شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102073400


شماره ثبت:
164762
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1379/4/26
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله آرژانتين-ساعي-خيابان شهيد خالد اسلامبولي-خيابان نوزدهم-پلاك 4-طبقه چهارم-واحد 7 1513845118

اشخاص

عنوان طبق آگهی
ابوالفضل مافی رنجی 852548
احمد مقصودی 1229657
محمود تدین 1275771
آقای شروین پولاوند 1275771
آقای عبدالکریم ملک نیا 1275771
آقای مجید خاموردی 1275771
تقی حاجیوند 1275771
آقای احمد لطفی 10809696
آقای علی اروج نژاد 13850974
محمد یونس حیدری 13850974
آرش غفاری 13850974

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 559968
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

باستناد صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۰ احمد لطفی به کدملی ۵۸۸۹۶۷۱۸۲۰ به نمایندگی شرکت سیمان بجنورد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹ بسمت عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‎مدیره تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۲۸۶۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852408
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۱۶۱۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852548
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به ش م ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به ش م ۱۰۱۰۱۷۴۹۰۵۵ شرکت سیمان زنجان به ش م ۱۰۱۰۰۷۶۶۲۵۰ شرکت سیمان بجنورد به ش م ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹ شرکت سیمان دورود به ش م ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱ ابوالفضل مافی رنجی به ک م ۴۸۹۸۹۶۹۷۷۱ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و سیمان آبیک به ش م ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۱۶۰۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229657
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۹۰۵۵ و شرکت سیمان زنجان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۶۲۵۰ و شرکت سیمان دورود به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱ و شرکت فولاد چدن و ماشین سازی دورود به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۸۴۷۲ و آقای احمد مقصودی به شماره ملی ۰۳۲۱۴۳۵۶۳۱ و سیمان بجنورد (عضو علی البدل) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. پ۱۷۲۸۹۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275771
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۹۰۵۵ به نمایندگی آقای سید احمد موسوی به کدملی ۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان زنجان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۶۲۵۰ به نمایندگی آقای مجید خاموردی به کدملی ۴۲۱۸۳۹۴۳۰۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان دورود به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱ به نمایندگی آقای شروین پولاوند به کدملی ۴۲۱۹۴۵۴۹۸۵ و شرکت فولاد و چدن و ماشین سازی دورود به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۸۴۷۲ به نمایندگی آقای تقی حاجیوند به کدملی ۴۸۴۸۷۸۴۶۸۹ و آقای احمد مقصودی به کدملی ۰۳۲۱۴۳۵۶۳۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای عبدالکریم ملک نیا به کدملی ۱۸۱۸۲۸۶۸۸۲ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۱۷۵۱۲۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717056
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۳ ومصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/ ۱۰/ ۹۲ و مجوز شماره ۲۸۸۲۲۸/ ۱۲۱ مورخ ۲۹/ ۷/ ۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم یکهزار ریالی عادی با نام از محل آورده نقدی طی گواهی بانکی شماره ۲۶۴/ ۱۰۴۳/ ۳۲ مورخ ۹/ ۷/ ۹۳ بانک تجارت شعبه تخصصی بورس به مبلغ ۴۱۴۸۸۸۷۸۵۶۰ ریال و مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۹۵۱۱۱۲۱۴۴۰ ریال افزایش یافت وماده ۷ اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت درتاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ۹۳۰۹۱۰۸۶۷۶۵۶۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10053706
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۶۴۷۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان بنمایندگی سید احمد موسوی ۲ شرکت کارخانه فاریست دورود بنمایندگی مجید خاموردی ۳ شرکت سیمان بجنورد بنمایندگی نادر گودرزی ۴ شرکت سیمان دورود بنمایندگی ابراهیم پیامنی ۵ ابوالفضل مافی رنجی. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۸۹ سید احمد موسوی به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید خاموردی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالکریم ملک نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهداور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح پیوست صورتجلسه هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10682171
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ نادر گودرزی بجای محمد نصیری بنمایندگی شرکت بجنورد بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اعضاء هیئت مدیره کمافی السابق می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10809696
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

باستناد صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۰ احمد لطفی به کدملی ۵۸۸۹۶۷۱۸۲۰ به نمایندگی شرکت سیمان بجنورد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹ بسمت عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‎مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11171941
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به ش م ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به ش م ۱۰۱۰۱۷۴۹۰۵۵ شرکت سیمان زنجان به ش م ۱۰۱۰۰۷۶۶۲۵۰ شرکت سیمان بجنورد به ش م ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹ شرکت سیمان دورود به ش م ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱ ابوالفضل مافی رنجی به ک م ۴۸۹۸۹۶۹۷۷۱ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و سیمان آبیک به ش م ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775769
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۳۲۷ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت - شرکت امین اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۹۹۸۶ و شرکت سبدگردان آسمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴ و صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷ و شرکت تجارت مروارید سولدوز به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۹۹۸۹ و شرکت شکوه شادشانجان به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۱۹۷۹۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت ابتکار پویای ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲ و صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۲۱۳۱۳۰۵۱۹۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839248
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۳۲۷ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت سبدگردان آسمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴ با نمایندگی آقای مسعود سلطان زالی بگلو به عنوان رئیس هیئت مدیره کدملی ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ وشرکت تجارت مروارید سولدوز به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۹۹۸۹ با نمایندگی آقای سید احمد موسوی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره کدملی ۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵ و شرکت شکوه شادشانجان به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۱۹۷۹۱ با نمایندگی آقای مجید خاموردی به عنوان عضو هیئت مدیره کدملی ۴۲۱۸۳۹۴۳۰۱ و شرکت امین اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۹۹۸۶ با نمایندگی آقای محمدهادی بناکار به عنوان عضو هیئت مدیره کدملی ۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳ و صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷ با نمایندگی آقای سیدحسین هاشمی طباطبایی زواره به عنوان عضو هیئت مدیره کدملی ۰۰۶۴۵۶۸۹۴۶ و آقای عبدالکریم ملک نیا کدملی ۱۸۱۸۲۸۶۸۸۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاءمدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. - حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و بشرح ذیل می‌باشد: - انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردی که بر اساس قوانین مملکتی منحصرا در اختیار هیئت مدیره می‌باشد). - استخدام، عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، عزل و نصب مسؤلین رده اول سازمانی بر اساس پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد. - تهیه و تنظیم مقررات، آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. - پرداخت بدهیهای جاری و وصول مطالبات. - انجام تشریفات مربوط به اخذ وام اعتبار از بانکها و شرکتها پس از تصویب اخذ وام و اعتبار توسط هیئت مدیره. - پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده بنام شرکت در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی. - خرید و فروش سهام با حفظ منافع و مصالح شرکت. - نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره ارجاع به داوری و صلح و مصالح و سازش در اختیار هیئت مدیره می‌باشد. - عقد هرگونه قرارداد در خصوص خرید و فروش هر نوع مواد و کالا، خرید و فروش سهام اعم از شرکتهای پذیرفته شده در بورس و غیر بورس دارائیهای منقول و انجام هزینه‌های جاری با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره الزامی می‌باشد. ضمنا تا تهیه و تصویب آئین نامه معاملات سهام، انجام کلیه معاملات اعم از خرید و فروش سهام شرکت‌ها با نظر مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود. - تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان شرکت بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده، حقوق و مزایا و پاداش مسؤلین رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد. - اجاره و استیجار و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها، با رعایت مفاد بندهای ۷ و ۸ فوق. - تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. - استفاده از منابع مالی شرکت به بهترین وجه و تاکید به استفاده از این منابع در بورس اوراق بهادار. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره وارائه عملکرد مقایسه‌ای با بودجه در مقاطع میان دوره‌ای و گزارش انحرافات. - حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. - تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه مورد نیاز هیئت مدیره. - تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و پیشنهادات. - تهیه و تنظیم صورت منابع و مصارف وجوه و تعیین میزان وام و اعتبار و سایر تسهیلات مالی مورد نیاز و ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم. - تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان میان دوره‌ای سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی و ارائه گزارشات مورد نیاز سازمان بورس برای رعایت دستورالعملهای مربوطه - تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء و ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. - دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره. - مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره. - توجه و رعایت مقررات اساسنامه. - بطور کلی مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب اساسنامه و قانون تجارت می‌باشد. - بدیهی است موارد مهم و ضروری را بلا فاصله به هیئت مدیره گزارش و ایشان را در جریان کلیه امور قرار خواهند داد. پ۹۵۰۳۱۹۹۷۵۶۹۵۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048588
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۷۱۰۱۶۱۸۴۷۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13746528
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ نوبت دوم تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت شرکت گلسا پلاستیک دماوند (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۱۴۳۵ شرکت سرمایه گذاری بازرگانی ماهان ساینار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۴۶۹۶ شرکت مارال فروز غرب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۷۴۴۰ شرکت ماهان ساینار نوین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۲۲۷۶ شرکت مارال فروز گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۱۱۳۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت ابتکار پویای ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲ و شکوه شادشانجان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۱۹۷۹۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۶ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۹۱۴۴۵۶۷۸۴۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13850974
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۲۵۵ , ۱۲۲ مورخه ۲۱/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدیونس حیدری کدملی ۵۹۲۹۸۸۶۰۸۳ به نمایندگی از شرکت گلسا پلاستیک دماوند به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای علی اروج نژاد کدملی۵۲۴۹۳۴۷۹۸۳ به نمایندگی از شرکت مارال فروز غرب به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای سیداحمدموسوی کدملی ۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵ به نمایندگی ازشرکت ماهان ساینار نوین به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای آرش غفاری کدملی ۰۰۷۰۰۲۸۵۲۴ به نمایندگی از شرکت مارال فروز گلستان به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای عبدالکریم ملک نیا کدملی ۱۸۱۸۲۸۶۸۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بازرگانی ماهان ساینار به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردید ند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاءمدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یانائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۱۱۱۴۶۵۹۰۳۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888032
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران یوسف آباد خیابان ابن سینا خیابان سیزدهم پلاک ۱۳ طبقه هم کف کدپستی ۱۴۳۳۷۴۳۹۴۱ تغییر یافت. پ۹۶۱۲۰۲۳۲۷۱۸۹۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171930
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۳۷۶۸۲ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله آرژانتین ساعی خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان نوزدهم پلاک ۴ طبقه چهارم واحد ۷ کد پستی ۱۵۱۳۸۴۵۱۱۸ تغییر یافت. پ۹۷۰۵۲۴۵۶۶۲۱۵۷۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه