شود. بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: پیشنهاد برنامه‌های کلان، استراتژی‌ها، سیاست‌ها و بودجه سالیانه بانک به هیئت مدیره پیشنهاد آیین نامه‌های اجرایی بانک به هیئت مدیره تصویب برنامه‌های عملیاتی، فرایندها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌های اجرایی در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره بانک پیشنهاد ساختار سازمانی کلان بانک (Top Chart) به هیئت مدیره تصویب ساختار سازمانی تفضیلی، مأموریت و شرح وظایف واحدهای بانک، در چارچوب ساختار سازمانی کلان مصوب هیئت مدیره تأمین منابع انسانی مورد نیاز بانک و راهبری آنان شامل جذب، آموزش، نگهداری، ارتقاء و پرداخت‌های مرتبط و ایجاد انگیزه‌های لازم برای نگهداری آنها در چارچوب برنامه‌های مصوب پیشنهاد عزل، نصب و تعیین حقوق و پاداش معاونین مدیرعامل برای تأیید به هیئت مدیره (به استناد مواد ۸۲ و ۸۵ اساسنامه بانک) اتخاذ تصمیم در خصوص نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان بانک و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و تعیین مبلغ قابل پرداخت به وراث آنها در چارچوب آیین نامه‌های مصوب انتخاب و اعزام کارکنان بانک برای مأموریت به خارج از کشور برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های سرمایه گذاری و مشارکت‌های بانک مطابق آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره اتخاذ تصمیم در خصوص مأموریت، استراتژی‌ها، برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه در چارچوب استراتژی‌های بانک تعیین نمایندگان حقیقی اعضاء هیئت مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته و میزان پاداش آنها ارائه پیشنهاد در خصوص میزان حق حضور اعضای هیئت مدیره، حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره شرکت‌های تابعه به مجامع و هیئت مدیره شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات بانک پیشنهاد ایجاد، ادغام و انحلال شرکت‌های تابعه به هیئت مدیره بانک تصمیم گیری درخصوص برنامه‌های مدیریت نقدینگی بانک شامل انتشار، خرید و فروش گواهی سپرده، اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق بهادار و سپرده گذاری نزد سایر بانک‌ها تهیه و تدوین ترکیب و حدود اختیارات ارکان اعتباری و وصول مطالبات بانک در خصوص اعطای تسهیلات و تعهدات اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب مقررات جاری کشور و موازین بانکداری بین المللی و سیاستگذاری پیگیری و وصول مطالبات و پیشنهاد آن برای تأیید به هیئت مدیره تهیه و تدوین ساختار، شرح وظایف و حدود اختیارات کمیته‌های بانک و پیشنهاد آن برای تأیید به هیئت مدیره تعیین نرخ سود انواع سپرده‌ها، تسهیلات ارزی و ریالی تصمیم گیری برای احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات در چارچوب بودجه مصوب هیئت مدیره رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا در چارچوب آیین نامه مصوب هیئت مدیره تحصیل اعتبار از بانک‌ها، اشخاص و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ، مدت، سود و کارمزد و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد؛ با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر و ضوابط مصوب هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته به هیئت مدیره علاوه بر اندوخته قانونی تهیه و تنظیم گزارش صورت دارایی‌ها و قروض بانک بصورت ادواری و ارایه آن به بازرس بانک تنظیم گزارش مربوط به افزایش یا کاهش سرمایه و پیشنهاد آن برای تصویب به هیئت مدیره تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان بانک و ارایه گزارش به هیئت مدیره خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول بر اساس حدود تعیین شده در آیین نامه معاملات بانک نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی از جمله دستگاههای دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی، مراجع قضایی، شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب آیین نامه مصوب هیئت مدیره اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره و درخواست تعدیل اجاره بها و دفاع از این قبیل تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری اتخاذ تصمیم برای اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک، دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آنها، تعیین مصدق کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران در چارچوب برنامه‌های مصوب افتتاح و بستن حساب به نام بانک نزد بانک‌ها و موسسات داخل کشور، تعیین و معرفی اشخاصی که حق برداشت و استفاده از این گونه حساب‌ها را دارند دریافت حق امضای مجاز از سوی هیئت مدیره، با حق توکیل، و توکیل در توکیل، ولو کرارا به اشخاص ثالث در مورد امور بانک و نیز به مدیران و کارکنان بانک بر حسب آیین نامه مربوطه دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. پ۹۶۱۰۱۳۶۰۵۲۱۰۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13809012
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کد پستی محل شرکت بدین شرح اصلاح گردید: ۱۹۶۸۶۵۵۹۴۴ پ۹۶۱۰۱۹۲۱۷۹۱۴۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13984881
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۴۳۵ / ۹۶ مورخه ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۷ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد، به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۱۲۸۲۱۶۴۹۲۸۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه