لیزینگ پارسیان

شرکت لیزینگ پارسیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102133962
بلوار كشاورز بعد از چهارراه فلسطين نرسيده به بيمارستان پارس نبش خيابان شوريده پلاك 53 1415953681
25
افراد
19
آگهی‌ها
170931
شماره ثبت
1379/11/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 567153
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ پارسیانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۸۸۱۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988402
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بیا رایان به ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به ک م ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۵۷۷۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988403
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک پارسیان به ش م ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ بنمایندگی فرهاد حنیفی به ک م ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶ به نمایندگی جواد نجم الدین به ک م ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹ شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به ش م ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۳۳ بنمایندگی سید حسام شمس عالم به ک م ۲۳۷۱۸۹۶۲۴۱ شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به ش م ۱۰۱۰۲۸۳۷۲۳۶ به نمایندگی محمد بیگدلی به ک م ۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷ شرکت کارگزاری پارسیان به ش م ۱۰۳۸۰۳۹۳۵۱۰ بنمایندگی نادر خواجه حقوردی به ک م ۵۵۹۹۳۲۶۵۴۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۹۰ جواد نجم الدین بسمت رئیس هیئت مدیره، سید حسام شمس عالم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرهاد حنیفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چک‌ها با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. و کلیه چکهای صادره تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال با اضما ثابت مدیرعامل و امضای سید امیرحسین موسوی (معاون امور مالی) به ک م ۰۰۴۰۷۸۸۹۵۴ متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق نقل و انتقال اسناد مالکیت محصولات اموال و خودروهای واگذار شده به مشتریان شرکت تحت قراردادهای اجاره به شرط تملک و یا فروش اقساطی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره مدیرعامل معاون امور مالی معاون لیزینگ خودرو و ماشین آلات سنگین. یداله زحمتکش علی آبادی به ک م ۲۹۹۱۴۵۱۱۷۳ و معاون لیزینگ غیرخودرویی رضا آقامحمدیان به ک م ۴۸۹۹۷۲۱۴۵۵ به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق و اسناد نقل و انتقال و فک پلاک خودروهای واگذار شده به مشتریان تحت قراردادهای اجاره به شرط تملک یا فروش اقساطی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره مدیرعامل معاون امور مالی معاون لیزینگ خودرو و ماشین آلات سنگین مدیر لیزینگ خودرو میرحسین یوزباشی به ک م ۲۷۵۰۵۷۹۵۴۶ و مدیر خدمات مشتریان مهدی حسین زاده امام به ک م ۶۳۰۹۱۸۵۴۶۲ به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره با توجه به مفاد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت اختیارات مذکور در بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹و ۲۰ ماده ۴۰ اساسنامه را عینا به مدیرعامل تفویض نمودند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۵۷۶۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394090
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم کدملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۹۶۹۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652859
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۵۲۸۵۳ مورخ ۶/۶/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳ شرکت کارگزاری پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۳۵۱۰ شرکت تأمین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶ و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۲۳۶ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۱۴۵۵۳۸۴۲۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652862
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۵۲۸۵۱ مورخ ۶/۶/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر خواجه حقوردی به شماره ملی ۵۵۹۹۳۲۶۵۴۳ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۳۵۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن پورعبدالهیان به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۰۷۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد حنیفی به شماره ملی ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ به نمایندگی از طرف شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد بیگدلی به شماره ملی ۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۲۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین سلیمی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت تأمین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۹۳۰۷۱۴۲۹۲۸۹۷۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663885
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۵۲۸۴۹ مورخ ۶/۶/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا گلچین پور با شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۲۳۸۴۵۵۷۲۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663886
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۵۲۸۵۴ مورخ ۶/۶/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی زارعی به شماره ملی ۳۲۵۶۶۹۴۶۷۵ تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردید و اختیارات مذکور دربندهای ۱، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ ماده ۴۰ اساسنامه را عینا به مدیرعامل تفویض شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکها با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه چکهای صادره تا مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با امضای ثابت مدیرعامل و امضای سید امیر حسین موسوی معاون مالی و سرمایه گذاری به شماره ملی ۰۰۴۰۷۸۸۹۵۴ متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق مربوط به تملیک مالکیت اموال به نام شرکت، پذیرش رهن اموال به نفع شرکت، صدور اسناد مالکیت، اجاره، رهن و تخصیص پلاک انتظامی محصولات و اموال و خودروهای واگذار شده به مشتریان شرکت تحت قراردادهای اجاره بشرط تملیک و یا فروش اقساطی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل، مدیر لیزینگ خودروهای سواری آقای میرحسین یوزباشی به شماره ملی ۲۷۵۰۵۷۹۵۴۶، مدیر لیزینگ خودرو سنگین آقای حسن طاهری به شماره ملی ۲۵۴۹۳۰۵۸۵۱، مدیر لیزینگ غیر خودرویی آقای بیژن ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۷۵۶۶۰۵۱ و مدیر امور اداری و توسعه منابع انسانی آقای فرشاد جلالی امین به شماره ملی ۰۰۷۲۵۲۳۲۷۱ به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق تسویه حساب و اسناد نقل و انتقال، فک رهن و فک پلاک انتظامی اموال و خودروهای واگذار شده به مشتریان تحت قراردادهای اجاره بشرط تملیک و یا فروش اقساطی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل، معاون مالی و سرمایه گذاری آقای سید امیرحسین موسوی، مدیر امور مشتریان آقای عبدالحمید گرانمایه به شماره ملی ۱۸۱۹۰۶۳۱۹۴، رئیس اداره اعتبارسنجی و پیگیری و نظارت آقای امید ندیمی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۷۰۱۴۰ و مدیر مالی آقای مصطفی خدارحمی به شماره ملی ۴۰۷۰۲۳۵۸۲۵ به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۲۳۳۸۵۳۳۴۶۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9721764
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ پارسیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۱۰/۸۸ علی شیخی به نمایندگی شرکت تامین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین سهامی خاص به سمت رئیس هیئت مدیره و فرهاد حنیفی به نمایندگی شرکت بانک پارسیان سهامی عام به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد بیگدلی به نمایندگی شرکت توسعه ساختمانی پارسیان سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره و سید حسام شمس عالم به نمایندگی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره و نادر خواجه حق وردی به نمایندگی شرکت کارگزاری پارسیان سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات و مراسلات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. کلیه چکهای صادره تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ریال با امضای ثابت مدیرعامل شرکت آقای فرهاد حنیفی و امضاء معاون امور مالی سید امیرحسین موسوی متفقا همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای ثابت هریک از اعضای هیئت مدیره و معاون مالی متفقا همراه با مهرشرکت معتبراست. کلیه اوراق نقل و انتقال اسناد مالکیت و پلاک خودروهای واگذار شده به مشتریان شرکت تحت قراردادهای اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی (صرفنظر از مبلغ آنها به هرمیزان) با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره مدیرعامل معاون امور مالی (سید امیرحسین موسوی) معاون لیزینگ خودرو و ماشین آلات سنگین (یداله زحمتکش) و یا مدیر لیزینگ خودرو و ماشین آلات سنگین (میرحسین یوزباشی) به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت مدیره با عنایت به ماده۴۴ اساسنامه شرکت اختیارات مذکور در بندهای۱و ۳و ۵و ۶و ۷و ۸و ۱۰و۱۱و۱۲و۱۳و۱۷و۱۸و۱۹و۲۰ از ماده۴۰ اساسنامه را عینا به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9976799
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10262168
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856430
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۴ و نامه شماره ۵۸۵۲۸/۹۵ مورخ ۲۶/۲/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۳۲۶۲۷۳۵۹۴۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124833
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۶۵۴۱۵/۹۵ مورخ ۲۶/۵/۹۵ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بانک پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ شرکت توسعه ساختمانی پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ۱۰۱۰۲۸۳۷۲۳۶ شرکت تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین (سهامی خاص) به شناسه ۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶ شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (سهامی عام) به شناسه ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۲۳۶۸۴۱۰۲۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124849
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۶۵۴۱۵/۹۵ مورخ ۲۶/۵/۹۵ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورت‌های مالی شرکت برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۸۲۳۶۳۲۷۳۱۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214341
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴و مجوز به شماره ۲۱۷۸۱۹/۹۵ مورخ ۱۰/۰۷/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نادر خواجه حق وردی به شماره ملی ۵۵۹۹۳۲۶۵۴۳ به نمایندگی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضوانی فر به شماره ملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ به نمایندگی شرکت بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی زارعی به شماره ملی ۳۲۵۶۶۹۴۶۷۵ به نمایندگی شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدعلی شکری به شماره ملی ۰۹۳۹۴۶۵۸۰۹ به نمایندگی شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۲۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین سلیمی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی شرکت تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: اختیارات در بندهای ۱، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ ماده ۴۰ اساسنامه را عینا به مدیرعامل تفویض نمودند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکها با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه چکهای صادره تا مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با امضای ثابت مدیرعامل و امضای آقای مصطفی خدارحمی معاون مالی و سرمایه گذاری به شماره ملی ۴۰۷۰۲۳۵۸۲۵ متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق مربوط به تملیک مالکیت اموال به نام شرکت، پذیرش رهن اموال به نفع شرکت، صدور اسناد مالکیت، اجاره، رهن و تخصیص پلاک انتظامی محصولات و اموال و خودروهای واگذار شده به مشتریان شرکت تحت قراردادهای اجاره بشرط تملیک و یا فروش اقساطی و انعقاد قراردادهای اعطای تسهیلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل، معاون عملیات لیزینگ آقای محمدجعفر نوفلی به شماره ملی ۳۲۵۱۲۷۰۶۵۶، مدیر لیزینگ خودرو آقای حسن طاهری به شماره ملی ۲۵۴۹۳۰۵۸۵۱، مدیر لیزینگ غیرخودرویی آقای سیدوحید بحرالعلومی طباطبائی به شماره ملی ۰۹۴۳۲۶۳۵۸۱ و مدیر امور اداری و توسعه منابع انسانی آقای فرشاد جلالی امین به شماره ملی ۰۰۷۲۵۲۳۲۷۱ به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اسناد تعهدآور و چکها در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق تسویه حساب و اسناد نقل و انتقال، فک رهن و فک پلاک انتظامی اموال و خودروهای واگذار شده به مشتریان تحت قراردادهای اجاره بشرط تملیک و یا فروش اقساطی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل، معاون مالی و سرمایه گذاری آقای مصطفی خدارحمی، مدیر امور مشتریان آقای امید ندیمی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۷۰۱۴۰، مدیر مالی آقای سید مصطفی طباطبائی به شماره ملی ۰۳۸۴۱۴۰۹۷۱ و مدیر امور اداری و توسعه منابع انسانی آقای فرشاد جلالی امین به شماره ملی ۰۰۷۲۵۲۳۲۷۱ به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۰۵۵۲۰۴۵۴۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408879
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ مجوز شماره ۴۱۲۹۲۷/۹۵ مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی شکری به شماره ملی ۰۹۳۹۴۶۵۸۰۹ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بیمه‌ای امین پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۴۰۷ برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۹۶۰۲۱۱۳۸۵۸۴۷۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408895
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۴۱۲۹۲۷/۹۵ مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدمات بیمه‌ای امین پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۴۰۷ برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره به عنوان عضوهیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۱۱۳۸۸۴۷۶۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440910
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۲۰۸۱۵/۹۶ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند پ۹۶۰۳۰۱۲۴۵۷۴۴۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503574
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۱۱۳۳ , ۱۲۲ مورخ ۲/۳/۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار ومجوز شماره ۴۱۲۹۲۶/۹۵ مورخ ۲۲/۱۲/۹۵بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۸ تبصره تصویب شد. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بشرح ذیل می‌باشد: شرکت لیزینگ پارسیان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۷۰۹۳۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت لیزینگ پارسیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت عبارت است از: الف - موضوع اصلی تأمین مالی مشتری از طریق تهیه انواع کالا اعم از منقول و غیرمنقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره بشرط تملیک و فروش اقساطی ب - موضوع فرعی - خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعملهای ذیربط. تبصره: شرکت مجاز نیست سهام بانک یا مؤسسه اعتباری را که بی واسطه و یا با واسطه سهامدار شرکت محسوب می‌شود، خریداری نماید. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران، بلوار کشاورز، بعد از چهارراه فلسطین نرسیده به بیمارستان پارس، نبش خیابان شهید شوریده، پلاک ۵۳ - کدپستی ۱۴۱۵۹۵۳۶۸۱ - شرکت فاقد شعبه است. ۴) مدت شرکت: نامحدود ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (سهامی عام) ش. ث ۱۶۴۲۱۴وش. م۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳ با نمایندگی آقای نادر خواجه حقوردی ک. م۵۵۹۹۳۲۶۵۴۳ رئیس هیئت مدیره. شرکت بانک پارسیان (سهامی عام) ش. ث ۱۷۸۰۲۸ش. م ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ بانمایندگی آقای محمد رضوانی فرک. م۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین (سهامی خاص) ش. ث ۲۱۴۹۹۶ ش. م ۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶ با نمایندگی آقای حسین سلیمی ک. م۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ عضو هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه‌ای امین پارسیان (سهامی خاص) ش. ث ۲۳۷۱۴۹ش. م ۱۰۱۰۲۷۸۰۴۰۷ با نمایندگی آقای محمدعلی شکری ک. م ۰۹۳۹۴۶۵۸۰۹عضو هیئت مدیره شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) ش. ث ۴۵۳۹۲۳ ش. م ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ با نمایندگی آقای علی زارعی ک. م۳۲۵۶۶۹۴۶۷۵ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام میتواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدارجدید با ارائۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت: • اعلامیۀ خرید سهام، • گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام، • اصل ورقۀ سهام، • تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تصویب میزان سود تقسیمی در اختیار مجمع عمومی عادی می‌باشد. وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه مطابق قانون تجارت می‌باشد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی کوتاه مدت: ۳۰۶۹۳۲۶۶۳۷۳۱۰ ریال بدهی بلند مدت: ۸۸۶۶۵۰۱۷۴۳۳۰ ریال بدهی‌های احتمالی: ۱۵۴۷۲۸۷۷۲۵۰ ریال تضامین اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث: ۱۰۰۲۴۳۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه و دوتراز نامه و حساب سود وزیان دو سال قبل از تبدیل شرکت صورت دارایی و اموال منقول وغیر منقول در اداره ثبت شرکتها و در مرکز شرکت جهت مراجعه عموم آماده می‌باشد. پ۹۶۰۴۱۸۴۲۸۷۹۵۶۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک