شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102111577


شماره ثبت:
168646
تعداد بازدید:
29
تأسیس:
1379/9/6
آدرس:
تهران، سعادت آباد، ضلع جنوبي ميدان فرهنگ، كوچه پيوند يكم، كوچه آناهيتا، كوهسار غربي، پلاك 1/1، طبقه 5، واحد 10 1997748833

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی معنوی راد 626724
حمید شایگان 1413658
فرامرز رساپور 1413658
سید محمدصدر هاشمی نژاد 1413658
اکبر وقارکاشانی 10314931
سید ابراهیم شریعت 10314931
سید فریدالدین صدرهاشمی نژاد 13675340
سعید باقری 13675346
محمدرضا صادقی مجرد 13975839

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 626724
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوسسهامی عام به شماره ثبت۱۶۸۶۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۲۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ و شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۳۰۴۱ و شرکت تامین سرمایه هنزا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶ و شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷ و سیدابراهیم شریعت به کدملی ۰۳۸۳۵۵۲۹۳۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ سیدابراهیم شریعت به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه به نمایندگی حمید شایگان به کدملی ۰۰۴۱۲۸۴۷۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه استراتوس پارس به نمایندگی سعید باقری به کدملی ۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین سرمایه هنزا به نمایندگی علی معنوی راد به کدملی ۰۰۳۹۵۳۸۳۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به نمایندگی سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به کدملی ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ به سمت عضو و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۱۹۳۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626725
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوسسهامی عام به شماره ثبت۱۶۸۶۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدابراهیم شریعت به کدملی۰۳۸۳۵۵۲۹۳۱ و سعید باقری به کدملی ۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰ و شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ به نمایندگی حمید شایگان و شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷ به نمایندگی سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به کدملی ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ و شرکت تامین سرمایه هنزاء به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶ به نمایندگی علی معنوی راد به کدملی ۰۰۳۹۵۳۸۳۲۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۰ سیدابراهیم شریعت به سمت رئیس هیئت مدیره حمید شایگان به کدملی ۰۰۴۱۲۸۴۷۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به کدملی ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۱۹۴۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758052
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوسسهامی عام ثبت شده به شماره ۱۶۸۶۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به ش ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۲۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به ش ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۱ اساسنامه جدید شرکت در ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۹۷۸۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413658
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس سهامی عام شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور کد ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا به ش ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حمید شایگان کد ملی ۰۰۴۱۲۸۴۷۱۲ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید باقری کد ملی ۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای سید فریدالدین صدر هاشمی نژاد کد ملی ۵۸۳۹۷۶۲۸۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد کد ملی ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ بنمایندگی از شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به ش ملی ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری بامضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه تعیین شد. پ۱۸۰۸۴۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413692
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس سهامی عام شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به ش ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پرهام مشار به ش ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص ذیل بمدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت گروه استراتوس پارس به ش ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ و شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا به ش ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶ و شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به ش ملی ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷ و آقای سعید باقری کد ملی ۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰ و آقای سید فریدالدین صدر هاشمی نژاد کد ملی ۵۸۳۹۷۶۲۸۹۱. پ۱۸۰۸۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620321
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۱۵۵۱ , ۱۲۱ مورخ ۴/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، پلاک ۲۳، ساختمان طلائی طبقه دوم واحد ۵ کد پستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۷ تغییر یافت. پ۹۳۰۶۲۵۲۷۹۳۸۱۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620322
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۱۵۵۱ , ۱۲۱ مورخ ۴/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۵۷۲۵۹۲۶۶۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9602319
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۶۸۶۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به ش ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۲۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به ش ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۱ اساسنامه جدید شرکت در ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10281104
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس سهامی عام ثبت شده به شماره۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۸۹ سعید باقری به جای امیر اشرف پوردلجو به نمایندگی شرکت گروه استراتوس پارس به سمت عضو هیات مدیره و سید ابراهیم شریعت به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه هنزاء بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس طاهری قراگوزلو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی معنوی راد بسمت عضو هیات مدیره و سید محمدصدر هاشمی نژاد به نمایندگی از شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10314931
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس سهامی عام به شماره ثبت۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۲۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ و شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۳۰۴۱ و شرکت تامین سرمایه هنزا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶ و شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷ و سیدابراهیم شریعت به کدملی ۰۳۸۳۵۵۲۹۳۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ سیدابراهیم شریعت به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه به نمایندگی حمید شایگان به کدملی ۰۰۴۱۲۸۴۷۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه استراتوس پارس به نمایندگی سعید باقری به کدملی ۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین سرمایه هنزا به نمایندگی علی معنوی راد به کدملی ۰۰۳۹۵۳۸۳۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به نمایندگی سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به کدملی ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ به سمت عضو و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10869669
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148294
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ مجوز شماره ۱۲۹۶۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) شرکت، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۶۴۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۹۰۳۳۱۲۱۹۰۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148304
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۸۸۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، سعادت آباد. ضلع جنوبی میدان فرهنگ. کوچه پیوند یکم. کوچه آناهیتا. کوهسار غربی. پلاک ۱/۱. طبقه ۵. واحد ۱۰. کد پستی ۱۹۹۷۷۴۸۸۳۳" تغییر یافت. پ۹۵۰۹۰۳۲۳۳۶۷۷۸۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279080
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ و باستناد مجوز به شماره ۱۶۵۹۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۵۱۱۰۹۲۵۳۹۳۷۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675340
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۶۵۰۴ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۷/۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶ شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷ آقای حمید شایگان به شماره ملی ۰۰۴۱۲۸۴۷۱۲ آقای سیدفرید الدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی ۵۸۳۹۷۶۲۸۹۱ پ۹۶۰۸۰۲۵۲۶۴۸۲۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675346
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۶۵۰۴ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۷/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای حمید شایگان به شماره ملی ۰۰۴۱۲۸۴۷۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سعید باقری به شماره ملی ۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدفریدالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی ۵۸۳۹۷۶۲۸۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به شماره ملی ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ به نمایندگی از شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: طراحی سیستم ارزیابی مدیریت شرکت‌های تابعه و تحت پوشش و رتبه بندی مدیریت شرکت‌ها و ایجاد محیط رقابتی در حوزه مدیریت.. طراحی نظام جامع اطلاعات و هدایت گروه به سوی سازمان اطلاعات بنیان و دانش محور.. تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه پذیر هلدینگ و تعیین نماینده جهت حضور و اعلام رای در مجامع شرکتهای مزبور و هرگونه تغییر در سرمایه گذاری شرکت.. تصویب بودجه شرکت‌های تابعه هلدینگ و نظارت مستمر بر تطبیق عملکرد واقعی با بودجه آنها.. حسابرسی داخلی شرکتهای تابعه به صورت مستمر در طول سال مالی. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و نیز تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.. عقد هرگونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر، و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره.. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها.. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسه‌های رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.. رهن گذاردن اموال شرکت، اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا.. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت.، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت.. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت، هر شش ماه یک بار، و دادن آن به بازرس شرکت. پ۹۶۰۸۰۲۲۶۸۵۵۹۳۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975839
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۳۱۶۴۶ , ۱۲۲ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا صادقی مجرد به شماره ملی ۲۲۹۶۹۵۳۹۵۶ به جای سعید باقری به شماره ملی ۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. پ۹۷۰۱۲۲۷۵۵۸۷۲۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه