شرکت فراکلون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101949419


شماره ثبت:
152137
تعداد بازدید:
6
تأسیس:
1378/3/31
آدرس:
تهران شهر تهران-ميرداماد-ميدان نجم آبادي-خيابان شمس تبريزي شمالي-پلاك 14-طبقه اول-واحد 3- 1919644158

اشخاص

عنوان طبق آگهی
امیرحسین نجفی 589759
آقای ابراهیم شعبانی خضری 589759
خسرو فتح الهی 589759
آقای مرتضی حیرانیان 589759
حمد افسری 1617389
خانم زهرا حسینی 12649244
علی درخشان 12649244
محمدمهدی حاجی آقاشریف 12649244
آقای حمید بهفرراد 13021587
رضا دوستی دولت آبادی 13592713
آقای شهریار شهریاری 14360575

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 589759
آگهی تصمیمات شرکت فراکلونسهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ واصل گردیده اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند: امیرحسین نجفی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۲۲۷۵۵ شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ ابراهیم شعبانی به شماره ملی ۰۴۵۱۲۳۶۲۵۴ مرتضی حیرانیان به شماره ملی ۳۸۷۴۷۷۷۱۶۲ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ امیرحسین نجفی به سمت رئیس هیئت مدیره خسرو فتح الهی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ابراهیم شعبانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شهریار شهریاری بسمت عضو هیئت مدیره مرتضی حیرانیان بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۳۱۷۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707437
آگهی تصمیمات شرکت فراکلون سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۲۱۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به ش م ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد افسری به ک م ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۴۱۳۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147964
آگهی تغییرات شرکت فرا کلون سهامی عام به شماره ثبت۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد افسری به کدملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی درخشان به کدملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ و آقای خسرو فتح الهی به کدملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ و آقای ابراهیم شعبانی خضری به کدملی ۰۴۵۱۲۳۶۲۵۴ و آقای شهریار شهریاری به کدملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ آقای محمدمهدی حاجی آقاشریف به کدملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ پ۱۶۹۰۳۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147965
آگهی تغییرات شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین: آقای علی درخشان به کدملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو فتح الهی به کدملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم شعبانی خضری به کدملی ۰۴۵۱۲۳۶۲۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای شهریار شهریاری به کدملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدمهدی حاجی آقاشریف به کدملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۹۰۳۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617389
آگهی تغییرات شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد افسری به شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۳۳۷۹۱۹۹۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9633817
آگهی تصمیمات شرکت فراکلون سهامی عام به ثبت شده به شماره ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان بسمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10771532
آگهی تصمیمات شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ واصل گردیده اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند: امیرحسین نجفی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۲۲۷۵۵ شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ ابراهیم شعبانی به شماره ملی ۰۴۵۱۲۳۶۲۵۴ مرتضی حیرانیان به شماره ملی ۳۸۷۴۷۷۷۱۶۲ که به موجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ امیرحسین نجفی به سمت رئیس هیئت مدیره خسرو فتح الهی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ابراهیم شعبانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شهریار شهریاری بسمت عضو هیئت مدیره مرتضی حیرانیان بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11074841
آگهی تصمیمات شرکت فراکلون سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به ش م ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد افسری به ک م ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649244
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. - آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم زهرا حسینی به شماره ملی ۰۰۵۶۶۶۸۹۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره. - آقای شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. - آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ک حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۱۱۹۶۸۱۴۸۵۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649252
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ - آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ - آقای شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ - خانم زهرا حسینی به شماره ملی ۰۰۵۶۶۶۸۹۳۷ - آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ بسمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند پ۹۴۱۱۱۹۴۶۱۶۷۶۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021587
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. رضادوستی دولت آبادی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۴۰۸۳۱ بعنوان بازرس اصلی و حمید بهفرراد به شماره ملی۰۴۵۰۵۸۸۵۸۰ بعنوان بازرس علی البدل بریا مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۲۴۶۵۵۳۷۰۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492233
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز شرکت به: تهران شهر تهران میرداماد میدان نجم آبادی خیابان شمس تبریزی شمالی پلاک ۱۴ طبقه اول واحد ۳ کدپستی ۱۹۱۹۶۴۴۱۵۸ انتقال یافت. پ۹۶۰۴۱۱۹۳۴۲۴۱۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592713
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضادوستی دولت آبادی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۴۰۸۳۱ بعنوان بازرس اصلی و حمید بهفرراد به شماره ملی۰۴۵۰۵۸۸۵۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۶۱۳۷۴۰۱۲۷۳۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360564
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹

آگهی تغییرات شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا حسینی به شماره ملی ۰۰۵۶۶۶۸۹۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360575
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹

آگهی تغییرات شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۴۰۸۳۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید بهفرراد به شماره ملی ۰۴۵۰۵۸۸۵۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ و خانم زهرا حسینی به شماره ملی ۰۰۵۶۶۶۸۹۳۷ و آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه