شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102135979


شماره ثبت:
171133
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1379/11/30
آدرس:
تهران خيابان 33 خالد اسلامبولي ( وزراء سابق ) پلاك 25 طبقه ششم 1516698911

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای عبدالرضا بادنوا 1074449
آقای محمد شفیعی رودسری 10250612
آقای محمد کاشانی 10250612
بهزاد اتابکی 10250612
آقای محمدحسین آژنگ 10250612
سید محمد قافله باشی 10863650
آقای حسین صاحبی 10863650
آقای محمدعلی نوروستا 12731580
جدید رضا حیدری 12731580
آقای حمزه مقصودی 13975877
آقای محسن مرادی جزء 13975877

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566086
آگهی تصمیمات در شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به شماره ثبت۱۷۱۱۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۳۳۷۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 646724
آگهی تصمیمات شرکت خدمات دریایی و کشترانی خ دریا بندر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۷۱۱۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۱۲۶۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074449
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت به آدرس کیش ناحیه صنعتی هرمز پلاک ۲۰۹ کدپستی ۷۹۴۱۹۵۵۹۹۶ به مدیریت عبدالرضا بادنوا با کدملی ۱۷۵۵۴۵۲۲۲۵ تاسیس گردید. پ۱۶۵۵۵۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356408
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریای کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به ش ملی۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال شامل: شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام) به ش م۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ , شرکت خلیج فارس خط کیش (س خ) به ش م۱۰۸۶۱۵۵۶۱۱۳ , شرکت بین المللی توسعه دریا گستر کیش (س خ) به ش م۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸ , شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام (س خ) به ش م۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰ و شرکت رهیاب رایانه گستر (س خ) به ش م۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۷۹۱۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356409
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریای کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد کاشانی ک م۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر ش م۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای سید محمد قافله باشی ک م۰۰۴۲۶۸۹۴۹۱ به نمایندگی از شرکت خلیج فارس خط کیش ش م۱۰۸۶۱۵۵۶۱۱۳ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای رضا حیدری ک م۰۰۴۹۵۰۹۶۴۰ به نمایندگی از شرکت تایدواتر خاورمیانه ش م۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ بعنوان عضو هیات مدیره آقای محمدحسین آژنگ ک م۲۰۰۰۵۴۷۴۳۵ به نمایندگی از شرکت دریاگستر کیش ش م۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸ بعنوان عضو هیات مدیره آقای حسین صاحبی ک م۰۰۵۲۸۲۴۲۸۴ به نمایندگی از شرکت افتخار سهام ش م۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل همراه با یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۷۹۱۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625858
آگهی تاسیس شعبه شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳، شعبه ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی: شهرک صنعتی ۳ ـ پلاک ۱۱۱ تاسیس گردید. ش۸۶۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱۲۰۰۹۹۸۲۳ اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9673230
آگهی تصمیمات در شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به شماره ثبت۱۷۱۱۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10250612
آگهی تصمیمات شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام ثبت شده به شماره۱۷۱۱۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهزاد اتابکی کد ملی۰۰۳۹۳۲۰۳۵۹ به نمایندگی از شرکت خلیج فارس خط کیش بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۶۱۱۳ رضا حیدری کد ملی۰۰۴۹۵۰۹۶۴۰ به نمایندگی از شرکت تاید واتر خاورمیانه بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ محمد شفیعی رودسری کد ملی۰۰۴۳۶۲۱۲۶۰ به نمایندگی از شرکت افتخار سهام بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰ محمدحسین آژنگ کد ملی ۲۰۰۰۵۴۷۴۳۵ به نمایندگی شرکت دریا گستر کیش بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ محمد کاشانی کد ملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به نمایندگی شرکت رهیاب رایانه گستر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵. بهزاد اتابکی به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا حیدری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین صاحبی (خارج از اعضاء) کد ملی۰۰۵۲۸۴۲۸۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10500533
آگهی تصمیمات شرکت خدمات دریایی و کشترانی خ دریا بندر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10863650
آگهی تغییرات در شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ گردید: رضا حیدری به کد ملی ۰۰۴۹۵۰۹۶۴۰ به نمایندگی از شرکت تاید واتر خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد کاشانی واصل به کد ملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین صاحبی واصل به کد ملی ۰۰۵۲۸۲۴۲۸۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدحسین آژنگ واصل به کد ملی ۲۰۰۰۵۴۷۴۳۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه دریا گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و سید محمد قافله باشی واصل به کد ملی ۰۰۴۲۶۸۹۴۹۱ به نمایندگی از شرکت خلیج فارس خط کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۶۱۱۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل همراه با یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987841
آگهی تغییرات در شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۸۹ شعبه شرکت در کیش مجتمع تجاری هرمز پ ۲۰۹ ط اول کدپستی ۷۹۴۱۶۸۴۸۹۹ تاسیس گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731580
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریای و کشتیرانی خط دریا بندر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۸۸۳۶ / ص / ۹۴ مورخه ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ سازمان بنادر و دریانودی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی نور وستا به شماره ملی ۴۸۹۸۹۵۹۶۱۱ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ به جای آقای محمد علی نور وستا به شماره ملی ۴۸۹۸۹۵۹۶۱۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای رضا حیدری به شماره ملی ۰۰۴۹۵۰۹۶۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۹۵۰۱۱۷۸۷۰۹۳۷۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12926611
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۱۹۹/ص/۹۵ مورخه ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۰۲۱۴۸۹۸۳۵۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13859595
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۸۷۹۲ / ص / ۹۶ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تاید واتر خاورمیانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ شرکت خدمات بندری و دریایی خلیج فارس خط کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۶۱۱۳ شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸ شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰ شرکت رهیاب رایانه گستر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۱۱۶۵۵۲۶۷۶۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975877
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۴۶۵۰۱/ ص / ۹۶ مورخ ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۹۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا حیدری با کدملی ۰۰۴۹۵۰۹۶۴۰به نمایندگی از شرکت تاید واتر خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ به عنوان رییس هیئت مدیره، آقای محمد حسین آژنگ با کدملی ۲۰۰۰۵۴۷۴۳۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره آقای محسن مرادی جزء با کدملی ۴۲۸۵۵۵۵۴۱۷ بنمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ بعنوان عضو هیئت مدیره حمزه مقصودی با کدملی۲۲۲۹۲۰۸۳۴۹ به نمایندگی از شرکت خدمات بندری و دریایی خلیج فارس خط کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۶۱۱۳ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای حسین صاحبی با کدملی ۰۰۵۲۸۲۴۲۸۴ به نمایندگی از شرکت افتخار سهام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود و غیره با دو با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل به امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل، هیئت مدیره اختیارات مشروحه در بند ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آنها به هیات مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیات مدیره. نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها و مرخصی و بازنشستگی و مستمری و ارث آنها بر اساس آئین نامه‌های مصوب هیات مدیره. پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر به هیات مدیره. پیگیری دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه در چهارچوب آئین نامه‌های معاملات مصوب هیات مدیره. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری. عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجره در چهارچوب آئین نامه معاملات شرکت. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۲ اساسنامه پس از تصویب هیات مدیره. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا با تصویب هیات مدیره احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت با تصویب هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، درهر یک از دادگاههای اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت در چهارچوب آیین نامه معاملات شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت و هیات مدیره. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیات مدیره. پ۹۷۰۱۲۲۸۹۱۶۲۶۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14292419
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۰۱۷۹/ص/۹۷ مورخه ۱۵/۷/۹۷ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی اساسی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶ تصویب گردید موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند پ۹۷۰۸۰۷۷۵۴۷۹۲۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه