شرکت انتشارات علمی و فرهنگی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102147027


شماره ثبت:
172266
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1379/12/28
آدرس:
تهران خ آفريقا چهارراه شهيد حقاني-ك كمان-شماره25 1518736313

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی اصغر مسلمی 1700197
آقای فرامرز اکرامی 12737966
احمدرضا درویش 12737966
آقای مسعود کوثری 12737966
آقای عباس عموری 12737966
آقای محمد حسین امید 14222517
محمدمهدی حیدریان جهرمی 14222517
امیر خوراکیان 14222517

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1700197
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۰۰۵۳/۲۰ مورخ ۲۹/۴/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر مسلمی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۲۶۲۹۶۱۳۰۵۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700198
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ و مجوز شماره ۱۰۰۵۳/۲۰ مورخ ۲۹/۴/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۵۹ صندوق تأمین اجتماعی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵ شرکت مشاور مدیریت وخدمات ماشینی تامین ۱۰۱۰۱۳۳۶۲۸۰ موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران ۱۰۱۰۰۴۹۰۰۸۹ پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی ۱۴۰۰۳۰۸۹۲۷۰ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر مسلمی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۲۶۴۹۳۷۷۲۸۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737966
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی حیدریان جهرمی (۲۴۷۰۷۱۵۹۴۶) بجای آقای فرامرز اکرامی (۳۲۵۶۹۸۵۴۲۴) بعنوان نماینده جدید شرکت کار و تأمین بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۹۹۸۹ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای محمد حسین امید کد ملی ۴۴۳۱۴۴۹۷۵۲ رئیس هیئت مدیره آقای مسعود کوثری کد ملی ۰۹۳۰۶۴۴۸۷۵ مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد مهدی حیدریان جهرمی (۲۴۷۰۷۱۵۹۴۶) عضو هیئت مدیره آقای امیر خوراکیان کد ملی ۰۹۳۹۵۱۷۵۷۴ عضو هیئت مدیره آقای احمدرضا درویش کد ملی ۰۰۴۴۴۷۰۳۰۴ عضو هیئت مدیره آقای عباس عموری کد ملی ۱۷۵۵۳۳۰۵۳۷ به عنوان منشی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق تعهدآور از جمله عقود سفته چک وبرات با امضاء ثابت آقای مسعود کوثری به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و با امضاء متغییرآقای امیرخوراکیان به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهدی حیدریان جهرمی به عنوان عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در مورد مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۲۷۳۱۸۴۷۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080255
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس علی البدل یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۲۷۵۶۴۸۷۸۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495126
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین نریمانی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۹۷۲۳۹۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۶۰۴۱۲۸۴۵۱۲۰۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016643
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز ۳۲۹۴۳ مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۶۷۸۵ (شش هزار و هفتصد و هشتاد و پنج) میلیون ریال به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ (دویست و پنجاه هزار) میلیون ریال از محل آورده نقدی به مبلغ ۶۶۱۵۰ میلیون ریال که طی گواهی بانکی ۷۵۸۰۹۶/۹۶/۶۰ مورخه ۱۴/۶/۱۳۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه جهان کودک واریز گردیده و مطالبات حال شده و سود انباشته و اندوخته توسعه افزایش یافت وماده مربوطه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (دویست و پنجاه میلیارد) ریال است که به ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ (دویست و پنجاه میلیون) سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده که تماما پرداخت گردیده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. پ۹۷۰۲۱۷۹۰۸۷۰۹۶۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222498
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۳۰۶۰۱۰/۹۷ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۲۷۸۱۲۲۱۵۲۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222505
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۹۷۳۰۶۰۱۰ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجوز شماره ۱۲۰۵۱ مورخ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سازمان تأمین اجتماعی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵ و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۰۰۸۹ و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۲۸۰ و شرکت کار و تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۹۹۸۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۲۷۶۲۴۳۱۰۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222517
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۳۰۶۰۱۰/۹۷ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود کوثری به شماره ملی ۰۹۳۰۶۴۴۸۷۵ به نمایندگی از شرکت سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد حسین امید به شماره ملی ۴۴۳۱۴۴۹۷۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و احمدرضا درویشی به شماره ملی ۰۰۴۴۴۷۰۳۰۴ به نمایندگی از مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۰۰۸۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و امیر خوراکیان به شماره ملی ۰۹۳۹۵۱۷۵۷۴ به نمایندگی از شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۲۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد مهدی حیدریان جهرمی به شماره ملی ۲۴۷۰۷۱۵۹۴۶ به نمایندگی از شرکت کار و تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۹۹۸۹ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - اختیارات هیئت میره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضائی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت تعین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنسشتگی و مستمری وارث آنها. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت اوراق تجارتی. - واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت سرقفلی. - تقدیم درخوایت و پیگیری هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری. - عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها. - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت یا به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ….. شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق و با حق و مراجعه با مقامات انتظامی قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از اعاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر درخواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و باحق امضا قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا اجرائیه و تعقیب انها و معرفی بدهکار و …. و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و اعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخد محکوم و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. - تعیین و میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری شرکت. پ۹۷۰۶۲۷۸۷۴۷۵۳۴۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه