شرکت بانک کارآفرین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102006226


شماره ثبت:
157915
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1378/9/17
آدرس:
تهران خيابان وليعصر - روبروي پارك ملت - خيابان ناهيد غربي - شماره 97 1966916475

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی اشرف افخمی 888938
آقای مرتضی عزیزی 888938
محمدرضا خورسندی 888938
آقای علی بقایی 888938
آقای محمدجواد براتی 888938
منوچهر بیات 9559411
ولی اله سیف 10406491
آقای جواد شکرخواه 10406491
احمد بهاروندی 13843121
آقای ناصر صنعتی نژادفرد 13843121
فضل اله معظمی 13843121
آقای جعفر قادری 13843121
عطاءاله آیت اللهی 13843121
مهدی سیف علیشاهی 13843121
آقای محمدرضا فرزین 13843121
مسعود عزمی شبستری 13843121

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 888938
آگهی تصمیمات شرکت بانک کارآفرین سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: به موجب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۰۸۸۲۰ مورخ ۸/۸/۹۱ عطاء اله آیت الهی به ک م ۴۴۵۹۶۴۲۲۴۷ و علی اشرف افخمی به ک م ۳۳۷۹۷۷۴۱۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر و ولی اله سیف به ک م ۳۹۶۱۶۴۷۸۵۲ به نمایندگی از شرکت بیمه کارآفرین و علی بقایی به ک م ۱۲۸۸۷۸۲۰۸۱ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد فردا و جواد شکرخواه به ک م ۱۸۶۱۱۳۵۹۵۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گستر دوراندیش و فضل اله معظمی به ک م ۱۲۱۹۲۳۲۴۸۳ به نمایندگی از شرکت کار و اندیشه جنوب و مرتضی عزیزی به ک م ۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ به نمایندگی از شرکت تدبیر تهویه هوشمند که علی اشرف افخمی به سمت رئیس هیئت مدیره و عطاء اله آیت الهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ولی اله سیف به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء مجاز به شرح ذیل همراه با مهر شرکت معتبر است. علی اشرف افخمی، ولی اله سیف، جواد شکرخواه، علی بقایی، عطاء اله آیت الهی، فضل اله معظمی، مرتضی عزیزی، محمدجواد براتی به ک م ۱۲۱۹۲۲۴۰۶۵ و مسعود عزمی شبستری به ک م ۱۷۲۹۳۵۱۷۱۹ و محمدرضا خورسندی به ک م ۳۲۵۶۱۷۷۸۴۰ و مکاتبات جاری بانک با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۲۶۰۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888939
آگهی تصمیمات شرکت بانک کار آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: به موجب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره‌های ۱۵۳۵۵۸ مورخ ۱۴/۶/۹۱ و ۲۵۶۷۱۳ مورخ ۲۷/۹/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به ش م ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سخن حق به ش م ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کار و اندیشه جنوب به ش م ۱۰۱۰۱۴۳۷۱۵۷ و شرکت تدبیر تهویه هوشمند به ش م ۱۰۳۲۰۳۶۶۰۸۰ و عطااله آیت الهی به ک م ۴۴۵۹۶۴۲۲۴۷ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و بیمه کارآفرین به ش م ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹ و شرکت سرمایه گستر دوراندیش به ش م ۱۰۳۲۰۶۲۸۶۶۸ و شرکت توسعه اقتصاد فردا به ش م ۱۰۱۰۲۷۷۲۸۹۴ به عنوان اعضاء اصلی و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین به ش م ۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۲۶۴۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204564
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۱۹۷۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464070
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین سهامی عام شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۳ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۰/۹۲ و مجوز بشماره ۲۶۶۴۳۳/۱۲۱ مورخ ۱۶/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز بشماره ۲۸۱۵۶۶ مورخ ۲۴/۹/۹۲ بانک مرکزی سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۷ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۸ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۸ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۹۵۳۷۲۹۱۱۶۹۰ ریال بموجب گواهی شماره ۳۵۱۶۵/۰۰۱۶ مورخ ۱۴/۲/۹۳ بانک کار آفرین شعبه ظفر و مبلغ ۸۰۴۹۰۶۳۶۶۹۰ ریال بموجب گواهی شماره ۳۴۰۸۵/۰۰۱۶ مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ بانک کار آفرین شعبه ظفر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۷/۳/۹۳ تکمیل امضا گردیده است. پ۱۸۲۹۶۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9559411
آگهی تصمیمات شرکت بانک کارآفرین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۲/۱۳۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس اصلی و منوچهر بیات به کد ملی ۲۲۹۴۹۳۸۹۹۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9627484
آگهی تصمیمات شرکت بانک کار آفرین سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۸ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای امیر دادخواه شرکت سرمایه گذاری تدبیر شرکت مهندسی کار و اندیشه علی روستا ایرج کاموری مقدم شرکت توسعه آلتون شرکت تجهیزات کامپیوتری ایران محمدرضا جابرانصاری شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای پرویز عقیلی کرمانی خسرو نایبی اهرنجانی حبیب رضوی بسمت اعضا علی البدل. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۸۸ علی اشرف افخمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا سلطان زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پرویز عقیلی کرمانی بسمت مدیرعامل و آقای محمدمهدی تابع قانون به نمایندگی از شرکت مهندسین کار و اندیشه سعید هورآذر به نمایندگی از شرکت توسعه آلتون و پرویز خاکپور به نمایندگی از شرکت تجهیزات کامپیوتری ایران بسمت اعضا هیئت مدیره احمد قدوسی بسمت قائم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ۲ نفر از آقایان علی اشرف افخمی پرویز خاکپور محمدمهدی تابع قانون محمدرضا جابرانصاری امیردادخواه علی روستا رضا سلطان زاده ایرج کاموری مقدم سعید هورآذر پرویز عقیلی کرمانی احمد قدوسی جواد جوادی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9752911
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۹ ولی اله سیف به کد ملی ۳۹۶۱۶۴۷۸۵۲ به جای محمود امیری به نمایندگی شرکت تجهیزات کامپیوتری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۱۴۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9806517
آگهی تصمیمات شرکت بانک کار آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: به موجب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره‌های ۱۵۳۵۵۸ مورخ ۱۴/۶/۹۱ و ۲۵۶۷۱۳ مورخ ۲۷/۹/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به ش م ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سخن حق به ش م ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کار و اندیشه جنوب به ش م ۱۰۱۰۱۴۳۷۱۵۷ و شرکت تدبیر تهویه هوشمند به ش م ۱۰۳۲۰۳۶۶۰۸۰ و عطااله آیت الهی به ک م ۴۴۵۹۶۴۲۲۴۷ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و بیمه کارآفرین به ش م ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹ و شرکت سرمایه گستر دوراندیش به ش م ۱۰۳۲۰۶۲۸۶۶۸ و شرکت توسعه اقتصاد فردا به ش م ۱۰۱۰۲۷۷۲۸۹۴ به عنوان اعضاء اصلی و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین به ش م ۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10406491
آگهی تصمیمات شرکت بانک کارآفرین سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: به موجب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۰۸۸۲۰ مورخ ۸/۸/۹۱ عطاء اله آیت الهی به ک م ۴۴۵۹۶۴۲۲۴۷ و علی اشرف افخمی به ک م ۳۳۷۹۷۷۴۱۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر و ولی اله سیف به ک م ۳۹۶۱۶۴۷۸۵۲ به نمایندگی از شرکت بیمه کارآفرین و علی بقایی به ک م ۱۲۸۸۷۸۲۰۸۱ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد فردا و جواد شکرخواه به ک م ۱۸۶۱۱۳۵۹۵۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گستر دوراندیش و فضل اله معظمی به ک م ۱۲۱۹۲۳۲۴۸۳ به نمایندگی از شرکت کار و اندیشه جنوب و مرتضی عزیزی به ک م ۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ به نمایندگی از شرکت تدبیر تهویه هوشمند که علی اشرف افخمی به سمت رئیس هیئت مدیره و عطاء اله آیت الهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ولی اله سیف به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء مجاز به شرح ذیل همراه با مهر شرکت معتبر است. علی اشرف افخمی، ولی اله سیف، جواد شکرخواه، علی بقایی، عطاء اله آیت الهی، فضل اله معظمی، مرتضی عزیزی، محمدجواد براتی به ک م ۱۲۱۹۲۲۴۰۶۵ و مسعود عزمی شبستری به ک م ۱۷۲۹۳۵۱۷۱۹ و محمدرضا خورسندی به ک م ۳۲۵۶۱۷۷۸۴۰ و مکاتبات جاری بانک با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11016259
آگهی تصمیمات بانک کارآفرین سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11143939
آگهی تصمیمات شرکت بانک کارآفرین سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۸۹ ولی اله سیف بجای پرویز عقیلی کرمانی بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانک با امضای دو نفر از دارندگان حق امضای مجاز معتبر است. دارندگان حق امضای مجاز بشرح ذیل تعیین شدند: علی اشرف افخمی پرویز خاکپور محمدمهدی تابع قانون محمدرضا جابر انصاری امیر دادخواه علی روستا رضا سلطانزاده ایرج کاموری مقدم سعید هورآذر ولی اله سیف جواد جوادی همچنین اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646686
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۸۳۴۷۸/۹۴ مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت خیابان ناهید غربی شماره ۹۷ کدپستی۱۹۶۶۹۱۶۴۷۵ تغییر یافت پ۹۴۱۱۱۸۷۶۷۸۲۳۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082572
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز بانک مرکزی به شماره ۱۸۲۴۳۰/۹۵ مورخ ۸/۶/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۲۸۷۵۱۴۰۳۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13843121
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۱۶۵۶/۹۶ مورخ ۱۰/۱۰/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عطااله آیت اللهی کدملی ۴۴۵۹۶۴۲۲۴۷ احمد بهاروندی کدملی ۴۰۷۲۷۲۷۴۶۶ مهدی سیف علیشاهی کدملی ۴۴۳۱۵۱۶۸۴۰ ناصر صنعتی نژاد فرد کدملی ۰۰۳۳۸۴۹۴۲۰ مرتضی عزیزی کدملی ۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ محمد رضا فرزین کدملی ۶۱۹۹۳۲۶۲۶۱ فضل اله معظمی کدملی ۱۲۱۹۲۳۲۴۸۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره مسعود عزمی شبستری کدملی ۱۷۲۹۳۵۱۷۱۹ جعفر قادری کدملی ۵۱۵۹۰۷۶۹۵۶ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۱۰۸۲۵۷۶۲۰۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14072570
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۶۷۸۱۷/۹۷مورخه۰۲/۰۳/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۷۰۳۲۲۴۰۴۷۹۹۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342029
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ نوبت دوم و نامه شماره ۳۰۱۱۵۸/۹۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و تراز نامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند پ۹۷۰۹۱۳۹۰۸۸۱۵۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه