شرکت صنایع سیمان سمنگان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102154603


شماره ثبت:
173041
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1380/2/3
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-مجاهدين اسلام-خيابان مجاهدين اسلام-كوچه خزئل-پلاك 11-طبقه دوم- 1154954364

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای احمد حسنی 1261501
آقای سید احمد موذن علوی 1303548
آقای محمدرضا رئیسی 1303548
آقای پیروز حناچی 1303548
آقای خلیل اکبری شاندیز 1303548
آقای غلامحسین پور فاطمی 9897415
آقای عباس خواجه پیری 9897415
مهدی عرفانیان عزیزیان 9897415

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 726482
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان سمنگانسهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و احمد حسنی به کدملی۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۵۲۸۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261501
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان سمنگان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با کد شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد حسنی با کد ملی ۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۴۳۷۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303548
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان سمنگان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید احمد علوی به شماره ملی۰۹۳۱۳۳۶۴۴۹ به نمایندگی از استان قدس رضوی به شماره شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۴۲۹۱۲ آقای پیروز حناچی به شماره ملی۰۰۵۱۵۱۱۰۲۹ به نمایندگی موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شماره شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴ آقای محمدرضا رئیسی به شماره ملی۰۹۳۸۳۸۷۸۷۱ به نمایندگی شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی به شماره شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۷۷۶۳۴ و شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شماره شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۸۶۱۸۸ آقای خلیل اکبری شاندیز به شماره ملی۰۹۳۴۹۳۲۳۷۹ به نمایندگی شرکت سیمان رضوی به شماره شناسه ملی۱۰۳۸۰۴۲۶۳۰۸ آقای عباس خواجه پیری به شماره ملی۰۰۴۳۳۷۶۴۷۹ پ۱۷۶۲۷۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303549
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان سمنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید احمد علوی با کد ملی۰۹۳۱۳۳۶۴۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای پیروز حناچی با کد ملی۰۰۵۱۵۱۱۰۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا رئیسی با کدملی۰۹۳۸۳۸۷۸۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای خلیل اکبری شاندیز با کدملی۰۹۳۴۹۳۲۳۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس خواجه پیری با کدملی ملی۰۰۴۳۳۷۶۴۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۲۷۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9897415
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان سمنگان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. سازمان بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی بسمت بازرس اصلی و غلامحسین پورفاطمی به ش ملی۵۶۲۹۸۷۵۰۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید احمد علوی به ش ملی۰۹۳۱۳۳۶۴۴۹ به نمایندگی آستان قدس رضوی و مهدی عرفانیان عزیزیان به ش ملی۰۹۳۹۳۴۸۳۷۳ به نمایندگی سهام موسسه سازمان اقتصادی رضوی و محمدرضا رئیسی به ش ملی۰۹۳۸۳۸۷۸۷۱ به نمایندگی شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی و شرکت مسکن و عمران قدس رضوی و خلیل اکبری شاندیز به ش ملی۰۹۳۴۹۳۲۳۷۹ به نمایندگی شرکت سیمان رضوی و عباس خواجه پیری به ش ملی۰۰۴۳۳۷۶۴۷۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۴/۹۰ سید احمد علوی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی عرفانیان عزیزیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس خواجه پیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10360706
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان سمنگان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۳۰۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی به سمت بازرس اصلی و براتعلی مشکانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10583189
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان سمنگان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و احمد حسنی به کدملی۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222148
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان سمنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. پ۹۵۱۰۰۸۱۳۰۸۲۱۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13326707
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان سمنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۱۲۰۸۵۲۱۱۸۰۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13809407
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان سمنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۱۰۲۰۳۲۲۲۵۲۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13842005
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان سمنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران مجاهدین اسلام خیابان مجاهدین اسلام کوچه خزئل پلاک ۱۱ طبقه دوم کدپستی ۱۱۵۴۹۵۴۳۶۴ تغییر یافت. پ۹۶۱۱۰۸۱۴۱۵۳۱۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261455
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان سمنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۷۲۴۹۲۳۲۳۶۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه