شرکت پترو شیمی غدیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101984431


شماره ثبت:
155696
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1378/7/21
آدرس:
شهرك قدس ، كوچه گلبرگ 2 غربي ، خيابان شهيد محمود فخار مقدم ( گلها )، پلاك 4 1468833481

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید هوشنگ خلفوندی 856833
رضا زنگنه نژاد 1178935
حمید وفایی 1178935
هادی درفشی 1178935
علی مستاجران 1178935
محمود هاشم زاده 1178935
مسعود سعیدی طاهری 1622089
آقای علیرضا صدیقی زاده 1622089
حسین شیخی 1651686
رضا رضوانی مفرد 10674534
حمیدرضا مهرعلی 10674534
حسین خرم جاه 10741203
آقای امین بیانک 13703080
رضا نجف آبادی 13703080
آقای سید علیرضا محمودی 13703080
محمدعلی شفیعی سیف آبادی 13703080
آقای غلامعلی اکوان 14370208

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 626699
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی غدیرسهامی خاص به شماره ثبت۱۵۵۶۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ در اجرای کامل ماده ۱۴۱ قانون تجارت اصلاحی مصوب ۱۳۴۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. تبصره یک از ماده ۴۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۲۰۵۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856833
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷ بنمایندگی سید هوشنگ خلفوندی با کدملی ۴۰۷۱۵۹۱۵۹۵ شرکت پتروشیمی فن آوران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴ بنمایندگی حسین خرم جاه با کدملی ۰۳۲۲۲۹۹۴۵۴ بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۳۷۸۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051563
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص بشماره ثبت۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید. ارزش هرسهم از یک ریال به۱۰۰۰ریال افزایش یافت و تعداد سهام از۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱سهم به۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱سهم تغییریافت و ماده۶ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱سهم با نام۱۰۰۰ریالی تمام پرداخت شده میباشد. پ۱۶۴۴۱۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055993
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ رضا زنگنه نژاد به ش م ۳۳۰۹۳۲۹۶۸۲ به جای حسین خرم جاه به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فن آوران به ش م ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴ و علی مستاجران به ک م ۱۲۸۹۹۷۵۴۶۹۲ به جای سید هوشنگ خلفوندی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. همچنین رضا زنگنه نژاد به جای حمید وفایی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۱۶۴۵۸۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178935
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی غدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۳ موضوع شرکت: ایجاد و اداره واحدهای تولیدی در زمینه‌های شیمیایی و نفت و پتروشیمی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور انجام عملیات تدارکاتی و بازرگانی در ارتباط با موضوع شرکت انجام کلیه عملیاتی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد ایجاد واحدهای آزمایشی و تحقیقاتی به منظور کسب دانش فنی و تحصیل و خرید هرگونه دانش فنی امتیاز و عقد قراردادهای مربوطه انجام امور بررسی و ارایه خدمات مشاوره‌ای و مهندسی و مدیریت اجرا. ۴ مرکز اصلی و نشانی شرکت: استان تهران شهر تهران میباشد و شرکت فاقد شعبه است. ۵ مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود. ۶ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال تماما پرداخت شده می‌باشد. ۷ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. اشخاص ذیل بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت پتروشیمی آبادان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶ به نمایندگی ۸ هادی درفشی با کد ملی ۳۸۷۳۲۵۳۵۲۶ بسمت رییس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی فن آوران ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴ به نمایندگی رضا زنگنه نژاد با کد ملی ۳۳۰۹۳۲۹۶۸۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی علی مستاجران با کد ملی ۱۲۸۹۹۷۵۴۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به نمایندگی حمید وفایی با کد ملی ۴۸۴۹۴۴۱۸۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به نمایندگی محمود هاشم زاده با کد ملی ۱۸۱۸۰۸۷۴۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره ۹ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصا و یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نمایند یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. ۱۰ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام طبق ماده ۳۷ اساسنامه در اختیار هیئت مدیره می‌باشد. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت می‌شود هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده ۵۲ اساسنامه منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۱ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مبلغ بدهی بلند مدت ۶۴۱/۶۳ میلیون ریال و مبلغ بدهی کوتاه مدت ۳۵۹/۴۹۶/۱ میلیون ریال. ۱۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۶۹۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178984
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی غدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام ش ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۰۶۹۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441932
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا صدیقی زاده به شماره ملی ۲۲۴۷۲۱۲۲۰۰ بجای آقای علی مستاجران برای بقیه مدت تصدی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۸۲۰۳۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622089
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا صدیقی زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۴۷۲۱۲۲ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای حمید وفایی به شماره ملی ۴۸۴۹۴۴۱۸۱۵ بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای هادی درفشی به شماره ملی ۳۸۷۳۲۵۳۵۲۶ بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای محمود هاشم زاده به شماره ملی ۱۸۱۸۰۸۷۴۰۵ بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای مسعود سعیدی طاهری به شماره ملی ۱۲۶۲۲۸۴۲۴۴ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۶۵۸۳۳۲۶۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651686
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۱۲۵۶۵۷۳۳۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10674534
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به ش ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ک ملی ۳۲۵۶۵۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ با نمایندگی محمود هاشم زاده به ک م ۱۸۱۸۰۸۷۴۰۵ و شرکت سرمایه گذاری نفت گاز پتروشیمی تامین به ش م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ با نمایندگی حمید وفائی به ک م ۴۸۴۹۴۴۱۸۱۵ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ک م ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷ با نمایندگی حمیدرضا مهرعلی به ک م ۰۰۳۲۳۱۷۱۹۰ و شرکت پتروشیمی آبادان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶ به نمایندگی هادی درفشی به ک م ۳۸۷۳۲۵۳۵۲۶ و شرکت پتورشیمی فن آوران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴ به نمایندگی رضا رضوانی مفرد به کدملی ۱۲۶۲۶۲۵۹۶۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ هادی درفشی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید وفایی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10741203
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷ بنمایندگی سید هوشنگ خلفوندی با کدملی ۴۰۷۱۵۹۱۵۹۵ شرکت پتروشیمی فن آوران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴ بنمایندگی حسین خرم جاه با کدملی ۰۳۲۲۲۹۹۴۵۴ بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10964812
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۵۵۶۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۸/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736293
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین بیانک به شماره ملی ۱۷۵۴۰۳۱۶۶۸ را به عنوان نماینده شرکت پتروشیمی فن آوران و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب نمود و حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور در شرکت اعم از چکها، بروات، سفته‌ها و قرار دادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقآ همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مشار الیه با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۱۲۱۶۱۱۱۳۱۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960503
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۰۵۲۶۷۴۰۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13143634
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران شهرک قدس، کوچه گلبرگ ۲ غربی، خیابان شهید محمود فخار مقدم (گلها)، پلاک ۴ کدپستی ۱۴۶۸۸۳۳۴۸۱ انتقال یافت. پ۹۵۰۹۰۱۸۰۶۹۷۵۵۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570065
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی ذیل بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت پتروشیمی فن آوران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت پتروشیمی آبادان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶ پ۹۶۰۵۲۹۱۰۵۹۲۶۴۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703080
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهندس امین بیانک به شماره ملی ۱۷۵۴۰۳۱۶۶۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سید علیرضا محمودی به شماره ملی ۱۲۹۱۱۵۳۳۸۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فن آوران به سمت رئیس هیئت مدیره رضا نجف آبادی به شماره ملی ۴۳۲۳۲۰۷۸۲۴ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی آبادان به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی شفیعی سیف آبادی به شماره ملی ۲۳۷۰۷۷۴۸۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور در شرکت اعم از چکها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر در یافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرار داد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادر و استرداد آنها اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داد خواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنطیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. پ۹۶۰۸۱۷۱۱۷۸۷۱۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808489
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۸۴۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۷/۹/۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۶۱۰۱۹۶۵۹۵۲۲۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109572
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان مالی سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۶به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۴۱۶۲۶۱۳۶۸۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14370208
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی اکوان با کدملی ۰۶۳۹۱۴۳۳۱۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ش ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب شد پ۹۷۱۰۰۱۶۴۲۹۳۴۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه