شرکت تامین مسکن جوانان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102172273


شماره ثبت:
174842
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1380/3/30
آدرس:
تهران-سعادت آباد-ميدان شهيد حسين طهراني مقدم-بلوار سرو غربي-پلاك 23-ساختمان طلائي-طبقه دوم-واحد 5- 1998714437

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدحسن ساجدی 888940
آقای حسن پورفرج قاجاری 888940
آقای یوسف صفار شاهرودی 1354888
سید صدرالدین صدرهاشمی نژاد 1354888
علیرضا مصلح کیا 1354888
آقای سیدعلیرضا قهاری 9395516
محمدعلی ترکش دوز 10137128
شهریار آذری سامانی 10785583
نصرت علی متین فر 13270499
غلامرضا کول 13270499
فرامرز رساپور 13270499
امیرحسین احمدزادهء نامدار 13750465
مجتبی دلخونی 13750465
آقای احسان صادقی 13750465
خانم پروانه عدل خانقاه 14354008

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 888940
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به ش م ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به ش م ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به نمایندگی حسن پور فرج قاجاری به ک م ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ و شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به ش م ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به نمایندگی سید صدرالدین صدرهاشمی نژاد به ک م ۵۸۳۹۷۶۲۳۶۹ و شرکت تامین مسکن نوین به ش م ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به نمایندگی امیرحسین احمدزاده نامدار به ک م ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به ش م ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به نمایندگی محمد علی ترکش دوز به ک م ۰۰۴۲۲۵۱۰۹۵ و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به نمایندگی علیرضا مصلح کیا به ک م ۰۰۵۷۱۹۲۳۷۵ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۱ حسن پورفرج قاجاری به سمت رئیس هیئت مدیره و سید صدرالدین صدر هاشمی نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسن ساجدی به ک م ۱۵۵۲۷۱۴۰۳۹ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و نظایر آن با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۰۱۸۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1259649
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان (صورت‌های مالی) برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ۱۷۴۴۶۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1354888
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و سید صدرالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی ۵۸۳۹۷۶۲۳۶۹ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین احمدزاده نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و یوسف صفارشاهرودی به شماره ملی ۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و علیرضا مصلح کیا به شماره ملی ۰۰۵۷۱۹۲۳۷۵ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و سید علیرضا قهاری به شماره ملی ۲۲۹۵۰۴۴۹۹۵ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس با نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۹۳۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622279
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به نشانی «تهران سعادت آباد میدان کاج خیابان سرو غربی ساختمان طلائی پلاک ۲۳ طبقه چهارم کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۴۵» تغییر یافت. پ۹۳۰۶۲۶۶۱۷۵۱۱۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770210
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۳ و باستناد مجوز به شماره ۲۹۳۹۱۹ , ۱۲۱ مورخ ۱۵/۹/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. پ۹۳۱۰۲۰۷۱۹۳۳۶۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770215
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹و شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰و شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم پروانه عدل خانقاه به شماره ملی ۰۰۶۵۵۴۱۰۵۷ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۰۲۰۸۹۱۳۱۱۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395516
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای سید صدرالدین صدر هاشمی نژاد به شماره ملی ۵۸۳۹۷۶۲۳۶۹ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای یوسف صفارشاهرودی به شماره ملی ۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره آقای سید علیرضا قهاری به شماره ملی ۲۲۹۵۰۴۴۹۹۵ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۱۰۳۰۶۱۷۳۰۹۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10137128
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به ش م ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به ش م ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به نمایندگی حسن پور فرج قاجاری به ک م ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ و شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به ش م ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به نمایندگی سید صدرالدین صدرهاشمی نژاد به ک م ۵۸۳۹۷۶۲۳۶۹ و شرکت تامین مسکن نوین به ش م ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به نمایندگی امیرحسین احمدزاده نامدار به ک م ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به ش م ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به نمایندگی محمد علی ترکش دوز به ک م ۰۰۴۲۲۵۱۰۹۵ و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به نمایندگی علیرضا مصلح کیا به ک م ۰۰۵۷۱۹۲۳۷۵ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۱ حسن پورفرج قاجاری به سمت رئیس هیئت مدیره و سید صدرالدین صدر هاشمی نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسن ساجدی به ک م ۱۵۵۲۷۱۴۰۳۹ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و نظایر آن با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10785583
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه حسابداران رسمی به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و شهریار آذری سامانی به ش ملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۵۹ و شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ و شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13247869
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم پروانه عدل خانقاه به شماره ملی ۰۰۶۵۵۴۱۰۵۷ به سمت عضو علی البدل به مدت دو سال شرکت انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270499
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره، آقای نصرتعلی متین فر به شماره ملی ۱۵۰۲۴۳۹۸۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای غلامرضا کول به شماره ملی ۳۶۷۴۰۳۷۶۰۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیر عامل برای دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه آوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. پ۹۵۱۱۰۴۷۱۸۹۰۴۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655267
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرک شرکت به: تهران شهر تهران - سعادت آباد - میدان شهید حسین طهرانی مقدم - بلوار سرو غربی - پلاک ۲۳ - ساختمان طلائی - طبقه دوم - واحد ۵ - کد پستی۱۹۹۸۷۱۴۴۳۷ انتقال یافت. پ۹۶۰۷۲۲۶۵۵۱۵۷۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750465
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به نمایندگی حسن پور فرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به نمایندگی امیر حسین احمد زادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به نمایندگی نصرتعلی متین فر به شماره ملی ۱۵۰۲۴۳۹۸۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به نمایندگی احسان صادقی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۶۸۷۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به نمایندگی مجتبی دلخونی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۹۱۹۱۵۱۹۰۶۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13758364
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. پ۹۶۰۹۲۲۱۳۵۷۴۵۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353973
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره.. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره.. آقای نصرتعلی متین فر به شماره ملی ۱۵۰۲۴۳۹۸۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای احسان صادقی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۶۸۷۰۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند بخشی از اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت. ۳ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۴ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵ عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. ۶ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۷ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. ۸ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقاله شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله درحضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۷۰۹۲۰۳۷۱۶۲۴۵۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14354008
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بر ای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ عضو اصلی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ عضو اصلی شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ عضو اصلی شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ عضو اصلی شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ عضو اصلی خانم پروانه عدل خانقاه به شماره ملی ۰۰۶۵۵۴۱۰۵۷ عضو علی البدل روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید پ۹۷۰۹۲۰۴۷۱۹۴۷۶۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه