شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101942066


شماره ثبت:
151394
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1378/3/12
آدرس:
تهران خ دكتر بهشتي خ پاكستان ك 4 پ 4 ط 4 1531635113

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید حسین سید شفیعی 886822
خلیل جعفرزاده 886822
محمدمسعود سمیعی نژاد 10575970
صادق افشار 10575970
اسفندیار سالاروند 10575970
محمدرضا سیفی 10575970
آقای سید محسن محسنی شکیب 10697767
آقای محمدرضا منتظری 10697767
حبیب‎اله بوربور 10697767
حسام طهماسیان 10697767
آقای محسن دلاویز 13088647
مرتضی لطفی 13088647
آقای حافظ کمال هدایت 13088647
منصور سلطانی 13088647

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 886822
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ اسفندیار سالاروند به ک م ۴۲۱۹۴۲۶۸۶۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود سمیعی نژاد به ک م ۴۰۷۲۱۸۶۶۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به ک م ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خلیل جعفرزاده به ک م ۱۲۳۹۷۵۸۶۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۰۰۲۰۵۶۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا سیفی به ک م ۳۹۶۱۶۷۲۴۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰ و صادق افشار به ک م ۰۰۴۵۲۲۹۱۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک‌ها سفته‌ها بروات قراردادها و هرگونه اسناد تعهدآور برای شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و همچنین چکها تا سقف مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به امضاء سید حسین سید شفیعی به ک م۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ مدیر امور مجامع و مالکیت سهام به اتفاق امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و نیز مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا احدی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل در ۲۶ بند به شرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۴۵۵۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937122
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) بشماره ثبت۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۸/۹۱ سید قوام الدین شاهرخی به ش. ملی۴۰۷۰۵۷۰۴۳۸ بجای محمدمسعود سمیعی نژاد به کدملی۴۰۷۲۱۸۶۶۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و صادق افشار به کدملی۰۰۴۵۲۲۹۱۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۴۱۹۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9679782
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) بشماره ثبت۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۸/۹۱ سید قوام الدین شاهرخی به ش. ملی۴۰۷۰۵۷۰۴۳۸ بجای محمدمسعود سمیعی نژاد به کدملی۴۰۷۲۱۸۶۶۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و صادق افشار به کدملی۰۰۴۵۲۲۹۱۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10140922
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10575970
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ اسفندیار سالاروند به ک م ۴۲۱۹۴۲۶۸۶۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود سمیعی نژاد به ک م ۴۰۷۲۱۸۶۶۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به ک م ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خلیل جعفرزاده به ک م ۱۲۳۹۷۵۸۶۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۰۰۲۰۵۶۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا سیفی به ک م ۳۹۶۱۶۷۲۴۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰ و صادق افشار به ک م ۰۰۴۵۲۲۹۱۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک‌ها سفته‌ها بروات قراردادها و هرگونه اسناد تعهدآور برای شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و همچنین چکها تا سقف مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به امضاء سید حسین سید شفیعی به ک م۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ مدیر امور مجامع و مالکیت سهام به اتفاق امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و نیز مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا احدی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل در ۲۶ بند به شرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10697767
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۷/۹۰ محسن محسنی شکیب به کدملی ۰۰۴۲۶۵۴۸۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و حبیب اله بوربورحسین بیگی به کدملی ۶۵۸۹۸۸۸۲۰۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا منتظری به کدملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره به کدملی ۲۲۹۲۰۲۸۹۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و حسام طهماسیان به کدملی ۲۱۴۱۸۲۸۱۱۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰ بسمت اعضای هیئت مدیره و خلیل جعفرزاده به کدملی ۱۲۳۹۸۵۸۶۴۲ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات و قراردادها و هر گونه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت بدون رعایت سقف مبلغ معتبر خواهدبود و همچنین چکها تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال با امضای سید حسین سید شفیعی به کدملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ (مدیر امور مجامع و مالکیت سهام) به اتفاق احدی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین هیئت مدیره حدود اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10873362
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/۸۸ صادق افشار به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا منتظری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به سمت رئیس هیئت مدیره، حبیب اله بوربور حسین بیگی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدعبدالمجید ثمره هاشمی شجره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پترو شیمیایی و شیمیایی تامین و حسام طهماسیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چکها و سفته‌ها بروات و قرار دادها و هر گونه اسناد تعهدآور با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد محل شرکت به تهران خ دکتر بهشتی خ پاکستان ک چهارم پ ۴ ط چهارم کد پستی ۱۵۳۱۶۳۵۱۱۳ تغییر یافت ضمنا شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه در ۲۶ بند تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088647
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۰۰۸۷ , ۱۲۲ مورخه ۰۶/۰۵/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن دلاویز دارای کدملی شماره ۴۲۳۱۶۴۵۲۵۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بجای آقای حسام طهماسیان برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره منصوب گردید. حافظ کمال هدایت کدملی ۰۰۴۴۴۲۴۶۳۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره. مرتضی لطفی کدملی ۱۸۲۹۲۰۱۱۱۵ نایب رئیس هیئت مدیره. صادق افشار کدملی ۰۰۴۵۲۲۹۱۰۴بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره. منصور سلطانی کدملی ۰۰۳۵۳۸۵۱۲۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها و هرگونه اسناد تعهدآور برای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و نیز مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۸۰۲۷۲۶۵۸۲۶۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966922
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲، به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۱۱۸۷۴۰۷۷۱۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13998703
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲، به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۷۰۲۰۵۷۰۳۵۲۷۶۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056270
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۹۷۱ , ۱۲۲ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ذیل به عنوان ماده ۷۸ در اساسنامه شرکت منظور گردید: ماده ۷۸ ادغام: شرکت مجاز می‌باشد، با رعایت مواد قانونی به عنوان شرکت پذیرنده یا ادغام شونده و یا با ایجاد شخصیت حقوقی جدید اقدام نماید. شرایط مذکور درخصوص شرکت پذیرنده و ادغام شونده جدید با تصویب چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است. همچنین با توجه به اضافه شدن ماده فوق به اساسنامه شرکت، شماره ماده ۷۸ فعلی اساسنامه شرکت (موضوعات پیش بینی نشده)، به شماره ۷۹ تغییر یافت. پ۹۷۰۳۰۸۸۸۵۸۴۲۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه