شرکت مجتمع فولاد الیگودرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101990962


شماره ثبت:
156362
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1378/8/10
آدرس:
تهران خيابان شهيد باهنر بين ميدان ياسر و ميدان قدس پلاك 276 طبقه اول 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد فلاحتیان 717039
هادی فلاحتیان 10286226
عباسعلی دهدشتی نژاد 10508230
علیرضا فلاحتیان 13122211
عباس سالک 13122211
مهدی فلاحتیان پایین دروازه 13122211
آقای مجید فلاحتیان 13122211
کاظم فلاحتیان 13122370
مرجان فلاحتیان پائین دروازه 13864573
میر ابوالفضل سادات 13864573

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 717039
آگهی تصمیمات شرکت فولاد الیگودرزسهامی عام به شماره ثبت۱۵۶۳۶۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: صورت مالی سال ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی به ک م ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی فلاحتیان به ک م ۱۲۸۱۶۵۱۴۲۷ و کاظم فلاحتیان به ک م ۱۲۸۱۶۵۱۴۳۵۱ و محمد فلاحتیان پایین دروازه به ک م ۱۲۸۶۵۷۷۶۴۰ و علیرضا فلاحتیان به ک م ۱۲۸۶۶۶۶۵۹۷ و مجید فلاحتیان به ک م ۱۲۸۶۸۷۹۳۱۰ به سمت اعضاء اصلی و محسن فلاحتیان پایین دروازه به ک م ۱۲۹۱۰۳۸۲۳۱ به سمت عضو علی البدل و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۱ علیرضا فلاحتیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد فلاحتیان پایین دروازه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کاظم فلاحتیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۶۳۵۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295894
آگهی تغییرات شرکت فولاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی رایمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی با ک. م ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. پ۱۷۵۸۰۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9589312
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۸۸ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود از ماده ۵۷ اساسنامه را در ۱۲ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286226
آگهی تصمیمات شرکت فولاد الیگودرز سهامی عام به شماره ثبت۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: صورت مالی سال ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی به ک م ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی فلاحتیان به ک م ۱۲۸۱۶۵۱۴۲۷ و کاظم فلاحتیان به ک م ۱۲۸۱۶۵۱۴۳۵۱ و محمد فلاحتیان پایین دروازه به ک م ۱۲۸۶۵۷۷۶۴۰ و علیرضا فلاحتیان به ک م ۱۲۸۶۶۶۶۵۹۷ و مجید فلاحتیان به ک م ۱۲۸۶۸۷۹۳۱۰ به سمت اعضاء اصلی و محسن فلاحتیان پایین دروازه به ک م ۱۲۹۱۰۳۸۲۳۱ به سمت عضو علی البدل و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۱ علیرضا فلاحتیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد فلاحتیان پایین دروازه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کاظم فلاحتیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10508230
آگهی تصمیمات شرکت فولاد الیگودرز سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی‎نژاد به کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10648608
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی فلاحتیان کاظم فلاحتیان محمد فلاحتیان پایین دروازه علیرضا فلاحتیان مجید فلاحتیان بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره محسن فلاحتیان پایین دروازه بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۸۹ علیرضا فلاحتیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد فلاحتیان پایین دروازه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کاظم فلاحتیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122211
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی فلاحتیان بشماره ملی ۱۲۸۱۶۵۱۴۲۷ و کاظم فلاحتیان بشماره ملی ۱۲۸۱۶۵۱۴۳۵ و محسن فلاحتیان پایین دروازه بشماره ملی ۱۲۹۱۰۳۸۲۳۱ و علیرضا فلاحتیان بشماره ملی ۱۲۸۶۶۶۶۵۹۷ و مجید فلاحتیان بشماره ملی ۱۲۸۶۸۷۹۳۱۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹به عنوان بازرس اصلی و عباس سالک به شماره ملی ۵۵۵۹۷۸۷۹۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۲۲۵۲۹۷۷۱۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122370
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی فلاحتیان بشماره ملی ۱۲۸۱۶۵۱۴۲۷ بسمت عضوء هیئت مدیره و کاظم فلاحتیان بشماره ملی ۱۲۸۱۶۵۱۴۳۵ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و محسن فلاحتیان پایین دروازه بشماره ملی ۱۲۹۱۰۳۸۲۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا فلاحتیان بشماره ملی ۱۲۸۶۶۶۶۵۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید فلاحتیان بشماره ملی ۱۲۸۶۸۷۹۳۱۰ بسمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک و برات، سفته و غیره با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و سایر نامه‌ها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۸۲۲۳۲۸۷۹۶۷۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647223
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹به عنوان بازرس اصلی و آقای میر ابوالفضل سادات شماره ملی ۱۲۸۴۵۰۲۲۶۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۱۷۲۱۵۴۶۹۸۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13864573
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مرجان فلاحتیان با کدملی ۱۲۸۸۱۳۸۱۲۱ به جای آقای مجید فلاختیان با کدملی۱۲۸۶۸۷۹۳۱۰ برای باقی مانده مدت تصدی هئیت مدیره انتخاب شد. موسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۹۸۵۱ عنوان بازرس اصلی و آقای میر ابوالفضل سادات با کدملی ۱۲۸۴۵۰۲۲۶۰به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۶۱۱۱۸۶۵۰۶۰۳۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه