گسترش ارتباطات داتک

شرکت گسترش ارتباطات داتک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102008568
تهران-شهيد قندي-كوچه ششم-خيابان ابن يمين-پلاك 14-طبقه همكف-واحد 1 1556835311
14
افراد
12
آگهی‌ها
158150
شماره ثبت
1378/10/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 745165
آگهی تصمیمات شرکت گسترش ارتباطات داتک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۸۱۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل بابک ارشد به ک م ۰۰۵۰۰۲۴۲۳۱ و محسن حلاجی به ک م ۰۰۵۲۷۵۶۰۸۴ به عنوان اعضاء و سید محمود مظلوم پور به ک م ۰۰۴۱۰۶۴۱۹۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسین مددی به ک م ۰۰۶۳۷۰۲۷۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا غنی زاده به ک م ۲۷۵۵۲۹۷۵۹۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا نماینده وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۱۳۷۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940502
آگهی تصمیمات شرکت گسترش ارتباطات داتک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۸/۹/۹۱ محمدرضا مرادی شهنی به کد ملی ۱۹۷۱۸۳۹۸۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به جای بابک ارشد بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۱۷۰۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9638399
آگهی تصمیمات شرکت گسترش ارتباطات داتک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۸۱۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۸/۹/۹۱ محمدرضا مرادی شهنی به کد ملی ۱۹۷۱۸۳۹۸۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به جای بابک ارشد بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653977
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجید صدری به کدملی ۰۵۶۹۷۵۲۴۹۳ به نمایندگی از شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۰۳۹۸به عنوان رئیس هیات مدیره آقای عباس کاظمی به کدملی ۴۲۸۱۹۲۱۵۷۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای حسین طائب به کدملی۰۰۵۷۹۶۲۹۶۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل آقای حسن طالبی نژاد به کدملی۲۲۴۹۵۵۸۱۵۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰به عنوان عضو هیات مدیره آقای مسعود خسروی به کدملی۰۵۵۹۵۰۱۶۶۸ به نمایندگی از شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۶۲۳۴به عنوان عضو هیت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاءمدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضائ مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد هیات مدیره اختیارات مشروحه در بند‌های ۷، ۸، ۱۹ اساسنامه را بطور کامل و بند‌های ۴، ۹، ۱۳و ۱۸ از ماده ۵۱ اساسنامه را در چارچوب ائین نامه‌های داخلی شرکت به مدیر عامل اقای حسین طائب (کدملی:۰۰۵۷۹۶۲۹۶۰) تفویض نمود. پ۹۴۱۱۲۱۲۷۹۳۷۵۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12684340
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی (شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲) به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین (شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴) شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی (شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۶۲۳۴) شرکت خدمات ارتباطی رای تل (شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۳۰۳۹۸) شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴) شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰) ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ تصویب شد. پ۹۴۱۲۱۰۱۵۹۵۲۳۱۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726813
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمجید صدری (کدملی ۰۵۶۹۷۵۲۴۹۳) به نمایندگی از شرکت خدمات ارتباطی رای تل (شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۰۳۹۸) بعنوان رئیس هیئت مدیره وآقای عباس کاظمی (کدملی ۴۲۸۱۹۲۱۵۷۵) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مسعودخسروی (کدملی ۰۵۵۹۵۰۱۶۶۸) به نمایندگی از شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی (شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۶۲۳۴) بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای حسین خبره (کدملی ۰۰۶۸۵۱۷۹۵۵) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰) بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای محمدباقر ظهوری فرد (کدملی ۱۷۵۴۶۶۶۰۰۰) به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین (شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴) بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی وسایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ویک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات روی سربرگ شرکت با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. در اجرای مفاد ماده ۵۷ اساسنامه شرکت، هیئت مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۵۱ اساسنامه را به استثناء بندهای ۲۵. ۲۴. ۲۲. ۱۷. ۱۶. ۱۴. ۱۳. ۱۰. ۹. ۲ به مدیرعامل تفویض گردید پ۹۵۰۱۱۵۶۹۵۵۰۷۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768379
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۴ و تنفس‌های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۲۰۷۴۰۲۹۱۳۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802629
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجید صدری (کدملی۰۵۶۹۷۵۲۴۹۳) به نمایندگی از شرکت خدمات ارتباطی رای تل (شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۳۰۳۹۸) بعنوان رئیس هیئت مدیره وآقای عباس کاظمی (کدملی۴۲۸۱۹۲۱۵۷۵) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مسعودخسروی (کدملی۰۵۵۹۵۰۱۶۶۸) به نمایندگی از شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی (شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۶۲۳۴) بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای حسین خبره (کدملی۰۰۶۸۵۱۷۹۵۵) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰) بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای علی زواره ای (کدملی ۴۷۲۳۵۷۵۷۲۳) به جای آقای محمد باقر ظهور ی فر (کدملی ۲۷۵۴۶۶۶۰۰۰) به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین (شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴) بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و درغیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یک نفر از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات روی سربرگ شرکت با امضاء مدیر عامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. در اجرای مفاد ماده ۵۷ اساسنامه شرکت، هیات مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۵۱ اساسنامه را به استثناء بندهای ۲۵٫۲۴٫۲۲٫۱۷٫۱۶٫۱۴٫۱۳٫۱۰٫۹.۲ به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۵۰۲۲۸۳۶۱۳۰۱۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022479
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید اعضا هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴ شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۶۲۳۴ شرکت خدمات ارتباطی رای تل به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۰۳۹۸ شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۲۴۲۳۲۹۸۴۸۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425053
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مجید صدری به کدملی ۰۵۶۹۷۵۲۴۹۳ به نمایندگی از شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۰۳۹۸به عنوان رئیس هیات مدیره - عباس کاظمی به کدملی ۴۲۸۱۹۲۱۵۷۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره - علی زواره‌ای به کدملی۴۷۲۳۵۷۵۷۲۳ به نمایندگی از شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۶۲۳۴ به عنوان عضو هیت مدیره و مدیرعامل - حسین خبره به کدملی۰۰۶۸۵۱۷۹۵۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰به عنوان عضو هیات مدیره - مسعود خسروی به کدملی۰۵۵۹۵۰۱۶۶۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی وسایر اوراق تجاری با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یک نفر از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات روی سربرگ شرکت با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. در اجرای مفاد ماده ۵۷ اساسنامه شرکت، هیات مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۵۱ اساسنامه را به استثناء بندهای ۲۵٫۲۴٫۲۲٫۱۷٫۱۶٫۱۴٫۱۳٫۱۰٫۹.۶٫۲ به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۲۲۰۸۵۷۷۳۱۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586606
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب و سود زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۶۰۸۶۳۴۱۰۲۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324637
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اشخاص حقوقی زیر به مدت دوسال بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شدند شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴ شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۶۲۳۴ شرکت خدمات ارتباطی رای تل به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۳۰۳۹۸ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت، تعیین گردید. پ۹۷۰۸۳۰۶۶۶۲۱۵۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک