توربو کمپرسور نفت

شرکت توربو کمپرسور نفت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102123404
خيابان ونك شماره 61 طبقه 5 1994833454
12
افراد
30
آگهی‌ها
169854
شماره ثبت
1379/10/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 663613
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و منصور شمساحمدی به کدملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۸۴۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046005
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آماد انرژی دژ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۵۸۵۱ به نمایندگی مصطفی اتبابی به کدملی ۰۰۴۵۶۵۰۷۱۳ و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به نمایندگی سعید مهتدی به کدملی ۰۳۸۴۴۳۶۸۷۰ و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ به نمایندگی عباس فریور به کدملی ۰۴۵۲۰۱۱۳۱۰ و شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۲۰ به نمایندگی منصور یزدان پناه به کدملی ۰۳۸۴۱۱۰۴۹۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۱ عباس فریور به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس طائب به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید مهتدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۹۹۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156627
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۷۵۳/۳۷۹/۱ میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰/۸۹۸/۱ میلیون ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۸۹۸/۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۶۹۴۵۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182355
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به کدملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۶۰۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243234
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فریور با ش م۰۴۵۲۰۱۱۲۱۰ به نمایندگی از شرکت مدبران پیش کسوت همراز با ش م۱۰۳۲۰۴۸۳۱۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس طائب با ش م۰۰۴۲۱۶۸۰۸۲ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت با ش م۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید مهتدی با ش م۰۳۸۴۴۳۶۸۷۰ به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی با ش م۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مصطفی اتبابی با ش م۰۰۴۵۶۵۰۷۱۳ به نمایندگی از شرکت آماد انرژی دژ با ش م۱۰۳۲۰۳۱۵۸۵۱ و آقای منصور یزدان پناه با ش م۰۳۸۴۱۱۰۴۹۵ به نمایندگی از شرکت تجهیزات توربوکمپرسور نفت با ش م۱۰۱۰۲۲۳۳۹۲۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ۱۷۳۴۶۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244712
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت مدبران پیش کسوت همراز به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۳۱۰۴ شرکت آماد انرژی دژ به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۵۸۵۱ شرکت تجهیزات توربوکمپرسور نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۳۹۲۰ شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ پ۱۷۳۴۶۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410161
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل مطالبات افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۳۱۱۰۷۴۷۸۴۱۱۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632197
آگهی تصمیمات شرکت توربوکمپرسور نفت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۰ مصطفی اتبابی به ش ملی ۰۰۴۵۶۵۰۷۱۳ به جای حمید زارعی به نمایندگی شرکت آماد انرژی دژ به ش ملی ۱۰۳۲۰۳۱۵۸۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9793377
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: شرکت آماد انرژی دژ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۵۸۵۱ به نمایندگی حمید زارعی به کدملی ۰۰۶۶۳۱۲۴۲۶ و شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۳۹۲۰ بنمایندگی احد وحید و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰ به نمایندگی عباس فریور و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱ بنمایندگی عباس طائب به کدملی ۰۰۴۲۱۶۸۰۸۲ و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ بنمایندگی سعید مهتدی انتخاب گردیدند بنابراین احدوحید به کدملی ۰۰۳۵۵۰۲۹۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس فریور به کدملی ۰۴۵۲۰۱۱۳۱۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید مهتدی به کدملی ۰۳۸۴۴۳۶۸۷۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9901650
آگهی تصمیمات شرکت توربوکمپرسور نفت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۲۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به کد ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10155344
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۳/۹۰ واصل گردیده موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱ و شرکت آماد انرژی دژ به شناسه ملی و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰ و شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۳۹۲۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10156223
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10306346
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: شرکت آماد انرژی دژ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۵۸۵۱ به نمایندگی حمید زارعی به کدملی ۰۰۶۶۳۱۲۴۲۶ و شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۳۹۲۰ بنمایندگی احد وحید و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰ به نمایندگی عباس فریور و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱ بنمایندگی عباس طائب به کدملی ۰۰۴۲۱۶۸۰۸۲ و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ بنمایندگی سعید مهتدی انتخاب گردیدند بنابراین احدوحید به کدملی ۰۰۳۵۵۰۲۹۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس فریور به کدملی ۰۴۵۲۰۱۱۳۱۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید مهتدی به کدملی ۰۳۸۴۴۳۶۸۷۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10370781
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به کدملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10581387
آگهی تصمیمات شرکت توربوکمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۷/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی سخن حق به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10669908
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۹۸۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱ و شرکت سازنده توربوکمپرسور به شناسه ملی ۴۱۱۴۸۵۴۹۶۳۹ و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴ و شرکت سازنده مخازن تحت فشار کاوش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۷۱۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12676326
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره در اجرای ماده ۴۹ اساسنامه شرکت، حدود وظائف و اختیارات مدیرعامل شرکت را به شرح زیرتعیین نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات خصوصی و عمومی و مراجع قضایی و انتظامی. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی. اجرای مصوبات مجامع عمومی. نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و حقوق وراث آنها طبق ایین نامه‌های مصوب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و متفرعات. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور (بدون اختیار صلح) و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. بررسی و پیشنهاد نیازهای نیروی انسانی واحدهای مختلف شرکت متناسب با طرح تشکیلاتی و نمودار سازمانی. طراحی، استقرار و حفظ شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار و سلامت کارکنان. پیشنهاد برنامه‌های کوتاه و بلند مدت شرکت به هیئت مدیره جهت تأیید. پیشنهاد بودجه و برنامه عملیاتی، مالی و سرمایه گذاری برای اداره امور شرکت حداقل دو ماه قبل از آغاز سال مالی. پیشنهاد تحصیل وام یا اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه در چارچوب ضوابط و سیاستهای مصوب مجمع و بودجه. مدیریت در تهیه و ارایه صورتهای مالی سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه میانی شرکت به بازرس قانونی و حسابرس مستقل. مدیریت در تنظیم صورتهای مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین گزارش فعالیت طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شامل گزارش تطبیق بودجه با عملکرد شرکت. پیشنهاد منشور کمیته حسابرسی و سایر کمیته‌های ضروری و تشکیل کمیته‌های یاد شده. پیشنهاد نمودار سازمانی تفصیلی مبتنی بر فرآیندهای شرکت بر اساس ضوابط و سیاستهای کلی مصوب مجمع عمومی. پیشنهاد ایین نامه‌های اداری، استخدامی و سرمایه گذاری در چارچوب ضوابط و سیاستهای کلی مصوب مجمع. استقرار سیستم کنترل‌های داخلی با کفایت و اعمال نظارت بر فعالیتهای شرکت. ایجاد واحد حسابرسی داخلی تحت نظارت کمیته حسابرسی. پیشنهاد مشارکت یا سرمایه گذاری جدید در قالب طرحهای توجیه فنی اقتصادی بر اساس ضوابط و سیاستهای کلی مصوب مجمع عمومی. تأسیس، تحصیل، واگذاری، انحلال یا خروج از هر نوع شخصیت حقوقی بر اساس سیاستهای کلی مصوب مجمع عمومی. پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به هیئت مدیره برای تأیید و انعکاس به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب. تصویب اولویتهای آموزشی کارکنان و تخصیص اعتبارات لازم. اجرایی کردن هرچه بهتر برنامه‌های مصوب و راهبردهای شرکت پیشنهاد ایجاد یا حذف دفاتر نمایندگی و شعبه در داخل یا خارج از کشور به هیئت مدیره. تصویب نظام حاکمیت شرکتی و سیستم نظارت و ارزیابی عملکرد در خصوص شرکتهای فرعی و وابسته در چارچوب ضوابط و سیاستهای کلی مصوب مجمع. پیشنهاد واگذاری یا صلح هرگونه حقوق متعلق به شرکت به اشخاص ثالث و وابسته. پیشنهاد تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. پیشنهاد هر موضوعی به هیئت مدیره که جهت بهبود عملیات شرکت ضروری باشد یا مواردی که نیازمند مصوبه هیئت مدیره یا مجمع عادی یا فوق العاده می‌باشد. اجرای به هنگام مصوبات هیئت مدیره. پ۹۴۱۲۰۵۲۵۷۶۷۷۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767169
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کیوان آرا به کدملی ۱۲۹۱۳۱۴۴۵۸ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت ش. م ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره جایگزین آقای عباس طائب برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۵۰۲۰۷۷۷۱۲۵۷۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935201
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان ش ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۵۰۵۰۶۲۵۴۴۸۸۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935206
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۹۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده به مبلغ ۱۲۲۱۳۶۰۷۰۰۳۳۱ ریال و مبلغ ۲۲۸۶۳۹۲۹۹۶۶۹ ریال از محل سود انباشته پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۵۰۵۰۶۷۵۳۱۶۲۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012796
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۲۰۲۷۰۷۳۷۷۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13161308
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۵۸۶/۱۲۲مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ماده و ۱۱تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت توربوکمپرسور نفت از سهامی خاص به سهامی عام موضوع شرکت و نوع فعالیت: به شرح مندرج در ماده ۲ اساسنامه: ۱ انجام کلیه فعالیتهای تحقیقاتی، صنعتی، تولیدی، خدماتی، فنی و مهندسی و بازرگانی از جمله طراحی و تامین کالا، ساختمان، نصب و راه اندازی در زمینه‌های نفت، گاز و پتروشیمی و انواع انرزی. ۲ مشاوره در امور صنعتی و بازرگانی و مدیریت پروژه طراحی و ساخت توربوکمپرسور جهت انتقال گاز. ۳ ایجاد خطوط تولید مربوط به فعالیت‌های بندهای ۱و۲ فوق. ۴ ایجاد و یا انتقال فناوری تولیدات مربوط به بندهای ۱و۲ فوق. ۵ ایجاد مراکز تعمیراتی و انجام تعمیرات در تمام سطوح در ارتباط با موضوع فعالیتهای مذکور در بندهای ۱و۲ فوق. ۶ سرمایه گذاری در طرح‌های صنعتی، فنی، عمرانی، از طریق سرمایه گذاری مستقیم یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی و خارجی با تصویب مجمع عمومی. ۷ سرمایه گذاری در سهام و سهم الشرکه سایر شرکتها و موسسات اعم از داخلی و خارجی در راستای فعالیت اصلی شرکت. ۸ جذب مشارکتهای بخش‌های دولتی و خصوصی و اشخاص خارجی برای انجام پروژه‌ها و طرح‌های صنعتی، فنی و عمرانی مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان ونک، خیابان ونک غربی، شماره ۶۱ کدپستی:۱۹۹۴۸۳۳۴۵۴ میباشد. شرکت فاقد شعبه یا نمایندگی می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ تاسیس بمدت نا محدود. سرمایه شرکت: سرمایه ثبتی شرکت مبلغ ۳۹۵۰ میلیارد ریال تماما پرداخت شده می‌باشد. سهام شرکت: منقسم به تعداد ۳۹۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام عادی ۱۰۰۰ ریالی و فاقد سهام ممتاز می‌باشد. اعضای هیأت مدیره: عباس فریور فرزند حسین بشماره شناسنامه ۷۸ صادره از نهران متولد ۱۹/۸/۱۳۳۸ کدملی ۰۴۵۲۰۱۱۳۱۰ به نمایندگی از شرکت مدبران پیش کسوت همراز رئیس هیأت مدیره. علی کیوان آرا فرزند حسین بشماره شناسنامه ۲۵ صادره از اصفهان متولد ۱۵/۱/۱۳۳۷ کدملی ۱۲۹۱۳۱۴۴۵۸ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت نایب رئیس هیأت مدیره. سعید مهتدی فرزند احمد بشماره شناسنامه ۱۳۹ صادره از قم متولد ۷/۳/۱۳۳۸ کدملی ۰۳۸۴۴۳۶۸۷۰ به نمایندگی از شرکت فاوا نفت صبا کیش عضو هیأت مدیره و مدیرعامل. مصطفی اتبابی فرزند احمد بشماره شناسنامه ۱۴۳۲ صادره از تهران متولد۲۶/۴/۱۳۴۰ کدملی ۰۰۴۵۶۵۰۷۱۳ به نمایندگی از شرکت آمادانرژی دژ عضو هیأت مدیره. منصور یزدان پناه فرزند عباس بشماره شناسنامه ۳۱۸ صادره از قم متولد ۵/۶/۱۳۴۳ کدملی ۰۳۸۴۱۱۰۴۹۵ به نمایندگی از شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت عضو هیأت مدیره. شرایط حضور و حق رای: باستناد ماده ۱۹ اساسنانه بشرح ذیل: شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت: اعلامیۀ خرید سهام، گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام، اصل ورقۀ سهام، تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی نحوه تقسیم سود: بموجب بند ط ماده ۳۷ اساسنامه، تقسیم سود با پیشنهاد هیأت مدیره وتصویب مجمع عمو می‌عادی شرکت و با رعایت ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بها دار مبلغ دیون وطلب شرکت: دیون تضمین شده شرکت مبلغ ۶۶۸۲۴۰ میلیون ریال و طلب شرکت مبلغ ۷۶۷۱۸۲۲میلیون ریال مستند به گزارش حسابرس مستقل سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای ۱۳۹۳ و ۹۴ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۵۰۹۰۹۱۰۵۵۰۵۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199704
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات و وظائف مدیرعامل شرکت به شرح زیر، تعیین و تصویب گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت پیشنهاد تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پیشنهاد ساختار سازمانی و آئین نامه‌های استخدام و حقوق و دستمزد پیش بینی و پیشنهاد بودجة سالانة شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی به هیئت مدیره با رعایت مقررات اساسنامه اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل و درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس و حسابرس و هیئت مدیره تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس و هیئت مدیره سایر وظائفی که حسب مورد به تصویب هیئت مدیره می‌رسد. پ۹۵۰۹۳۰۴۵۹۶۶۶۹۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282233
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدبران پیشکسوت همراز با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۱۰۴ شرکت آماد انرژی دژ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۵۸۵۱ شرکت تجهیزات توربوکمپرسور نفت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۳۹۲۰ شرکت خدمات پشتی بانی صبا نفت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ شرکت فاوا نفت صبا کیش با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۱۳۲۳۰ پ۹۵۱۱۱۰۴۹۷۶۲۰۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310898
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور یزدان پناه به کدملی شماره ۰۳۸۴۱۱۰۴۹۵ به نمایندگی شرکت فاوا نفت صبا کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۱۳۲۳۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل عباس فریور به کدملی ۰۴۵۲۰۱۱۳۱۰ به نمایندگی شرکت مدبران پیشکسوت همراز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۱۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره سروش سالم به کدملی شماره ۱۸۴۱۶۷۷۴۷۷ به نمایندگی شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ به سمت عضو هیات مدیره مصطفی اثباتی به کدملی شماره ۰۰۴۵۶۵۰۷۱۳ به نمایندگی شرکت آماد انرژی دژ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۵۸۵۱ به سمت عضو هیات مدیره علی کیوان آرا به کدملی شماره ۱۲۹۱۳۱۴۴۵۸ به نمایندگی شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۳۹۲۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۱۲۷۶۱۵۶۲۸۴۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329550
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات و وظائف مدیرعامل به شرح زیر، تعیین و تصویب گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و پیشنهاد ایین نامه‌های داخلی شرکت. پیشنهاد تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پیشنهاد ساختار سازمانی و آئین نامه‌های استخدام و حقوق و دستمزد. پیش بینی و پیشنهاد بودجة سالانة شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی به هیئت مدیره با رعایت مقررات اساسنامه. اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل و درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس و حسابرس و هیئت مدیره تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس و هیئت مدیره وسایر وظائفی که حسب مورد به تصویب هیئت مدیره می‌رسد. پ۹۵۱۲۰۹۲۳۷۹۸۶۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498264
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین اثباتی به کدملی ۰۰۴۵۹۲۲۸۵۳ بعنوان نماینده شرکت آماد انرژی دژ به ش. م ۱۰۳۲۰۳۱۵۸۵۱ بجای آقای مصطفی اثباتی به کدملی ۰۰۴۵۶۵۰۷۱۳ به عنوان عضوهیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردید. پ۹۶۰۴۱۴۷۰۶۶۳۶۴۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581162
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی به عنوان بازرس اصلی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۰۶۹۵۶۷۷۹۹۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638293
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصراله محمد حسین فلاح به کدملی ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ بعنوان نماینده شرکت آماد انرژی دژ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۵۸۵۱ به عنوان عضو غیر موظف برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره معرفی گردید. پ۹۶۰۷۱۲۷۳۸۴۹۶۳۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793549
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیربرای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید ند:. آقای منصور یزدان پناه به کدملی شماره ۰۳۸۴۱۱۰۴۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف).. آقای عباس فریور به کدملی شماره ۰۴۵۲۰۱۱۳۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیر موظف).. آقای سروش سالم به کدملی شماره ۱۸۴۱۶۷۷۴۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف).. آقای نصراله محمد حسین فلاح به کدملی شماره ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف).. آقای علی کیوان آرا به کدملی شماره ۱۲۹۱۳۱۴۴۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف). کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۰۱۱۸۶۱۱۳۳۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک