شرکت طرح ساختمان پارسا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102123290


شماره ثبت:
169843
تعداد بازدید:
26
تأسیس:
1379/10/10
آدرس:
تهران خيابان ميرداماد خيابان شمس خيابان شمس تبريزي شمالي پلاك 28 طبقه سوم واحد 7 1919714391

اشخاص

عنوان طبق آگهی
قای ایرج معزی 1705765
آقای مهرداد انوری 1705765
شهریار انوری 1705765
عظیم رهنورد واقف 9653168
آقای رضا کامرانی جویمند 9653168
حمد افسری 9764299
آقای محمدتقی جنت رستمی 12900777
آقای محمدرضا امینی 12966294
علی اصغر بندارصاحبی 13395890
سیدرضا ابراهیمی حسنی نیاکی 13395890
حبیب شریفی نویسی 13395890

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 702377
آگهی تصمیمات شرکت طرح ساختمان پارساسهامی خاص به شماره ثبت۱۶۹۸۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ و شرکت آهاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۴۳۳۶ و شرکت آهابکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۵۸۳۶ و مهرداد انوری به کدملی ۰۰۴۰۴۴۳۲۲۱ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۳۲۵۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939418
آگهی تصمیمات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۹۸۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰

طبق صورتجلسه مجمع هیئت مدیره عادی سالیانه مورخ ۲۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: مهندس ایرج معزی به ک م ۴۲۸۴۱۹۴۵۰۱ بنمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره مهندس علی اصغر پندارصاحبی به ک م ۰۹۴۴۰۶۱۲۷۳ بنمایندگی از شرکت آهابکار به ش م ۱۰۱۰۱۱۲۴۳۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره رضا کامرانی جویمند به ک م ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ بنمایندگی شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص به ش م ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره مهندس شهریار انوری به ک م ۰۴۵۱۲۴۸۴۵۷ بنمایندگی شرکت آهاب سهامی خاص به ش م ۱۰۱۰۱۵۸۵۸۳۶ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره مهندس مهرداد انوری به ک م ۰۰۴۰۴۴۳۲۲۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۹۷۱۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212086
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۱۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد افسری به شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های. پ۱۷۲۱۸۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561159
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد افسری به کد ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۱۸۸۳۱۶۷۳۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705765
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج معزی با کدملی ۴۲۸۴۱۹۴۵۰۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای علی اصغر بندار صاحبی با کدملی ۰۹۴۴۰۶۱۲۷۳ به نمایندگی از شرکت آهابکار (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۵۸۳۶ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا کامرانی جویمند با کدملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای شهریار انوری با کدملی ۰۴۵۱۲۴۸۴۵۷ به نمایندگی از شرکت آهاب (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۴۳۳۶ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای مهرداد انوری با کدملی ۰۰۴۰۴۴۳۲۲۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی به امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۰۱۴۳۱۷۵۸۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705766
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ و شرکت آهاب، سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۴۳۳۶ و شرکت آهابکار سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۵۸۳۶ و آقای مهرداد انوری به کدملی ۰۰۴۰۴۴۳۲۲۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۰۱۹۷۴۱۳۲۹۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9653168
آگهی تصمیمات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۹۸۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۰ علی اصغر بندارصاحبی به کد ملی ۰۹۴۴۰۶۱۲۷۳ به نمایندگی از شرکت آهاب کار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۵۸۳۶ و شهریار انوری به کد ملی ۰۴۵۱۲۴۸۴۵۷ به نمایندگی از شرکت آهاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۴۳۳۶ بسمت اعضای هیئت مدیره و عظیم ره نوردواقف به کد ملی ۲۵۹۴۱۶۰۱۷۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا کامرانی جویمند به کد ملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد انوری به کد ملی ۰۰۴۰۴۴۳۲۲۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9764299
آگهی تصمیمات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه‎نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۱۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد افسری به کدملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900777
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱. شرکت آهابکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۵۸۳۶. شرکت آهاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۴۳۳۶. شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳. آقای مهرداد انوری به کدملی ۰۰۴۰۴۴۳۲۲۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر ش م ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدتقی جنت رستمی ش م ۲۲۷۹۴۸۹۲۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۲۰۶۵۷۷۰۱۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966294
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به نمایندگی محمدرضا امینی به شماره ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آهابکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۵۸۳۶ به نمایندگی علی اصغر بندار صاحبی به شماره ملی ۰۹۴۴۰۶۱۲۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به نمایندگی حبیب شریفی نویسی به شماره ملی ۰۰۸۴۰۲۵۳۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت آهاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۴۳۳۶ به نمایندگی شهریار انوری به شماره ملی ۰۴۵۱۲۴۸۴۵۷ ببه سمت عضو هیئت مدیره مهرداد انوری به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۳۲۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور مالی به امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای مدیر عامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی – تعیین ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد – اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری به منظور استیفای حقوق شرکت. پ۹۵۰۵۲۴۲۰۰۲۰۰۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395890
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای سیدرضا ابراهیمی حسنی نیاکی با کدملی ۲۱۴۲۹۰۳۳۵۵ بجای آقای محمدرضا امینی بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره گردید و سمت اعضاء هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل می‌باشد: آقای سیدرضا ابراهیمی حسنی نیاکی با کدملی ۲۱۴۲۹۰۳۳۵۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری - مسکن با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای علی اصغر بندار صاحبی با کدملی ۰۹۴۴۰۶۱۲۷۳ به نمایندگی از شرکت آهابکار با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۵۸۳۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای حبیب شریفی نویسی با کدملی ۰۰۸۴۰۲۵۳۶۰ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای شهریار انوری با کدملی ۰۴۵۱۲۴۸۴۵۷ به نمایندگی ازشرکت آهاب با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۴۳۳۶ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مهرداد انوری با کدملی ۰۰۴۰۴۴۳۲۲۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل. *کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی به امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. * حدود اختیارات مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی – تعیین ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد – اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری به منظور استیفای حقوق شرکت. پ۹۶۰۲۰۲۱۹۸۶۰۴۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560837
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۲۴۲۶۶۸۱۸۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174925
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ شرکت آهابکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۵۸۳۶ شرکت مجتمع عمران و توسعه آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۸۸۷۹ شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ مهرداد انوری به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۳۲۲۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۵۲۷۲۰۳۷۳۷۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه