شرکت شرکت حریر خوزستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102084497


شماره ثبت:
165900
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1379/6/13
آدرس:
تهران-شهر تهران-الوند-خيابان سي و پنجم-خيابان زاگرس-پلاك 18.01-ساختمان پرهام-طبقه پنجم-واحد 12- 1516696335

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدبیژن ذوالفقارنسب 562251
آقای ناصر ثابت تاش 562251
آقای گل محمد بامری 9561282
حمیدرضا ارجمندی 10127534
عبدالحمید خاری 10304024
سید دادوش هاشمی 10304024
رحمت اله رهنما اسکی 10336075
آقای مسعود جبرائیلی 10502863
آقای رضا عبائی نیا 13318796
آقای مهرداد همتی 13318796
آقای مهران امام 13318796

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562251
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸ به نمایندگی محمدبیژن ذوالفقار نسب به کدملی ۳۷۳۱۸۰۰۱۶۰ به جای ناصر ثابت تاش به کدملی ۰۰۴۶۹۴۳۱۰۲ بسمت عضو هیات مدیره و رحمت اله رهنما اسکی به کدملی ۲۱۴۲۹۱۲۳۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید خاری به کدملی ۲۲۴۹۵۹۶۶۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و دادوش هاشمی به کدملی ۴۶۸۹۸۳۴۶۲۸ و گل محمد بامری به کدملی ۳۵۹۱۰۹۸۲۲۱ بسمت اعضای هیات مدیره و ناصر ثابت تاش بسمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۸۸۸۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853643
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی عام به شماره ثبت۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فردا پدید به ش م ۱۰۱۰۰۴۲۶۷۷۹ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا ارجمندی به ک م ۰۰۳۶۰۷۱۸۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۹۵۲۹۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944851
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود جبرائیلی به ک م۱۵۰۲۱۱۶۷۷۴ بنمایندگی شرکت محصولات کاغذی لطیف انتخاب گردیدند محمد بیژن ذوالفقاری به ک م۳۷۳۱۸۰۰۱۶۰ سید دادوش هاشمی به ک م۴۵۸۹۸۳۴۶۲۸ گل محمد بامری به ک م۳۵۹۱۰۹۸۲۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره مسعود جبرائیلی بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید خاری به ک م۲۲۴۹۵۹۶۶۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر ثابت تاش به ک م۰۰۴۶۹۴۳۱۰۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. و احکام و قراردادها استخدامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۹۴۴۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205574
آگهی تغییرات شرکت شرکت حریر خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه صورت حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرسی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت محصولات کاغذی لطیف با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۶۷۷ شرکت کارتن ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵ شرکت صنایع چوب خزر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶ شرکت کاغذسازی کاوه با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۸۲۸ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با شناسه ملی ۲۰۴۲۰۵۶۹۵ برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۱۷۱۹۱۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545199
آگهی تغییرات شرکت حریر خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی به مبلغ ۲۲۰۲۸۵۶۶۰۰۰ ریال منقسم به ۲۲۰۲۸۵۶۶ سهم یک هزار ریالی کاهش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۳۰۵۰۶۶۹۸۴۱۵۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9561282
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸ به نمایندگی محمدبیژن ذوالفقار نسب به کدملی ۳۷۳۱۸۰۰۱۶۰ به جای ناصر ثابت تاش به کدملی ۰۰۴۶۹۴۳۱۰۲ بسمت عضو هیات مدیره و رحمت اله رهنما اسکی به کدملی ۲۱۴۲۹۱۲۳۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید خاری به کدملی ۲۲۴۹۵۹۶۶۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و دادوش هاشمی به کدملی ۴۶۸۹۸۳۴۶۲۸ و گل محمد بامری به کدملی ۳۵۹۱۰۹۸۲۲۱ بسمت اعضای هیات مدیره و ناصر ثابت تاش بسمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10127534
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی عام به شماره ثبت۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فردا پدید به ش م ۱۰۱۰۰۴۲۶۷۷۹ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا ارجمندی به ک م ۰۰۳۶۰۷۱۸۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10177436
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی عام به شماره ثبت۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۵/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران بسمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10304024
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۶۵۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت کارتن ایران به و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵ به نمایندگی گل محمد بامری به کد ملی ۳۵۹۱۰۹۸۲۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع چوب و کاغذ خزر کاسپین به کد ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶ به نمایندگی عبدالحمید خاری به کد ملی ۲۲۴۹۵۹۶۶۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به و شناسه ملی ۲۰۴۲۰۵۶۹۵ به نمایندگی سیددادوش هاشمی گل سفیدی به کد ملی ۴۶۸۹۸۳۴۶۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه به و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸ به نمایندگی ناصر ثابت تاش به کد ملی ۰۰۴۶۹۴۳۱۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت محصولات کاغذی لطیف به کد ملی ۱۰۱۰۱۱۶۶۷۷ به نمایندگی مسعود جبرائیلی به کد ملی ۱۵۰۲۱۱۶۷۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و کلیه اسناد تعهدآور شرکت قراردادها و اوراق بهادار و چک سفته بروات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. دفتر مرکزی شرکت به تهران خ آزادی نبش خ شادمهر پ ۴۱۵ ط ۳ کدپستی ۱۴۵۶۶۱۴۶۴۷ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10336075
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ رحمت‎اله رهنمااسکی به کدملی ۲۱۴۲۹۱۲۷۳۷ به جای مسعود جبرائیلی جهت بقیه مدت تصدی هیات‎مدیره بعنوان نماینده شرکت محصولات کاغذی لطیف به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۶۷۷ بسمت رئیس هیئت‎مدیره تعیین گردیدو امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10502863
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۶۵۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۸/۸۹ مسعود جبرائیلی به ش ملی۱۵۰۲۱۱۶۷۷۴ بجای افشین پیرجانی به عنوان نماینده شرکت محصولات کاغذی لطیف جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و چک و سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785073
آگهی تغییرات شرکت شرکت حریر خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت محصولات کاغذی لطیف به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۶۷۷ شرکت کارتن ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸ شرکت چوب خزر کاسپین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۲۱۹۸۲۰۸۶۴۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318796
آگهی تغییرات شرکت شرکت حریر خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا عبائی نیا با کدملی ۰۳۸۰۹۵۱۱۷۷ به عنوان نماینده شرکت صنایع چوب خزر کاسپین به ش. م ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره، آقای مهران امام با کدملی ۴۳۲۲۰۶۹۱۷۷ به عنوان نماینده سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش. م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای مهرداد همتی با کدملی ۶۵۹۹۳۷۹۸۶۹ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای گل محمد بامری با کدملی ۳۵۹۱۰۹۸۲۲۱ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای ناصر ثابت تاش با کدملی ۰۰۴۶۹۴۳۱۰۲ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت، قراردادها، اوراق بهادار، چک، سفته و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد، اوراق عادی، مکاتبات اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره اختیارات ذیل از اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماوران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و.. شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی و در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام و واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت به جز مصالحه و سازش که در اختیار هیات مدیره شرکت است. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران میدان آرژانتین خیابان ۳۵ الوند نبش خیابان زاگرس پلاک ۱/۱۸ ساختمان پرهام ط ۵ واحد ۱۲ کدپستی ۱۵۱۶۶۹۶۳۳۵ منتقل گردید. پ۹۵۱۲۰۲۳۹۷۹۷۰۶۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13457141
آگهی تغییرات شرکت شرکت حریر خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین بهشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش وهمکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۳۱۳۹۸۴۸۶۹۳۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611985
آگهی تغییرات شرکت شرکت حریر خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت شرکت تعیین گردید. اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۶۷۷ شرکت کارتن ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸ شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶ پ۹۶۰۶۲۵۱۰۰۲۵۱۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه