شرکت سازه های خودرودیار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102038620


شماره ثبت:
161221
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1379/1/20
آدرس:
تهران سعادت آباد ميدان كتاب خيابان سرو غربي پلاك 131 1998135593

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سیده رقیه حسینی 597613
فرامرز صدیق پور 597613
حبیب مزروعی 1011396
امیرهوشنگ جنگی 1011396
شاهرخ نوبخت 1011396
مجید قدیانی 1238417
مصطفی محمدی دارانی 1238432
غلامرضا قبادی 1238432
فرامرز کریم پور 13131112
مهدی صفری 13316280
آقای سید غیاث الدین طاهری 13316280
جمشید ایمانی کتک لاهیجانی 13316280
آقای محمود قراگوزلو 13835958
آقای فریبرز کریم پور 13835958
آقای محمد ملکی 13835958
محمدتقی حسن خانلو 13835958

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 597613
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های خودرو دیار (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۱۲۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت صابرلاستیک به شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۳۷۴۸۱ به نمایندگی محمدتقی حسن خانلو سعدآبادی به کدملی۰۰۳۶۸۲۶۱۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، فرامرز صدیق پور به کدملی۰۰۳۹۶۹۸۳۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیده رقیه حسینی به کدملی۴۹۱۰۸۵۶۲۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۶۷۴۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734857
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های خودرو دیار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید موسسه محاسبان توانا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ بسمت بازرس اصلی و مجید قدیانی به کدملی۰۰۵۴۰۴۱۶۲۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۹۱۲۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011396
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های دیارخودرو سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۷/۹/۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل: شرکت صابر لاستیک به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۳۵۳۶۳ به نمایندگی محمدتقی حسن خانلو به ش ملی ۰۰۳۶۸۲۶۱۰۳ و شرکت ارزش آفرینان کوثر به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۲۷ به نمایندگی حبیب مزروعی به ش ملی ۱۲۸۶۵۰۷۹۴۴ و شرکت همکاریهای انتقال و توسعه فن آور هاتف به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۲۰۸۵ به نمایندگی شاهرخ نوبخت به ش ملی ۳۲۵۰۳۲۲۰۸۳ و شرکت اندیشه تجارت احسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۰۷۳۹ به نمایندگی امیرهوشنگ جنگی به ش ملی ۰۸۴۸۹۳۰۰۳۷ و شرکت افق روشن اقتصاد به شناسه ملی ۰۳۲۰۷۶۰۴۳۷ به نمایندگی غلامرضا قبادی به ش ملی ۳۲۵۶۶۳۸۶۱۹ انتخاب گردیدند. در نتیجه تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۳ الی ۵ نفر تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد که غلامرضا قبادی بسمت رئیس هیئت مدیره و حبیب مزروعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدتقی حسن خانلو بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۳۴۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238417
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید قدیانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۱۸۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238432
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مصطفی محمدی دارانی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۱۹۴۵۸ بجای غلامرضا قبادی با کدملی ۳۲۵۶۶۳۸۶۱۹ به نمایندگی شرکت افق روشن اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۴۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدتقی حسن خانلو سعدآبادی به شماره ملی ۰۰۳۶۸۲۶۱۰۳ به نمایندگی شرکت صابر لاستیک به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حبیب مزروعی به شماره ملی ۱۲۸۶۵۰۷۹۴۴ به نمایندگی شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شاهرخ نوبخت با کدملی ۳۲۵۰۳۲۲۰۸۳ به نمایندگی شرکت همکارهای انتقال و توسعه فن آور هاتف با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۲۰۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و امیرهوشنگ جنگی با کدملی ۰۸۴۸۹۳۰۰۳۷ به نمایندگی شرکت اندیشه تجارت احسان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۰۷۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و امیرهوشنگ جنگی با کدملی ۰۸۴۸۹۳۰۰۳۷ به نمایندگی شرکت اندیشه تجارت احسان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۰۷۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۱۸۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428238
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرو دیار شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا بشناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ بسمت بازرس اصلی و مجید قدیانی به کد ملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۴۸۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512100
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۳ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۰۹۶/۳ ریال منقسم به ۰۰۰/۹۶۴/۳۰ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی با نام از طریق تجدید ارزیابی افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۹/۴/۹۳ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۸۴۶۳۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9741215
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های خودرو دیار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۱۲۲۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران بسمت بازرس اصلی و معصومه شعبان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10822401
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های خودرو دیار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه محاسباتی توانا به ش م ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰ بسمت بازرس اصلی و مجید قهرمانی به ک م بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683248
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره۳۹۹۹ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۱۱/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مبلغ اسمی سهام از مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰ ریال تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و سرمایه شرکت به مبلغ ۳۰۹۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۹۶۴۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی بانام پرداخت شده می‌باشد. نوع شرکت از سهامی خاص به عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۵ ماده و ۱۰ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. طرح اعلامیه تبدیل نوع شرکت به سهامی عام بشرح ذیل می‌باشد: موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: الف) موضوع فعالیت اصلی ساخت و تولید انواع خودرو‌های سبک و نیمه سبک و سنگین اعم از سواری کار وانت و کامیونت و تریلر و انواع خودرو‌های استیشن پس از اخذ مجوزهای لازم راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات تولید انواع خودرو خرید و فروش و ساخت و تولید و بسته بندی و توزیع انواع لوازم و قطعات و ماشین آلات مرتبط با صنایع خودرو سازی خرید و راه اندازی واحد تولیدی نصب و نظارت و راه اندازی ماشین آلات ایجاد واحدهای مهندسی کیفی مرکزی جهت ارائه خدمات به شرکای شرکت ویا دیگران ارائه خدمات مهندسی ب) موضوع فعالیت فرعی شرکت در نمایشگاه‌ها و بازاریابی و توسعه فروش واردات قطعات ابزار و مواد اولیه و قطعات یدکی اقدام برای صادرات به حساب خود و یا به حساب دیگران ارائه انواع خدمات مورد لزوم برای شرکای شرکت یا دیگران جمع آوری اطلاعات فنی و اقتصادی ارائه این اطلاعات سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت‌ها و موسسات انجام کلیه عملیات فنی تجاری صنعتی و خدماتی که بطورمستقیم یا غیر مستقیم با موضوعات فوق بستگی داشته و یا انجام هر یک از آنها را تسهیل نماید. مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد میدان کتاب خیابان سرو غربی پلاک ۱۳۱ کدپستی ۱۹۹۸۱۳۵۵۹۳ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰ ۰۹۶ ۳ ریال منقسم به ۰۰۰ ۴۰۰ ۰۹۶ ۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل:۱) شرکت صابر لاستیک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۳۷۴۸۱ به نمایندگی آقای محمد تقی خانلو فرزند رمضان شمارهشناسنامه ۱۸۹۸ شماره ملی ۰۰۳۶۸۲۶۱۰۳ متولد ۱/۱/۱۳۴۲ صادره از تهران به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲) شرکت افق روشن اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۴۳۷ به نمایندگی جمشید ایمانی کتک لاهیجانی فرزند ابوالقاسم شمارهشناسنامه ۱۱ شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴ متولد ۲/۱/۱۳۴۲ صادره از گرگان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳) شرکت فرید ابتکار صنعت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۷۶۲ به نمایندگی آقای شاهرخ نوبخت فرزند علی اکبر شمارهشناسنامه ۳۲۴۰۳ شماره ملی ۳۲۵۰۳۲۲۰۸۲ متولد ۱/۱۰/۱۳۴۲ صادره از باختران به سمت عضو هیئت مدیره ۴) شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش (سهای خاص) به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۲۷ به نمایندگی آقای مهدی صفری فرزند سلطانعلی شماره شناسنامه ۳۱۴۶ شماره ملی ۰۰۴۹۳۸۵۰۵۴ متولد ۱۰/۱۱/۱۳۳۳ صادره از تهران به سمت رئیس هیئت مدیره ۵) شرکت اندیشه تجارت احسان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۰۷۳۹ به نمایندگی آقای حبیب مزروعی فرزند صفر شمارهشناسنامه ۱۶۷۴ شماره ملی ۱۲۸۶۵۰۷۹۴۴ متولد ۲۸/۱۱/۱۳۳۵ صادره از اصفهان به سمت عضو هیئت مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اصل ورقه سهام مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود وتشکیل اندوخته:۱) به موجب مفاد ماده ۱۸ اسانامه تصویب میزان سود تقسمی شرکت در هر سال منوط به تصمیم سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد. همچنین به موجب مفاد ماده ۹۰اصلاحیه قانون تجارت در صورت وجود منافع تقسیمده در صد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی می‌باشد. ۲) به موجب مفاد ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانون از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث: مبلغ دیون شرکت مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به شرح ذیل می‌باشد: بدهی‌های جاری:۳۸۵۱۱۲۸۶۱۴۶۴۸ بدهی‌های غیر جاری:۲۰۴۱۲۰۵۹۶۵۷۲۴ جمع بدهی‌ها:۵۸۹۲۳۳۴۵۸۰۳۷۲ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌های شرکت روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد. ضمنا رعایت ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی می‌باشد. پ۹۴۱۲۱۰۳۵۶۴۱۵۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131112
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ وتنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای فرامرز کریم پور به کدملی ۰۰۵۰۹۲۳۹۷۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۲۵۹۵۲۲۹۶۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268514
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۲۷ و شرکت افق روشن اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۴۳۷ شرکت توسعه سامانه فردا کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۹۴۴۹ و شرکت راهبرد مبین کوثر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۰۲۰ شرکت دنیای سرمایه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت اعتباری کوثر مرکزی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲ و شرکت بهستان رایان همراه به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۳۴۱۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۵۱۱۰۳۶۴۴۵۵۹۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316280
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی صفری به کد ملی ۰۰۴۹۳۸۵۰۵۴ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به کد ملی ۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴ به نمایندگی از شرکت افق روشن اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۴۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد تقی خانلو به کد ملی ۰۰۳۶۸۲۶۱۰۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷ به سمت عضوء هیئت مدیره و حبیب مزروعی به کد ملی ۱۲۸۶۵۰۷۹۴۴ به نمایندگی از شرکت گروه راهبرد مبین کوثر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۰۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سید غیاث الدین طاهری به کد ملی ۱۵۳۲۵۷۳۶۴۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سامانه فردا کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۹۴۴۹ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۲۰۱۶۲۳۵۵۶۹۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552229
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی خانلو به کدملی ۰۰۳۶۸۲۶۱۰۳، عضو هیئت مدیره، به عنوان مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اسناد تعهدآور اعم از قرارداد‌ها، اسناد مالی، چک‌ها، اوراق بهادار و... با امضای ثابت مدیرعامل و معاونت مالی شرکت به انضمام مهر شرکت مجاز خواهد بود. در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره قابل انجام می‌باشد. اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۱۸۵۲۲۱۴۲۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835958
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ا عضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت صابر لاستیک گلپایگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۷۶۲۱ به نمایندگی آقای محمد ملکی به کدم ۴۵۵۹۷۹۸۹۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صابر یدک گلپایگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۱۲۲۳۷ به نمایندگی آقای محمود قره گوزلو کدم۰۰۵۷۶۰۵۵۰۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کوبن مبدل فرد به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۰۶۳۰ به نمایندگی آقای فرامرز کریم پورکدم ۰۰۵۰۹۳۳۹۷۸ بسمت عضو هیئت مدیره گروه صنعتی صابر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۷۵۰۳ به نمایندگی آقای محمد تقی خانلو کدم ۰۰۳۶۸۲۶۱۰۳بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت اندیشه تجارت احسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۰۷۳۹ به نمایندگی آقای فریبرز کریم پور کدم ۰۰۵۳۰۰۱۸۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره امضا کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات و اوراق اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۴۶۳۹۹۱۲۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه