بانک سامان

شرکت بانک سامان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101972093
تهران-امانيه-خيابان وليعصر-بن بست شهيد سعيد تركش دوز-پلاك 2-طبقه اول-واحد 1 1966643513
6
افراد
13
آگهی‌ها
154444
شماره ثبت
1378/6/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 853640
آگهی تصمیمات شرکت بانک سامان سهامی عام به شماره ثبت۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
طبق مفاد مجوز شماره ۱۶۷۰۷۵ مورخ ۲۹/۶/۹۱ بانک مرکزی و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۹۵۳۶۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041710
آگهی تصمیمات شرکت بانک سامان سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: احمد مجتهد به ش. ملی ۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸ به نمایندگی توسعه سرمایه گذاری سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و ولی ضرابیه به ش. ملی ۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸ به نمایندگی شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فریدون توحیدی مقدم به ش. ملی ۲۵۹۰۶۹۳۰۲۸ به نمایندگی شرکت صرافی سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۱۵۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و فریده گرامی نژاد به ش. ملی ۰۰۳۵۳۶۸۵۲۷ به نمایندگی شرکت بیمه سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سید احمد طاهری بهبهانی به ش. ملی ۲۲۹۵۶۸۰۱۳۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بانک تحت هر نام و عنوان از جمله انواع قراردادها اسناد تجاری وکالتنامه وکلای دادگستری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در ۱۶ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. پ۱۶۳۹۳۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272369
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۲ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۸۰۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537201
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ومجوز۱۷۶۶۰مورخه ۲۸/۱/۱۳۹۳بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:. آقای احمد مجتهد به شماره ملی ۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸. آقای ولی ضرابیه به شماره ملی ۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸. خانم فریده گرامی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۵۳۶۸۵۲۷. آقای عبدالرسول دری اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۲۰۶۱۵. موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ پ۹۳۰۴۳۱۶۳۳۳۷۴۳۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1566586
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز ۱۲۶۸۷۰ مورخه ۱۲/۵/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای ولی ضرابیه به شماره ملی ۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای احمد مجتهد به شماره ملی ۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. خانم فریده گرامی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۵۳۶۸۵۲۷ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای عبدالرسول دری اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۲۰۶۱۵ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای سیداحمد طاهری بهبهانی با کد ملی ۲۲۹۵۶۸۰۱۳۱بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۹۳۰۵۲۰۳۷۶۹۱۸۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1566587
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ومجوز ۱۷۶۶۰مورخه ۲۸/۱/۱۳۹۳بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۰۴۱۹۷۲۶۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9771129
آگهی تغییرات در بانک سامان سهامی عام بشماره ثبت۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۴/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سعید آتشکاری بعنوان نماینده موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع ملی ایران در هیئت مدیره تعیین گردید. اله ویردی رجائی سلماسی بسمت رئیس هیئت مدیره و ایرج نیک نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ولی ضرابیه خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانک تحت هر نام و عنوان با امضای مشترک مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر بانک معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10925853
آگهی تصمیمات شرکت بانک سامان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۵۴۴۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کد ملی۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12703941
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۹۳ و مجوز شماره ۳۵۴۳۶۴/۹۴ مورخ ۲/۱۲/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مجوز شماره ۰۶۳ - ۱۶۱۴۵۸ , ۹۴۹ مورخ ۴/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۶۵۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل آورده نقدی و سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ ۳۱۷۷۳۲۹۸۹۰۰۱ ریال به موجب گواهی بانکی شماره ۴۸۴۹ - ۸۰۱ - ۹۳ مورخ ۷/۱۱/۹۳ و مبلغ ۹۴۳۴۳۶۷۴۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۱۸۶ - ۸۰۱ - ۹۴ مورخ ۲۹/۶/۹۴ بانک سامان شعبه افریقا واریز گریده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۴۱۲۱۹۷۵۴۲۰۹۸۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12864946
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۷۴۳۰۴/۹۴ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۳ به تصویب رسیدروزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های مربوط به بانک تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۵۰۳۳۱۸۶۷۳۶۸۲۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895545
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۱۸۶۲۹مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۸۷۳۱ , ۱۲۲ مورخ ۰۸/۰۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید بانک مشتمل بر۱۴۷ ماده و ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ۹۵۰۴۱۵۳۷۰۶۴۵۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13616095
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و تنفس‌های مربوطه و مجوز شماره ۱۸۳۶۰۴/۹۵مورخ ۹/۶/۱۳۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های بانک تعیین گردیدند. پ۹۶۰۶۲۷۵۷۳۹۲۲۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188905
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶نوبت دوم و مجوز بانک مرکزی بشماره ۱۴۰۰۸۸/۹۷ مورخ ۳۰/۴/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ به تصویب رسید روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۶۰۵۳۶۳۷۰۷۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک